Nagybánya és Vidéke, 1917 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1917-02-04 / 5. szám

1917. Február 4. a mozikban eyyáltalában nem szabad állóhetyet kiadni éppen e miatt. Nem lehet a végtelenségig megen­gedni a helyek kiaknázását, kell valami határnak lenni s ezt a határt a kapitány megszabta. Ezekkel a nagyon nyomós érvekkel szemben az ellenvélemény csak egyet tud felhozni, a pénzügyi szempontot, hogy az István szállót bérlő társaságot támogatni kell. Hát támogatja is a mozit eléggé az egész város, de — bocsánatot kérünk — a pénzügyi szempont, ahol életveszély, ragály stb. elkerüléséről van szó, nem határoz. A korcsmáros hamarább gazdaggá lenne, ha féllitert adna egy liter helyett, a kereskedő, ha a kg. helyett régi font­tal mérne, de ez tilos. Tilos, bizony az is, ha elegendő levegőt nem adunk az embernek s ha biztonságáról a vállalatok nem gondoskodnak. Mi jó néven vesszük a kapitányság­nak azt az intézkedését is, hogy a kala­pokat levéteti a mozgószinházban, hadd lásson mindenki jól, vagy hogy az álló­helyekről a nőket eltiltja, mindezek eszé- lyes, az ő hivatásos kötelességéből folyó komoly intézkedések. Belátja ezt majd lassanként a társa­ság is, inkább emelje föl mérsékelten a dijakat, de ne vegye a felelősséget ma­gára egy esetleges riadalomért. Mi is szoktuk a hatóságot birálgatni, néha meg is támadjuk ellenvéleménynyel, de mikor igaza van, akkor szives kész­séggel elismerjük intézkedései helyességét. Heti krónika. Szokás-mondás, hogy „nem eszi meg a j farkas a telet.“ Nem ette meg az idén sem, ! sűrű vastag hóréteg borítja a vidéket. Előkerül­tek a becsületben megkopott szánkók. Tegnap pompás szélfuvás, havazó, zimankós téli idő volt, amivel a medve meg lehetett elégedve, noha nem tudjuk kijött-e odújából, mert a pápa már eltörölte ezt az ünnepet. Most már a „ródlizás“ is napirendre ke­rült. Tőkés felé kizarándokol a 30—40 tagból álló közönség s ott a dombról, vad rohanással száguld a gyönyörű, festői képet nyújtó nagy­bányai hegykoszoru felé. Persze többnyire höl­gyekből áll a társaság, amit magyarázgatni szinte fölösleges. Egészséges dolog ez a korcsolyázással együtt, ami mégis csak hoszájárul ahoz, hogy a háborúban tartsuk meg elevenségünket, ru- gékonyságunkat, ne hagyjuk el magunkat. A korzózás azonban egy kissé megcsap­pant, minek oka, hogy az ivlámpák a héten már nem égtek. A telepen történt géptörés miatt kissé takarékoskodni kell s azért nem oly gazdag a világításunk, mint januárban volt, de még mindig nagyon csinosan ki vannak az utcák világítva. Szóval ebben rendet csinált a hatóság. Bár már csinálna a lisztkiosztásban is. Hozná be a várva-várt betűrendet. Tegnap is pl. a Sisáék lánya úgy jött haza, hogy kuksz volt a fején, ellopták egy csonthajtüjét és össze­tépték a szoknyáját, de nem bánta, hogy sebe­sülten került haza, csakhogy kapott 3 kg. lisz­tet, ez a fő ! Mondja, hogy ő szerencsés volt, mert Panyuga Katát az ablakba dobták s össze­tört ő is, meg az ablak is. Minap az ablakot közadóból kellett fizetni, minden lisztvivőtől levontak valamit, most azon ban ez egyedül a szerencsétlen Katát fogja terhelni. Kérünk már egy kis betűrendet, hiszen ha a mozit meg lehetett maximálni, miért ne le­hetne a lisztet is ! Az ésszerű újítást ezen a téren szívesen látná a közönség, nem örül azonban annak, hogy a héten a tejfölt is megrendszabályozták. Én úgy gondolom, hogy a fővárosból ki­indult rendelkezésnek az volt a czélja, hogy a habos kávét szüntesse be némely boldog hadi szállítóknak. De hogy a szegény vidéki asszony egy héten át meggyüjtött és megsavanyodott tejfölét be ne hozhassa eladásra, azt nem értem, hiszen vajat úgyis csinálhat belőle, s azt behoz­hatja. Hát ha behozhatja vaj alakjábon, miért nem savanyu tejfölként ? Jobb az, ha a vajat kezdetleges módon összeütik, tapogatják a saját tenyeres talpas ke­zükkel s terjesztik ezzel is a ragályt? A tejfölt megfőzi az ember étellel, de a vajat nyersen eszi meg. Többen azt mondták nekem, hogy szerin- tök a savanyu tejfölre nem vonatkozik az uj rendelet. Meglátjuk mit mond rá a kapitány, mert nem a mi egyéni nézetünk a fő, hanem az ő hivatalos intézkedése. Bizony, bizony mindig csak ezekkel az élelmezési kérdésekkel van bajunk. Milyen jó, hogy már egy kis szórakozás is készül s elvonja majd a figyelmünket a piaci sanyaruságoktól. Az izraelita fillér egyesület ugyanis szombaton tea estélyt rendez, persze csakis háborús mű­sorral. A részletek iránt ne tessék kíváncsiskodni, azok úgy látszik, hadi titkot képeznek, mert még mindig nem értesült róluk • a krónikás. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE Elseje alkalmából a hátralékok szives bekül­dését kéri a kiadóhivatal. Katonai kitüntetés. Őfelsége a király ifj, \ Farkas Jenő 39-ik ezredbeli tarackos tüzér­hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a ,,signum laudist“ ado­mányozta. A sebesültek január 30-án, kedden délután a hölgyek pénztárától 110 adag kisbányai túrót kaptak uzsonnára. A pénztár a túróra 72 koro­nát költött s a héten 23 K adományt kapott, u. m.: Z. Nagy Sándor mérnök hadnagytól 20 koronát, Román Rózsitól 3 koronát. így az ed­dig elért bevétel 3723 K 77 f s a kiadások fő­összege a mai napig 3642 K 46 f. Hadi árvák helyi alapja. Eddigi gyüj- ! fésűnk 219 K 07 f-re emelkedett, ameny- nyiben a helybeli m. kir. posta tisztviselői j és alkalmazottai 32 K-t küldtek hozzánk erre a célra. A sok nehézséggel küzdő és gyengén fizetett postások áldozata előtt hódolattal kalapot emelünk és nem mu­laszthatjuk el hálás köszönetünk kifejezé­sét. Az összeg a város takarékpénztárába van helyezve. Az alap kamatait a képvi­selet által választandó 3 tag fogja kiosztani. Az elvérzett hősök drága emléke lelkesít­sen másokat is arra, hogy segítsenek de­rék katonáink nyomorgó gyermekein. Katonai kinevezés. Vásárhelyi Gyula 5. ez­redbeli hadapródot soron kívül zászlóssá ne­vezték ki. Szőke Jánosné Stz«ke Béla helybeli r. k--------------------plébános mely gyászáról ke ll értesítést hoznunk. Édesanyja : alsórepszegi Szőke Jánosné halt meg hétfőn d. e. 11 óra­kot. A szép kort ért előkelő urinő a helybeli nőegyesület tevékeny tagja volt s városunkban közszeretet környezte. Holttestét Budapestre szál­lították s ott temették el akerepesi úti temetőben. A család gyászlapja következő: Boldogok a ha- j lottak, kik az Urban halnak meg. A Mindenható jó Isten a mi drága jó anyánkat, szeretett testvé­rünket, nagyanyánkat, rokonunkat alsórepszegi Szőke Jánosné marochai és felsőrepszegi IJencí- rey Máriát folyó hő 29-én délelőtt 11 órakor 5. szám. (3) élte 80-dik évében az anyaszentegyház szentsé­geinek buzgó felvétele után e siralomvölgyéből az égiek honába átszólitotta. Felejthetetlen ha­lottunkat Nagybányán folyó hó 30-án délután 6 órakor beszenteljük és azután Budapestre szál­lítva a Kerepesi-uti temetőben levő családi sír­boltba a boldog feltámadás hitével eltemetjük február 2-án délelőtt 10 órakor. Angyali jóságu leikéért engesztelő szentmisét fogunk bemutatni folyó hó 30-án Nagybányán reggel 7, 8 és 9 órakor, Budapesten február 2-án a temetés után a Ferencrendiek templomában. Nagybánya, 1917. január hó 28. A jó Isten