Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

p Nagybánya, 1914. Január 4. — 1. szám NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE' TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS FOZLÖ MEGJELENIK nVUÜNÍ IDEISTVASÁBNAI Előfizetési árak : Egész évre 8 K. Félévre 4 K. Negyedévre 2 K. Egyes szám 20 fillér. ..... Fe lelős szerkesztő és laptulajdonos: révész vAdsros. Szorkesztóséff s kiadóhivatal : JFelsőbányai-utca 20. szám alatt. =rr-.T.-rxr-rB= TELEFON SZÁM NAGYBÁNYA 18: = Fölhívás előfizetésre. A »Nagybánya és Vidéke« e számmal a negyvenedik évfolyamába lépett s ebből az alkalomból szabad legyen Nagybánya városának és a vidéknek müveit közönsé­gét az előfizetés szives megújítására föl­hívnunk. Lapunk élete összeforrott a város leg­újabb történetével. Nem volt életrevaló, egészséges mozgalom, amiből ki ne vettük volna a részünket, nem volt számbavehető változás, amit ne jeleztünk volna. Az is ritka dolog, ami a Nagybánya és Vidékénél előfordult, hogy annak jelen szerkesztője huszonhárom év óta vezeti ugyanannak a lapnak szellemi ügyeit. A negyven évből tehát már a huszonnegyedik jut osztályrészéül, akinek szerkesztői műkö­dése alatt soha kíméletlen személyes táma­dások, szenzáció-hajhászások, egészségte­len egyoldalú irányzatok nem fordultak elő. A lap a szeretet jegyében küzdött az igaz­ságért. Éhez a programmhoz hívek maradunk ezután is, szívesen foglalkozunk mindazzal, ami közügy, esetleg ellentétes irányú köz­leményeknek is helyt adunk, de magán ügyekbe nem avatkozunk s a krajcáros utcai újságok színvonalát reánk nézve ez­után is teljesen idegennek, lapunkhoz nem méltónak fogjuk tartani. Munkatársaink díszes gárdája szilár­dan áll mellettünk. Úgy helybeli, mint vi­déki és fővárosi iróktói ezután is gyakran hozunk közleményeket. Telefon hírekkel is kedveskedünk minden héten, amikor csak lehet. Sajnos, hogy sokszor technikai vagy meteorologiai akadályok miatt kénytelenek vagyunk ezt a közkedvelt rovatot mellőzni. A Heti krónika ezután szintén tarkitni fogja lapunkat, mely népszerű módon dióhéj­ban összefoglalja a hé! történetét. Háztartási érdekes apróságokra szí­vesen nyitunk tért külön rovatban. Ennek fölkarolását ajánljuk a m. t. hölgyközönség szives figyelmébe. Ugyanez alkalommal legyen szabad fölhívnunk a helybeli és vidéki kereskedő és iparos világ szives figyelmét bő hirdetési rovatunkra, mely szintén gazdag változa­tosságot mutatott az egész elmúlt éven át. A lapot ezután is Nánásy István ki­tűnő könyvnyomó intézete állítja ki, a nála már megszokott cs'—*• - és pontossággal A letűnt négy évtized, bizonyos tekin­tetben létjogosultságunk elismerése, szol­gáljon ez buzdításul szellemi munkatár­sainknak és legyen egyszersmind legjobb ajánló levelünk a nagyközönségnél. Ezekután ismételten kérjük az előfize­tés szives megújítását. Nagybánya, 1913. dec. 27. Tisztelettel A Nagybánya és Vidéke szerkesztősége és kiadóhivatala. Az 1913. év krónikája. Jul. lt Golián Jáno* számellenőr áthelyezése. Jul 1. -f Csausz Gyula. Jut. 1. Huszár Kornél adófőmérnök áthelye­zése Nagybányára. Jul. 1. A női kereskedelmi tanfolyam ka baréja. Jul. 2. Felsőbánya Tisza Istvánt díszpolgárrá választotta. Jul. 5. Dalegyesület estélye. Jul. 11. A katonaság városunkból haza­költözött. Juh 11. Pellion Árpádot s. mérnökké ne­vezik ki. Jul. 11. A kultuszminiszter 6000 korona se­gélyt utalt ki a festőiskolának. Juh 19. A város takarékpénztára Fényes Sándort felügyelőbizottsági taggá választotta. Juh 21. Bay Lajost takaréki igazgatóvá vá­lasztották. Jul. 24. Kupás Mihályt és Steiufeld Bélát kamarai tanácsosokká választották. Juh 28. Róka P. Pál tánctanár növendé­keinek kabaréja. Avg. 2 Iparos ifja!: ''. cr.u'utsága Aug. 2. Mike Sándor és Schönherr Ilona esküvője. Aug. 2. Pentsy Erzsébet kinevezése. Aug. 9. A festőkolónia bohém estélye. Aug. 10. Cziffarmayer Lőrinc áthelyezése. Aug. 10 Kerekes Sándor tanár előléptetése. Aug. 16. Egyetemi ifjak estélye. Aug. 17. Önkéntes tűzoltó testület közgyűlése. Aug. 17. Ipartestület közgyűlése. Aug. 18. Évzáró vizsgálatok a gazdasági nép­iskolában. Aug. 21. f Takács Mihály. Aug. 25. Országos vásár. Aug. 26. A nőegylet virágestélye. MOGYORÓBÉL HERCEG. Vashoroggal foglak, Úgyis levonszollak. »Ha lúd el nem húztál ? Kígyó ki nem csúsztál ? Bárkám alá kötlek: Válj sügérré, úszkálj I« — Ijját elő vette, Ajzani kezdette, Egyik legjobb nyilát Reája fektette. Erős ijj 1 két vége Recsegett, kiáltott, Mint hattyú ha rikolt, Mint varjú ha károg. Rettentő nyíl 1 Ember Meg nem áll előtte! Páncélinges Jagalit E nyíllal meglőtte­Jó páncél volt! A nyíl Nem fúrta keresztül, Elhordta messzire Minden emberestül. A kerités-falig Eltólta Jagalit. (Vogul hős-ének.) Irta: Zempléni Árpád. XVI. Sok volt-é vagy rövid? Mentek egy ideig, Vasvár látszik, kővár mered, Felhők tartják, fedik. Himbálózik, úszik, De le mégse csúszik. Éghez kötő köldök-lánca Mennyekbe fogózik. — »Micsoda vár ott az? Tudod-é, apródom.« — — »Nem tudom én, honnan [tudnám?* — — »No, majd én megmondom: — »Kőszemü« hét vichli Lakik a kővárban, Vasszemü hat a vasvárban: Együtt tizenhármán. »Ha fiaim oda Bevesznek bennünket, Melyik isten milyen nyila Érhet el ott minket? . . . •Parthoz a hajóval ? Le a vitorlákkal!« — Megkötik nagy kötelekkel, Kormos vasmacskákkal . . . Fogadják a vichlik A menekülőket. De Szentkard és hada Nyomon űzik őket. Hadnép kel a várra . . . Rengeti a rengő, Zengeti a zengő Egeket a lárma. Kapuja cédrusfa, Pántokkal áthúzva. Kard és balta vágja, Fejsze töri, zúzza. Forgácsa, szilánkja Ha válik helyibül, Mint a szárnyas madár, Énekelve repül . . . Bezuhant a kapu . . . Berohant a sereg . . . Kiket Jagaliék Nyíllal köszöntenek. Elől rohant Szentkard, Öklelve, -tiporva; Kilőtt nyilaikat Elkapdosta sorba. Jagali vén javas Meglepve megállóit, Szentkard is inegállott. Ily szókat kiáltott: — »Eljöttem éretted Javasok királya, Nem bízom bűnödet Mennyisten nyilára. »Naphevü szent szablyám, Holdfényü szent kardom’, Húsoddal étetem, Véreddel jól tartom! »Hiába szállt merszed Gyors lábad inába. Futnod is hiába, Bújnod is hiába. »Ha kigyó földbe búsz, Tőlem nem szabadulsz. Mint hal vízbe merülsz, Eugem el nem kerülsz. »Ha mint lúd égbe szállsz, Ott is szembe találsz,

Next

/
Oldalképek
Tartalom