Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-27 / 52. szám

1914. December 27 NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 52. szám. (5) Szépirodalmi olvasmányok: Lakatos László és Galsworthy regénye, czikk a hadi repülőgépről, slb. Egyéb közlemények: a Nemzeti Szalon ki- állításának érdekesebb képei, a háború napjai s a rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, Sakkjáték, Halálozás stb. A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre öt korona, a »Világ- krónikáival együtt hat korona Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhivatalában (Buda­pest, IV., Egyetem utcza 4. sz.), Ugyanitt meg­rendelhető a »Képes Néplap« a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két K 40 f. A kereszthegyi áll. óvóban a hadba vonult katonák javára tartott hazafias ünnepély bévé telei: 18-r'n 38 korona 84 fillér, 19 én 20 korona 27 fillér és 20 án 41 korona 76 fillér. Összesen 100 korona 87 fillér Összes kiadás 10 korona 87 fillér. A tiszta jövedelem 90 korona, mely összeget a »Kisdedneveiéi« szerkesztősége utján (Budapest, Vili kér, Mária Terézia fér 9 sz ) a hadba vonuit katonák javára beküldöüem. A naponkénti persely felbontás Benedekné Nagy Erzsébet áll tan tónő és Rozsos István áll. isk. igazgató ur jelenlétében történt. Mindazok, kik adományaikkal a jótékoayczélhoz hozzá járulni s az előadás sikerének előmozdításán fáradozni szívesek voltak (viilanybevezeíés, szinpadren dezés stb ) fogadják honleáuyi köszönetéin Egy szersmiud tisztelettel nyugtázom, hogy a jóté­kony Nőegylet a Sz«tmáry Béiáné alapítvány kamatából az ó-ós gyermekek részére 12 K, Müilerné 1 koronát adományozott, Puklus Józsika és Török Józsika 30 - 30 fillért küldtek az angyalkának, összesen 13 korona 60 fillért, a fogyasztási szövetkezet 1 doboz ezukrot adott. Ez összegből az óvós gyermekek egyformán süteményt, ezukrot és almát kaptak. Kiváló tisztelettel Kandó Katalin kereszthegyi áll. óvónő Téli ruhaneműt fiainknak. A hadbavonul- taknak városunk közönsége az ezideig össze­gyűjtött ruhanemüeket a hadsegélyző-bizottság- nak küldötte Budapestre Kérjük közönségünket, hogy ezután léli ruhanemű adományait az alább közölt főispáni leirat következtében Egerbe szí­veskedjék küldeni. A főispáni leirat következő : Szatmárvármegye és Szatmárnémeti szab. kir, város főispánja. Sürgős. Valamennyi főszolgabiró és polgármester urnák — A vármegye fiai kö­zül mintegy 6000 katona van Egerben, akik még téti ruliával ellátva nincsenek és mivel ezek még a harctérre vonulásuk előtt felruházandók volnának, kérem C;mei a járás (a város) közön­ségét felhívni szíveskedjék, hogy téli ruhaneműt (hósapka, térduielegitő, csuklóvédő, mellény, téli a só ing és lábravalo) vagy hivatalomhoz, vagy a 12 népfelkelő gyalogezred Parancsnok­ságához Eger küldjék be — Nagykároly, 1914 évi dee.-'.einbí r hó 15 én. Csaba s. k. főispán. A »Bolond Istók«, mely immár harminc- nyolcadik évfolyamába lép, kérlelhetetlenül ostoroz pártkülömbség nélkül minden politikai visszaélést és társadalmi kinövést. Talpraesett ötletei, csendes humora és maró szatírája ősz tatian tetszésre találnak az olvasó közönség minden rétegében. Amellett azonban gondosan kerül minden bántó durvaságot és szemérmet sértő kétértelműséget úgy, hogy a család bár­mely tagja veszély nélkül veheti kezébe Mél­tán számot tarthat tehát a magyar humor minden barátjának támogatására. Előfizetési ára évnegyedre 4 korona. Egészségügy. A városházán a héten a kö vetkező ragályos esetet jelentették : MáárEmma 4 éves, gége difteiitisz, Postarét-utca 4 Dr. Kádár. Mi esznek a katonáink? Minden ezredben hetenkint állítják ki az étlapot s parancsban közlik az egyes csapatokkal. Körülbelül egy forma valamennyi ezred étlapja Mutatóba le közöljük az egyiket: Héfő: Ebéd húsleves rizzsel, mákostészta, vacsora krumpli leves. Kedd: Húsleves tarhonyával, bab vagy borsó főzelék vacsora grizes tészta. Szerda: Ebéd húsleves grízzel, savanyu káposzta, vacsora krumplis tészta. Csütörtök: Ebéd sertés pörkölt, túrós tészta vacsora bableves. Péntek: Ebéd húsleves grízzel, savanyu krumpli, vacsora köményleves szafaládéval. Szombat: Ebéd cók-mók (katona elneve zés. Együtt fő a leves, a hús, a főzelék, a tészta), vacsora szalonna. Vasárnap: Ebéd húsleves gerslivel, lekvá­ros tészta, vacsora gulyás. A reggeli mindennap tejes, vagy fekete­kávé vagy tea, tetszés szerint. Tudni kell még, hogy a katona igen nagy kvantum kenyeret kap Mindenhez eszik bőségesen kenyeret. Hebe korba bort is kap. Néha este is kávét És a leves nem olyan valami, amit nekünk leves cim alatt tálalnak A katona levesében egy jó öklömnyi darab marhahús van elhelyezve. Ha tehát golyókat nem szervíroznának hozzája, a katona jobban élne a háborúban, mint bárki más a békében. . . . Persze . de aztán vannak, voltak kivételes napok . . bizony mikor más az étlap Más volt a sor. Tatán neu is volt — étlap. Eledel sem. Korai burgonya termesztése. A háború következtében eleség készleteink a tél folya­mán nagyon meg fognak apadni és igy tavasz nyiítával burgonya hiány is észlelhető lesz, dacára annak, hogy idei burgonya termésünk elég jó volt Előrelátónak kell tehát a gazdá­nak lenni s olyan burgonyát termeszteni, amellyel május végén, junius elején megjelen hetik a piacon, mert ebben az időszakban a burgonyának ára amúgy is rendkívül magas, jövőre pedig a beálló hiány miatt annál ma­gasabb tesz A korai burgonya szántóföldi ter­melése csak déli lejtésű földeken lehetséges és ; csak korai rózsa, korai napkelet, vagy májusi ! rózsa burgonyával lehetséges. Ezeket a bur- ! gonyákat február közepén apró ládikákba kell | rakni olyan módon, hogy azok szemes végük- í kel felfelé, köldökös végükkel lefelé álljanak ! és az igy telerakott ládikákat meleg és világos helyre kell egymásra rakni, amely célra több­nyire a konyha a legmegfelelőbb. Az. igy el- | raktározott burgonya csakhamar fonnyadni és | csírázni kezd, de nem ereszt olyan nyurga csí­rázott burgonyát március közepén kell kiültetni úgy, hogy csirái felül legyenek, 70—80 cm. sor es 35—40 cm. növénytávolságra és csak 4-5 cm. vastagon kell elföldelni. Azontúl rendszeres kapamüvelésben kell részesíteni és május közepén, vagy vége felé kiszedését meg j lehet kezdeni és pedig a feltöltés déli olda- j Iáról Természetes, hogy mennél jobban lett a ! talaj előkészítve és esetleg 150—200 kg. am- móniak-szuperfoszfáttal kát. holdanként meg trágyázva, annál nagyobb mennyiségű lesz a burgonya s annál korábban lesz szedhető. Születtek: 414, dcc 12. Wilkovils Lajos orvostanhallgatónak, izr. »György« nevű gyer­meke. Elhaltak: 293, dec 18 özv Tolnai San- donié szül Krizsán Julia 48 as honvéd özvegye; r k. 76 éves. aggkori végkimerüléshen; 294, dec 22 özv. Puskás Gáborné szül. Kocz Dóka 74 éves. gör. kath. napszámos szivszélhiidésbon, 295, dec. 22 Pelrován Mihály, 72 éves, gör, kath mugbéres bányamunkás, aggkori gyen­geség: 296, dec 23. özv. Sztrelye Istvánná szül Pap Zsuzsámra, ref 61 éves, szervi szív bánlalomban. Házasságot kötöttek: Vágó Károly boros- benedeki ref. lelkész és Vásárhelyi Erzsébet; Marosán Jenő Gyula füszerkereskedő és Rácz Mária Aloyzia nagybányai lakosok Mindenkor a legújabb divatu és kivitelű tökéletes szép fényképek, fényképnagyitások modern rézkarcszem kivitelben is. Általános elismerés, számtalan dicsérő és köszönő levél. Hwszthy Mátyás műterme Nagybánya, hid. u. 15. szám. rbe kiadó a Felsőbányai-uícza 9. sz. ház a hozzá tartozó bolthelyiség-, egy utozai, valamint egy udvari pincze és összes mellékhelyisé­geivel. ■ Értekezni lehet a dohány­nagytőzsdében Sroll Gézával, vagy Nánásy István könyvnyomdájában. fi 1 i ff i £2 M v‘­OÍ $8 P £§ *!->• I 1 Kiadó nagy lakás. 41 tt ff ff & Cs 1 I y>' 1 *4 « yr* V*'­/V®) V? V A Thököly-utcaiBó- nis féle nagy lakás, az u. n. gróf Teleki­ház, mely több lak­osztályból áll, mel­léképületekkel, pin­cékkel, tágas udvar­ral stb. január 1-től részben vagy egész- ■ ben KIADÓ. ■ V Bővebb felvilágosítást ad: Nagybánya város takarékpénztára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom