Nagybánya és Vidéke, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-20 / 25. szám

1915. Junius 20. Klein Herman, Klein Pepi, Mand! Mór, N. N., N. N., N N, N. N 50-50 f, Miszovitsné, Kri- zsán Györgyné, Szimonné, Szontagh Ubaldné, Glavitzky Margit, My.-kovszky Edit, Nagy, N. N , Szabó József, Szabó Józsefné, Miskolczy Sándor, N. N., Suba Károly, Enyedi Béláné, Fridricskó Ferenc 40—40 f, özv. Glanzer Róbertné, Glanzer Malvin, Izsák Ferenc, Kovács István, M. A., Ilia Ignácné, N. N., M D, N. N, M. S., Kováts Gyu- láné, Fejes Antalné, Alföldi Mária, Jakab Béláné, Knzamérné 40 — 40 f, Kertész Irén, Katz Jakabné, Weisz Sámuelné, N. N„ Olvashatatlan név, özv. Kenyeressyné, N. N, K. K., N. N., Dobró Józsefné, Szabó Arthurné, N. N., Polk Gyuláné, Kimpán György 30 — 30 fillér. Katóka János, Simon Sándorné 26—26 f, N. N. 24 f, Papp Károlyné, Matiz Miklósné, Borsi Károlyné, N N., Busikán László, Marosán János, Égly Istvánná, N. N, Drentye Jánosné, N. N, N. N., Kohn Simonná, Kerekes Józsefné, N. N., Lezsnyiczky I., Firtye György, Kaufmann Mórné, Izsák Rózsika, N. N, N. N, N. N , N. N., N. N., Bencsik Lajos, Troplovits Hermanne, Imre Károly, N. N., N. N, Burján Mariska, Kovács Sándor, N. N, Heilbrun K, N. N, N. N„ N. N, N. N., N. N. 20—20 f, Schvartz Sámuelné, N. N, N. N, N. N., M. M., N. N., Wallersteinné, Rosenfeld Jenő, Salamon József, Mandel M., Ozsváth Ká­rolyné, N. N, Ardos István, Berindán Miklós, Prncsár Fióri, Venczel Jánosné, N. N , Magurán A. Farkas Istvánná, N. N, N. N., N N, N. N., 10 — 10 f, Silberberger 11 f. Dregyán Tódorné 5 f, N. N, N, N., N. N. 4-4 f, Sárbán A. 2 f, összesen 274 korona 06 fillér. A gyűjtést a polgári iskola következő nö­vendékei voltak szívesek eszközölni: Balázs Anna, Balázs Margit, Bommersbach Margit, Glück Ilonka, Incze Sárika, Révész Ilike, Schreiber Erzsi, Soltész Judit, Szántó Rózsi, Wieder René. Az orsz. Gyermekvédő liga nevében Neubauer Hermin. Veled volt a lelkem . . . Veled ébredt a lelkem kábító sejtések álmatlan hajnalán. Olyan boldog, mámoros lett kicsiny leányszobám. Csókoltuk egymást forrón, önfeledten A reszkető vágyak sűrű fátyolén. Veled úszta át lelkem az élet nehezebb utait Milyen boldog voltam, ha kisebb bajoktól megóvtalak, Az évek gyorsan teltek s mindég melegebbnek éreztem Jövőnk kápráztató sugarait. Veled szállt a lelkem kaján halálfejek véres nyomán S én biztosra vettem, hogy megőrizhetlek. De az óra gyorsan ütött S hiába sóhajtott el minden imám. Veled volt a lelkem, ott is a néma sirgödörnél Csak könnyeimet szárította fel, Sápadt fejed felett a hősi gloria, De a lelkem az fájt, sajgott s fog örökké. O. M. Heti krónika. Mennyi vér folyik el azért, hogy én itt most ülhetek és irhatok. Általában, hogy mi kávéházi vezérkar, mindennap leshetjük és meg­rostálhatjuk az uj híreket és hogy bent a Kár­pátok által övezett területen, kiki maga mester­ségét folytathatja mennyi vér foly el azért most ott a Dnyeszter partján és mennyi életet áldoz­nak értünk a németek is! Fogadjuk hát őket szívesen, mikor erre járnak, igaz, hű testvérként Többet nem szabad mondanom, de azt hiszem, nagybányai embernek ennyi is elég. Hadaink megint felöltötfék a mértföldes csizmákat és bizony nem állok érte jót, hogy mire e sorok napvilágot látnak, hogy Lemberg nem lesz ismét a miénk, sőt nagyon valószínű, hogy igen. Győzelmi mámorban úszik az ország, szinte feledjük azí a sebet, amit a talián-majom hűt­lensége ütött, csak azt látjuk, csak azt halljuk, hogy rogyik a muszka, oldott kéve már a hires Sisera-had, melyet a cári önkény sem lesz ké­pes többé összesodronyozni. Mennyi diadal, mennyi erő, mennyi csodás hadi tény ! Csakhogy tegyük hozzá, mennyi ál­dozat is ! Ugyanaz a nép, mely itthon örömmel olvassa a győzelmi sürgönyöket, ugyanaz sziv- szoroDgva lesi, hány és melyik fia lett a győze­lemnek ára ? Ne vegyük rossz néven a szülének, a hit­vesnek, a gyermeknek, ha búsul a diadal köze­peit is, hiszen nem vagyunk mi békanyelő taliá- nok, akik még a gyászt is eltitkolják s nem köz­ük az elesettek névsorát. De viszont vegyük rossz néven azt, mikor valaki minden ok nélkül csak savanyu arcokat vág, görnyedten jár, riasztó hireket rögtönöz és minden harci örömünkbe keserű cseppeket vegyit. Megírta azt szépen Révai, hogy győzni fo- í gunk és igaza van, a márciusi jóslat már is J teljesedik. Éhez képest csekély do!og az, hogy nem kapunk húst, hadi kenyérrel élünk, hogy drága­ság van. Ezeken segít esetleg a már-már küszö­bön levő aratás, de ha a muszka elvette volna a hazánkat, azon nem segített volna senki. Aztán a hatóság is közibe cserdithetne már annak a sok nyúzó vidékinek, aki elég merész számítani a mi birka türelmünkre és utazni lapos tisztviselői zsebünkre, hiszen ha mi kitilt­juk innen a környéket, ugyan hova megy eladni a terményeit, talán autón Szatmárra fog járni, vagy Nagysomkutot nevezi ki rendezett tauácsu városnak ? Budapesten már meg van szabva méltányos ára minden élelmiszernek pontosan, az árucsar­nokokban, én remélem, hogy ezt jövő számunk­ban Nagybányára nézve is közölheti _____ a krónikás. Mailáth püspök Nagybányán. Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi rom. kath. püspök e hó 15-én délután városunkba érkezett s itt Erdődy Ignácz dr. főtörzsorvos vendége volt. Még aznap 6 órakor a püspök részt- vett a litánián s szentbeszédet tartott a plébánia-templomban összegyűlt hívekhez. Arról beszélt szokott ékesszólással, hogyan viselkedjünk a háború alatt ? Este szükkörü vacsora volt Erdődy Ignácz vendégszerető házánál. Szerdán Szatmárra utazott a főpap, hol Boromisza püspök vendége volt s on­nan csütörtökön este érkezett vissza vá­rosunkba. Tegnap, pénteken délelőtt gyóntatott, kismisét tartott, meglátogatta a Vörös- kereszt kőrházbeli sebesülteket. Délután is­mét gyóntatott és este 6 órakor praedikált a zsúfolásig megtelt templomban. Ma szom­baton reggel áldozás volt és a bérmálás szentségét osztotta ki a gyengélkedő Boro­misza szatmári püspök helyett. Majd a délelőtti vonattal Kolozsvárra utazott, ahol 20-án a Szent Mihály templomban a se­besülteknek fog szent beszédet tartani. A főpásztor itt tartózkodása alatt teljes csend­ben óhajtott lenni, eltiltott minden feltűnő pompát, fogadtatást, ünnepeltetést, csupán az igének, a vallásnak akart élni, a híveket építeni s ez valóban sikerült is neki, a róm. kath. hívek áhilatos, hálás szeretettel fognak reá mindig visszagondolni különö­sen a 400 ifjú hivő, akit ma megbérmált. Isten vezérelje a békesség apostolát! Miniszteri köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter — mint a Hivatalos Közlöny f. évi junius 15 iki számába olvasható — 51359—1915. sz. leiratával Beyer Jenő m. kir. erdőmérnöknek, Mikola András festő ____NAGYBÁNYA ÉSJ/IDÉKE ___ 25 . szám. (3) művésznak, Kápolnai Pauer Viktor m. kir. bányamérnöknek, ifj Molesány Gábor m. kir. s.-erdőméi nőknek, Bipos Dezső államvasuti mérnöknek, Szkiosák Ödön gépészmérnöknek, a városi villamos művek főnökének és Veress József m. kir főbányatanácsosnak a hadba- vonult nagybányai áll. főgimnáziumi tanárok 1914—15. tanévi helyettesítése körül kifejtett odaadó, önzetlen és hazafias buzgóságáért elis­merő köszönetét nyilvánította. Kitüntetés. Ötömösi Ötömössy Zoltán dr. 47-ik gv--ezredbeli hadnagyit a harctéren tanú sitott vitéz magatartásáért, Őfelsége a »signum laudis-szal tüntette ki. Kirendelés. Kolwentz Géza kir. bányaes­küdtet, a pénzügyminiszter szolgálattételre, a helybeli kir. bányakapitánysághoz rendelte ki. Megnyílt a törvényhatósági és környékbeli távbeszélő forgalom. A nagyváradi postaigazga­tóság a következő rendeletet adta ki: »Folyó évi junius !5-től kezdve a törvényhatósági és környékbeli távbeszélő forgalom Jász-Nagy- Kun Szolnok, Heves, Csongrád, Csanád, Békés, Bihar, Szabolcs, Hajdú, Szatmár, Kolozs- és Szilágy vármegyék területén életbelép. A szom szédos vármegyék szomszédos közigazgatási járásainak egymásközt való beszélgetése is en­gedélyeztetett « örömmel üdvözöljük ezt az intézkedést, mint a változott kedvezőbb viszo­nyok egyik erős tanujelét. Reánk nézve ez az intézkedés annyit jelent, hogy Felsőbányá­val, Fernezellyel Szinérváraijával, Mátészalká­val és Csengerrel telefonon szabadon beszélhe­tünk, természetesen a megállapított díjfeltételek mellett. Ipari ösztöndijak. A debreceni m. kir. fém ipari szakiskolánál 5 egyenkint 200 koronás, a debreceni keresk. tanintézetnél 2, egyenként 200 koronás, a szatmári faipariskolánál 2 egyen­kint 120 koronás, különböző szakiskoláknál 3, egyenkint 120 koronás ösztöndíj kerül kiosz­tásra. Pályázhatnak a debreceni ipar és keresk. kamara kerületében illetőséggel biró szegény- sorsú ifjak és pedig elsősorban kereskedőknek vagy iparosoknak gyermekei. Pályázati határ­idő julius 15. A Vörös-Kereszt nagybányai fiókja ma, szombaton d. u. 4 és 7a órakor, a városháza tanácstermében választmányi s utána 5 órakor közgyűlést tartott, hol Neubauer Ferenc min. tan. elnöklése mellett kimondták, hogy a rok­kant katonákat gyámolitó és elhelyező bizott­ságban részt fognak venni. Képsorsolás. Regulyné Marünyi Margit a katonák árvái javára szép virágcsendéletet fes­tett. A kép sorsoló számait Hoffmann Árpád divatüzletében pár nap alatt berakták s ezekből 40 fillérjével 60 korona gyűlt össze a nemes célra. Tegnap, jun. 18 án, d. u. 3 órakor volt a húzás bizottság jelenlétében. A csinos olajfest­ményt Mladeiovszky Lajos nyerte meg a 78-ik számmal. Zsembery Ilona junius 26 án vagyis jövő szombaton tartja szokásos zenevizsgálati hang­versenyét a Kaszinó nagytermében este 8 órakor s erre a város és a vidék művelt közönségét ez utón hívja meg. A műsor következő lesz: 1. Fischer Károly, Mendelssohn: Sommernachtstraum. 2. Szentmiklóssy Józsi, Bohm: Róthkappchen. 3. Kremnitzky Rózsika, Doletschek: Fischlein im Bach. 4. Fischer Edith, Bohm: Maiblümchen. 5. Szerencsi Ágnes, Schubert: Valse 2 6. Aiföldy Mariska, Hummel: Schnee Röserln. 7. Korponay Mária, Mendelssohn: Hochzeitsmarsch. 8. Gr. Teleki Gabriella, 1. Mendelssohn Rondo Capric- cioso. 2. Bossi: Babiilage. 9 Myskovsky Edith, Wachs: Tete Napoíitanie Tarantelle. 10. Gr. Teleky Margit, Beethoven: Rondo a Capriccioso. 11. Schreiber Erzsébet, Bohm: Spinnlied. 12. Bommersbach Margit, Eilenberg: Kaiserparade. 1. Glück, Damokos, 4 kezes Rüfer: Scherzo Op. 28. 2. Szántó Rózsi, John Field: Nocturne 1. 3 Mostis Piroska, Moskovszky spanyol táncok 4. 4. Gurszky Gabriella, Chopin: Valzer Op. 18, 5. Stella Aianka, Rubinstein: Romanze Op 44 No 1. 6. Damokos László, Beethoven: Sonata Op 2. No 1 7. Glück Ilonka, Bach: 1. Három- szólamu Inventio IX. 2. Weber: Aufforderung zum Tanz. 8. Weisz Margit, Chopin: Bercense. 9. Steinfeld Erzsi, Beethoven: Sonata Op. 27. No. 2 Adakozás. A helyi hadsegélyző pénztárába | a múlt hét óta adakoztak júniusra: Szűcs Károly és Hoffmann Árpád 10—10 koronát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom