Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-10-04 / 40. szám

1914. Október 4. (4) 40. szám, NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE József 44 f, Takács Sándor, Kovács Sándor, Ancsa János, Ancsa László, Bányai Győző, Suba Sámuel- Malachovszky Béla 20—20 fillért, Koeztin György 8 fillért. Veres Miklós, Müller Zoltán, Palla Zoltán 40—40 f, Veisz Herman 30 f, Spibsz Béla, Platthy László 1—1 koronát. A befolyt pénzadományokból szerzett anyagból Imre Károlyné, Jégh Győzőné, Jégh Rózsika, Mayer Juliska, Lengyel Katica, Gallisz Ilonka és Takács Piroska készítettek 47 hósapkát. Kész munkát adtak: Malachovszky Imréné, Bori Zsigáné és Zsoltvay Margit együtt 1 pár csuk­lóvédőt, 7 drb hasmelegitőt, 4 pár kapcát, Laszke Domokosné 4 drb. hasmelegitőt, Papp Izabella 2 pár csuklóvédőt, 2 drb hasmelegitőt, Imre Károlyné 8 drb. hasmelegitőt, 2 pár kapcát, Takács Piroska 3 drb. hasmelegitőt, Alexy Kornélné 2 drb. hasmelegitőt, 1 pár kapcát, özv. Mayer Károlyné 3 pár csukló­védőt 4 drb fehérneműt, Kovács Lajosné és Harasztkó Istvánné együtt 15 drb hasmelegitőt, Bori Zsigáné 1 pár csuklóvédőt, 1 pár térd- melegitőt, Bodenlósz Irma 1 hósapkát. A szent ügy érdekében kifejtett áldozatkészségökért fogadják ismételten hálás köszönetem. Imre Károly bitelszöv. könyvelő. Gyászhir. Mély részvétfel vesszük a hirt, hogy Nyisztor Mihály nyug. máv. főkalauz f. hó 1-én, életének 53-ik évében elhunyt. A bol­dogult már régebb idő óta betegeskedett, de a súlyos kórral a legönfeláldozóbb ápolás dacára sem bírt megküzdeni. A boldogultat, kit kiterjedt rokonság gyászol, f. hó 2-án, délután 4 órakor helyezték örök nyugalomra általános részvét mellett. Elhunytál a gyászoló család a következő szomorujelentésben tudatta: özv. Nyisztor Mi- hályné Nogrády Amália neje, Mihálka Zoltánná Nyisztor Etelka. Zoltán, Tibor gyermekei, Mihálka Zoltán veje, Mártuska unokája, Nyisztor Ignác testvére, Fleischer Béla és neje Nógrády Mária s'gor, illetve sógornője, úgy a maguk, mint az összes rokonok nevében vérző szívvel, de Isten akaratában való megnyugvással tudatják, hogy a szerető férj, jóságos atya, nagyapa, testvér, sógor, rokon és jó barát, Nyisztor Mihály nyu­galmazott m. kir. államvasuti főkalauz folyó évi október hó 1-én, reggel 6 órakor hosszas, kínos betegség és a haldoklók szentségeinek többszöri felvétele után, élete 53-ik és boldog házasságának 27-ik évében, csendesen jobblétre szenderült. Szeretett kedves halottunk kihűlt tetemét október 2-án, délután 4 órakor kisérjük ki utolsó útjára az Erdélyi ut 19/a. számú gyász­házból; az engesztelő szent miseáldozatot pedig okt. 3 án, délelőtt 9 órakor mutatjuk be lelké­nek nyugalmáért. Nagybánya, 1914. október 1. Az örök világosság fényeskedjék neki. Nyűgöd jék békében ! Ámen. A helybeli hadsegélyző bizottsághoz újabban a következő adományok folytak be : Nagybánya í és Vidéke szerkesztőségétől 10 K, Zoltán Ákos i 2 K, Hirsch Móric vállalkozó 20 K, dr. Erdődy j Ignác 10 K, Takács Ilus 40 K, nagybányai j hentes és mészáros iparosok 21 K 40 f, Mis- j kolczy Sándor csizmadia világítás megváltása cimen 1 K, Dregyán Miklós 4 K. Szentkirályi József 4 K, Czárich Ida 20 K, Veress Lászlóné 20 K, Seres György világítás megváltása cimén 1 K, Szarvashus eladásából Lipoczki mészáros utján 28 K 1G f, Nánásy István 14 K 32 f, Smiller Ilonka a hadba mentek téli ruhájára 10 K. Az áll. lőgimn. tisztviselői kara okt hóra 100 R, kir. járásbíróság tisztviselőitől októberre 61 K 50 fillér. Éhez adofí: Szentmiklóssy József 10 K, Egy fogadalom alapján dr. B. 22 R 50 f, Szentpétery Ferenc 5 R, Szupkay Gyula, Barazsu Endre, Nuridsán Emáuuel, Szeghy Sándor, Becs- key Sándor, Godián Antal, Bányai Péter, dr. Rác Endre 2—2 R, Sarmaságh István, Szigyárió Dezső, Riss Antal 1 — 1 korona. A m. kir. fő- erdőhivalal tisztviselőitől októberre 92 R 21 f. Éhez hozzájárultak : Szabó József főerdőtanácsos 10 K, Burdáís János, Mike Imre, Beyer Jenő, ! Fischer Rároly. Huszár Kornél, Wenk Gyula 6—6 R, Szeleczky János 5 R, Gaál József, Id- | novszky Imre, Grósz Jakab 4-4 R, Török Ferenc, Molcsány Gábor, Inkey Ödön, Zselezs- nyik Leó, Győri Jenő, Csettele Frigyes 3 — 3 R, B. Szabó Bálint, Arzberger Imre, Berasényi Ernő 2—2 R. Richter György, Szirmai Pál 1 60—160 R, Márián György, Dragomir Pom- j pejus 1—1 korona. Fölhívás előfizetésre. Sebesülten, hazai | ápolásra visszatérve Szerbiából, nyomdába ad- I tam a háború két hónapja alatt irt verseimet, melyek két hét alatt, vagyis október első he­tében fognak megjelenni (3—5 ivén) ily cím­mel: »Virágos vonattól a vöröskeresztesig « Ára 1 korona. A költségek fedezése után fennmaradó összeget elesett bajtársaim özvegyeinek, család­jának felsegélyezésére fordítom, miért is kérem a szives előfizetést címemre : Szepessy László hadnagy, (okleveles főgimn. tanár) Vácz (Pest megye) Báthory-utca 1. Adomány. Dr. Buday Sándor az elemisták által készítendő melegítők anyagának beszerzé­sére 6 koronát küldött. Az áll. polgári leányiskola s a Kossuth- utcai el. iskola javára katonai melegítők be­szerzése céljából Börtsök Samu festőművész által felajánlott képnek kisorsolása hétfőn, 5-én, délben Platthy Géza urnák kereskedésében lesz. Köszönet nyilvánítás. Mindazon rokonaink­nak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem illetve szeretett atyánk halála alkalmá­val annak végtisztességén megjelenni, vagy rész­vétüknek bármily nyilvánításával fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket. Özv. Nyisztor Mihályné és gyermekei. Hogyan gyógyítják sebesültjeinket? A világ legnagyobb háborúja fölöttébb aktuálissá teszi még laikus körökben is azt a kérdést, hogy mi­vel gyógyítjuk sebesültjeinket. Akiknek húsát golyó hasítja, srapnel zúzza, vagy más háborús szerszám roncsolja borzalmasan össze, megér­demli, hogy a legféltettebb hazafias és humánus gonddal avatkozzunk bele fájdalmaikba. A jajo­kat tompítani, a kínokat enyhíteni, a hős se­besülteket minél előbb vissza kell adni a harcoló seregnek, hogy háborús erőnk ne lankadjon. A könyü és gyors gyógyulás most nemcsak hu­mánus, hanem hazafias érdek is. E sorok Író­jának volt alkalma több tartalék kórházban meg­figyelni a sebkezelést tanulmányozó utunk­ban véletlenül akadtunk egy olyan eljárásra, i mely a sebgyógyitás terén kétségkívül diadal- j maskodni fog. A budapesti Vörös Kereszt kórház­ban láttuk először, azután alaposan megismer­hettük az uj gyógyszert, mert maga a föltaláló, Wagner Dániel dr., a békéscsabai közkórház főorvosa s a gyógyszer is Békéscsabán készül ; s Wetol néven kerül forgalomba. A Wetol célszerű kombinációjú éterikus (illanó) olaj melynek bámulatos hatását a békéscsabai tar­talék kórházakban hetek óta figyeljük az oda érkezett sebesülteken. Az eddig használatban ! lévő fertőtlenítő szerek ugyanis mig a sebekben jelentkező bacilusokkal bírókra kelnek a seb szövetét is összemarják s a törtető protoplaz­mát is megölik. Ha az evesedéstés genyedést meg is gátolják, de a seb környékének gyula- dását gyakran kiváltja brutális hatásuk s a seb­láz nem ritka eset. A kötelék változtatása pedig a régi eljárásoknál fölöttébb nagy fájdalommal jár, mert még a jodoformos gaze is annyira beleragad a sebbe, hogy leválasztása néha erő­szakos föllépést kíván és a gyógyulást gyak­ran visszaveti. De a seb mosogatását sem lehet kellemesnek mondani. A Wagner-féle kombi­nációjú illóolaj azonban sem a szöveteket, sem az ép bőrt nem izgatja, hanem a sebbe öntve direkt dezinficiál, a genyedő sebfelületet bevonja j s a baktériumok befészkelődését meggátolja. Ha i a golyóval hasított nyílásba, vagy ama borzai- j más sebbe, melyet srapnelszilánk zúzott, vagy \ roncsolt, illóolajat öntünk s azt átitatott steril gazéval bekötjük a gyógyulást semmiféle komp- J likáció meg nem zavarja. Kötés cserélésénél a ! gazét nem kell kitépni a sebből, mert az lágyra j ibasult s egészen könnyen, legkisebb fájdalom nélkül eltávolítható. Mosogatással, törülgetéssel nem kell izgatni a hegedő sebet. A Wetol a tisztántartást is elvégzi A sebesült lázt, fájdal- j mat nem érez. A sebzugok eltűnnek, a szétvert izmok hamarosan összeszaladnak. A hatodik, legkésőbb a huszadik napon a legnagyobb seb­ről is lehulianak a varratok. Wagner Dr. talál­mányával évek óta kísérletezik. Újabb időben ! több Irres orvosunk próbálgatja s aki egyszer megpróbálta, nem tér vissza a régi módusokhoz. A sorsnak különösen kedves játéka, hogy Wag- ! ner Dr. könyve, melyben az illóolajokkal való j sebgyógyitást tudományos alapon ismerteti, épen \ a háború előtt jelent meg s az orvosok köré- | ben ritka elismerésre talált. Sebesültjeinknek j nagy százalékát máris az ő illóolaj kompozi- j tumával gyógyítják s immár harctereinken a ; friss sebek sajgó fájdalmát is a Wetol csillapítja. Golyók szántását, srapnelek hasítását az a dia­dalmas uj ir forrasztgatja össze. Mégis csak sze­rethet bennünket a Magyarok Istene, hogy ez a magyar okosság nem jött későn. Tájékozásul. A hadsegélyző bizottság he­tenként szerdán 10—11 óra között a város­házán osztja a segélyt. Nyugtázás. Az elemi iskolások állal a hadba ment katonák részére melegijők készítésére Prickné Kosztka Vica úrnő 2 kg. aranyat adó mányozott Ssülettek: 323., szept. 24. Sávolszki Sándor József bányamunkásnak r. k. »Mária«; 324., szept 23 Ősember Ilona házi cselédnek r. k, »József«; 325, szept. 28 Smitkó György Béla cipész segédnek r. k. »Matild«; 326., szept. 29 Moldován Anna házi cselédnek g. k. »Flóra« ; 327., szept. 25. Müller József Mózes könyvelő­nek izr »Ernő*; 328., okt. 1. Ilavics Éliás ci­pésznek izr. »Lili«; 329., okt 1. Pekk Kálmán cipésznek r. k. »Róza Nelli« nevű gyermekei. Elhaltak: 211., szept. 26. özv, Longáver Ferencné r. k. 96 éves, kenyérsütő, végelgyen­gülés ; 212, szept. 24. Richter György r. k 23 éves, szabósegéd, fulladás gödörbe esés által; 213., szept. 29. Mórás Erzsébet, ref. 2 éves, gyer- mekmenhelyi gondozott, tüdőgyuladás ; 214. szept. 28. Bella Teréz, ref 2 éves, szervi szívbaj; 215., okt. 1 Nyisztor Mihály g. k. 53 éves, nyug. máv. főkalauz, szivhüdés; 216. okt. 3. Molnár Teréz, r. k. 46 éves, házi cseléd, szivhüdés. Mindenkor a legújabb divatu és kivitelű tökéletes szép fényképek, fényképnagyitások modern rézkarcszerü kivitelben is. Általános elismerés, számtalan dicsérő és köszönő levél. Huszthy Mátyás műterme Nagybánya, hid. u. 15. szám. Jó éjszakát szerezhet magának mindenki, ha a hálószobáit a »Löcherer Cimexin«-nel fer­tőtleníti. A fővárosban történt próbák beigazol­ták, hogy a »Löcherer Cimexin« nemcsak a poloskát és annak petéit pusztítja el rögtön; de megszabadít a ruszli, sváb és hangyáktól is a molykártól pedig a szőrme ruhákat teljesen megóvja. Beszerezhető Boda Gyula füszerkeres- kedésében és a készítőnél »Löcherer Gyula gyógyszertárában Bártfán.« Menyasszonyi selyem 1 K 35 fillér méteren­ként, mindenféle színekben. Bérmenlve és vám­mentesen házhoz szállítva. Gazdag mint&választék Henneberg G. a német császárné ő felsége udvari szállítója Zürich. nnnnnnnnnnnannnnnn 9 Kiváló minős égü, tisztán kezelt saját termésű kapható Veresvizi-ut 14. szám alatt, Égly Mihály házában, az ud vari pinozében Egy liter óbor 1 K. Egy 1. uj bor 80 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom