Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-02 / 1. szám

1916, Január 1. _____ NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE Az eperjesi jogakadémián a második félévre a beiratások január 7-től 19-ig tartanak. Az előadások jan. 23 ikán kezdődnek. Harácsek Vilmos Utódai czég az újév al­kalmából a szokásos naptár és ajándékok meg­váltása fejében kétszáz koronát küldött szer­kesztőségünkhöz a következő czélokra : Katonák árváinak, Rokkant katonáknak, Katonák vacsorá­jára, Vörös keresztnek 50—50 K. Az összegeket köszönettel illetékes helyére juttattuk. haláláról Nagy Imre tá­bori lelkész a következő levelet küldte dec. 12-én Korcsognénak: »T. Asz- szonyom I Kedves férje a trebinyei harcokban, dec. 6 án megsebesült. Súlyos tüdő-lövés érte, a gégéjét is megrongálta. El akartuk szállítani haza, hogy ott megoperálják és ismét emberré tegyék, de oly gyenge volt, hogy innen tovább szállítani már nem mertük. Tizedikén azért meggyóntattam, rettentő kínját keresztényi megadással tűrte s 11-án, szombaton 3 órakor megvált az élettől. Ma temettem el a Jánosi Banszak temetőben, sorja a harmadik katona sir a második sorban, a szerb sírtól balra. Nyugodjék meg Isten aka­ratában s kedves férje nyugodjék békében!« A jóiékonycéiu nőegyesületnek 10 K-át kül­dött Lovrich Gusztávné szerkesztőségünkhöz. Át­adtuk köszönettel az egyesület pénztárának. Újévi üdvözletét a hadsegélyző javára meg­váltotta Moldoviín Ferenc* felsőbányái főjegyző, főhadnagy 5 K-val. A kaszinóegyesület választmánya folyó hő 30 án tartott gyűlésen Stoll Béla elnök indítvá­nyára azt a határozatot hozta, hogy a társadalmi élet élénkítésére szívesen felajánlja termeit és a zongorát hetenként egyszer este fél 9 órától tár­sadalmunk zeneértő és zenekedvelő tagjai részére zene-estélyek rendezése czéljából. Az estélyek rendezésére Szőke Béla plébános vezetésével dr. Homola László, Jfémeth Béla és dr. Péchy Alán kaszinólagokból álló bizottságot kérték föl. Re­méljük, hogy ez estélyeket örömmel karolja föl zenéért mindig lelkesülő közönségünk. Karácsonest a kórházban. A Vöröskereszt kórház igen szép és megható karácsoni ünnepélyt rendezett a sebesülteknek Délután 4 órakor volt a gyülekezés az elemi iskola egyik földszinti ter­mében, hol szépen énekellek a hadfiak magya­rul, németül, lengyelül, szavaltak, felolvastak és imádkoztak. Révész János lelkész a karácsonfa alatt megható ünnepi imát mondott, Katona Mar­git pedig gyönyörűen Rzavalt. Meg kell említenünk azt is, hogy a polgári leányiskola jobb hangú kis növendékei valóban könyekig meghatottan éne­kelték a »Mennyből az sngyal«-t. Az ünnep szel­lemi része a himnusz éneklésével fejeződött be. Ezután minden hadfi kapott ajándékot, majd va­csorát, bort, cigarettát bőven, úgy hogy a rende­zőség a szegény katonáknak igazán kedvessé és emlékezetessé varázsolta a szent estét. Az ün­nepségen társadalmunk előkelőségei közül is töb­ben részt vettek. Méltán elismerés éa hálás kö­szönet illeti a kórház vezetőségét, különösen Waigandt Anna fáradhatatlan igazgatót, az ápoló­női kart, a vacsorapánztárt és Pap Oábor ame­rikai polgártársunkat, aki a jó pecsenyét ezen az estén maga fizette az összes 107 hadfinak. Ittak is az egészségéért!. . , Harmadik ünnepnap aztán a sebesültek jó nagy része szomorúan távozott Nagybányáról . . . As elhagyott gyermekek karácsonfája költ­ségeihez hozzájárultak Beregszászy Kálmánná 5 K-val, Sófalvyné Hanzulovits Ilonka 10 K, Fischer Károlyné főerdőmérnök neje 5 K, Mike Sándorné 5 K. Gyermekruhákat küldött Soltész Elemérné, Pásztor Istvánná. Az adományokat hálásan köszöni Neubauer Hermin. A 333-adlk számú veszteséglistán Nagybá­nyáról szerepelnek: Berindán Pál 12 es honvéd meghalt. Megsebesültek következő 12-es honvé­dek: Huszár Dávid, Kimpán Kosztin. Hadifog­ságba jutott Moldován Illés, Téff János. Az 5-ös bakák közül megsebesültek: Hermann János, Hoppu István, Imricsák Sándor, Kiss János, Log- rin György. Vetőmag ügyében legkésőbb jan. 15-ig lehet folyamodni a vetőmag ellenőrző bizottsághoz. Aki a részletes feltételekről felvilágosítást óhajt az Molnár Antalhoz, a gazd. egyesület pánziárnoká- hoz forduljon. Adakozás. A hadsegélyző pénztárába Mia- deiovszky Lajos 20, a szegény iskolás gyerekeknek 5 koronát adott. Jótékonyság. A nagybányai Felsőbánya- | utcai állami elemi népiskola szegény tanulói i részére adakoztak: Demeter Dezsőnó ruhákat, cipőt; Várady Magda cipót, harisnyát; Fischer Edith leányruhákat, cipőt, harisnyát, csizmát;, Tréger Sárika harisnyákat; Szappanyos Jenő ; mintegy 18 K értékű ruhát és szövetet; S F. j 4 koronát Fogadják a jószivü adakozók a ta- | nitótestület és a szegény gyermekek hálás kö­szönetét. «A Vasárnapi Újság* december 26 iki száma | pompás harctéri képeket közöl összes harcte- I reinkről — csupa érdekes uj felvétel, melyek I elevenen, szemléletesen mutatják be a harcié- j ren és a harctér mögött folyó életet. Szépiro- ! dalmi olvasmányok : ábrányi Emil verse Laczkó : Géza és Kuprin regénye, Szőliősi Zsigmond j tárcacikke. Egyéb közlemények: Van Dyck pompás karácsonyi képo s a rendes heti rova­tok; a háború napjai, Irodalom és művészet, Sakkjátók, halálozás stb. A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre öt korona »Világ- krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a i Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában (Budapest IV., Egyetemutca 4.) A Vörös Kereszt kórház számára a követ­kező adományok gyűltek be december 11 ike óta: Teleki Margit és Ella grófnők 50 Kés 15 drb kézimunka, 45 drb pipa. Kiss Miklós kör­jegyző ur gyűjtéséből Feketefalu, Lénárdfalu, Zazar és Hidegkút községek áldozatkész lakos­sága 95 lepedő, 118 törülköző. Balkó Sándorné 3 kg. tepertő, Simon Adolfné 4 kg. túró 6 1. tej. Rizsek Pepi 1 kenyér. Miklósica István 4 1. bor, Soltész Elemérné 1 pár térdmelegitő, 2 pár érmelegitő, 1 kötött sál, Sarmaságh István 2 K, 2 üveg bor, 1 csomag újság, Strosz György . 2 K, Pokol Elek 5 csomag 80 filléres dohány, ! 10 doboz hüvely, Harácsek cég 5 csomag 80 j filléres dohány, 10 doboz hüvely, Morágyi 1st- j ván 10 K, Fischer Károlyné 5 K, özv. Mike 1 Sándorné 10 K, Seeman Etelka 2 törülköző, 3 pár harisnya. 4 drb piém, 1 posztó darab. Neubauer Ferencné 5 K, Korponay Kornélné 20 K. özv. Korponay Ferencné 20 K, Svédák 100 drb cukorka, Klein Jenny 1 doboz dohány, 1 doboz hüvely, Szincsán Lászlóné 100 drb szivarka, Szilágyi Mihályné tea, Hirsch Ábra- hárnné 5 K, Kupás Gyula 1 K, Papp Mariska 2 K, Izsák Lajosné 2 K, Rezső Gyuláné 5 K, Szaitz Elemérné 200 drb szivarka, 1 szivarka- tárca, Wienerberger Károlyné 2 szivartárca szi­varral, 2 alsónadrág, 2 ing, 4 pár harisnya. Steinfeld Lajosné 5 K, 3 üveg befőtt és egy kosárka aima. Kohn Rózsi 1 üveg rum. Wiener­berger Béla 6 K, Damokos Ferencné 10 K, Hanzulovits Kristófné 10 K, Molcsányi Gábor 10 K, Demián Józsefné gyűjtése Felsőfernezely lakosságától 10 ing. 12 alsónadrág, 1 lepedő, 1 törülköző. Melichár Vencelné 2 ing, 2 alsó­nadrág, 4 zsebkendő, 1 doboz hölgyszivarka. Kerekes Sándor tanár 10 K. Bertalan Miklósné 1 papíanlepedő, 2 nagy és 1 kis párnahuzat. István Király részvénytársaság 12 csomag ját­szókártya. Klement Károlyné 1 hátikosár Hma, 11 liter bor. Oláh Lászlóné 1 simakalács, 6 drb izes patkó Papp Izabella az Erzsébet óvoda karácsoni előadásának jövedelméből 40 K és sorsolás jövedelméből 1 K 30 kisorsolás végett ' 2 horgolt teritőcske. Hoffmann Árpád gyüjté j séből 64 K. Barna Mariska 5 K. Gellért Aranka | 5 K, aszalt gyümölcs, sütemény dió és 4 bu- j I telia bor. Siposs Lajos 20 drb karácsonfaház. Ince Józsefné 1 párnahuzat, 1 lepedő, 3 ing. 6 ; 1. bab. Várady Józsefné 24 tojás. Gazdasági iskola gyűjtése 11 K 40 f. Brebán Sándor 10 K. Soltész Gyuláné dió és fehérnemű. Krem- nickv Albertné 4 1. bor, Berecky Kálmánné 3 diós és 2 tejeskalács, Neubauer Hermin 60 drb apró izes kifli és aprósütemény. Kovács Lili 5 K Dr. Kádár Antalné 3 drb diós patkó. Kreszán Dánielné 2 tál sütemény. Kiss Etelka 51 üveg befőtt. Fülep Imréné 10 K. A nemes- szivü adakozóknak hálás köszönetét mond a Vörös Kereszt Egylet helybeli fiókjának hölgy- bizottsága. Újév alkalmából ezúton kívánok boldog újévet m. t. vendégeimnek és ismerőseimnek kiváló tisztelettel Rumpold Gyula a Központi szálló tulajdonosa Nagybánya, A hadi árvák javára újévi üdvözletüket meg­váltották: Veress Józsel, Zelinger Lajos 5—5 K, Wass Lajos gyógyszerősz 4 K, Mikes János 2 K. Jancsovits József 2 K. | Korcsog Mihály Iskolás szegény tanulók segítésére adakoz­tak újabban : Wienerberger Károlyné 1 K, a m. kir, bányaigazgatóság 40 K, Kupás Mihály, Névtelen 2—2 K. Az iskolás gyermekek közül Barna Pista 10 K, Winkler O ga 5 K, Papolczi Irma 1 K, Balajthy Irén 60 f, Sós Ernő 20 f, Katona Erzsi ts Sánta Róza 10—10 f. Ruhát adott György Gusztávné, Syntenis Rajmundné, Wienerberger Károlyné. Ez adományokat tisz­telettel köszöni a tanítótestület. Hirdetmény! Az ismeretlen katonai hullák és a hadsereg kíséretében ismeretlenül elesett polgári személyek I. II. III. és IV. fénykép cso­portja az érdeklődői által itt a hivatalos órák alatt megtekinthe'ák. Nagybánya, 1915. december hó 29-én. Smaregia Mihály s. k. rendőrkapitáuy. Születtek; 291. dec. 22. Vargóvszky Lajos bányásznak »Lajos«; 292. dec, 11. Rosenberg Jenő fuvarosnak »Tibor« ; 293. dec. 25. Weisz Erzsébet cselédnek »Piroska*; 294. dec. 30, Ke­zén György bányásznak »Mária« ; 295. dec. 20. Taipos Imre napszámosnak »Erzsébet« nevű gyermeke. Elhaltak: 327 dec. 23 Varga János nap­számos, g. k 67 éves. végelgyengülés; 328. dtc. 23 Szabó Miklósné uapszámosné, g. k. 25 éves, vérmérgezés; 329. dec. 26 Muntyán Elekné, nap­számos, g. k. 65 éves, vesezsugor; 330. dec. 26. Pap Péter bányámuDkás gyermeke g. k. 27a éves gyengeség; 331. dac. 28 Borsi Gáborné g. k. 66 éves hátgerincsorvadás ; 332 dec. 28. özv. Vodilla Jánosné r. k. 47 éves, agylágyulás ; 338. dec. 28. id. Smitkó János r. k 88 éves, végelgyengülés; 324. dec. 30. Kezán Mária bányász gyermek, g. k. 1 napos, gyengeség. 325 dec. 28. Kanalas Flóra teknővájó, g. k, 20 éves, tüdővész; 336. dec. 30. Szántó Sándor rézöntő, r. k. 68 éves, tüdőgyuladás. 1. szám. (5) Aranybánya Créme. Egyedüli ártalmatlan csoda hatású crém a szépség polására Készíti: Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Ára 80 fillér. Szép hölgyek nem nélkülözhetik. »Bonlax abszolút« hashajtó.Dr. Kádár kerületi főorvos találmánya. Tisztán növényi anyagokból készíti Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Hatása, enyhe, biztos, meglepő. Ára nagy doboz 1 K kis doboz 50 fillér. Védjegy: Bonlax, Widder pecsét. Nagylányé sz Hr. r. t város rendőrkapitány! hivatalától. 5159—1915. kp. sz. Hirdetmény. Földművelési m. kir. Miniszter ur 84785. elD. 1915. sz. leirata szerint a cs. és kir. kato­nai parancsnokságok hadbizottságaival érintke­zésbe lépve együttesen fogja e vármegye alispánja a hadvezetőség részére eladásra önként felaján­lott széna, valamint őszi és tavaszi szalma átvé­teli árát megállapítani, a megállapított árak min­dig csak préaeietlen állapotban levő szénára vo­natkoznak. Akik a tulajdonukban és saját házi és gaz­dasági szükség’etüket meghaladó szénát, valamint őszi és tavaszi szalmát a hadvezetőség részére önként nem ajánlják fel: ezeknek a terményeknek rekvirálása esetén csak a legalacsonyabb térí­tési érák fizettetnek meg. Az eladásra önként felajánlott széna és szalma préselésére vonatkozólag a cs, és kir. ka­tonai parancsnokságok hadbizottságai fognak eset leg a tulajdonosokkal vagy másokkal megegyezni. Felhívom a közönséget, hogy az önként fel­ajánlott széna, valamint őszi és tavaszi szalma mennyiséget f. hó 31-ig bejelenteni szívesked­jenek. Nagybánya, 1915. december hó 24-én. Smaregia Mihály s. k. rendőrkapitány. Ezer darab zsindelyt keresnek. Jó minőségű, lehetően tölgy vagy bükkfa zsindelyt. :: Cim: A kiadóhivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom