Nagybánya és Vidéke, 1917 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1917-02-04 / 5. szám

(4) 5. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKI7 1917. Február 4. közben reggeli 2 órakor meg nem állapítható okokból az egyik I. számú szívó gázmotor egyik cylinderének a csavarja eltörött, mi mozgás közben a ramács alá kerülve a má­sik csavart is elszakította. Ez szikrát adva a cylinderben levő gázt íölrobbantotta és a cylin­der fedőjét az eserenterrel együtt leszakította és a falhoz dobta. A robbanás közben a gép első részének állványa is leszakittatott. Hogy a robbanás folytán a gép megsérülésén és a gép­gondozó kisebb sérülésén kivül nagyobb baj és emberi élet nem esett áldozatul, egyedül a gé­pész lélekjelenlétének tudható be, mert mihelyt a csavartörés okozta kotyogást észre vette, a gázbeömlő nyílást elzárta és igy megakadályozta a nagyobb mérvű robbanást. így ugyan elkerül­tük, hogy közvilágításunk tönkrement volna, ha­nem a villamos mű úgy is tetemes, több ezer korona károsodást szenvedett. A gépész ügyes­sége folytán telepünk tönkre tételét megmen­tettük ugyan, de közvilágításunk veszélye, ha csak a bányakincstár utján, a nyers petroleum beszerzésénél a minisztérium nem segít, még nem múlt el, mert nyers petróleumunk csak pár hétre fedezi a szükségletet és egy szívó gázmotorral, ha a szétrobbant motor tengelye is elgörbült és egy cylinderrel azt üzembe nem helyezhetjük, úgy közvilágításunkat egyéb szol­gáltatásunk mellett üzemben nem tarthatjuk fenn és a város világitás nélkül maradhat. De remélve, hogy nyers olaj behozása akadályokba nem üt­közik, úgy világításunk a robbanás által a város károsodása mellett, veszélyeztetve nem lesz. A Vöröskereszt kórházban hétfőn délután folyik a foltozás, kérem a város hozzáértő höl­gyeit a részvételre. Egyúttal kérem a város és vidéke földbirtokosait, kegyeskedjenek a szal­mazsákok töltésére szalmával bennünket meg­ajándékozni, hogy vitézeink fekvőhelyét meg- javittathassam. Waigandt Anna. A Polgári Olvasókör jan. 28-an tartotta évi rendes gyűlését, hol a számadásokat jóváhagy­ták a jövő évi előirányzatot megállapították. A tagsági dijak havi 1 koronáról 1 korona 50 fil­lérre emelték. A tagok száma 318. Thorma Já­nos 200 koronát adományozott az egyesületnek. Elnökül marosvásárhelyi Thordai Imrét válasz­tották meg s a tisztikar is a régi maradt. Az egyesületnek 2202 kötetes könyvtára van. Gyászhir. Szellemy László felsőbányái kir. főmérnök nővére Szellemy Ida a múlt szomba­ton meghalt. Hosszasan betegeskedett, súlyos természetű gyomorbaja volt, amely minden gon­dos ápolás ellenére is elvitte. A boldogult a szemeskosztolányi ev. lelkész leánya volt s test­vérének Lászlónak házánál lakott Felsőbányán. 29-én délután V2 2 órakor volt temetése Felső­bányán, hol Révész János gyászbeszédet és könyörgést tartott, azután megáldotta a halottat igen nagy és előkelő résztvevő közönség jelen­létében. Azután Nagybányára vitték a halottat, ahol d. u. 4 órakor volt a gyásszertartás az evang. temetőben. A halálesetről a boldogultnak öccse a következő gyászlapot adta ki: Alulírott a szív legmélyebb fájdalmával tudatja, hogy forrón szeretett felejthetetlen drága testvére Szellemy Ida, életének 70-ik évében hosszas, de keresz­tényi türelemmel viselt betegség után január 27-én, reggel 9 órakor, nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. A drága halott hült teteme folyó hó 29-én hétfőn délután V2 2 órakor Felsőbá­nyán fog beszenteltetni és gyászkocsival Nagy­bányára leszállítva V2 4 óra táján az evangélikus temetőben fog örök nyugalomra helyeztetni. Felsőbánya, 1917. január 27. Isten veled drága halottam! Legyen áldott emlékezeted és oly sok testi szenvedés után nyugodjál csendesen! Szel­lemy László testvére. Nyilvános köszönet. Ketney Mihály a polg. olvasókör alelnöke, a kör könyvtárának 18 drb könyvet ajándékozott. A könyvek Abonyi Lajos, Ambrus Zoltán, Carmen Sylva, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Tábori Róbert, Sebők Zsig- mond munkáiból valók. Fogadja érte köszöne tünket a polgári olvasókör választmánya nevé­ben. Beregszászi Kálmán könyvtáros. A „Vasárnapi Újság,, január 28-ik számában nagyszámú érdekes és uj hareztéri illusztrácziót közöl, kivált romániai harczterünkről. Ezek közt van Juszkó Béla jellemző szép képe. A többi képek a magyar művészet csoportkiállitását, Braila városát, Sarrail tábornokot és a szerb trónörököst stb. mutatják be. Szépirodalmi olvas­mányok: Pékár Gyula regénye, Szekula Jenő novellája, Szőllősi Zzigmond tárczája, Schopflin Aladár czilcke Békássy Ferenczről, a fiatalon elesett költőről, Braun Lili regénye. Egyéb közlemények: Cikk és kép Briandfrancia minisz­terelnökről s a rendes heti rovatok: A háború napjai. Irodalom és művészet, Sakkjáték, stb. A „Vasárnapi Újság“ előfizetési ára negyed évre öt korona, a „Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában (Budapest, IV-, Egyetem-utcza 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Nép­lap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. „Bonlax“ abszolút hashajtó dr. Kádár kér. főorvos találmánya. Tisztán növényi anyagokból készíti Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Hatása enyhe, biztos, meglepő. Védjegy: Bonlax. A felsőbányái olvasó egylet jan. 28-án tartott évi rendes közgyűlést, hol a leköszönt Farkas Jenőt örökös tiszteletbeli elnökké választották. Utódául elnök lett dr. Tóth, Gábor. Az egye­sületnek 3152 kötetből álló könyvtára van. Elnök indítványára elhatározták, hogy az olvasót, tár­salgót és a felügyelő kamráját egy teremmé alakítják át, hogy tágas, levegős helyiség álljon rendelkezésére. Az egyesület bevétele 18627 K, kiadása 18164 K volt. A Vörös Kereszt Egyesület holnap vasárnap d. e. 11 órakor választmányi és utána rendes közgyűlést tart a városházán. Vendégeket is szívesen látnak. Uj rend a tejföllel. Városunk rendőrkapi­tánya 422-1917. kp. sz. alatt a következő hir­detményt adta ki: A m. kir. minisztériumnak 98 — 1917. M. E. számú rendelete a tehéntej és tehéntermékek forgalomba hozatalának és fel- használásának szabályozásáról és az Országos Közélelmezési Hivatal elnökének 1500- 1917. sz. rendelete a tehénvaj és tehéntúró árának maxi- I málásáról. Tejszint (kávétejszint, habtejszint, édes tejsürüt, tejszínhabot) valamint általában mesterségesen felfokozott zsirtalmu tejet termé­szetben a közvetlen fogyasztást czéljára eladni, ! kiszolgáltatni vagy erre a czélra egyébként forgalomba hozni tilos, tehát tejfelt ezután for- I galomba hozni, adni, venni nem szabad. Ezen j rendelet alapján a tehéntejből készült vaj és j túró legmagasabb ára a termelő és nagykeres­kedő közötti viszonylatban kg.-ként 11 K 60 f. A nagykereskedő és kiskereskedő közötti vi- j szonylatban kg.-ként 12 K 80 f. A másodrendű vaj (irósvaj, fözővaj, falusi vaj stb.) legmaga­sabb ára a fogyasztó számára kg.-ként 8 K 60 f. A tehéntúró legmagasabb ára a termelő és a nagykereskedő közötti viszonylatban kg.-ként 2 K. A kereskedő és fogyasztó közötti viszony­latban 2 K 40 f. A kávéházak, kávémérők, ezukrászok, sütőiparosok, vendéglősök és ha­sonló iparosok a nagykereskedőkkel egyenlő elbírálás alá esnek. Aki a jelen rendelet ren­delkezését megszegi vagy kijátsza, az, a mennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el s hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 ko­ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha megállapítható annak a nyerességnek meny- nyisége, amelyet a tettes a cselekményével ille­téktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés 2000 koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. Azon készletre nézve, amelynek tekintetében a kihá­gást elkövették, a büntető eljárás során a tör­vény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a felje- lentőt, a többi része a rokkant karonák segély- j alapját illeti. Nagybánya, 1917. évi. január hó j 31-én. Smareyla Miihály rendőrkapitány. Eddig | a rendelet. Hát mi ezt igen szépnek és helyes- j nek tartjuk, aminthogy nem is tarthatjuk más­nak, mert felülről igy rendelték. Csupán egy szerény megjegyzésünk volna és pedig az, hogy | az eredeti rendelet gondosan mindig tejszínről, édes tejfölről beszél. Világos, hogy a savanyú \ tejfölre nem vonatkozik. Nem vonatkozhatik pedig azért, mert a falusi asszonyok otthonn | nem tudván eladni a tejet, meggyüjtik egy hé- í tig s azon módon savanyun, mint savanyu tej­fölt hozzák ide. Mit csináljanak ezután ezzel a gyűjtéssel? öntsék ki vagy egyék meg otthonn? A szegény ember vett egy kis savanyu tejfölt s azzal főzött mindent zsir helyett, nem látjuk át mi volt ebben a baj, mikor romlandó árut hasz­nált föl okos célra. Mi tehát úgy magyarázzuk a kapitány rendeletét, hogy az az édes tejszínre, tejszínhabra stb. vonatkozik. A savanyu dolgot különben is eladhatják az asszonyok, mint aludt tejet, hogy főzhessen valamit magának a szegény ember. Talán jó volna felülről magyarázatot kérni, mert minálunk a hetenkint egyszer ismét­lődő hetivásárok önkéntelenül is savanyu tejföl gyűjtésére szoktatják az asszonyokat s az uj rendszer ismét csak a viszontelárusitóknak fog kedvesni, akik ügyesen kiaknázzák mindazt a maguk hasznukra. Születtek: 13., jan. 22. Pap Aurél magán mérnöknek „Edith“; 14., jan. 25. Bakó Gyula vasúti őrnek „Róza“; 15. jan. 26. Lauber Dömö­tör bányásznak „László“ nevű; 16., Petrusán György városi rendőrnek fiúgyermeke. Elhaltak: 25., jan. 26. Molyika Sándorné gk., 56 év, szivhüdés; 26. jan. 29. özv. Szőke Já­nosáé földbirtokosnő, rk., 80 év, tüdőlob; 27., jan. 29. Balázs Róza bányász gyermeke, rk., 1 és fél hó, tüdőlob; 28., jan. 29. Kis Mária men- helyi gondozott, ref., 2 év 5 hó, tüdőlob; 29., jan. 28. Lakner elvira erdőaltiszt gyermeke, kő­bányatelep rk., 5 év, égési sebek; 30., jan. 31. Junger Sámuel szabó, izr. 36 év, tüdőgümőkór; 32., febr. 1. ifj. Szilágyi András bányász, rk., 26 év, tüdőlob; 33., febr. 1. Kovács György kalapos-mester rk., 76 év, végelgyengülés. Szerkesztői Üzenetek. B. M. Segesvár. Örülünk, hogy lapunk a seges • vári közönség kezén is megfordul. Róvay Györgyné úrnő csinos német fordítását megkaptuk s elküldjük b. Kováts Géza főhadnagynak. Meleg üdvözlet! N. Z. S. Megkaptuk köszönettel. II. Z Express levél ment, bi­zonyára idejében mégis érkezett. W. L. A megbízatás­ban eljártunk, az igazolványt elküidöttük. B. L Azért egy-egy jó tárcát szívesen látunk most is, mert régi közmondás: Nincsen olyan szénás szekér, amelyikre még egy villával ne férne. ét-három középiskolát — ■ Végzett fiU tanulóul felvétetik Nánásy István könyvnyomdájában, CEMENT vályúk olcsó árban kaphatók Nagybányán, Kossuth Lajos=utca 76. sz. Sertések s szarvasmarhák részére nélkülözhetetlen. zukorrépa jó minőségű akár kicsiny­ben, akár nagyban, jutá­nyos áron kapható! *^8® E répa sokkai táplálóbb, mini a korpa! Schreiber Kálmán üzletében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom