Nagybánya és Vidéke, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-03 / 31. szám

1913. Augusztus 3. 31. szám. (3) másláposra, Mózsa Sándort Hóba bányatelepre, Vagányi Máriát Kányaházára, Bodnár Gizellát Szatmárra, Uray Erzsébetet Kapnikra rendes ta­nítókul nevezte ki. Áthelyezés. A közokt. miniszter Nagybányára helyezte Penbsy Erzsébet körmendi polgári leány­iskolái tanítónőt. Boromisza Tibor szatmári püspök 1863. ju!. 31-én tartotta első miséjét. Ennek emlékére a püspök jul. 31-én tartotta aranymiséjét s az egyházmegyében ma este mindenütt egy ne­gyedóráig szólani fognak a harangok az egyes egyházakban s holnap, augusztus 3-án a »Te Deum* előbocsátása után ünnepélyes mise lesz. Gillány Imre báró földmivelésügyi minisz­tert Szatmárra várják ma, hogy az ottani árvíz­károkat megtekintse. Megérkezése azonban nem bizonyos, mivel Szolnok-Dobokában még min­dig vasúti akadályok vannak s a miniszter Besz­tercéről szándékozik Szatmárra menni Az aka­dályok miatt lehet, hogy csak hétfőn érkezik Szatmárra. A festőkolónia bohémestólye. Agusztus 9-én szokatlanul színes és vidáman hangos lesz a ligeti vendéglő és közvetlen környéke. Akkor tartják meg u. i. a festők intim és zártkörű és csak meghívottak jelenlétében nyári mulat­ságukat. Ma már oly nagy az itt időző festő­művészek és növendékek száma, olyan sok köztük a^szép leány, szép asszony, hogy érthető, ha összemelegedésük jeléül is bohémestéllyel akarják megpecsételni a nagybányai kolónia fejlődéstörténetének idei dátumát. A bohém­estélyről jövő számunkban fogunk részletes riportot közölni. Műkedvelői előadás. Róka P. Pál tánctanár mint aféle udvarias ember, azzal akart kedves­kedni a polgári leányiskolának, hogy szegény- sorsú tanulói javára műkedvelői előadást ren­dezett a múlt hétfőn, julius 18-án a Lendvay- színházban. Ez estén 68 an szerepeltek, tehát az egész tánciskola. Maga az est szellemi része igazán sikerült, kedves dolog volt. Annyi sok dalt zenét, szavalatot, szinielőadást élveztünk, hogy három estére is elég lett volna A gyer­mekek nagyon kedvesek, szépek, ügyesek vol­tak. 16 pontból állott a programm, benne 4 színdarab. Este 6 órától 9-ig tartott a műsor. Senkit külön kiemelni nem akarunk, tapsot, el­ismerést kapott ott mindenki s nem is akadt olyan szereplő, aki nem állotta volna meg he­lyét, sőt voltak olyanok is, akik szép jövőre engednek következtetni egyik vagy másik mű­vészi téren. A jelenvolt nagyszámú közönség látható élvezettel fogadta a csöppségek ügyes­kedéseit. Az estély műsora — úgy, amint azt valósággal előadták — a következő volt: 1. Prológ. Irta Révész János. Elmondta Révész Ilike 2. Látomás. Irta Farkas Béla. Szavalta Mezey Béla 3 Tihanyi visszhang. Irta Csokonai Vitéz Mihály. Énekelték : Révai Erzsiké, Révész Ilike és Révész Violka. Zongorán kisérte Révész Zoltán. 4. Rapsodie II. Liszt Ferencztől. Zongo­rán előadták: Rumpold Jolánka és Smaregla Sárika. 5. Fantasie Mignon Hongroise. Horváth Gézától. Zongorán előadta Homola Babyka. 6. Virágnyilás. Baka Baitz Irmától. Énekelte Szirmay Anna. Zongorán kisérte Mostis Piroska. 7. Ma­gyar népdalok. Énekelték Ilia Erzsiké, Révész Ilike és Kovács Jóska. Zongorán kisérte Cziffer- mayer Lórika, hegedűn Glück Miklós, bőgőn: Révész Zoltán. 8 I. Pacher-Salon etude, II. Lányi-Scene de ballett. Zongorán előadta Glück Ilonka. 9. Hajnal. Irta Égly Mihály. Szavalta Égly Sárika. 10 C. M. Weber-oberon. Előadták zongorán Glück Ilonka, hegedűn Glück Miklós. 11. Házaló. Énekelte Delhányi Ernő, zongorán kisérte Platthy Margitka. 12. I. Rondo capri- ciosso, II Serenade, III. Patetikve Zongorán előadta: Damokos László. 13. Az első cigaretta. Előadta Kovács Jóska. 14. Janó szerencséje. Előadta Beregszászy Kálmán. Az énekszámot zongorán kisérte Rumpold Jolánka, hegedűn Glück Miklós, bőgőn Révész Zoltán. Ezután következett: 15 Szeleburdi. Vígjáték I felvo násban. Előadták: Vilma, Soltész Juditka. Erzsiké, Soltész Pike. Pistike, Bónis Lillike. Pali, Káplány Antal. Vilmos, Derceni László. Gyuri, Soltész Elemér. Jancsi szolga, Glavitzky Károly. 16 Falusi liba. Vígjáték egy felvonásban. Szemé­lyek : Piroska, Bommersbach Margit Ilona, Incze Sárika. Erzsiké, Wiesner Erzsiké. Mama, Pintér Etel. Pista, Platthy György. 17 A baba. Víg­játék I. felvonásban Előadták : Mariska, Káplány NAGYBANYA ES VIDÉKÉ Sárika. A baba, Révay Erzsiké. Zsuzsika, Sze- pessy Gabi. Annuska, Székely Ági, Mariska mamája, Simori Erzsiké, Gyuri, Damokos László. 18. Az igazgató ur. Vigjáták I. felvonásban. Személyek. Iskolaigazgató,ErdődiBéla. Lajoska, ennek fia, Derczeni László. Vézna János tanító­jelölt, Mostis Tibor. Hannibál, Incze Gábor, Vaskos, czirkuszigazgató. Simon Pál. Jeromos, inas, Sziklay László. Rendezők: Aimer Ida, Bozsenik Tusika, Bónis Micóka. Miskovszky Edit. Szupkay Cella, Székely Árpád, Matya- sovszky Vilmos, Füley Gusztáv, Benedek László, Miskovszky Ervin, Weisz Aladár, György Ede, Bónis Pista, Székely Balázs, Szepessy Gusztáv. A Révész Ilike által előadott prológ szövege ez volt: Jó estét kívánok, tisztelt nagyközönség! Megkezdődik tehát ez a kis ünnepség. S mivel az a divat, hogy prológ is legyen, Hogy a belépő dij ne essék épp ingye?i : íme hát hadd legyen ez a kívánt Prolog, Amit én itt mostan röviden elmondok Hogy föl merünk lépni, bizony nagy merészség! De ki tehet róla, ha oly nagy a készség Örülnünk kéne, hogy a vizsgán túl vagyunk S ime mi versengve megint csak vizsgázunk. Meglehet, hogy nem kap egyikünk se jelest, Ám azért nem félünk, kiállunk Örömest. Hisz a jó közönség elnéző irántunk, Senkit le nem szólunk, senkit meg nem bántunk. Dalolunk, szavalunk, zenélünk és játszunk S meglássák, öröm lesz a mi lelkes tánczunk. Szives türelmükért előre köszönet, Több mondásom nincsen, a függöny szétmehet\ A közönség eleinte zajongott. későn jött, ajtókat és székeket csapkodott, feszengett, ami bizony a különben is zsenge hangú szereplőkkel szem­ben nem valami dicséretre méltó figyelem volt. Később is beszélgettek gyakran és sokan a előadás alatt a figyelni szerető nagyobb közön­ség nem kis bosszúságára. Nagybányán ezelőtt ez nem volt divat, ami müveit közönségünkre nem bírunk ráismerni. Előadás után tánc volt, ahol kevés csárdás két négyes és sok, igen sok boszton járta. Ha már a nagyok mulatságán látnunk kell azt az észbontó egyhangúságot, hogy egész éjjel bosztont járnak, bizony a tánc- mester egy pár szép tur-táncot bemutathatott volna a kicsinyekkel, legalább akkor nem ta­posták volna feketére a fehér cipőcskéket nagyon a felette szűk étteremben. Reméljük azonban, hogy a próbabál nem lesz a nagyoké, hanem uralkodó planéták lesznek a rendező apróságok és sok-sok gyönyörű táncot fognak bemutatni, nemcsak az unalmas, a lomha bosz­tont Egyébként gratulálunk a tanár urnák a remek szép sikerhez. Maga az előadás valóban értékes volt, a közönség nagyobb is lehetett volna, de hát 28-ához képest csodálatosan óriási­nak mondható. A tiszta jövedelem 126 K-át hozott jótékony célra. Nópfölkelök figyelmébe. Értesítem a népfel­kelésre köteleseket, hogy a folyó évben a nép- felkelési ellenőrzési szemle nem fog megtartatni. Nagybánya, 1913. julius 25 Smaregla Mihály s. k. rendőrkapitány. Próbabál. Róka P. Pál szokásos »Próba- bál«-ját pénteken, augusztus 8 án tartja meg az István király szállóban, ahol is este 7 órától 11 óráig csakis a növendékek fognak táncolni. Nagyon helyeseljük, hogy mint az estélyt, úgy ezt is kora délután kezdik, a gyermekek mu­latsága ne nyúljon bele az éjszakába. Az áll. elemi iskolai gondnokság tiz tagját a város választja, tizet pedig kineveznek. A vá­ros a maga részéről a mai > gyűlésen a követ­kező tagokat választotta : Égly Mihály, Bálint Imre, Stoll Tibor dr., Kádár Ántal dr, Révész János, Bay Lajos, Vass Gyula dr., Torday Imre, Ajtai Nagy Gábor dr., Virág Lajos. A Lukács evangélista bánya augusztus 24-én délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében közgyűlést fog tartani. Nagybánya város takarékpénztára választ­mányi ülést tartott tegnap, ámelyen letárgyalták az igazgatóság által készített uj ügyrendet s azt elfogadták és jóváhagyták. Kórházak. Nagyvárad nagyszabású uj kórház építését határozta el. Gyergyószentmiklós járvány- kórházra versenytárgyalást hirdetett. A brassói uj kórház terveit a miniszter jóváhagyta. Hát Nagybányán mikor kerül reá a sor? Bizony na­gyon, de nagyon égető szükség volna rá. Az ócska, kicsiny, rozoga épület legkevésbbé sem felel meg egy nyilvános közkórház követelmé­nyeinek. Városi közgyűlés volt ma délelőtt 11 óra­kor, amelyen elsősorban is kimondták, hogy az árvíz által okozott károk helyreállítási költségeire szükséges 50.000 koronát a nyugdíjalapból veszik kölcsön. Megválasztották az áll. elemi iskolai gondnokság tiz tagját. Dr, Makray polgármestert és Csüdör Lajost a fogyasztási adók beszedési jogának biztosítása végett egyezkedésre fölhatal­mazták. S végül tudomásul vették a város taka­rékpénztárának utóbbi választmányi üléseiről be­terjesztett jegyzőkönyveket, amelyek szerint Mol- dován László igazgató állásáról lemondott s he­lyére igazgatóul L. Bay Lajos orsz. képviselőt választották meg. Az alapszabályt ügyrendet letárgyalta a választmány s Fényes Sándort a a felügyelőbizottságba megválasztotta. A köz­gyűlésen mintegy 40 vettek részt. Községi tisztviselők országos szervezkedése. A Községi Tisztviselők Országos Egyesülete az egész országban megkezdte nagyszabású szer­vezkedését, hogy a közigazgatási reform előtt megismerhesse a községi tisztviselők felfogását, kívánságát és sérelmeit. Az egyesület vezető­sége Ferényi Antal elnök és Karácsony Gyula, illetve ifj. Szokoli Gyula egyesületi titkárok által minden vármegyében illetve minden fő­szolgabírói járásban tartandó gyűlésen képvisel­teti magát és hogy ezt megtehessék, ez utón kérik a községi tisztviselőket, hogy hatáskörük­ben kövessenek el mindent a központtal egyet­értőig megállapítandó határnapon tartandó gyűlés sikere érdekében. Az egyesület köz­pontja Budapesten, VII. Damjanich-utca 56. sz. alatt van, hol úgy a szervezésre, mint bármely más ügyre vonatkozó felvilágosítást a legna­gyobb készséggel megkap minden érdeklődő. Tagul szintén a központnál lehet jelentkezni, mig a tagsági dij, vagyis évi 4 korona, köz­vetlen az egyesület pénztárnoka: Brust János címére (Óverbász, u. p. Ujbervász, Bács-Bodrog megye) küldendő be. Az egyesületnek tagja lehet minden községi és körjegyző, al- és segéd­jegyző, írnok, dijnok, végrehajtó, orvos, állat­orvos, pénztáros, pénztári ellenőr, mérnök, rendőrtisztviselő, gyakornok, anyakönyvvezető stb. Az egyesület kebelében közigazgatási, köz- j egészségügyi, állategészségügyi, községrende- í zési és közrendészeti szakosztályokat állít fel, | hogy az évtizedeken keresztül elhanyagolt községek és ezek tisztviselőinek érdekeit hatható ­san felkarolja és a kormánynál ezeknek az érdekeknek szószólója legyen. Sertésvész. A város területén a sertés vész szórványosan fellépvén, a várost a tanács sertés­vész miatt zár alá helyezte, ennélfogva sertések úgy a heti, mint az országos vásárokra föl nem hajthatók, illetve a sertés vásár további intéz­kedésig beszünt. Czukrászüzlet áthelyezés, Vigh László jó nevű czukrász, régi, elismert czukrászüzietét az István-szálló főoldalán levő bolthelyiségbe he­lyezte át, melyet egészen újonnan berendezett. Minden czukrászati czikk a legfrissebb minőség­ben kapható. Az adóreform. Mint a Magyar Pénzügy értesül, a kormány az uj adótörvényeket 1914. január 1-én szándékozik életbe léptetni. Teleszky pénzügyminiszter állását kötötte ahhoz, hogy az adóreform nem fog tovább halasztást szenvedni. A pénzügyminiszter mindjárt az őszi ülésszak elején törvényjavaslatot fog előterjeszteni az életbeléptetés és a törvények egyes intézkedé­seinek módosítása tárgyában. Ez lesz a harma- dib revíziója az 1909-ben hozott törvényeknek. Mindenesetre jelemző a mi viszonyainkra nézve, hogy a négy évvel ezelőtt szentesített törvé­nyeket az azokon ismételten eszközölt változ­tatások daczára sem sikerült életbe léptetni. Ezeket a törvényeket a miniszteri bürókban csinálták, az érdekelt körök véleményének kikérése nélkül. Azután a parlamentben gőz­erővel keresztülhajtották és csak midőn már életbeléptetésüket előkészítették akkor nyilt fel az ország szeme és ekkor foglalt állást a közvélemény azok ellen olyan erővel, hogy a kormánynak e nyomás alatt meg kellett hajolnia. Bizonyos, hogy az uj adórendszer csak nehezen és lassan fog behatolni az ország köztudatába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom