Nagybánya és Vidéke, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-13 / 24. szám

(4) 24. szám, Szöllősi Zsigmond tárezája, czikk Vajda Jánosról, síremléke leleplezése alkalmából stb. Egyéb köz­lemények: Perge Gergely művészi rajza, képek budapesti könyörgő körmenetről s a rendes heti rovatok: Irödalom és művészet, Sakkjáték, Ha­lálozás stb. A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre öt korona, «Világkróniká»-val együtt hat korona. Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a «Képes Néplap», a leg­olcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. Felhívás Felhívjuk gazdatársainkat úgy az egyesület tagjait, mint gazdálkodó tényleg be­ültethető területtel biró gazdatársainkat, hogy a most földmivelésügyi minisztérium engedé­lyével nyerendő kedvezményes ojtvány szük­ségletüket legkésőbb folyó év julius hó 30 ig helyben az erdélyi-uti áll. Gyümölcsértekezési kísérleti állomás vezetője. Zoltán Ákos főker- rész urnái saját érdekükben előjegyeztessék. Julius hó 30 után előjegyzés többé nem fogad- tátik el, esetleg ösmeretlen csak helybeli lako­soknak, ha a jegyzésre kétely merülne föl, föl­kérésre a Gazdasági Egyesület a valóságnak megfelelő igazolványt állít ki. Nagybánya, 1915. junius hó 1. Gazdasági Egyesület. Gyászhir. Damokos Ferenc helybeli főszol­gabírót súlyos csapás érte a múlt héten. Édes anyja Damokos Lászlóné a hó 1-én Fehérgyar­maton meghalt. A boldogult magas műveltségű jólelkü nőt kiterjedt nagy előkelő rokonság gyá­szolja a vármegyében. Temetése jun. 3-án volt Fehérgyarmaton nagy részvét mellett. A család gyászlapja igy hangzik: Alsócsernátoni Damokos Ferenc és neje borsodi Latinovics Anna, gyer­mekeik László és Anna ; alsócsernátoni Damokos Ella és férje széki gróf Teleki János, gyermekeik János, István, Margit, Ella és Ferkó; alsócserná- toni Damokos Margit és férje bulyi és jékei Jé- key Sándor, gyermekeik Ferenc és Sándor — mint gyermekei, őzv. berencei és járdánházi Kovács, Jenőné domahidai Domahidy Hedvig, domahidai Domahidy Viktor mint testvérei, özv. alsócser­nátoni Damokos Antalné, özv. alsócsernátoni Da­mokos Jánosné, domahidai Domahidy Viktorné sógornői, berencei és járdánházi Kováts Géza só­gora, családjaikkal a maguk és a kiterjedt rokon­ság névében is mély fájdalommal tudatják a leg­jobb anya, nagyanya, testvér és rokonnak özv. alsócsernátoni Damokos Lászlóné sz. domahidai Domahidy Irénnek f. évi junius hó 1-én d. e. 9 órakor életének 64 ik, özvegységének 10 ik évé­ben hosszas szenvedés után történt gyászos el­hunytét. — A legszeretőbb szív szűnt meg do­bogni, a legjobb anya hagyta el vigasztalhatatlan családját. A megboldogult földi maradványait f hő 3-án délután 3 órakor fognak a ref. egyház szertartása szerint a fehérgyarmati sirkertben őrök nyugalomra tétetni. Fehérgyarmat, 1915. ju­nius 1. Áldás és béke áldott poraira ! A sebesültek részére a héten junius 18-án, a Koronázás emlékére a hölgyek pénztára sört adott. A 72 hadfi mindegyike egy üveg Korona- Dréher sört kapott és egy speciálisán erre a napra sütött nagyobb köménymagos kiflit. A kiosztás gyorsan, katonásan ment s a sebesültek közt általános örömet okozott, hogy az ünnep tiszte­letére róluk is megemlékeztek. A héten a pénz­tárt gyarapították: Kovács Béla kovács és neje 5 K, PJalthy Zoltán 5 K, Márton Irma 10 K, Miskolczy Sándor csizmadia 3 K. Eddig begyült 322 K 50 f. Kiadás 147 K 19 f. A vacsorapénz­tár legközelebb szerdán, 16 án szándékszik a se­besülteket megvendégelni. Adományok, jelentke­zések e lap szerkesztőségéhez cimzendők. Az eddig kiosztott adagok száma: 1006. Egy középnagyságú Wertheim-szekrényt megvételre keresek. — Cím: a Kiadóhivatalban. Nyugtázás. Az iparos tanonc iskola jobb ta­nulóinak a nagybányai részvénylakarékpénztár 20 K, Stoll Béla felügyelő-bizottsági elnök 20 K, a városi takarékpénztár 10 koronát ajándékozott, melyet köszön a tanítótestület nevében: Székely Árpád igazgató. Megszűnik a rézgálichiány. A rézgálic üzlet kezd lassanként ismét a rendes mederbe vissza­térni. A lefoglalt készletekre vonatkozólag a ke­reskedők igyekeznek az árkülönbözet iránti igé­nyeiket érvényesíteni és minthogy megvan rá a kilátás, hogy a földmivelésügyi minisztérium a jogos igényeket ki fogja elégíteni, a maximális ár miatt keletkezett fölzúdulás elült. Az április NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1915. Junius 13 29 után a külföldről behozott vagy a belföldön előállított kékkő nem képezi rekvizició tárgyát arra a maximális ár nem szól, szabadforgalom tárgyát képezi és igy az ilyen áruban az üzletet semmi sem akadályozza. A kereslet igen nagy, az árak szilárdak. Nagy tételekben 260 K körüli árat fizetnek, kisebb mennyiségek vételénél pedig ma 265—270 K a nagyban ára ennek a cikknek. Ezüst ár. A nagyméltóságu m. kir. pénzügy­minisztérium 1915. évi május hó 27-én kelt 52394 szám alatti magas leiratával a hazai bányákban termelt ezüst beváltási árát 1915 évi junius hóra 110 (Egyszáztiz) koronában állapította meg. A román kormány cukorvásárlása. Romá niában nagy cukorhiány észlelhető, amit fokoz az a körülmény, hogy a nagykereskedők az árut visszatartják, mert nem akarják azt a megállapí­tott maximális áron eladni. A cukorhiány segi tendő a román kormány Ausztria-Magyarország­ban és Oroszországban 700 vaggon cukrot vá sárolt. Azt hiszik, hogy ez a kvantum a meglévő készletekkel együtt elegendő lesz a belföldi fo­gyasztás kielégítésére. A kormány ezenkívül 50 vaggon porcukrot rendelt, melyből már 20 ko­csi meg is érkezett. Adakozás. A helyi hadsegélyezés céljaira újabban adakoztak junius hóra: Soltész Elemér 20 K, L. Berks Lajos törzsorvos 10 K, Smaregla Mihály és Bernhardt Adolf 5—5 K. Magyarország sörtermelése a f. é. április havában 329735 hektolitert tett, szemben 330967 hektoliterrel a múlt év hasonló havában. A kam­pány kezdetétől, vagyis 1914. szeptember 1-étől 1918. április végéig összesen 2068391 hektoliter sör termeltetett, szemben 1800864 hektoliterrel az előző kampány hasonló időszakában. A termelt mennyiség után söradóban 8912963 korona és söradópótlékban 19455005 korona fizettetett, szem­ben 7757693 koronával, illetve 16964442 ko­ronával. Országos vásár volt junius 7—9 napjain. Úgy a vevők, mint eladók kevesen jelentek meg. A külsővásáron hihetetlenül magas árakat fizettek. Egy ökörért 2000 K-át is adtak, egy ölbeli ma­lacért 100 K-át. A fölhajtás következő volt: 1050 szarvasmarha, 988 ló, 280 sertés, 500 juh. Eladás: 642 marha, 211 ló, 104 sertés, 106 juh. A kirakóvásár élénk volt ugyan, de inkább tere- fere, mint üzleti forgalom. Adóbefizetés iránti felhívás. Felhívjuk az adózó közönséget, hogy a múlt évről fennmaradt és a f. év Il ik évnegyedére már esedékessé vált állami adó, községi, vármegyei pótadó, útadó, had­mentességi dij, községi közmunka és tüzoitóvált- ság-dij tartozását a törvényes következmények terhe alatt befizessék. Születtek: 171., máj. 28. Brajka János nap­számosnak »József« ; 172. máj. 25. Takács Mik­lós napszámosnak »Zoltán«; 173, jun. 6. Tulics József bányásznak »Juliánná«; 174., jun. 4. Ver­des György kocsisnak »Péter« nevű gyermeke. Elhaltak : 145 , jun. 6 Krajnik György kincst. bányamunkás gyermeke, róm. kath., 8 napos, gyengeség; 146., jun. 7. Kouyárdi Sándor men- helyi gondézott. ref , 6 hónapos, tüdőgümőkór; 147., jun. 7. Kovács László bányász gyermeke, gör. kath., 3 hónapos, gyengeség; 148, jun. 10. Bumb Istvánné ny. tanitóné, gör. kath.. 70 éves, végkimerülésben. »Bonlax« ideális hashajtó. Dr. Kádár kerületi főorvos találmánya. Tisztán növényi anyagokból készíti Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Hatása, enyhe, biztos, meglepő. Ára nagy doboz 1 K, kis doboz 50 fillér. Védjegy: Bonlax, Widder pecsét. Mindenkor a legújabb divatu és kivitelű tökéletes szép fényképek, fényképnagyitások modern rézkarcszerü kivitelben is. Általános elismerés, számtalan dicsérő és köszönő levél. Husxthy Mátyás műterme Nagybánya, hid. u. 15. Nagybánya n. klr r t város rerdgrkapitányijijvata’átdl 2483 —1915 kp. sz. Hirdetmény. Miután a város területén egy kutyán a ve­szettség megállapitatott a város területén a ku­tyákra f. évi augusztus hó végéig a zárlatot el­rendelem, ennélfogva felhívom, a kutyatartó kö­zönséget, hogy kutyáikat, állandóan kötve tartsák, mert az utcán kóborló, szájkosárral einem látott és pórászon nem vezetett kutyák fajra és nemre való tekintet nélkül elfognak fogattatui és azon­nal kifognak irtatni. A városi rendőrőrmester utján a városi pá­cért felhívom, bogy a kóborló kutyákat állandóan fogassa el és azonnal irtsa ki és a kiirtott ku­tyák számát naponkint a városi rendőrőrmester­nek jelentse be, aki arról naponkint jegyzéket vezetni köteles. Miről a városi közönséget hirdetmény és dobszó utján, a városi pecért és városi rendőr­őrmestert értesítem. Nagybánya, 1915. junius 11-én. Smaregla Mihály s. k. rendőrkapitány. MEGHÍVÓ. II miilfi IHM Ilk MiM ! 1915, évi junius hó 27-én, d. e. 11 órakor intézeti helyiségében tartja XXV-ik évi | rendes közgyűlését melyre a tisztelt részvényesek az alapszabályzat 60-ik §-a értelmében tiszteletiéi meghivatnak. Tárgysorozat; 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság | jelentése, az 1914. évi zárószámadások megállapi tása és a felmentvény megadása feletti határozat. 2. Három igazgatósági tag választása. 3. Indítványok tárgyalása, amelyek a köz­gyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal Írásban az igazgatósághoz beadandók. A mérleg és számadások a kér. törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést megelőző 8 napon át az intézet helyiségében a t. részvénye­sek által a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nagybánya, 1915 junius 12 Az Igazgatóság. Nagybánya sz kir. r. t város rendőrkapitányi hivatalától. 2498—1915. kp. sz. Hirdetmény. A város területén átfolyó összes nyilt pa­takokban a fürdést mai naptól kezdődőleg köz­szemérem és közegészségügyi szempontokból meg­tiltom, s figyelmeztetem a város közönségét, hogy mindenkit, aki ezen rendelkezésemnek eleget nem tenne a Kbtk. 82. §-a alapján a legszigorúbban megfogom büntetni. A csertörő malomtól nyugatra elfolyó pata­kokban kivételképen a fürdést kizárólag fürdő­ruhában megengedem. Az ellenőrzés gyakorlására a helyi m. kir. városi Csendőrőrsöt azzal hivom fel, hogy a ki­hágókat ide minden esetben jelentsék fel, a vá­ros közönségét pedig jelen hirdetmény közhírré tétele által figyelmeztetem. Nagybánya 1915 junius hó 11-én. Smaregla Mihály s. k. rendőrkapitány. EM pír hol híreseit, például: Mozikirály, Bobherceg1, Vigözvegy, Tatárjárás, Obsitos, Kis gróf operetteket megvételre, tiszta, modern, jó karban levő használt példányokat kérek. Cim: a kiadóhivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom