Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-27 / 52. szám

4) 52, . szám. A nagybányai uj közjegyző. Az igazságügy­miniszter Heppe Béla dr. kolozsvári közjegyzői helyettest Nagybányára közjegyzővé nevezte ki. Ügyészségi h. megbízott. Barna Samu dr. nagybányai gyakorló ügyvédet a igazságügyi mi­niszter a nagybányai járásbíróság mellett alkal­mazott ügyészségi megbízottnak ideiglenes he­lyettesévé rendelte ki. Újévi üdvözletek megváltása, dr. Moldován Ferencz honvéd hadnagy, felsőbányái város fő­jegyző az itteni hadsegélyző bizottságnak 5 ko­ronát küldött újévi üdvözletek megváltása címén A somkuti uj közjegyző kinevezése. Az újon­nan szervezett nagysomkuti kir. közjegyzői állásra az igazságügyminiszter dr. Oisavszky Gyula ottani gyakorló ügyvédet nevezte ki. A Vöröskereszt Egylet helybeli fiókjának hölgybizottsága ezúton mond köszönetét a vá­ros nagylelkű közönségének, hogy bőséges adományaival lehetségessé tette azt, hogy a kórházban ápolt 29 sebesültnek nemcsak bol dog karácson ünnepeket szerezhetett, hanem borral, teával, cigarettával még azontúl is egy- ideig elláthatta őket Idő rövidsége miatt jövő számunkban hozzuk az adományok részletes ki mutatását. Letört bimbó. Tóth Ferenc szamosvölgyi mérnök kedves, ügyes kis 8 éves leánya: Bö­zsike. ma éjjel 4 órakor meghalt nehány napi szenvedés után bashártyagyuladásban. A meg­rendítő csapás súlyos gyászát enyhítse az a nagy részvét, amivel vesszük mi mindnyájan ezt a szomoiu hirt. Karácson szent ünnepét Nagybánya népe csendben, békességben töltötte A templomok ban megvoltak a szokásos istentiszteletek áhi- tatos közönség jelenlétében. Az ünnepi békét semmi sem zavarta meg. A nőegyesülcí, az egyházak, az iskolák karácsom ajándékokat, téli meleg ruhákat, ételnemüt osztottak. A város sok szegénynek fát adott, noha mindet kielégí­teni nem tudta. Az elmaradottak az 1915 évi költségvetés terhére, január elején kapnak fa- segéíyí. A katonák karácsonjáról külön emlé kezünk meg. Esküvő. Vágó Károly borosbenedoki rtf. leikéig e hö 23-áu tartotta esküvőjét Vásárhelyi Erzsikével, özv. Vásárhelyi Gyuláné leányával. Az ifjú pár előbb az anyakönyvi hivatalban volt s 23-án d. e. 8 órakor Soltész Elemér ref. lel­kész áldotta meg a ref. templomban. Esküvő után azonnal Erdélybe utaztak. Tea-estélyt tart ma dec. 26-án az izr filléregylet. Kezdete 8 órakor Belépő díj 60 f. — A jövedelem az izr. szegényeké. Az est a Gyöngyössy-féle cukrászatban lesz. Adakozás. Az állami el. iskolás szegény gyermekek segélyezésére adakoztak: özv. Pellion Béláné 30 K, Rákóczi asztaltársaság 15 K. Bern­hardt Adolf, Bomraersbach Péter 2—2 K, Morágyi István 5 K, Zoltán Ákos 1 koronát. Gyászhir. Mély részvéttel értesülünk, hogy dr. Zsembery Tivadar, özv. Zsembery Tivadarné, bányakapitányné fut, a napokban tüdőgyuladás- ban meghalt. A boldogult honvéd hadbiró volt Brassóban s halála váratlanul érte a rövid idő alatt sok csapással sulytott családot. Holttestét ma d. u- 3 órakor Nagybányára szállítják s itt helyezik örök nyugalomra dec. 27 én délelőtt 11 órakor. A család gyászlapja következő: Mélységes fájdalommal s megtört szívvel tu­datjuk a magunk s az- összes rokonság nevé­ben, hogy az egyetlen jó fiú, testvér, rokon és vőlegény, derzsenyei és zseniben Zsembery Tivadar dr. lugosi kir. törv. biró, tartalékos százados hadbiró, életének 36 ik évében, rövid, j de súlyos betegség után f. évi december hó 20-án d e. 11 1/2 órakor Brassóban örökre el­hunyt Drága halottunk földi maradványait Nagybányára szállítva, f. évi december hó 27-én i d. e. 11 órakor a nagybányai róm. kaih. temető j kápolnájából helyezzük örök nyugalomra. Az j engesztelő szentmise-áldozat a nagybányai róm. kath. templomban f évi december hó 28-án d e. 9 órakor fog az Urnák bemutattatni Nagybánya, 1914 december hó 23-án. Emié kedet szeretettel megőrizzük! Özv. Zsembery Tivadarné édesanyja. Schäfer Janka menyasz I szonya. Zsembery Ilona, Holdy Jenőné szül. Zsembery Margit, Freyler Ferencné szül. Zsem­bery Aranka Zsembery Elvira testvérei. Frey­ler Ferenc, Holdy Jenő sógorai i i NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1S14. December 27. (A miniszterelnöki sajtóiroda hivatalos táviratai.) Érkezett december 26-án, d. e. fél 9 órakor. Berlin december 25. Nagy főhadiszállásról jelentik: Flandriában tegnap ál­talában nyugalom uralkodott, Festubertől keletre angoloktól a tőlünk december 20-án elfoglalt állásuk folytatásaként erődítéseiknek további szakaszát hódítottuk el. Ohivvnél Vaillylól északkeletre egy ellenséges századot emeltek ki csapa­taink, amely állásunk előtt fészkelte be magát, eközben egyszázhetvenkettő fián ciát elfogtunk. Midőn az ellenség megkísérelte, hogy áll isát visszafoglalja, súlyos veszteségeket szenvedtek. Franciák Souain és Perthes körül ellenünk intézett támadásait, valamint Verduntól északnyugatra és Apremontól nyugatra ellenünk intézett kisebb előretöréseit visszavertük. Keleten tegnap a helyzet változatlan maradt. Konstantinápoly, december 25 Főhadiszállás következőket jelenti hivatalosan : Kaukázusi határon Olty és Id között csapataink döntő győzelmei aratlak, harc újabb sikerekkel még tart, eddig hat ágyat, töméntelen lőszert és hadianyagot zsákmány oltunk és több mint egyezer oroszt fogtunk el, köztük egy ezredest. Egy angol cirkáló tegnap kísérletet tett arra, hogy aknába behatoljon, de ágyúink tüze visszavonulásra kény szeritette, anélkül, hogy valami kárt okozott volna. Budapest, dec 25. (Hivatalos) Érkezett 7 óra húszkor. Északi hadszíntéren arcvonalak nagy részén a harc tovább folyt, csapataink Nagyág és Latorca vidé­kén több támadási, ellenségnek súlyos veszteséget okozva visszautasították, Uzsoki szoros közelében egy halárszéli magaslatot elfoglaltunk. Galíciában ellenséget Lisko irányában tovább szorítottuk vissza, viszont Wislok és Biala közt egész nap kará- csoriestén és szent éjszakán ál meg éppen különös hevességgel folytatták oroszok támadásaikat. Dunajecz mentén és oroszlengyelországi változatlan. Arcvonalunkon részben tüzérségi harcok folytak, részben nyugalom volt. Balkáni hadszíntéren semmi sem történt, úgy északon, mint délen hálával gondolnak derék csapataink hazájukra, mely oly gazdag karácsom ajándékokat küldött nekik. A német biro­dalom gondoskodását, amellyel a szeretetnek ebben a művében nagy adományok­kal részlvelt, mint szövetséges seregek benső egvüttartozásának újabb bizonyítékát, meleg érzéssel fogadták. (Hőfer.) Miniszterelnökség sajtóosztálya. s a kis ember -kihúzta kardját és úgy lelkesí­tette a sebesülteket, majd megölelve kardját, összetéve kezét szépen imádkozott. Abban a karácsoni milieuben ez remek pontja volt az estnek, amely a himnusz éneklésével végződött. Ezután kiosztották a praktikus ajándékokat a sebesülteknek, majd azok, akik családjukhoz nem mehettek haza, együtt vettek részt a pom­pás ünnepi vacsorában. A nőegyesületi karácsoni kiosztás dec 25 én volt. Éhez élelmiszert küldtek: Zoltán Ákosné, Wienerberger Árpádné, Stoll Béla, Fülőp Im- réné, Incze Józsefné, Wienerberger Béláné, Szőke Béla, Tóífalussy Józsefné, Bobrovszkyné, II A.-né, Madarassy Lászlóné, Gurszky Jánosné. Ruhaneműt küldtek: Kissné Kosztolányi Aranka. Plaíthy Zoltán, Syntenisné, néhai özv. Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha, Stoil Béláné, Gurszky Jánosné. Pénzt adományoztak : Robelly Lajosné 20 K, Hanzu'ovifs Kristófné 10 K, S/aitz Lászlóné 20 K, id Moicsány Gáborné 10 K, Stoll Béla 25 K. Részvénytakarék 25 K Mada rassv Lászlóné 3 K, N. N. 2 K, Jancsovils Józsefné, Mikes Jánosné, Novelly Sándoriié2— 2 K, Kovács Lajosné 3 K, Kupás Mihályné 4 K, Madarassyné szobalánya 1 korona, Novak Fcrenczné 1 K. Résztvetek a kiosztásnál. Gurszky Jánosné, dr. Yass Gyniáné, Madarassy Lászlóné, Jancsovils Józsefné, Égly Jánosné Novelly Sándorné, Mayer Kelemenné, Habina Jánosné, Szőke Béla !itkár és többen. 140 150 zegény kapott húst, lisztet, gyümölcsöt, fát, egyesek zsírt, lekvárt, cukrot, kávét és mindegyik pénzbeli adományt. Köszö­netét kell mondanunk a város közönség nek, a Nőegyleti agoknak, a takarékpénztáraknak, a városi tanácsnak, hogy jóságukkal lehetővé tét téli a szegényeknek megadni e nehéz időkben is a rendes segilséget. A bányakincstár adó mányát ezut al sajnálattal nélkülöztük. A nő- egyesület vezetősége. A , Vasárnapi Újság“ deczcmher 20-iki száma folytatja eddig is nagy feltűnést keltett képeinek közlését összes harc/.tereinkről. Ezek a képek a háborúnak páratlan érdekes iilusztrá • czió anyagát adják s valóban történeti jelentő­ségűek. Különös érdekességnek ezek között most a Homonna körüli harczokról közö t képek. Nyilvános köszönet. Hálás szívvel mondunk köszönetét azoknak, akik a jelen ezerféle gondjai között nem feledkeztek meg az elhagyott gyer­mekekről sem és adományaikkal lehelévé tették, hogy azoknak karácsoni öröméről is gondos­kodhassunk. Pellion Béláné 10 K, Mike Sán­dorné 2 K, Géresy Jánosné 2 K, a Jótékony Nőegye.-ü!el 5 K, Hoffmann Árpádné 2 K Har­tley ísivánné 3 K, Soltész Elemérné 4 K és ruhaneműt Bommersbach Péterné (?) 2 K, Szűcs Károiyné 2 K, Révész Jánosné 2 K adományoz lak a szép célra. Isten áldása legyen rajtuk. Neubauer Hermin a telepbizoítság elnöke. Nyugtázás. A h?dsegélyző céljára ma egy hete óta befolyt: A háborús estély alkalmából Kilián Béláné 5 K, S-ücs Károly decemberre 10 K, Madán Ferenc 10 K; dr. Moldován Ferenc újévi üdvözlet megváliása címen 5 K, Theer Ferenc 5 kornna. A Biró István asztalos dobo­zainak kisorsolásábó! 34 korona, Sebesültek karácsona. A vöröskereszt kór­házban igen szép ünnepség volt dec. 24-én, j d. u 3 és V* órakor. A tornateremben össze­gyűltek az összes hadfiak, 29-en, azonkívül a kór- ' ház vezetősége Neubauer min. tan elnök, Berks főtanácsos, dr. Kádár főorvos, Waigandt Anna, Szőke, Révész leikészek, az ápolónők s nagykő j zönség Az ápolónők kara a »Mennyből az an- j gyait* énekelte meghatóan. Szentmiklósy Dusi Révay Károlynak - Vitézek« cimü remek költemé­nyét szavalta kitűnő felfogással és nagy hatással Ezután Zaoilla János zászlós imádkozott ma- j gyárul. A költői szárnyalásu imádság a csillogó karácsonfát körülálló közönséget igazán Isten- i hez emelte. Reá mintegy ámenképpen az ápoló nők kara a «Dicsőségűét énekelte lelkesen Fánye Györqy közvitéz román nyelvű imát ol- í vásott fel, melyet igazi testvéri érzéssel hall­gattunk meg. Mezey Bála VII. gimn o. ’tanuló Szőke Bélának ez alkalomra irt szép imáját sza­valta el mély érzéssel. Ezután egy igazán na­gyon kedves, könnyekig megható jelenet kő j vetkezett: Petrovszky Aurél 4Y2 éves kis flu j magyar huszárnak öltözötten, csákóval, karddal ! intézett szózatot a vitézekhez, biztatva őket, ! hogy ne féljenek, mert a magyar bátrabb, erő- j sebb, mint a muszka. A muszka már is szalad ; LEGÚJABB.

Next

/
Oldalképek
Tartalom