Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-08-27 / 35. szám

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1916. Augusztus 27. (4) 35. szám. Mint érdekes epizódot, azt is szeretném itt leszögezni, hogy a magyar muzsika hatása alatt több urileány egy-egy bakát ragadott ki a né­zők sorából s egy-két táncot lejtett vele. Ez mindenesetre még jobban emelte a katonák ki­tűnő hangulatát. Mi, katonák, hosszú időkig fogjuk ezt a szép ünnepet emlékünkben őrizni. (b. m.) Kinevezések az erdészetnél. Őfelsége a király a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Kovács Gábor főerdőtanácsost miniszteri taná­csossá; Burdáts János főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost főerdőta- nácsossá nevezte ki; továbbá az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál Cso- pey Kornél erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi címet és jelleget, Kovács Pál főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi címet; valamint a kincstári er­dők kezelésénél Schmidt Károly főerdőtaná- csosnak a miniszteri tanácsosi címet, Jeszenszky Kálmán erdőmérnöknek a főerdőmérnöki címet és jelleget, Blickhardt József és Molcsány Gábor segédmérnököknek az erdőmérnöki cí­met adományozta. A sebesültek ma ozsonnára gömölyét kap­tak (juh sajt és túró). A 100 adag 55 koronába került a hölgyek vacsora pénztárának. A héten adakozni szívesek voltak: Alexy Kornélné 5 K, Rákóczi Istvánná 10 K, Harácsek Vilmos 10 K. Ez adományokkal együtt a bevétel 2609 K 97 f, kiadás 2503 K 44 fillér. Az adakozók íegadják hálás köszönetünket. Erdészeti előléptetések. A m. kir. földmive- lési miniszter Soltész Gyulát erdőfőmérnökké, Briestyánszky Endrét erdőmérnökké léptette elő. Kitüntetés. Dr. Almer Sándor, budapesti fő­orvos, a katonai egészségügy körül szerzett ki­váló érdemei elismeréseid a vöröskereszt hadi- ékitményes II. osztályú díszjelvényét kapta. Himenhir. Úgy a vőlegény, mint a meny­asszony családja, a háborús viszonyokra való tekintettel, minden szokásos értesitést mellőzve ez utón tudatja, hogy Waldner Zoltán kir. s. mérnök és Hullán Erzsiké holnap, aug. 27-én tartják esküvőjüket Alsófernezelyc-n. Katonai kitüntetések. Petrován János itteni bányabirtokos fiának, ifj. Petrován János 5-ik műszaki zászlóaljbeli altisztnek és ifj. Fábián Lajos tüzérhadapródnak, Őfelsége a király az ellenség előtt tanúsított kiváló szolgálataiknak el­ismeréséül, a koronás vas érdemkeresztet ado­mányozta a vitézségi érem szalagján. Eljegyzés. Szatmárról arról értesítenek min­ket, hogy Bánhegyesi Kulin E elka és Major László jegyesek. Beregszászy Ferenc hadnagy eltűnt. Bereg- szászy Kálmán számvizsgáló, hadnagy fia, a hi­vatalos értesítés szerint f. hó 4-én az oroszok elleni küzdelemben eltűnt. Valószínűnek tartjuk, hogy fogságba esett s remélhető, hogy rövid időn belül levelével megnyugtatja aggódó szüleit. Lajos napja. A vöröskereszt kórház ünnepre készölt. Lovag Berks Lajos vezértörzsorvost akarta névnapján ünnepelni, de „Lajos bácsi“ ismert szerénységével kitért az ünnepeltetés elől. Ám azért sorsát még sem kerülheti el. A kórház ápolószemélyzete díszes albumot készít­tetett számára s azt alkalmas pillanatban átad­ják neki. Az album első lapján Révai Károly következő kis verse olvasható: LAJOS BÁCSINAK. Egykor kemény vitézek élén, A csataterek meredélyén Sebet kötöztél, gyógyitál. Mi voltál akkor? Hős levente, Ki golyózápor közepette Szolgáltad a Hont és Királyt. Ma is ott állasz, ahol régen: Nagy csatatéren, meredélyen Kötözgeted a sebeket. És ma sem tántorodsz meg ettül, Pedig asszony- és lányszemekbül Hull rád a tűz, a fergeteg! . . . Katonai kinevezés. Király Őfelsége, ifj. Far­kas Jenőt a 3-ik honvéd ágyusezredben had­naggyá nevezte ki. Esküvő. Smit Sándor ma, 26-án tartotta esküvőjét Schwert für hr er Pannikával a Jézus szent szive templomában. Iskolai beírások. A helybeli állami el. isko­lákba és óvodákba a beírások szept. hó 1. 2. 4-én délelőtt 8-11 s délután 2-4 óra között tartatnak meg az illető iskolahelyiségekben. A szülők felhivatnak, hogy gyermekeiket, gyámolt- jaikat ezalatt okvetlenül beírassák. Állandó képkiáilitás lesz ezután az István király szálló nagy éttermében, melynek felülvi- lágitása ezt a szép termet erre a célra kiválóan alkalmassá teszi. A kiállítás Mikola András, Bört- sök Samu, Jakab Zoltán jeles festőművészek képeivel már meg is kezdődött. A vöröskereszt kórház aug. 18-iki ünnepsége alkalmával lapunk múlt számában már hoztunk egy jókora sorozatot különösen a hölgyek ado­mányairól. Most ennek kiegészítéséül közöljük, hogy a kórház sebesültjei részére, a már köz­lőiteken kívül, adakozni szívesek voltak: Zajkás Tódorné felsőujfalusi Jakos 5 liter tej, 1 kosár szilva; Kizbaján Anna felsőujfalusi lakos 5 1. tej; Berényi Simon, Steiner Jenő, Kuhn Herman 1 — 1 K; Mikes Jánosné 50 drb pogácsa; Racskó Istvánná 7 pár férfiharisnya, 1 pár érmelegitő, 2 téli és 2 nyári alsónadrág; Incze Józsefné 4 liter tej; Öestreicher Tóbiás cég az ünnepélyhez az összes edények díjtalan átengedése; Dégen- feld Sándorné grófné 1 szekér szalma. A szives adományokért hálás köszönetét mond a Kórház Vezetősége. Gyászhir. Bárdossy Antal kir. pénzügymi­niszteri főbányatanácsos, a bányaügyek referense Budapesten meghalt. A közszeretetben állott fő­tisztviselő tiszteletére a pénzverőházra fölhúzták a fekete lobogót. Zenetanfolyam. Kádárné Hevesi Erzsébet, államilag képesített oki. zenetanár, a m. kir. orsz. zeneakadémia zongoratanszakát kitüntetéssel vé­gezte Budapssten, pedagógiai ösztöndíjat nyert, éveken át sikerrel működött a fővárosi zenetan­folyamon. A körülményei úgy alakultak, hogy működése terét állandóan városunkba he­lyezi át. Akadémiai tantervvel, a fővárosi zéne- tanfolyam mintájára csoporttanitást rendez, amely­ben résztvehetnek kezdőktől a legmagasabb ki­képzésig. Úgyszintén felelőséggel előkészít a ze­neakadémia felvételi magánvizsgálataira. A zon- gOratanfolyam a város központján szeptember első felében kezdődik. A növendékek haladásá­ról nyilvános hangversenyen, évzáró vizsgán győződhetnek meg az érdeklődők. A közönség részletes felvilágosítást nyerhet naponta d. u. 3-6 óráig a tanárnő lakásán Fürész-utca 32. Ugyanott ideiglenesen jelentkezni is lehet. Polgári iskolai tanuló kitüntetése. A hivatalos lap közli, hogy Tresszer György szolnoki polg. iskolai tanuló az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a vitézségi érmet nyerte el. Az iskolai év megnyitása a nagybányai m. kir. áll. főgimnáziumban. Értesítem az érdekelt szülő­ket és a tanulóifjúságot, hogy - a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi aug. 22-én kelt 106.115. sz. rendelete értelmében - a nagy­bányai m. kir. áll. főgimnáziumban az 1916-17. tanévre szóló beiratkozások szept. hó 12-én, 13-án és 14-én lesznek, a rendes tanítás pe­dig szept. hó 15-én veszi kezdetét. A javító vizsgálatok szept. hó 11-én, a magánvizsgá­latok pedig folyó év aug. hó 29-én és 30-án fognak megtartatni. Tisztelettel kérem a hely­beli és környékbeli lapok t. szerkesztőségeit, hogy jelen értesítésemet közzéténni szíveskedjenek; kérem továbbá a t. lelkész, körjegyző és tanító urakat, hogy jelen értesítésem alapján az érde­kelt szülőknek és tanulóknak a kellő felvilágo­sítást és tájékoztatást szíveskedjenek megadni. Nagybánya, 1916. évi aug. hó 26-án. dr. Rencz János nagybányai áll. főgimn. igazgató. Nagy tűzvész Hagymásláposon. Mint Hagymásláposról velünk futár utján közlik, ma délután ott nagy tűz ütött ki. 20 ház lángokban áll és az egész község veszélyez­tetve van. Délután 4 órakor Nagybányáról kértek segítséget a vész elfojtására. Tökkáposzta télire. A télire elrakott tök leg- frisebb izü, ha teljesen elkészítve, (berántva, de csak felforralva, nem pedig puhára főzve) lég­mentesen záró üvegekben, a viz felforrásától szá­mítva még 5 percig főzve konzerváljuk. Két nap múlva a „dunsztolást“ az előbbi módon megis­mételnünk kell. Most azonban légmentesen/záró üvegeket kapni nehéz és drága is, leirom :tehát f! a tök olcsóbb elrakási módját is. Tök tékaré\)[ hordóban savanyítva. Tisztítsuk és gyalulj ükje meg a gyenge tököket. Erősen sózzuk ,be s ' hagyjuk úgy állani másnapig. Másnap, csomóm ii i ként, ritka ruhába rakva, erősen kinyomjuk; .le-' 4 i vét s a már előre elkészített tiszta csavaros, hor- I dóba 15-20 centiméternyi rétegekben, bele rak:- a i juk. Amint az első réteget bele raktuk, tegyünk) 1 I rá kaprot, rakjuk rá a deszkákat és préseljük le. így hagyjuk vagy 10 percig nyomulni. Akkor | szedjük fel a deszkákat s a tökből rakjunk is­mét 15-20 centiméternyi réteget. Tegyünk rá kaprot s préseljük le ezt is. így folytassuk mig a tökben tart. Nyolc-tiz napig hagyjuk melögjd helyen savanyodni, azután tegyük hideg liolyife.r I Ha préselés alkalmával túlságosan sok leve volnäpb abból, mint feleslegesből, szedjünk le. Mivel a tök hordóba rakása összeesik azon idővel, mikor még bőven van tölteni való édes paprika, elő.AJ nyös a paprikát, télire a tökkel együtt, rétegeh-8S ként rakni el. A paprika csumáját kivágván, magot kiszedjük. Erősen besózzuk a paprikát s pár óráig állani hagyjuk, hogy megfonnyadjon.-'J Vagy pedig besózás helyett leforrázzuk s szitáracx rakjuk, hogy leve lecsorogjon. Az akár igy, akácai amúgy megfonnyasztott paprikát a kicsavart tök­káposztával megtömjük (igy nem törik össze-a r leprésselésnél) s a lepréselt tökkáposzta rété-g gekre rakjuk. Ezt a paprikát használhatjuk meg­töltve a tökkáposztához, vagy pedig, jól kiáz­tatva készíthetünk belőle paradicsomos paprikát. 1 Lakos Imréné. A nagybányai állami polgári leányiskolában és a vele kapcsolatos női kézimunka- és női ke­reskedelmi-tanfolyamon a jövő 1916 — 17. tan­évre szóló beiratások szeptember h ó 12. - 13.-ig fognak megtartatni; 12.-én és 13.-án a helybeli, és a vidéki tanulókat Írják be, mindenkor d. e. 8 — 1 óráig A javitó-vizsgálatok szeptem­ber hó 11.-én, a felvételi vizsgálatok szeptem­ber hó 12.-én délelőtt 8-1 óráig lesznek. A javitóvizsgálatok díjmentesek. Az intézetben először beiratkozó növendékek a beiratásnál szüleik, gyámjuk vagy azok inegbizotjainak kí­séretében tartoznak megjelenni és előmutatják a) az előző osztályról szoló bizonyítványt ; b) keresztlevelet és c) újra oltási bizonyítványt. Az évi tandijat, valamint a beiratás alkalmával min­den növendék által fizetendő összeget az isko­lai felsőbb hatóság következőkben állapította meg; l.Évi tandíj 10 K. 2. Felvételi tandíj 3 K. 3. Ifjúsági könyvtárra 1 K. 3. Értesítőre 1 K. 5. Ki-rándulási alapra 1 K. A tandij elen­gedéséért csak azok folyamodhatnak, kiknek az ének, szépírás és testgyakorláson kívül egynél több elégséges osztályzatuk nincs. A kérvények a szatmármegyei kir. tanfelügyelő úrhoz címezve, a beiratások alkalmával az igazgatóságnál nyúj­tandók be ; I. osztályos tanulók csak kivétele­sen, különösen méltánylást érdemlő esetben kap­hatnak tandíjmentességet. A folyamodványhoz csatolandó : 1. az előző tanévről szóló iskolai bizonyítvány; 2. egy évnél nem régibb keletű szegénységi bizonyítvány. A kellőleg fel nem szerelt folyamodványok tekintetben nem vétet­nek. A vidéki szülőket kéri az igazgatóság, gyermekeik elhelyezésénél forduljanak ho^á.;, tanácsért. Olyan helyre, ahol már fiuk is vari­nak elhelyezve, polgári leányiskolái tanulók semmi esetre sem helyezhetők el. A kézimunka tanfolyamon tetszés szerint a varró csoport, vagy az himző-csoport tárgyaira lehet beirat­kozni. A varró-csoporton fehérnemű szabást és varrást tanulnak, A kézimunka-tanfolyam ta­nulói ugyanazon dijakat fizetik, mint a polgári leányiskola növendékei ; de az egész tandij az az év elején fizetendő be- Az elméleti tárgyak­ból és rajzoláshói indokolt esetekben felmentést ad a testület. Ezen tanévben a női kereskedelmi tanfolyam is megnyílik. Beiratásdij 10 K. Évj tandij 150 K. Aranybánya Crém. Egyedüli ártalmatlan, csoda hatású crém a szépség ápolására. Készíti: Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Van: hozzávaló szappan és pouder 3 színben. Szép I hölgyek nem nélkülözhetik. Beirás az iparostanuló iskolába. A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák f. évi aug. 1-én kiadott rendelete értelmében az ipari mestersé- 1 get tanuló minden fiúnak kötelessége az iparos- tanuló iskolába beiratkozni. Tisztelettel kérem ezért az összes iparosmestereket és a hadba-

Next

/
Oldalképek
Tartalom