Nagybánya és Vidéke, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-20 / 25. szám

(4) 25 szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE A Vörös-Kereszt egyiet nagybányai fiókja részére 1915. junius hó 6 ika óía adakoztak- Özv. Turmann O’ivérné 20 K, Özv. Kremnyitzky Aibertné 4 K, Huszár Kornélné 6 K, Neubauer Ferenczné 15 K. Nagybányai állami főgyimnázium részéről f. évi junius havára dr. Rencz János, Dergáts Sándor, Bozsenik Béla 12—12 K, Rácz Miklós 10 K, Demeter Dezső 8 K, Papp Endre, dr. Péchy Alán 5—5 K, Szigyártó Lajos 2 K. Lehrnerné Korelko Ludmilla 10 K. Miskolczi Ár pád az iparos inasiskola vizsgálata alkalmával jutalmul kapott pénzéből 2 K E jótékony ado­mányokat hálás köszönettel ezúton is nyugtázza a Vöröskereszt-egylet helybeli fiókjának pénztárosa l. Berks Leó. Kéménytiiz volt jan. 17-én gróf Degenfeld Sándor Rákóczi-téri házánál. A kémény erősen szórta a tüzet a tetőre, a tűzoltóság azonban gyorsan a helyszínén termett s eloltotta a tüzet, mielőtt nagyobb baj kerekedhetett volna belőle. Iparos inasok vizsgálata. Az iparos inasok iskolai évzáró vizsgálata 17-én délután 5 órakor tartatott meg, amint azt előző számunkban je­leztük. A vizsgálattal kapcsolatban a tanulók munkskiállitása is volt. Tizenkét tanuló állított ki munkákat. A kiállított tárgyak között Íróasztal, kocsikerék, cipő, csizmák, bőrmeüény, kucsma, kalapácsok, vastolómércék, forrasztó, fémvágó­fűrész, péksütemények voltak kiállítva. A be­gyük adományokból úgy a munkákért, mint a tanulás- és szorgalmas iskolábajárásért s a csinos rajzokért a jobb tanulók megjutalmaztattak. A kiállított kézimunkákat a felügyelő-bizottság és a tanítótestület tagjai megtekintették. A vizsgálatot befejezve, a tanulókhoz Kupás Mihály bizottsági alelnök s az igazgató intéztek beszédet s a ju talmak kiosztása után az aktust a hymnus el- énekiésével zárták be. Az iparosok vizsgálatának egyik érdekes mozzanata az, hogy a jutalmak kiosztásánál egyik megjutalmazott tanuló Mis- ko'czi Árpád a jutalomból két koronát a sebesült katonák segítésére adományozott. Felhívás Felhívjuk gazdatársainkat, úgy az egyesület tagjait, mint gazdálkodó, tényleg be­ültethető területtel biró gazdatársainkat, hogy most a földművelésügyi minisztérium engedé­lyével nyerendő kedvezményes oltvány szük­ségletüket legkésőbb folyó év julius hó 30 ig, helyben, az erdélyi-uti áll. Gyümölcsvédekezési kísérleti állomás vezetője: Zoltán Ákos főker­tész urnái, saját érdekükben előjegyeztessék. Julius hó 30-ika után előjegyzés többé nem fogad- tatik el, esetleg ismeretlen, csak helybeli lako­soknak, ha a jegyzésnél kétely merülne föl, föl­kérésre a Gazdasági Egyesület a valóságnak megfelelő igazolványt ál lit ki Nagybánya, 1915. junius hó 1. Gazdasági Egyesület. Beküldetett (Levél a szerkesztőhöz.) Nagy­bánya, junius 13. Tisztelt Szerkesztő ur! Oly rémesen szép jelenetnek voltam ma tanúja, bogy el nem hallgathatom. A Bánya-tér felől száguldva jött egy hatalmas lóval befogott kéikerekü kis kocsi. A ló valószínűleg megijedt, mert mire a hídon keresztül a Felsőbányai-ulcának tartott, már őrülten megbokrosodott. A gör. kath, tem­plomból kijövő népek rémesen kiabáltak, mire a Vöröskereszt előtt sétálgató sebesüllek közül Pap László őrsvezető, kinek balkeze fel van kötve, oly bátran ugrott a megvadult paripa elé fél kezével a kantárt megkapva, hogy dicséretére válik, amennyiben a megbokrosodott állat sze­rencsétlenséget is okozhatott volna. Kérem ezt a dicséretre és jutalomra méltó tettet közzé tenni. Hadifogoly. Velker Istvánról 10 hónap óla nem érkezett hir Nagybányára, már halottnak hitték, most egy levél arról érlesif, hogy Szibé­riában Berczovkán van hadifogságban s az ösz- szes nagybányaiaknak boldog pünkösli ünnepeket kiván. A vöröskereszt kórházban ápolt sebesüllek részére junius hóban a következő adományok gyűltek be: a rendes szerdai vacsorán kívül Element Károlyné gulyásbussal vendégelt meg 30 embert, Bay Lajos 20 koronát kü'dött borra, Mikes János 3 üveg befőtt és aszalt gyümölcs, Wienerberger Károlyué 1 üveg ugorka, 3 csomag dohány, 2 csomag szivarkshüvely, Zsembery Bona tészla, Alföldy Zoltánná tészta, Soltész Elememé szalonna, tészta, Jancsovis Józsefné aszalt gyümölcs. Mindezekért hálás köszönetét mood a V. K. E. halybeli fiókjának hülgy- bizotlsága. A szélrózsa minden irányában viszi szét a posta naponta ezer és ezer számra a Pesti Napló pazar kiállítású Háborús Albumát, ezt a sok száz képpel illusztrált, érdekes diszmüvet amely a háború első nagyszabású krónikája. Minden várakozást felülmúlt ez a feltünéstkeltő diszmű s a Pesti Napló halom számra kapja a köszönő leveleket olvasóitól, akik a legteljesebb elismeréssel adóznak az album művészi, meg­kapó képeiért és a változatos szövegrészért, amely nemcsak érdekes, hanem tanulságos is A Pesti Napló hires album—sorozatának méltó folytatása ez a mű, amelyet a lap minden éves előfizetőjének ingyen megküld. Értesítés. A helybeli Vöröskereszt elnök­sége értesíti az érdekeiteket, hogy a sebesültek áthelyezéséért kérvény nélkül, tehát csak szó­belileg a helybeli Vöröskereszt Egyiet titkári hi­vatalához, a m. k. bányaigazgatósági épületben, kell fordulni, ahol az áthelyezés elintézése díjta­lanul történik. Egy középnagyságú Jégszekrényt keres a vöröskereszt kórház, kölcsön, bérbe, vagy ajándékba. Kuriosum. Egy érdekes gyászlap terjedt el a héten városunkban, mely nagyon ügyesen és kellemesen tálalja föl az olaszok hűtlenségét. Hogy mennél többen gyönyörködjenek benne, leközöljük itt egész terjedelmében a gyászlapot mely igy hangzik: & Gyászjelentés. Alulírottak a legbensőbb megve­téssel, de megkönnyebbülve tudatják a világ még semleges nemzeteivel, hogy hűtlen szövetséges társuk: ITÁLIA pünkösd hétfőjén, 1915. május 23 án, délután 4 órákor bosszú alattomos vergődés és a hármas entente ravasz­ságának, valamint véres zsoldjának felvétele után, életének 33 évében, gyógyíthatatlan terjeszkedési vágya következtében becstelenül az ellen­séges táborba költözött. Az orvtámadó és szerződésszegő még ugyanazon napon a külügy­minisztériumban Wien, í , Ballhaus­platz 2. holtnak nyilváníttatott és a közvélemény megvetése mellett az érdeme szerinti temetőbe kerül. Budapest, 1915. május 23. Osztrák-majyar monarchia és Németország mint fivérek. Törökország mint fogadott testvér. A temetést rendezi: Hötzendorfi Conrád és Tsa temetk. int (XXXXXXXX | '■XXXXXXXX* Jótékonyság. L. Berks Leó főtanácsos, név­napi megváltásul, a vak katonák segélyezésére huszonöt koronát adományozott. Az összeget illetékes helyére jutlatluk. Az ipar testület közgyűlése jun 13 án nem volt megtartható, mivel hadba vonulás miatt a tagok nem jelenhettek meg határozatképes szám­ban. Ez okból az előre hirdetett közgyűlést hol­nap, jun 20 án, d. e. 11 órakor tartják meg, most már a megjelent tagok számára való tekin­tet nélkül. A sebesültek részére a héten junius 16-án, szerdán ad!ak a nők vacsorát. És pedig Fü!ep Imréné, Révész Jánosné, Soltész Eiemórné, Tót- falussy Józsefné 10 — 10 személyre adott bárány­paprikást krumplival, 30 személyre pedig a va­csora pénztár főzött 24 K 10 fillér költséggel. A pénztár részéről Kunay Edéné 20 személyre, X. y. 10 személyre főzött. Ezenkívül Klement Károlyné 30 személyre küldött gulyáshust. Ismé­telve fölkérjük a m. t. hölgyeket, hogy ha a se­1915. Junius 20 besültek ellátásához társulni akarnak, szívesked­jenek idejekorán ezt bejelenteni, nehogy a sok drága étel fölöslegessé váljék, vagy kevés legyen, hsnem éppen annyi gyűljön össze, amennyi kell. A héten a pénztárt gyarapították: Bay Lajos orsz. képviselő 30 K, Zsembery Ilona 5 K, Hullán Já­nos névnapi megváltásul 30 K Eddig begyült 387 50 K, kiadás 171 29 K A vacsoropénzlár leg­közelebb jun. 23-án fogja a sebesülteket megven­dégelni s ez alkalommal a hölgyek főzésbe-li fa­radságát nem kívánja igénybe venni. Adomá­nyok, jelentkezések e lap szerkesztőségéhez cim- zendők. Egy komitácsi újságíró följegyzései cim alatt kötetet adott ki Dénes Sándor, a Szamos szerkesztője, akinek pompás irálya, éles, messze- látó szeme van s aki rendkívül érdekesen tudja föltáláíni a Iegigényíelenebb apróságot is. Saj­náljuk, hogy lapunk zártakor, elkésve kaptuk a friss erőtől duzzadó müvet s igy részleteseb­ben most nem foglalkozhatunk véle, még csak annyit jegyzünk meg, hogy Boromisza Tibor festette a könyv címlapját, Brody Sándor irta pedig hozzá az előszót. A mű 2 koronáért kap­ható. Külső kiállítása Huszár Aladár szatmári nyomdásznak válik becsületére. Levél Przemyslből. Tegnap levelező lapot kaptunk a nevezetes helyről, a melyet március ; 8-án adtak föl, tehát a kiéheztetés előtt. Sajnos, a levél csak három hónap és kilenc nsp múlva | érkezett meg. Repülő postának volt szánva, rá ! is van nyomva, hogy »Fliegerpost Ptzemysl I 1915« mégis ólomlábakon jött. Nincs is semmi i különös jelentősége, hiszen már elavult, de ; azért lehet, hogy a helyieket érdekelni fogja. Schwarcz Sámuel kereskedelmi ügynök, nép- ; fölkelő írja. Tartalma következő : Przemysl, 915. | márc 8. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Tiszteíeí- i tel értesítem, hogy az alant jelzett nagybányaiak | mind itten vannak a várban, valamennyien jól | vagyunk, semmi bajunk — jól érezzük magun- ; kát. A magyarok igazságos, jó Istene mind ! nyájunkat, bányiakat különös gonddal kezel, ! tudtommal mind meg vannak. Türelemmel né- ! zünk, sőt jó kedvvel az Ígérkező szebb jövő ; felé Kérem nagybecsű lapjában közölni a uév- j jegyzéket; hiszem, hogy a mieinknek szolgálatot teszünk ezzel. Maradok szívélyes üdvözlettel Schwarcz Sámuel kereskedelmi ügynök. Balkó hentes, Burján szíjgyártó, Neuschli szabó, Sala- | mon szabó, Petky cukrász, Markovits Miksa, Krupiczer bányász, Kováts Arthur hadnagy, Blau gépügynök, Pöröczkő ács Koltóról, Lak- ner erdész, Fischer kereskedő, Ujfalusi Remete- mezőről. gróf Teleky főhadnagy, dr. Melchner Szatmár, Nagy Lajos alezredes, Kardos pék, Siller szabó, Gurka szabó, Nagy János szíjgyártó, Török szabó, Jereb Kapnikról, Likker Kapuik­ról, Fridman korcsmáros, Brezóczky Felsőbá­nyáról. Értesítés. T.szteletlel értesítjük igen tiszteli | vevőinket, hogy harczléri szolgálatunk miatt, ; hentes üzletünket bizonytalan ideig zárva taríjuk. Visszatérésünkig is kérjük további szives jó in­dulatukat, kiváló tisztelettel Simon és Válent hentesek. Fölemelték az elesett tisztek özvegyeinek és árváinak járulékait. A háború alatt az ellenség előtt elesett, vagy az ellenség előtt szenvedett sebesülése, vagy hadífáradalmak következtében egy éven belül elhalt tisztek árváinak neveiésj járulékát és az özvegyi nyugdiját a honvédéin^ miniszter ötven százalékkal fölemelte, A «Vasárnapi Újság» junius 13-iki száma folytatja gaiieziai diadalaink rendkívül érdekes jeleneteinek közlését, csupa olyan kép, amely uj oldalról tárja fel a háború kimeríthetetlen gazdaságát. Egy sorozat uj háborúnk színteréről, a trenlinói határról ad érdekes képeket, egv másik pedig a törökök dardanellai harczairól. Szépirodalmi olvasmányok : Szemere György és Sírug András regénye, Itadó Antal ritka érdé- kességü czikke Olaszországról s!b. Egyéb köz­lemények: báró Ro.sner Ervin uj miniszter arcz- képe s a rendes heti rovatok: Irodalom és mű­vészet, Sakkjáték, Halálozás slb. A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre öt korona, «Világkrónikáival együtt hat korona. Megren­delhető a «Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában (Budapest, IV. Egyetem ideza 4) Ugyanitt meg­rendelhető a «Képes Néplap», a legolcsóbb új­ság a mag)ar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom