Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-07-30 / 31. szám

(2) 31. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1916. Julius 30 gyászruhás leány. Maga elé idézte képét. Elő­ször megállapította, hogy szép. Azután a hold­világos éj hatása alatt, melynek egy darabja be­világított a négyzetalaku ablakon keresztül az ágyára, arra a tapasztalatra jutott, hogy életé­ben még ennél szebb lányt soh’se látott, pedig neki csak volt alkalma, hiszen náluk a Kapuczi- nerék szalonjában sokan, nagyon sokan megfor­dultak. Ebrenálomba szenderült és azt álmodta, hogy beszélget a bánatos ismeretlennel, hallotta ezüstös hangját (mert bizonyára ilyen hangja van, bájos ismeretlenének más hangot nem is lehet elképzelni) hallotta, mint sir, mint valami kis harang és mint siratja édesanyját, kit pár hete temetett el. - Egészen költő lett, meglá­tott egy arcot és megálmodta hozzá az egész regényt. Végre egészen elaludott. Reggel mikor fel­ébredt, eszébe sem jutott többé a leány, hiába, nem volt holdvilág. — Vállára akasztotta kenyér­zsákját, borjúját és csak akkor mosolyogta el magát, mintegy megszégyenülve, mikor masiro- zás közben a Kristályfürdő előtt fölhangzott az önkéntes század ajkán, hogy: „Diófából - sej haji - diófából nem csinálnak koporsót.“ Incze Gábor. Külföldi esetek. De fiú legyen valamennyi. Nagy Frigyes a hét éves háború kitörése előtt Neisseből Briegbe utazva Schönfeld és Kreisevitz között, szembe jövő jól megrakott és és zöld gallyal díszített szekeret látott. Az ud­vari kocsisnak megparancsolta, hogy térjen ki, mert valószínűleg lakadalmi szekér. Az uralkodó nem csalódott. A bútorral és egyéb háztartási kellékekkel megrakott szekéren, az uj lakhelyre költöző fiatal házaspár ült. A király megállította a szekeret és meg­tekintve a rakományt kérdezte az újdonsült me­nyecskétől, hogy miért nem visznek bölcsőt, mire a zavarba jött asszonyka hebegte, hogy arra nem gondolt. — Az nagy hiba — mondta a király — mindenek előtt arra kellett volna gondolnotok, hadseregemnél sok fiúra van szükségem. Kísérőit utasította, hogy a menyecskének bölcsővásárlásra tiz tallért fizessenek és hintó­jába ülve jókedvűen kiáltotta:- De fiú legyen valamennyi! Az őszinte miniszter. Beugnot rendőrminister tengerészetiminis- terré kineveztetvén, az alantas hivatalok főnökei tisztelegtek nála. A minister minden tisztelgővel kezet fo­gott és azután következő beszédet intézte hoz­zá jók : ték volna, - de hát nem volt mentség; ki kel­lett üríteni a keserű poharat. Bár igy járna minden hitszegő. Mi, akik ezt a ránk nézve érdekes dolgot láttuk s azt a nagyfokú izgatottságot kiállottuk, t. i. az a bizonyos ,,no, most esik le“, mi ezt nem felejtjük el soha. Egy nap az életemből. A forró júliusi nap égetően süt a doberdói fensikra. Harmadma- gammal még előtte való éjjel beástam magam a bakaárkok előtt egy szikla mögé. Nagyon szép a kilátás innen a tálján árkokra s jól le­het vezetni a tüzelést, mert 2 —3 km szélesség­ben lehetett látni a tálján frontot. Vékony te­lefondrót szalad le a dekungba s ez köt össze öt Batterie-val, de ha kell, az egész fronttal bennünket. Égető szomjúság gyötör mindnyá­junkat az este elfogyasztott konzerv után már a reggeli órákban, de nincs mit inni, mert a fél­liter fekete, amit a kulacsban hoztunk, már el­fogyott. Enni volna még mit, de attól csak na­gyobb szomjúságot kap az ember s igy inkább egy kis darab követ teszünk a nyelvünk alá a szomjúság ellen. Reggel 3 óra óta lövik az olaszok a mi állásainkat, mi pedig találgatjuk, melyik milyen lövedék és merre megy. Kilenc óra felé berreg a telefon s jelzik a Batterie-ból, hogy megin­dul a tüzelés, tehát figyelni. Összeállítom a Scherenschaurohr-t (ollós tüzérségi távcső, tiz­Tisztelt uraim! Nagyon örülök, hogy Önö­ket itt láthatom. Megvagyok róla győződve, hogy valamennyien jeles szakképzettséggel biró szor­galmas tisztviselők, hogy fontos teendőiket na­gyon jól végezik és ennélfogva nehéz feladatunk teljesítését nyugodtan bizhatom önökre. De erre kényszerit ama körülmény is, hogy fogalmam sincs a tengerészetről. A krónika mai napig csakis erről az egyet­len egy ministerial jegyezte fel, hogy szakisme­retei tekintetében őszinte volt. Dávid zsidó királynak francia konzullá történt ki- neveztetése. Midőn Lamartine, a hires költő 1848. év­ben Franciaország külügyministere lett, hívei ostromolták állami alkalmazásért. Az uj minister szorgalmasan jegyezgette azok neveit, akiknek kívánalmait figyelembe venni óhajtotta. A hivatalos lapban közölt kinevezések kö­zött olvasható volt, hogy Dávid ur brémai kon­zullá neveztetett ki. Hetek múltak, hanem Dávid ur állásának elfoglalása céljából nem jelentkezett. Minthogy a brémai konzul teendői elinté­zetlenül szaporodtak, jobbra-balra tudakozódtak Dávid ur holléte iránt, de minden tudakozódás eredménytelen volt, végre is Lamartinetől kellett felvilágosítást kérni. A külügyminiszter ur maga sem tudta ki az a bizonyos Dávid ur, midőn azonban elővette jegyzékét eszébe jutott hogy Dávid zsidó király­ról akart Írni költeményt és nevét véletlenül az I állami alkalmazást keresők nevei közé jegyezte fel. A következő napon megjelent hivatalos közlemény szerint Dávid polgár más alkalmazást nyervén helyébe Marchand polgár neveztetett ki brémai konzullá. Heti krónika. Az elmúlt hét olyan volt, mintha Medar- dus vagy vizes Margit napjai újultak volna föl. Csörgött az áldás, pedig az aratóknak nem volt rá szükségük. Hol vannak azok az idők, amidőn vidám énekszó mellett vonultak bő az aratók buzakalász koszorúval fejükön s a kapuk mö­gött leskelődő cselédség tele kancsóval öntötte nyakon őket ? De azért a búza szép. Egyik ki­tűnő gazdánk olyan buzaszcmeket mutatott, aminőt évek óta nem láttunk. Aranyat ér! Most azonban nem az arany drága, hanem a réz. Az kell a magyarnak! Gyűlt is a héten a réz a vá­rosházán mázsaszámra. A pálinka főző és lek­vár készítő üstök nagy halmazban gyűltek ösz- sze. Nem nagy baj; pálinka nélkül még csak meg leszünk valahogyan, de már a lekvár hiá­nyozni fog. Igaz, hogy az idén szilvatermés sincs. Meg ette azt az araszoló, meg a rügyfuró. Ahelyett azonban van olyan szép zöldség, fő­zelék, minőt évek óta nem láttunk. Van min­szeresen nagyit), egyik társam a tábori látcső­vel kezében, másik a telefonnal készen, várjuk a tüzelés megindítását. Feladatunk a 2. é3 7. számú célokat lőni, mert innét várható a támadás meginditása, te­hát az ellenség gyülekezését meg kell aka­dályozni. Az én „Los“ vezényszavamra már zug is a srapnel felettünk és jelzik az ütegből, hogy „abgegeben“. Pár pillanat és másik üteg is le­adta a lövést. A távolság jó mind a kettőnél, de a lövések kissé magasan explodálnak. „Li­belle 3 mehr!“ - A telefonista továbbítja és egy pár másodperc múlva ismét repül két kis vasgalamb a sógorékhoz. Bravó! Jól van ! ki­áltok fel örömömben. „Granaten vier Schuss einzelfeur“ s már jönnek is a gránátok, de már ezt a tálján koma nem szándékszik megvárni, hanem csoportonkint kezdenek visszafelé sza­ladni, mire ismét „Srapnel 50 mehr, einzelfeuer streien“ kértem. Mi oly közel voltunk az olaszokhoz, hogy szabadszemmel is lehetett őket látni s én sem­mire nem gondolva kidugom a fejem a dekung- ból. Ez lett a vesztünk. A következő pillanatban már elborítottak bennünket mindenféle kaliberű könnyű és ne­héz gránáttal, mert ez itt nagyon könnyű volt, mert úgy mi, mint ők is, minden pontra be vol­tunk lőve. Az utolsó szó, amit a telefonba be­j denünk! Hadd pukkadjon az entente! Még jó­kedvünk is van és lesz, mert nagy a bizalmunk és reménységünk. Házi poétánk most írja a leg­tüzesebb verseket. Közben arra is gondolt, hogy érdemes alakoknak a társadalomból üd­vözlő rigmusokat faragjon. Példa reá a Waigandt- ünnepély. Poétánk nem is énekelt meg ez idő szerint méltóbbat mint a Vörös Kereszt „szivét“ Waigandt Annát, ki emberfeletti munkát végez két hosszú esztendő óta. 0 valóban megérdemli, hogy ez a két éve négynek számittassék annak idején. S a száz- meg száz sebesült hős ápolása és gondozása mellett még arra is volt ideje, hogy kijárja a miniszternél a „kereskedelmi tanfolyamot.“ Hálásak vagyunk ezért. Szegény kis leányainknak kenyérkereső pálya nyílik há­ború után. Be jó lenne, ha állandósítanák e tan­folyamot. Csak ne vigyék el a tanítónőinket! Most is - olvasom a hivatalos közlönyben, — kettőt elhelyeztek körünkből s igy nagyobb te­her nyomja az itt maradottak vállát. De amel­lett, hogy a kis leányok búsulnak a két fiatal tanitónéni után, azt hiszem egyikért-másikért egy pár bácsi is sóhajtozni fog. Honi sóit qui mai y pense. Pardon 1 De ezt már csakugyan az entente nyelvén kellett mondanom, habár hű szö­vetségesünk a germán is szépen fejezi ki a fen- nebbi gondolatot: ,,Schande dem, der schlecht davon denkt“. Magyarul nem tartja szükséges­nek ugyanezt elmondani a vicekrónikás. Személyi liirek. Révész János, lapunk fele­lős szerkesztője néhány napra a fővárosba és Nyíregyházára utazott. Martiny István főbánya­tanácsos 4 heti szabadságra távozott. Kinevezés. A szatmári püspök, az itteni róm. kath. plébániához Dr. Czumbel Lajost, segédlelkésszé nevezte ki. Az uj segédlelkész Rómában végezte tanulmányait s római doktor. Áthelyezések. A Vallás- és Közoktatási mi­niszter Bertalan Mária polgári iskolai tanító­nőt Segesvárra, Pentsy Erzsébetet pedig Haj- dudorogra helyezte át. A sebesült katonákat julius 26-án Waigandt Anna igazgató vendégelte meg névnapja alkal­mából, igy tehát a vacsorapénztárnak e héten nem volt kiadása. Újabb adomány érkezett: Steindrofer Bélánétól 10 K, Neubauer Hermin- től 5 korona. Ezzel együtt a bevétel vnlt 2334 korona 98 fillér. Kiadás 2251 korona 86 fillér. A legközelebbi alkalommal aug. 5-én gyümölcs­délutánt akarnak a hölgyek a hadfiaknak ren­dezni, miért is fölkérjük a gazdákat, hogy e hó 3-ig szíveskedjenek bejelenteni e lap szerkesz­tőségében (felsőbányai-uteza 20.) hogy minő gyü­mölcsöt és mennyit fognak küldeni erre az al­kalomra ? Uj r. k. plébános. Városunk közkedvelt ifjú r. k. káplánját, Ditziy Bélát a szatmári püspök szakaszi plébánossá nevezte ki. mondtam, “Feuer einstellen“ volt s ezután már nem kaptam több választ. Tudtam mindjárt, hogy a vezetéket előtték. Pár perc múlva meg- állott az őrült tüzelés s a telefonista már ment is össze kötni a vezetéket. Amint ezt az olaszok látták, ismét tüzelni kezdtek, annyira, hogy sze­gény fiú alig birt visszabujni. Hiába fáradt, mert mire beért, a drót már ismét el volt vágva. Ez igy ment egy jó ideig, a telefonos nem birt már a fáradtságtól járni, tehát elhatároztuk, hogy felváltva megyünk a vezetéket összekötni. Kö­rülbelül már harmadszor került reám a sor s ki is ugrottam, de most egy kicsit messzebb kellett menni a vezeték után, — a srapnellek és gránátok zúgtak a levegőben, — de hát a kötelesség az első. Már megtaláltam a szakadást a vezetéken s hozzáfogtam kötni, — ekkor hallom egy ne­héz gránát zúgását a levegőben. Tudtam, hogy a közelembe fog lecsapni, tehát siettem a kö­téssel. Az izzadtság szakadt rólam — azt hi­szem, ez az úgynevezett halálos verejték — még egy pár csavarás és a vezeték összevolt kötve. A következő percben azonban már én is ott feküdtem eszméletlenül a vezeték mellett. A 28 cm-es gránát alig 30 méterre tőlem csa­pott le és a légnyomása engem is a földre sújtott. Egy ilyen gránát lecsapódása után a kö­vek, — ez pedig van Redipugliánál elég —

Next

/
Oldalképek
Tartalom