Nagybánya, 1904 (2. évfolyam, 1-26. szám)

1904-06-30 / 26. szám

1904. junius 30. NAGYBANYA 5 kotások reprodukczióinak és elsőrangú hazai művészek eredeti képeinek is, amelylyel „Az Újság“ az előfizetők ezreinek példátlan lelkese­dését és szeretetét legalább részben iparkodott meghálálni. Újság-ajándék még soha sem idézett elő a közönségnél olyan^ igaz elismerést és el­ragadtatást, mint „Az Én kortársaim“ czimü Mikszáth album. Erre vall az ezrekre menő s napról-napra a kiadóhivatalhoz érkező buzdító, dicsérő levél, de leginkább az az örvendetes tény, hogy „Az Ujság“-hoz szegődő, „Az Újság“ zászlaja alá csoportosuló uj hívek részére már nem telt a Mikszáth Album első ki­adásából és igy kénytelen volt „Az Újság“ po­litikai napilap egy második kiadást rendezni, hogy a tömegesen érkező uj előfizetőkkel szem­ben is leróhassa szeretetének és hálájának ezt az ajándékát. A „Mikszáth Album“ második ki­adása szolgáltatja nekünk a kedvező alkalmat, hogy rátereljük olvasóink figyelmét a módjára, melylyel ezt az értékes diszművet „Az Újság“ előfizetése révén teljesen díjtalanul és könnyű szerrel megszerezheti. Fölösleges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth Album“ második kiadása akár tartalom, akár pazar kiállítás tekintetében teljesen azonos az első kiadással és igy minden uj előfizetőnek, aki félévre egyszerre fizet elő „Az Újságra,“ vagy félévi kötelezettséggel akár negyedévenként, akár havonként fizet elő, mód­jában van az előfizetési összeg beküldése után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, mely ékessége a könyvszekrénynek, vagy asz­talnak, ahova kerül és lelket gyönyörködtető olvasmánya annak, aki végiglapozza. A „Mikszáth Album“ könyvkereskedői forgalomba nem ke­rül és sehogymáskép meg nem szerezhető, mint „Az Újság“ független politikai lap révén. Aki posta-utalvánnyal már most beküldi az előfize­tést, julius hó 1-től számítva, ha csak egy hóra is, azzal a kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja „Az Újság“ politikai napilapot, annak már most az előfizetési összeg beérkezte után azonnal megindítja „Az Újság“ kiadóhivatala a lapot és megküldi a „Az Újság“ ajándékát, a Mikszáth Album-ot. Miután igy feleslegessé vá­lik a mutatványszám kérés, a legczélszerübb az előfizetési összeget julius hó 1-től számítva pos­tautalványnyal már most beküldeni, hogy a lapot és az ajándékot azonnal megindíthassák. Nyáron az egész fürdőévad alatt az előfizetők kívánsá­gára a lapot bárhová utána küldik, még akkor is, ha többször változtatják tartózkodási helyü­ket. „Az Újság“ független politikai napilap elő­fizetési ára: Egy hóra 2 korona 40 fillér. Ne­gyed évre 7 K. Fél évre 14 K. Egész évre 28 K. „Megrendelési czirti: „Az Újság“ kiadóhiva­tala, Budapest, VII. kér. Kerepesi-ut 54. szám.“ Meghívás. A Debreczeni Kereskedelmi és Iparkamara 1904. évi julius hó 7-én, csütörtökön délután 3 és fél órakor Székháza tanácstermé­ben rendes közgyűlést tart. A napirend tárgyai: I. Elnöki előterjesztések. 1. A kamara évi je­lentése. 2. A tanulrriSnyutazási ösztöndíjak ki­osztásáról. (A közös bizottság megállapodása.) 3. A tanoncz iskolai kitüntető érmek kiosztása. (A közös bizottság megállapodása.) 4. Az Omke megszervezéséről. 5. Az orsz. ipartanács ülésé­ről. 6. A honvédség bakkancs szükséglete. (A keresk. min. 39862. sz. leirata.) 7. A hazai ipar a középitkezéseknél. (A keresk. min. 26760. sz. leirata.) 8. Az acetylen előállítása és felhaszná­lásáról. (A keresk. min. 22929. és 25424. szám.) 9. Az ipari törzskönyvek vezetéséről. (Keresk. min. 15320. sz.) 10. Az ipartestületek portó­mentessége. (Keresk. min. 28605. sz. 11. A motorhajtáshoz használt benzin kedvezményes árának megszüntetéséről. (Keresk. min 15964. sz.) 12. Miniszteri elintézések, a) A katonai lábbelik egységárának megállapításáról. (Keresk. min. 29423. sz.) b) A fazekas ipartársulatok mázag szükségletéről. (Keresk. min. 24589. sz.) c) A lóvásárral egybekötött lókiállitásokról. (Keresk. min. 34992. sz.) cl) A kerületbeli vasútvonalak menetrendjéről. (Keresk. min. 37178. sz.) e) A vasúti díjszabások sérelmeiről. (Keresk. min. 31586. sz.) f) A sütő iparosok és házi kenyér­sütők. (Keresk. min. 38318. sz.) 13. A termények tőzsdei súlyjegyzékéről. (Az árú- és értéktőzsde tanácsainak 692. sz. megkeresése.) 14. A szék­ház épület tatarozási és átalakítási munkáiról. (Az elnöki tanács előterjesztése.) 15. Folyó ügyekről. II. Titkári jelentés az ügyforgalomról. III. Kivételek a megrendelés gyűjtési tilalom alól. 1. A szabó iparnál használt próba-bábuk. (Keresk. min. 13125. sz.) 2. A vízvezetéki, fürdési stb. berendezések. (Keresk. min. 22315. I sz.) IV. Szabályrendeletek a kőműves és ács munkások munkarendjéről. 1. Szatmárnémeti sz. I kir. városban. 2. Szatmár megyében V. Jász- 1 berény városi kéményseprő szabályrendelete. I (Keresk. min. 9894. sz.) VI. Felső keresk. is- j kólái tanárok szünidei tanfolyama. (Keresk. j min. 32605. sz.) VII. Ipari szakiskola létesítése. VIII. Zálogházi ügyek. 1. Huszti kézi-zálog üz­let kamatláb és biztosíték ügyében véleményt kér Máramaros vármegye alispánja. 2. Karczagi kézizálog-üzlet biztosítéka ügyében vélemény- kérése Karczag város polgármesterének. 3. Jászberény város kézizálog-üzlete kamatláb és biztosíték ügyében vélemény-kérése Jász-Nagy- Kun-Szolnok vármegye alispánjának. IX. Társ­kamarák megkeresései. 1. Szent István napi munkaszünet ügye. (Az aradi kamara 1128. sz. megkeresése.) 2. Gyógyfürdők munkaszünetének ügye. (Kassai kamara 3077. sz. megkeresése.) 3. Közszállitási ügyek rendezése a magyar ipa­rosság védelme szempontjából. (Győri kamara 1764. sz. megkeresése.) 4. Kereskedői okiratok megleletezése s vasúti fuvardijak körüli sérelmek. (Szegedi kamara 1788. sz. megkeresése.) 5. Posta­takarékpénztárak tökéletesítése. (Aradi kamara 899. számú megkeresése.) 6. Fogyasztási szövetkezeti ügy rendezése. (Beszterczebá- nyai kamara 1179. számú megkeresése.) 7. A vasúti sztrájk folytán szükségessé váló intézkedésekről. (Győri kamara 1763. sz. meg­keresése.) X. Nyersbőrök kezelése. XI. Vásárok, vámok, helypénzek. 1. Bilke község helypénz szabályzata. (Keresk. min. 21015. sz.) 2. Kis- Almás község vásárengedélyezési kérvénye. (Keresk. min. 31133. sz.) 3. Nagy-Dobrony vásárengedélyezési kérvénye. (Keresk. min. 31760. sz.) 4. Nagy-Rákócz vásárengedélyezési kérvénye. (Keresk. min. 35765. sz.) 5. Kőrös­mező község vásárnapjának áthelyezési ügye. (Keresk. min. 22719. sz.) 6. A gáti hid vámdij tétele ügye. (Beregvármegye közig. biz. 3713. sz.) 7. Szatmárnémeti sz. kir. város kövezetvám ügye. (Szatmári közigazgatási biz. 118. sz.) 8. Jánoshid-Boldogházi-Vesenyi-ut vámügye. (J.-N.- K.-Szolnok vármegye törv. hatósága 1081. sz.) XII. Államsegélyes ügyek. 1-3. Uj kérvények. 1—8. Elintézések. XIII. Kérelmek szakoktatási segély iránt. XIV. Indítványok. Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóbarátaink és jóismerőseink, kik gyászesetünk alkalmából részvétnyilatkozataikkal s a temetésen való meg­jelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni kegyesek voltak, ez utón is fogadják hálás köszönetünket. A Papp család. Magyar Szó. A ki közállapotainkról mindig a leleplezetlen igazságot akarja megtudni,olvassa a „Magyar Ssó“ czimü napilapot (Budapest, Andrássy-ut 48.) Előfizetési ára egy évre 28 ko­rona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 46 fillér. Egyes száma Budapesten 8 fillér, vidéken 10 fillér. Kelengye kiállítás. Hoffmann Árpád divat­árú üzletében julius 3. és 4-én egy igen szép fehérnemű kelengye lesz kiállítva, melyre fel- I hívjuk az előkelő hölgyközönség figyelmét. Kiadó laptulajdonos : ÉGLY MIHÁLY. Csel« Van szerencsém úgy a helybeli, mint ! a vidéki nagyérdemű közönséggel tudatni, miszerint Kossuth Lajos-utcza 16« szám alatt egy cseléd elhelyező intézetet nyitottam. Havi nyolcz korona bérrel bíró cseléd­nek elhelyezési dija 1 K, nyolcz koronán felül 2 korona, mely összegnek felét a cseléd, felét a gazda fizeti. Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását, vagyok mély tisztelettel Szalay Jánosné. 2467-1904. sz. Pályázati hirdetmény. Melylyel vállalkozni óhajtók fel­hivatnak, hogy a hid-utczai iskola mellett a Zazar patak védpartján egy 70 m. hosszú, 2 Ya m. magas tölgyfa-deszka kerítés elkészitésére vállalkozni óhajtóknak ajánlatai­kat 1 koronás bélyeggel ellátva a hirdetmény megjelenésétől számí­tott lő nap alatt a városi tanács- \ hoz nyújtsák be. A városi tanács fenntartja a munka odaítélésének jogát. Nagybányán, 1904. junius 18-án. Városi tanács. Gell-ért Endre, polgármester. 2600—1904. sz. Pályázati hirdetmény. Melylyel vállalkozni kívánók felhi­vatnak, hogy a városi két hideg tükörfürdőnél a elosetteknek kijebb helyezésére, a korlátok helyreállí­tására, padozat javítására, saját maguk felvétele alapján tegyenek I ajánlatot s azt a hirdetmény meg­jelenésétől számított 15 nap alatt 1 koronás bélyeggel ellátva a vá­rosi tanácshoz nyujtsák be. — A városi tanács fenntartja a jogot a munka odaítélése vagy végrehaj­tására nézve. Nagybánya, 1904. junius hó 25-én. Városi tanács. Gellért Endre, polgármester. Néhai Papp András hagyatékát képező .... ■ ■-...... borpataki .................. sz öllő és kaszáló, veresvizi kert (posz^oridus), 2 ló, szekér, I fejős tehén, i tinó, 1600 liter bor eladó. Értekezhetni: Zavilla Jánosáéval esetleg: tfarasztkó Isivánnéval. 19* A jövő 1904-905. iskolai évre két úri gyermeket teljes ellátásiba elfogadok. K. Virág Lajos nyug. városi főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom