Nagybánya és Vidéke, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-27 / 4. szám

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE Nem óhajtottam az újabb fordulatot, de annak mellőzésére ez az ok aligha tartható, hi­szen tiszta volt a cél nem fogadni el a téves következtetést oly illusztris egyének és hatalmi tényezőkre, kik javunkat óhajtották és javunkra lehetnek. Városunk érdekében tartottam köteles­ségemnek a választ, nehogy általános nézetre adjon alapot. . Né^ hó előtt a 1. Bay Lajos orsz. gy. kép­viselő urúgy is mint a városi takarék első ve­zető tisztje által összehívott képviselőtestületi ér­tekezlet az ő elnökségével a városi ügyek szaná­lására egy előkészítő bizottságot választott, mely bizottság eddig össze nem lett hiva. Ez nem helyes, vagy teljesítse e bizottság a reábizotta- kat, vagy mandátumát adja viasza. Mint láttuk 1. Bay Lajos ur szives volt gyorsan — habár ter- x ties kölcsönöket kijárni — most már találjuk meg a módját a végleges rendezésnek és az egyensúly biztosításának. Az ismét nyomasztó helyzet átmenete köny- nyitéséré magam is készséggel igyekeztem az olcsóbb 350000 korona uj kölcsönt kimódolni. Az ilyen foltozásnak végét kell vetni, mert hét év előtt még négy és fél millió volt adósságunk s a kamatokkal ma nyolc millióra nőtt, ha ezt igy hagyjuk, a kamat tönkre tesz. A segítés módja az, hogy megállapittassék a kibontakozás, módja,, tehát arra kérem Bay Lajos orsz. gy. képviselő urat, hívja össze a kiküldött bizott­ságot s ez készítse el a tervezetet, összetett erő­vel kell közrehatnunk. Félre a sötét árnyakkal — ezzel segitni nem fogunk — legyen világosság és munka a városi vagyoni rendbiztositására. Stoll Béla. 1918. január 27. Heti krónika. A budapesti sztrájk hire eljutott hozzánk is, a mai közlekedési viszonyok mellett bizony elég lassan és mondhatjuk megnyugtatóan. A béké­nek még a sztrájkja is kellett hogy szelíd, bé­kés legyen. Soha ennél csendesebb, higgadtabb mozgalom nem volt a fővárosban. Wekerle bölcs és komoly kijelentésére szó nélkül folytatta kiki a maga mesterségét már hétfőn, a mikor mi itt a végeken barátságos vásárt tartottunk. A felhajtás ugyan csekély volt, hiszen tél- kőzepén bajos ilyen természetű üzleteket kötni, ám azért 1200 állatot kínáltak mégis a piaczon eladásra, persze igen magas árak mellett. Kedden, mondják, olcsóbb volt a piac. Én nem ■ tapasztaltam, sőt úgy vettem észre tízszeres áron kínáltak mindent. Vették azért a selymet a nép köréből éppen úgy, mint a hátikosarat vagy a 20 koronás tyúkot. A drágasággal természetesen lépést kell hogy tartson az adó is, annak is emelkednie kell s a héten a bizottság gondoskodott, hogy pár ezer K- val jusson Nagybányának is több. Pár év előtt ki gondolt volna ilyen tekintélyes összegű adóra. ‘S e mellett a színház is csak megtelik szé­pen mindennap. Bejön nemcsak a város, de a virjék is, a maga egyszerű földmivelőivel, a kö­zeli falvak, a környék s a jószivü igazgató kény­telen nekik helyet szorítani, ha már olyan mesz- sziről befáradtak s éjszaka gyalog mennek haza. Ezt tartottuk mi eszményinek béke idején is, hogy a föld népe művelődjék, csakhogy 20 filléres árakkal gondoltuk. Ma éppen a földmives fizethet és' fizet is vígan koronákat a látnivalókért, hiszen telik. S az igazgató, volt rá eset, maga kérte a falusiakat, hogy ne jöjjenek már, kapott ő mára elég pénzt, jöjjenek inkább holnap, holnapután, hisz az ő társulatának akkor is élnie kell. , A társulat megérdemli a nagy érdeklődést. Nagyrabec$ülöm kölönösen azért, hogy a műsort mindig pontosan betartja. Ha visszaemlékszem mikor Kapnikról, Somkutról, tehát messze föld­ről lejöttek pl. „Sziranó" vagy „Folt, mely tisz­tit“ kedvéért s Gigerli meg a Molnár és gyer­meke ment helyette, azután nekem kellett a szem­rehányásokat hallgatnom, a hátamat tartanom : még mindig indulatba tudok jönni. Ma nem igy megy a dolog, de van is népszerűség, nemsokára bárczákat fognak adni, mint a czukorra, fára vagy burgonyára, éppen úgy a színházra is s egy csa­ládnak csak egyszer lesz szabad hetenként járni. Mindezekből következik az is, hogy a va­sárnapi színpadi szerencsétlenség általános részvét­teljes érdeklődést váltott ki. Szeretném azonban ha egy komolyabb színpadi műszaki vizsgálatot is kiváltana, mert azóta a jobb érzésüek mindig tűkön ülnek, féltik nagyon a színészeket. Miklósynak tehát nem kell a Pál fordulása, a számunkra azonban ma megérkezett és szüksé­ges is különösen a háború térén. Kemény száraz télre és puha, lágy szivü diplomatákra volna szük­ség, nehogy „köddel“ forduljon ötödször is Pál, akinek fordulni muszáj s „ember hulljon döggel." Ebből már elég volt, lágyabb olvadozó szivü Pálokai kér a dolgok élére a krónikás. Házaaa&gkötós. Gfrerer Miklós titeli gazd. tiszttartó jan. 22-én, kedden délelőtt lépett há­zasságra Kaletsky Valériával, özv. Kaletsky Vil- mosné leányával. Az egyházi áldást az ifjú párra Szőke Béla r. k. plébános adta. Lapunk 1917.évi 51.52. sz. s 1918.évii. és 2-ik számát megvételre keresi a Kiadóhivatal. Hadi árvák helyi alapja. Özv. Bittsánszky Edéné adománya 10 korona. Eddigi gyűjtésünk 3544 korona 62 fillér. A vízvezeték vize részint a gondos'elzá­rások, részint a csapadékos időjárás következtében annyira megszaporodott, hogy a héten már túlfo­lyás volt, ezért 25-ikétől kezdve egyelőre csak éjjelre zárják el a vizet, t. i. este 10 órától reg­gel 6-ig. Nemsokára pedig állandóan működni fog a vízvezeték éjjel-nappal, mint béke idején. A beiratkozások a máramarosszigeti jogakadómián az 1917—18-ik tanév Il-ik (ta­vaszi) félévre január 15-én kezdődtek. Február első felében#már csak kivételesen megokolt eset­ben veheti fel az elkésetteket az igazgató. Kato­nák csak az esetben vehetők fel, ha helyi szol­gálatosok, vagy szabadságoltak és parancsnoksá­guktól oly engedélyt mutatnak fel, mely szerint az előadásokat a félév végéig látogathatják. A dijak a régiek: Nyugdíj intézeti járulék 10 K, tandíj 50 K. Újonnan beiktatást kérőknek 10 K, s pár korona apróbb járulék (Mensa stb.) Miaz tótfaluban bizottság alakult arra, hogy a háborúban elesett misztótfalui hősöknek emléket emeljenek. Ez a bizottság Szimonisz Béla kezdeményezésére és az ő elnöklése mellett ala­kult meg, a közel múltban két előadást illetve estélyt rendeztek, amely az emlék alapra 1400 koronányi összeget jövedelmezett. A bizottság tagjai: Elnök Szfinonisz Béla gyáros, pénztáros Kiss Sándor ref. lelkész, titkár. Dr. Mán Viktor, jegyző. Técsi Lajos áll. isk. igazgató, választmá­nyi tagok. Rád János jegyző, Papp Titusz gr. kath. lelkész, FÜlep János földbirtokos, Moldo- ván Lajos kereskedő. Elismerésre méltó dolog mindenesetre, hogy Misztótfalu község testvéries egyetértésben