Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-05-07 / 19. szám

(4) 19. szám. naoybAnya és vidéke 1916. Május 7. hető hulladóktakarmánnyal, s igy tartása alig kerül valamibe. Legkifizetőbb a belga óriás, s a kók óriás tenyésztése, amely utóbbiaknak gereznája is nagyon értékes. Lehet szabadon is, de helyesebb zárt ketrecekben tartani, a hol a tisztaságra és gyakori fertőtlenítésre igen nagy gondot kell fordítani. A házinyultenyésztők országos szövetsége, Budapesten, Csillaghegyen van, amely úgy tenyészanyag beszerzésére, mint egyéb házinyul tenyésztésére vonatkozó kérdésekre készségesen ad felvilágosítást. Bányanévnap. A kereszthegyi kincstári bá­nya névnapját 7-én tartják meg. Ma este kivilá­gítás volt a bányatelepen, holnap pedig d. e. 10 órakor ünnepélyes istentesztelet a róm. kath. templomban, melyen a kincstári bányász sze­mélyzet testületben vesz részt. Adakozás. A helybeli állami elemi iskolák és óvók munkásai a tanitóözvegyek és árvák segítésére begyült országos alaphoz május bóra B7 K 54 fillért adtak, melyet Budapestre kül­döttek. Ehhez adott: Székely Árpád 422 K, Alexy Kornél 4 K 16 f. Rozsos István, Lerhnei- Fs- rencné 4—4 K, Bányai Ida, Budsy Etelka, Fiiesz Henrikné, Imre Károly, Steiger Erzsébet, Fejes Antal, Bozán Péter és neje 3—3 K, Szabó Mária 2 62 K, Szabó Irén 2 44 K, G anzer Malvin 2 32 K, Szenfpétery Sándorné, Hajdú Sándor, Bene­dek Józsefné, Homola Elvira 2—2 koronát. A «Vasárnapi Újság» április 30-iki száma háborús közleményei során pompás képeket kö­zöl — saját tudósítóinak felvételeit — Konstanti­nápolyból, az olasz harctérről, Szerbiából stb. Shakespearről is van mostani évfordulója alkal­mából, néhány érdekes kép s szép cikk. Szép- irodalmi olvasmányok: Zsoldos László és Walter Bloem regénye, Szép Ernő novellája, Szőllősi Zsigmond tárcája, Pap Zoltán verse. Egyéb köz­lemények : Szederkényi Nándor és Malonyay Dezső arcképe s a rendes heti rovatok: a háború nap­jai. Irodalom és művészet, Sakbjáték, Halálozás stb. A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyed­évre öt korona «Vi!ágkróniká»-val együtt hat korona. Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» ki- adóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.). Ugyanitt megrendelhető a «Képes Néplap» a legolcsóbb újság a magyar nép számára fél­évre 2 korona 40 fillér. Egy nagybányai katona leveléből. Az olasz harctérről egyik vitéz fiunk a következőket írja : »Mult hó elején a 43-asok egy kis részt átadtak az olaszoknak. Bennünket erre azonnal felvittek, hogy azt foglaljuk vissza. Egy századnak és a mi századunkból 2 szakasznak jött a parancs, hogy éjjel foglaljuk vissza az elfoglalt állást. Megkezdődött a tüzérségi előkészítés. Jöttek a kézi gránátosok és közvetlenül utánuk a gyalog­ság. A sturm nem sikerült, mivel a két gzárnyon. azok, kiknek bennünket támogatniok kellett volna a sturmot hason csúszva tették. Persze nagy veszteség, eredmény Bemmi. Másnap felszólítás jött, ki akar éjjel önként jelentkezni és kézi gránátos rohamra menni. Jelentkező volt elég különösen a tizennyolc évesekből. Kezdődött az egész újból. A zászlós kúszik embereivel s do­bálják az olasz stellungba a sok gránátot. Végre eléri 12 emberével az olasz állást s kezdődik az újabb nagy harc. A zászlós egy kapitánnyal verekedett és egymást fojtogatták. A sturm mé­gis sikerült s az állás a kezünkbe jutott. Ered­mény 60 olasz, 3 tiszt, 2 gépfegyver, sok muni ció és egyéb. És ezt úgyszólván 13 ember tette. A zászlós és két embere arany vitézségi érmet, a többi freiter csillagot és nagy ezüstöt kapott. A zászlósnak már ezzel minden kitüntetése meg van s a milyen vakmerő még a fakeresztet is megszerezheti. A kitüntetéseket József fg. ünnep ség keretében adta át. A hős, Darócy 39 gyalog­ezredbeli (Debrecen) zászlós volt« Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság április 8-án tartotta évi rendes közgyűlését gr. j Csekonics Endre titkos tanácsos elnöklete alatt, j Az Orraódy Vilmos főrendiházi tag vezérigaz- I gató által előterjesztett igazgatósági jelentés ki- j emeli, hogy a múlt, második háborús üzletév j tiszta nyeresége 6995,923 K 58 fillér. A nye- j reség tekintélyes velta főleg a tűzbiztositási j üzlet múlt évi kedvező kárarányának köszönhető. ! Hadikölcsönre a társaság összesen 57.500,000 K-t jegyzett. Az alapszabálysze-rü levonások j után felosztásra kerülő 3,200000 koronából a j társaság a közgyűlés határozatából 800 korona ' osztalékot fizet. A közgyűlés az összes inditvá- í nyokat, a számadásokkal és mérleggel együtt elfogadta és felmentvónyt minden irányban j megadta. Az «Első magyar* 8,000.000 koronát kitevő részvénytőke és ugyanolyan összegű tar­taléktőkén kívül 10,638,862 97 koronát kitevő tűzdijtartalékkal rendelkezik, mely utóbbi a társaság saját számlára eső tüzdijbevétel 100°/c ának felel meg. Ezen a maga nemében párat­lanul magas százalékú tüzdijtartalékon kívül a társaság tartalékol az elszámolatlan indirekt üz­letekre még külön 1.549 563.90 K-t. A külön tartalék összege 3,468.818,84 korona, a jégkü- löntartalék 2000.000 korona, mig az életbizto­sítási összegek fedezetére szolgáló díjtartalék 190.347,553.03 koronára rúg. Ezután a válasz­tásokat ejtették meg. Elnök lett: gróf Cseko­nics Endre, alelnök gróf Bánffy György, vá­lasztmányi tagok: Antal Géza, gróf Batthyány István, gróf Bethlen József, gróf Cziráky József, Daiier Henrik, gróf Erdődy Rudolf, dr. Gaál Jenő, gróf Karátsonyi Jenő, gróf Károlyi Gyula, lovag Schoeller Pál, gróf Széchenyi Pál, Szi­tányi Géza, Szmrecsányi Jenő, Weisz Manfréd, gróf Wenckheim Dénes és gróf Zichy Aladár, Igazgatóság: Balaban Adolf, Berzeviczy Albert, Gergely Tódor, Hajós József, báró Harkányi Frigyes, Ormódi Vilmos és gróf Zichy János. Felügyelőbizottság: Burchard Bélaváry Konrád, Libits Adolf, Németh Titusz, báró Radvánszky Géza és báró Üchtritz Zsigmond. A közgyűlés után tartott alakuló igazgatósági ülésen báró Harkányi Frigyest az igazgatóság elnökévé. Ormódy Vilmost vezérigazgatóvá és Balaban Adolfot vezérigazgató helyettessé választották meg, A helybeli telefon előfizetők névsora: (Összesen 79). Állami főgimn. 54 Hajnóczy gyógysz. 50 Barna S. dr. ügyvéd 39 Bernét Dezső 42 Borpataki hat. m. 46 Caendőrség 13 *Csikos Sándor dr. 107 Drágos Theofü dr. (Aurora takarék) *Erdődy Ignác dr. 113 Farkas Lipót 81 Fogyasztási szöv. 30 Ganz-iroda 89 Glavitzky Károly 24 Godel Salamon 52 Gyümölcsvédek. kíséri, állomás 83 Harácsek V. Utódai (Első magyar ált. bizt) 3 m.-állo- mással 29 Hirsch József 34 Hoffmann Árpád 25 István király szálló 76 Izr. hitközség 45 Jancsovits József 27 Jeremiás Jenő 17 Jár. szolgabiró biv. 61 Kádár A. főorvos 4 Kereskedelmi Bank 80 Kir. bányaigazgatós. 1 » bányakapitánys. 3 » főerdőhivatal 2 » » épitésvezet. 106 » járásbíróság 65 » postafőnök 100 » vegyelemz. hiv. 105 Kornreich testv. 44 Krampfner Testv. 62 Kupás Mihály 26 *Ligeti vendéglő 63 Lővinger Géza 95 ■"Makray Mihály dr. 6 Makray Mihály dr. egy m.-állomással 98 Mandel Mór 84 Máv. főnökség 82 Máv. osztálymérn. 91 Miskolczy S. ügyv. 112 Molcsány Gábor 23 Nagybánya v. takp, 21 Nánásy I. nyomdája 43 Nussbächer S. 96 Pokol Elek Borpatak 20 Polgármesteri hiv. _ egy mellékáll. ö Radó Dezső 70 Rendőrkap. hivatal 7 Rendőrségi őrszoba 8 Révész J. ev. lelkész 18 Rosenberg Salamon 55 Rumpold Gyula vendéglője 15 Schreiber és Társa 28 Schück Ármin dr. ügyvéd 111 Spinetti S. utóda 74 Steinberger S. és T. 32 Steinfeld malom Stoll Béla és Stoll László ügyvédek Mellék áll. részvtak. Szabó Adolf 33 Szamosvölgyi osz­tálymérnök. Szt. István-torony tűzjelző 12 Szőke Béla 16 Troplovits Imre dr. ügyvéd 94 Tűzoltó-laktanya 9 Városi erdőhivatal 87 » faraktár 47 » járv. kórház 60 » kismalom 36 » villamos t. Veresvizi bánya Vörös K. Kórház Virág István timár Weisz I. dr. ügyv. Widder P. gyógysz. 99 Winkler J. dr. orvos 64 Zoltán László dr. capszulsgyár) 58 53 14 48 10 77 97 92 67 A *-gal jelöltek nyári állomások. Aranybánya Créme. Egyedüli ártalmatlan, csoda hatású crém a szépség ápolására Kósziti ; Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Ára 1 korona. Van: hozzá való szappan és pouder 3 színben. Szép hölgyek nem nélkülözhetik. Harctéri emlék. Idegen országban van tartózkodásom, Éjjeli nappali sok hánykolódásom. Mindjárt két éve, hogy hazánkat rongálják, Egész köröskörül sokan megtámadták. De minthogy e nemzet Istenét imádja, ö nagy küzdésébe soha el nem hagyja. Bár véráldozatunk sok helyen ott marad, De a magyar haza számunkra megmarad. Még a vasárnap is el van tőlünk zárva, Mert az Isten háza is lé van rongálva. A harangszó helyett az ágyuk dörögnek És igy nem is tudjuk, mikor van az ünnep. Óh, jóságos Isten tekints le az égből, És szánd meg a hazát a te kegyelmedből. Szüntesd meg a népnek szörnyű pusztulását, Ne adja már oda minden áldozatát. Sok özvegyek sírnak jó hites társukért, Sok árvák aggódnak jó édes atyjukért, Megsokaltuk mi már ezt a nagy küzdelmet, Bár hogyha idáig nyertünk is győzelmet. Isten, édes Atyánk, tekints le a földre, Szenvedő hazánkra, szenvedő népedre. Nyújts békét és vigaszt a fájó szivekre, Hogy jusson el néped a boldog jövőre. Galicia földjét immár megismertük, Sok hős bajtársunkat oda eltemettük. Nem volt itt harangszó, csak egy ima mondás, A jó bajtársaktól »Isten hozzád« — szólás. Foglyaink is vannak, messze távol tölünk, A ravasz országba elvitték közülünk. Istenünk segéld meg szomorú rabságba, Jöhessenek haza kedves hazájukba Üdvözlök mindenkit, aki elolvassa kérjen ő is békét Istentől hazánkra. Sztaniszlau, 1916, ápr. 25. Tyira Gábor volt levélhordó Szülelés nincs. Elhaltak: 134, ápr. 30. Kende Dániel 62 éves, r. k. ny. m. kir. erdőtanácsos, agyhüdés- ben, 135., máj. 2. özv. Halóczi Sándorné Schön- vi«8ner Anna, 70 éves, ág. hitv. ev. volt bánya­munkás nyugbéres özvegye szivhüdés; 136., 1915. jan, 20. Móder Zoltán Imre, 25 éves, r. k. tart. szakaszvezető a cg. és kir. 5. gy. ezredben — kereskedő, lövésből eredő sebesülés folytán hősi halált halt; 137., 1914. oki. 26. Dénes Károly, 29 éves. ref. asztalos, gyalogos a cs. és kir. 5. gy. ezredben, hősi halált halt katona; 138., 1915. márc. 14. Polacsek Ferenoz, 22 éves, r. k. bányász, gyalogos a cs. és kir. 6. gy. ezredben, hősi halált halt katona; 139., május 3. Ladányi Károly, 77 éves, ref. kárpitos, aggkori végelgyen­gülésben; 140, 1914 febr. 16 Láng Sámuel munkás utónevet nem kapott fiú gyermeke vele­született gyengeségben. Házasság ninos. Kihirdetés alatt állanak; Zstye György és Tyiován Rozália nagybányai lakosok. Szerkesztői üzenetek. Lévay főhadnagy. Köszönettel vettük sorait és szives érdeklődését. Válaszunk rövid; Jánky Béla ide­valósi, ki a harcztéren őrmester. Jó szerencsét! K. S. Ha komolyan óhajtja, hogy közleményeit lapunkba fölvegyük, szíveskedjék előbb ide küldeni s csak azután más lapnak. Nem pedig megfordítva. Munkatársainknak. Ezután kevesebb lévén a hely, mindenkit figyelmeztetünk, hogy csütörtökön, legkésőbb pénteken igyekezzék cikkeit nálunk elhelyezni, mert mikor »minden jegy elkélt,« akkor már késő kopogtatni. Ha azt akarja, hogy napvilágot lásson amit irt, akkor ez­után tessék az uj óra számítással haladni és korán kelni. Kiadó lakás. Nagybányai felsőbányái utczabeli házam (a kincstári kórház mellett) imtiei nt um ne mié. Alsófernezely, 1916. április 29. Hullán János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom