Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-05-24 / 21. szám

1906. május 24. NAGYBÁNYA 4 kezdetleges és szakmánként illeszkedő kis loká­lis ipartörvényekben sok üdvös melegség rejtez- kedett, amit a későbbi hideg ipartörvények nem tudtak pótolni. — Igyekeznünk kell e régies csa­ládi hagyományokat és sok üdvös belsőségeiket közös társadalmi akarattal modern alakban életre kelteni. Általában az iparosoknak immár sokkal többet kell a saját ügyeikkel foglalkozniok, mint idegen közügyekkel és foglalkozásuk fénypont­jául ne a hangzatosság, az elegikus panasz, vagy a büszkén vádaskodó bírálat legyen, hanem a szerény, de biztos kétszer-kettő. Ma már minden iparos érzi, hogy közös nagy ellenségek állnak kívül a falakon és nem egymás ellen kell folytatni a harczot, hanem a viszonyokban rejlő közös ellenségek ellen. Minden iparágnak keresztül kell menni azon a tisztitó- tüzön, mely az őszinte egyetértéshez vezet s melyben az erősebbek példát adnak a gyengéb­beknek, hogy kölcsönös lemondással is elő kell mozdítani az együttes érdekek sikerét. A debreczeni iparos-kör nagy és tisztes múltra tekint vissza s régi erkölcsöket ismer. Ereje nagy, mert a legnagyobb iparüző magyar város iparos közönségére támaszkodik. Példája vonzó és tanítása sikeres lehet. Hallgasson meg másokat is és gondolkozzék. Nem kételkedem, hogy godolkozásának eredménye - cselekvés leszen. Ezen az utón is apostolokra van szük­sége az országnak és az apostol, ki ezen a téren lángra és cselekedetre tudná gyújtani az orszá­got, szintén sokat érdemelne. Addig, amig maguk az apostolok elérkeznek, apostoli munkájukat mindenütt, igy itt is az iparosok élén álló szer­vezeteknek kell végezniök. Nagy munka, szép munka, nehéz munka, bele kell kezdeni mindenütt. Szávay Qyula. HÍREK. Május 23. Az uj szatmári püspök. Illetékes hely­ről arról értesülünk, hogy szatmári püs­pöknek dr. Jordán Károly szaniszlói apát-plébánost fogják kinevezni. Forrásunk szerint gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Jordánt kinevezésre már elő is terjesztette. Hetven év. A felsőbányái egyháztanács szives óváczióban részesítette Csausz Istvánt, az egyháztanács elnökét hetvenedik születés­napja alkalmából. Testületileg tisztelgett az ün­nepeknél s szép beszédekben méltatták kiváló érdemeit. Csausz István már negyven éve tagja az egyháztanácsnak. Kamarai ülés. A debreczeni kereskedelmi s iparkamara május 17-én tartotta rendes évi közgyűlését. Városunkból a közgyűlésen Gla- viczícy Károly kamarai tanácsos volt jelen. Kiküldetések. A múzeumok és könyvtárak országos szövetségének közgyűlése folyó hó 24-én lesz a fővárosban. A helybeli múzeum­egyesület képviseletében a gyűlésen Zolnai Gyula dr. egyetemi tanár és Schönherr Sándor fognak megjelenni. A városi tanács a múzeum­egyesület újonnan megválasztott választmányába a maga részéről Torday Imre, Miskolczy Sán­dor dr., Csüdör Lajos és Bálint Imre tagokat küldötte ki. Bocskay=ünnep. A protestáns egyházak ke- gyeletesen ülték meg vasárnap Bocskay emlék­ünnepét a bécsi békekötés háromszázados év­fordulója alkalmából. Ünnepi istentiszteletet tartottak s alkalmi beszédekben méltatták a nagy Bocskay érdemeit. Az istentiszteleteken valláskülömbség nélkül nagy közönség volt jelen. Az ev. ref. vallásu növendékek iskolai ünnepélyt tartottak. Díszes esküvő. Díszes esküvő volt Kapnikbányán. Baltai János erdőmester nevelt leányát: Liptay Irént folyó hó 19-én vezette oltárhoz Széky János mér­nök. Az esküvőt fényes lakoma követte, melyen részt vett Kapnikbár.ya egész intelligencziája. Uj helyettes plébános. Pemp Antal szatmári káptalani helynök Horváth György ideiglenes csanálosi lelkészt a kőrösmezei plébánia ideig­lenes vezetésével megbízta. Tornaverseny. A nagybányai állami főgimnázium ifjúsága az idén is nagyobb szabású tornaversenyt rendez. Versenyt azonban dijak nélkül elképzelni is bajos dolog, lelkesülten, ambiczióval keresztül vinni pedig még bajosabb. A társadalomra hárul tehát azon kötelesség, hogy a tor­naverseny dijairól gondoskodjék s ezzel hálálja meg azon igaz gyönyörűséget, melyet a tanuló ifjúság a tornaversenyek alkalmával már annyiszor nyújtott. E nemes czéira adományokat szívesen elfo­gadunk és hirlapilag nyugtázunk. A szer­kesztőség nevében a gyűjtést 2 koroná­val nyitjuk meg. Érettségi vizsgálat. A helybeli főgimnázium­ban az érettségi Írásbelik f. hó 21 -23-án foly­tak le. A jövő hónapban megtartandó szóbeli vizsgálaton elnökül beküldetett: Schürger Fe- rencz, beregszászi főgimn. igazgató. A sorozás. A hivatalos lap a honvédelmi miniszter rendeletét közli, amelyben felhívja a törvényhatóságokat, hogy az 1906. évre vo­natkozó ujonczozási, utazási és működési ter­veket akként állapítsák meg, hogy az 1906. évre vonatkozó fősorozást a junius 11-től julius 14-ig terjedő időtartam alatt foganatosíthassák. Milyen sört igyunk ? E kérdés rendesen a : nyár beálltával válik aktuálissá, de az idén kü­lönösen szükséges vele behatóbban foglalkozni, mert az úgynevezett sör depók, hála a verseny­zések feltalálójának, annyira felszaporodtak, hogy városunkban, a hol 15 évvel ezelőtt alig volt kelendősége a sörnek, mostan már nyolcz féle gyártmányú sört hoznak forgalomba és igy bizony megfontolás tárgyát képezheti, hogy ha már áldozzuk fillérjeinket Gambrinusz oltá­rára, hadd élvezzük legalább a javát az árpa­lének. Nagyon természetes, hogy minden sör- depós a maga lovát, pardon, a maga sörét dicséri, sőt még olyan is akad köztük, a ki csak a külföldi sört véli jónak, mert neki ilyen van. (Ezt ajánljuk a tulipán kert elnökségének szives figyelmébe, hadd Ítélje meg az, hogy váljon tényleg oly jó ez a külföldi sör ? Mi csak megmaradunk a hazai gyártmányunkkal.) Régi elismert tény, mely különösen sörre he­lyesen alkalmazható, hogy az a legjobb, a mely­nek legnagyobb a kelendősége és ha ezen tényt figyelembe vesszük, úgy nagyon könnyen rá jövünk azon igazságra, hogy a Dreher-sör a legjobb, daczára annak, hogy ez valódi ma­gyar gyártmány, mert Dreher még 10 évvel ezelőtt már gyártott évente egymilliószázharmincz- nyolczezer hectoliter sört. Ez oly mennyiség, a mely páratlan a maga nemében és ezért szí­vesen ajánljuk a Dreher-sört t. közönségünk­nek szives figyelmébe. A kereskedők és iparosok figyelmébe. A hon­védelmi miniszter a m. kir. honvédség bakkancs szükségletének a kisiparosoknál készítendő hányadára pályázatot hirdet. A bakkancsok ára páronként 11 K 22 f. Az ajánlatok legkésőbb junius hó 20-áig adandók be a debreczeni kereskedelmi és iparkamarához. veles rajztanárnő, festőnő, a magyar női ipar- művészeti tanfolyam vezetője. Eelhatározta ugya­nis, hogy hosszabb vidéki körútra indul s a nagyobb vidéki városokban kurzust rendez, hogy széles köröknek alkalmat adjon a házi műipar s az iparművészeti kézimunka elsajátítására. A Magyar Védőegyesület női osztályának a ma­gyar nőkhöz intézett fölhívásának hatása alatt önzetlen lelkesedéssel válalkozott a nehéz fela­datra. A mint a védőegyesület női osztályához írja, törekvése oda irányul, hogy a magyar nő ne ékesitse magát és otthonát külföldi dísszel, hanem készítse és készíttesse itthon. Lakását díszítse magyar mintával, magyar művészettel, ami által sok kenyérkereső nőnek adnak munkát. Eddig épen ezen a téren adóztunk legtöbbet a külföldnek. Ha lesznek nők, a kik házi iparmű­vészeti tárgyak elkészítéséhez értenek, a magyar kereskedők is itthon készíttetik majd szükség­leteiket. Ezért szándékozik a vidéken körutakat tenni, az iparművészeti munkákat tanítani. Treitz Péterné festőnőt a nőegylet nagyérdemű elnök­nője : Rohelly Lajosné meghívta városunkba is egy kurzus rendezésére s a művésznő a meg­hívásnak engedve, készséggel megígérte, hogy junius folyamán ellátogat városunkba. A kurzus tiz napig tart napi három tanórával. Tandij 20 i korona. E kurzusra, mely lehetővé teszi minden­kinek, hogy a házi iparművészetben kiképezze magát, felhívjuk hölgyeink figyelmét. A kurzusra már most jelentkezni lehet Rohelly Lajosné elnöknőnél. Kedvezményes jegyek vasiparosoknak és vas­kereskedőknek. Az országos vas- és fémipari kiállításra felutazni kívánó szakmabeli vaske­reskedők, vas- és fémiparosok és azok alkal­mazottai részére a kereskedelmi és iparkamara mai naptól kezdve kedvezményes jegyek váltá­sára jogosító igazolványokat ad ki, melyekkel a Il-ik osztályban III-ad osztályú jegygyei, a III-ad osztályban pedig fél II-od osztályú jegy­gyei utazhatnak Budapestre és vissza. Döntés előtt. Mai számunkban Dörge Köz­lönyét közöljük. Tisztelt olvasóinknak ajánljuk sorsjegyeiket ezen a szerencsétől különösen kedvelt bankházban beszerezni, mely központját május 1-én Kossuth Lajos-utcza 4. alá helyezte át. Egész Budapest ott vásárolja sorsjegyét, mert az ismert közmondás „Uj ház, uj sze­rencse.“ Általános a vélemény, hogy a 18-ik sorsjáték nagy nyereményei a Dörge Frigyes bankház t. vevőinek jut osztályrészül. Csak a ki azonnal rendel, számíthat még egy Dörge féle szerencse szám megkaphatására. Tanítói és tanítónői továbbképző tanfolyamok. A vallás és közoktatásügyi miniszter tanítók számára: a budapesti I. kerület, a kolozsvári, a bajai és a sárospataki állami elemi tanítóképző intézetekben; tanítónők részére pedig: a buda­pesti II. kerület, a kolozsvári és a szabadkai állami elemi iskola tanítóképző intézetekben 3 hétre terjedő továbbképző tanfolyamot nyit meg. Ezen tanfolyamokon a rajzra, az énekre, a kézügyességre (slöjd) és ezeknek népiskolai methodikája a jövő iskolai év elején életbe léptendő uj tantervre Yaló tekintettel különös figyelem lesz fordítva. Mindegyik tanfolyamra 50 — 50 hallgató vétetik fel, akik közül tanío- lyamonkint 30 — 30 állami költségen nyer az intézet internusában szállást és étkezést, ezen­kívül 15-15 K utazási költséget. A fent meg­jelölt tanfolyamokon kívül a rajz, a kézügyesség és énektanítás uj módszerének elsajátítása czéljából 3 hétre terjedő külön rajz-kézügyes­ség és ének-tanfolyam fog a kaposvári állami elemi iskolában és a szolnoki állami főgymnasium- nak e czéira átengedett rajztermeiben tartatni. E tanfolyamra 30—30 vidéki tanító és tanítónő 30 K segély mellett felvétetik. Folyamodhatnak e 9 tanfolyam bármelyikére bármilyen jellegű elemi- iskolánál működő okleveles tanítók és Hölgyeink figyelmébe. A házi iparművészet föllenditése érdekében érdekes és elismerésre mél­tó föladatra vállalkozott Treitz Péterné okle­tanitónők. Bélyegtelen kérvények 1906. május 15-ig a kir. tanfelügyelőséghez nyújtandók be. AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAiTQSZER.

Next

/
Oldalképek
Tartalom