legyen az ő igen nagy jutalma! Szőke János és neje Mally Eugenia és fia Jancsika, Szőke Margit férjével, fájkürthi Kürthy Istvánnal és leányaival Erzsiké és Má­riával, Szőke Dezső és neje gartenthali Schwes­ter Emmy, Szőke Béla, özv. Szőke Ferenczné i Némethy Sarolta gyermekei. Báró Manndorff Károlyné Hendrey Anna testvére, rétháti Kövér Béla sógora, Hendrey Pálné esztelneki Biró Amália sógora és sógornője. Báró Manndorff Géza és családja, Báró Bánhidy Antalné és csa­ládja, Hendrey Ilus, Hendrey Alice, Hendrey Jenny Csesznák Sándorné öccse és húgai. Nyugtázás. A nagybányai állami el. iskolák tanítótestületének tagjai közül az alábbiak 50 koronát adtak febr. hóra a tanitóözvegyek se­gítésére. Ez az összeg Budapestre küldetett. Adakoztak: özv. Lehrner Ferencné, Rozsos Ist­ván, Székely Árpád 4-4 K, Buday Etelka, Imre Károly, Steiger Erzsébet, Bozán Péter, Bozánné, Tejes Antal 3—3 K, Benedek József, Benedekné, Hajdú Sándor, Bányai Ida, Bodenlosz Irma, Fliesz Henrikné, Juhász Mária, Homola Elvira, Szabó Irén, Pap Izabella 2-2 koronát. A felsőbányái takarékpénztár február 11-én délelőtt 10 és '/2 órakor tartja XXVI. évi ren­des közgyűlését. Az intézetnek 3 million felül volt a forgalma. A betétje 1,060.831 K. A hadi kölcsönökből 664.050 K-át bonyolított le. Évi nyeresége 15.528 K, amiből részvényenként 20 koronát szándékszik osztani. A vasúti menetjegyeken febr. 1-től a menet­dijak nem lesznek kitüntetve. Dezső Kálmán kúriai biró neje óvári Szeőke Zsuzsanna jan. 3l-én Budapesten meghalt 42 éves korában, hosszas betegeskedés után. Aboldogul- tat Udvariba szállították s ott temették szomba­ton a családi sírboltba. Nyugodjék békében! Tea estély. Az izr. nők fillér egyesülete febt. 10-én a Kaszinóban műsoros teaestélyt rendez. Belépő dij 2 korona, Jótékonyság. Nagy Z. Sándor, mérnök-had­nagy, ki a háború kezdete óta a harctéren van 50 koronát küldött szerkesztőségünkhöz azzal, hogy 20 koronát a sebesültek vacsorapénztárá­nak adjunk át, 30 koronát pedig a helyi sze­gényeknek adjunk. Mindkét kívánságát elisme­résünk és köszönetünk kifejezése mellett telje­sítettük. Uj ércpénzek Károly király arcképével. Mint teljesen megbízható forrásból értesülünk legkö­zelebb Károly király fejével teljesen uj arany és ezüst-érmek kerülnek forgalomba. Szó van arról, hogy nagymennyiségű ezüst egy- és két- koronást vernek 'mellképével, sőt egy egész uj pénznemet is, félkoronás (ötvenfilléres) ezüst­pénzt. Kisebb mennyiségben inkább csak az idő­beli folytonosság kedvéért arany 10, 20 és 100 koronások is ki fognak kerülni a pénzverdékből. A Vörös Kereszt Egylet nagybányai pénztá­rának javára adakoztak : dr. Lakatos Ottó Arad­ról 150 K, Szűcs Károly adótárnok névnapi megváltás czimén 10 K, Dohnányi Pál Trencsén- ből 5 K, Sax Béla, Kreutler János, Váradi Al­bert, Liptai Sándor 1 —Y K. Köszönettel nyug- ! tázza ez utón is 1. Berks Leó egyleti pénztáros. A felsőbányái polgári olvasókör január 21-én I tartotta tisztújító közgyűlését. A lemondott Far- | kas Jenő elnököt örökös tiszteletbeli elnökké választották. Uj elnök Spáczay Gyula lett. Mozilátogatók figyelmébe. Torlódások és félre­értések elkerülése végett az igazgatóság tudatja, hogy a, fél S órái előadásra jegyek a jobb­oldali színházi, pénzt,árnál válthatók. Az 5 és 8 órai előadásokra nézve marad az eddigi rendszer. A városi villamos mű telepén robbanás történt szombatról vasárnapravirradó éjjelen, vagyis 28-án. A robbanás úgy történt, hogy nyers petroleum hiányában pirszén (koksz) fűtéssel a 2 drb szívó gázmotor volt üzemben. Működés

Next

/
Oldalképek
Tartalom