óhajtja megvalósítani a háborúban elesett hőseinek drága emlékét. Bizony ezt a ma­gasztos példát más községek, sőt városok is kö­vethetnék. Országos vásár volt 21. és 22-én. Fel­hajtás: 656 marha, 228 ló, 308 sertés. Összesen 1192. Eladás: 311 marha, 66 ló, 51 sertés. Ösz- szesen 429. Árak igen magasak. Rendzavarás nem történt. Kirakón úgy a kereslet, mint a kínálat lanyha. A „Vasárnapi Újság“ január 20-iki száma folytatja a breszt-litovszki béketárgyalásokról szóló képek közlését: bemutatja Cernin külügy­minisztert, Kühlmann német államtitkárt, a török és bolgár küldötteket stb. Néhány ritkaszép kép csapataink életét mutatja be olasz földön. Baranszki László művészi rajza Törcsvárat ábrázolja, melyet Brassó városa most ajándékozott a királynak. Egy csoportja a képeknek a cambrai csatában tönkretett angol tankokat mutatja be. Szépiro­dalmi olvasmányok: Szemere György pompás regénye, Lévay József verse, Újvári Péter novel­lája, Szőllősy Zsigmond tárczája, Arnold Bennet ragy°gó humoru angol regénye stb. Egyéb köz­lemények: czikk és kép Szögyén-Marich László­ról, a régi magyar konzervetiv politikusok egyik főemberéről s a rendes heti rovatok. A Vasár­napi Újság“ előfizetési ára negyedévre 10 ko­rona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság kiadóhi­vatalában (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) — Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap“ a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. Jótékonyság. Bajnóczy Sándor gyógy­szerész, mint minden évben az idén is 100 ko­ronát adott át a polgármesternek szemérmes sze­gények részére, a ki az összeget már ki is osz­totta. A pöcegödrök takarítása teljesen szü­netel, mivel állítólag a városnak nihcs fuvarja. Amennyiben a város legnagyobb részében még mindig nincs öblitéses férőhely, azért úgy köz- tisztasági, mint egészségügyi szempontból rend­kívül szükségesnek tartjuk, hogy a város egyik fuvarját még a tél folyamán erre a célra rendelje ki, természetesen kellő díjazás mellett. (Többen.) Születtek: 10., jan. 15. Kazay József asz­talosnak Sára; 11., jan. 15. ifj. Páska György bányásznak Elek; 12., jan. 19. néh. Stern Sá­muel cipésznek Margit; 13., jan. 13. Vultur László pénztári őrnek György; 14., jan. 21. Várna László bányásznak Mária ; 15., jan. 20. Szelezsán György bányásznak Ilona nevű gyermeke. Elhaltak: 27., jan 19. Dongó Géza r. k. 42 év, tűdőgümő; 28., jan. 19. Marosán Jolán bányász gyermeke g. k. 37a hó, gyengeség; 29., jan. 19. Papp Ferencz szabósegéd, g. k. 77 év, végelgyengülés, járványkórház; 30., jan. 20 Papp Geraszinné, bányász neje, g. k. 51 év, agyhártya- lob; 31., jan. 20. Bontó Károly ny. kincstári bá­nyász, r. k. 70 év, végelgyengülés; 32., jan. 24. Nemes Ferenczné, bányagépkezelő neje, g. k. 32 év, tüdőgümő. Házaaaágot kötöttek: 3., jan. 22. Gfre­rer Miklós gazd. tiszttartó, titeli és Kaletsky Va­léria, helybeli lakosok; 4., jan. 24. Murcsián Mi­hály zuzómunkás helybeli és Munka Flóra var­rónő zazari; 5., jan. 25. Rogogián Mihály hadba- vonult erdőmunkás és Moldován Borbála hely­beli lakosok. 4. szám. (3) Aranybánya Cróm. Egyedül ártalmatlan, csoda hatású crém a szépség ápolására. Készíti Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Van hozzávaló szappan és pouder 3 színben. Szép hölgyek nem nélkülözhetik. }

Next

/
Oldalképek
Tartalom