Nagybánya és Vidéke, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-03 / 31. szám

(4) 31. szám 1913. Augusztus 3. Úgy halljuk, hogy a tervezett módosítások, melyek állítólag a kereskedő és iparoskörök néhány kívánságának fognak eleget tenni, a törvény lényegét nem érintik. Teleszky ragasz­kodik ahhoz, hogy ezek a törvények, melyek­nek megalkotásában Wekerlének segítőtársa volt, minden nagyobb változás nélkül lépjenek életbe. A pénzügyministeriumban az életbe­léptetési munkálatok megkezdődtek és az ősszel publikáltaim fognak. Itt megemlitjük, hogy a pénzügyminisztériumban jelenleg törvényjavas­latok készülnek a jogilletékek felemeléséről és a progresszív örökösödési adóról Ezek a javas­latok egyik részét képezik annak az akciónak, melyet Teleszky pénzügyminiszter az állami bevételek jelentékenyebb fokozása céljából inan- gurált. A villamos szinház holnap, vasárnap dél­után 4 és este 8 órakor a következő műsorral tart előadást: 1. A The trio Polios, varieté. 2. Beteg vér, dráma 3 felvonásban 3. Gimpli kutyája, komikus kép. 4. Móricz beteg, komikus kép. 5. Az erős ragasztó szer, komikus kép. A Beteg vér cimü dráma egyike a legújabb és legszebb drámáknak. Úgy a darab összeállítása, mint a jeles művészek alakítása, mindeddig a közönség nagy pártfogását és elismerését vál­tották ki mindenütt. Az épülő Debrecen. Debrecen városa évti­zedek mulasztását akarja pótolni rohamos ha­ladásával, melyet az áltanános pangás és pénz­ügyi feszültség sem tudott megakasztani. A magánépitkezések megcsappantak ugyan, de a középitkezések nem szünetelnek. A tiszántúli ref. egyházkerület kétemeletes gimnáziumot épit a Péterfia-utca elején és kétemeletes internátust a Gönczy-utcán, a régi kollégium mögött. A József főherceg Szanatórium-Egyesület a Nagyerdőn épit pavillon-rendszerben nagyszabású tüdő­beteg szanatóriumot, a város DKKD. internátust, az »Aranybika» részvénytársaság három milliós befektetéssel uj szállót melyben fürdő, színház és mozi lesz; elkészült a siketnéma intézet pa­lotája, a napokban fognak hozzá a városi ze­nede kibővítéséhez, még az idén megkezdik a rendőrségi palota, az egyetemi kórház és a pénz­ügyigazgatóság palotájának építését is; az őszi hónapokban helyezik üzembe a vízvezetéket. A magánépitkezésekkel együtt az újabb építkezé­sekbe fektetett összeg meghaladja a 20 milliót. Hasonló arányú lesz 1914 ben az épitési Pro­gramm; a jövő évben fognak hozzá ugyanis az egyetem építéséhez, aminek költségei 7—8 mil­lióra tehetők. Telefonváltozások. A távbeszélő előfizetők sorában junius 8-adiki névsorunk óta a következő változások történtek: Uj előfizetőkul beléptek dr. Schück Ármin 111, dr. Erdődy Ignácz 113, özv. Thurmann Olivérné 114, Brach Simon Zrínyi Ilona-tér 115. Leszerelték lemondás következté­ben Szent-Iványi Sándor 40. sz. telefonját. Ez tehát üresedésben van. — Múlt hó közepén megnyílt A ■ Fernexelyre az interurbán forgalom. Itt az elő­fizetők névsora: Kohóhivatal 1, kénsavgyár 2, Rosenberg Elek 3. Kevés a városi mérnök. Konkrét panaszok alapján már többször közöltük, hogy nagyobb vá­rosainkban nagy a mérnökhiány. Az ügyre vo­natkozólag pl. Debreczenben igy áll a helyzet: »A mérnöki hivatal oly túlságosan igénybe van véve, hogy a meglevő csekély személyzettel le­hetetlen ellátni a munkát. A számonkérőszék is több Ízben hangsúlyozta, hogy a személyzethiány miatt a mérnöki hivatalban sok a restancia. A főmérnök most -arra kérte a közgyűlést, hogy egy építőmesteri és épitési felügyelői állást szervez­zen, Ezzel kapcsolatban a rendőrfőkapitány be­jelentette, hogy a rendőrségnek is mindennap szüksége van mérnökre, 8 — 10 ügy is van na­ponta, amelyeknél sürgősen kell szakember és ezért szükséges volna, ha a város egy mérnöke mindennap felmenne a rendőrségre ezeknek az ügyeknek az elintézésére. A város épitöbizottsága azt javasolja, hogy a mérnöki hivatal könnyíté­sére és a rendőrségi teendők ellátására vegyen fel a polgármester napidijas mérnököt, a fel­ügyelői állás szervezésével pedig a tanács fog­lalkozzék.« Herceg mint kereskedő. Berlinből írják: XXXII. Rouss Henrik herceg, aki egy hamburgi üzletben gyakornoskodott és azután a kölni felső kereskedelmi iskolán nyert diplomát, nem­régiben német Kelet-Afrikában két kaucsuk ültetvényt szerzett meg és ezeket vo't főnöíté­NAGYBANYA ÉS VIDÉKE vei, Eiffe hamburgi nagykereskedővel együtt Manga-Marimba G. m. b. H. cég alatt korlátolt felelősségű társasággá alakította át. A hordóhitel esitő hivatalok fenntartása. A kereskedelmi miniszter junius 18-án 44202/913. sz. alatt rendeletet bocsátott ki az 1874. éyi VIII. törvénycikk alapján felállított hordóhite- lesitő hivatalok további működése tárgyában 1909. jan. 7 én 1064. sz. alatt kiadott rendelet hatályának ujabbi meghosszabbítása iránt. A rendelet a következő: Miután a magyarországi törvényhatóságok, városok és községek egy nagy részének as 1874. évi VIII. t.-c. alapján felállított hordójelaő hivatalokká leendő átala­kítása iránt az 1907. évi V. t.-c. 39. §-a alapján hozott határozatai ez idő szerint még végre­hajtva nincsenek, sőt ezek jelentékeny része kormányhatósági jóváhagyás hiányában jog­erőssé sem vált s miután ily viszonyok között az illető törvényhatóságok, városok és közsé­gek a hordójelzést 1913. julius elsején már 1907. évi V. t.-c. 25. §-a értelmében felállított, illetve felállítani szándékolt, vagy a törvény 39. §-a alapján átalakított hordójelző hivatalok­kal végeztetni képesek nem volnának, a to­vábbi működésüket 1913 december 31-ig meg­hosszabbítom. Születtek; 246, julius 23 Orosz Andrásnak »Lajos« , 247., jul. 26 Nyegucz Jánosnak »Já­nos« ; 248, jul. 23. Laurán Györgynek »Erzsé­bet« ; 249., jul 25. Savolszki Andor Józsefnek »István«; 250., jul. 21. Miszti Lajosnak »Károly«; 251., jul. 26. Katona Györgynek »József«; 252, jul. 27. Török Lajosnak »Klára Mária Magdolna« nevű gyermeke. Elhaltak: 185., jul. 27 Koncsár Mária, ref. hat hónapos bányamunkás gyermeke, bélhurutban ; 186, jul. 27. Szmetán Antal rkath. 67 éves, nyug. aranyász, kötőszöveti májlobban; 187, jul. 30. Kovács Amália ref. 4 hónapos, bélburutban; 188, jul 30. Józsa András, gkath 75 éves, ny. bányamunkás, hasvizkórban ; 189., jul. 31. Szarka György, gkath. 5 hónapos, bányamunkás gyer­meke bélhurutban. Házasságot kötöttek: Somkutyán Demeter és Vaszkul Anna nagybánya szilastelepi lakosok. Kihirdetés alatt állanak: Maris Antal és Bocskai Ilona nagybányai lakosok. Népmozgalom. F. év julius havában házasság köttetett 12, született 29, elhalt 19. Az év ele­jétől julius hó végével bezárólag: házasság köt­tetett 58, született 252, elhalt 188, hasonlítva az előző év hasonidejével: akkor volt a házasság- kötések száma 75, most 58 kevesebb 17, a szü­letések száma 273, most 252 kevesebb 21, a ha­lálozások száma 208, most 188, kevesebb 20. A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges összes felszerelések, fürdőszoba és closett-beren- dezések, angol öntött vas, — ólom — és beton­csövek s mindennemű anyagok legjutányosabb árak melleit szerezhetők be Harácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Huszthy Mátyás műtermében a borús, sötét napokban villanyvilágításnál (az esti órákban is) készülteinek fénykép fölvételek. Családirtás A háziasszonynak nagy örö­mére fog szolgálni az a hir, hogy a fővárosban próbák folytak különböző szerekkel a poloskák kiirtására Beigazolódott, hogy a »Löcherer Ci- mexin« nem csak a poloskákat, de ezek petéit is teljesen kiirtja. Mindenütt használható nem piszkit, szaga nincsen; sőt a nyárra eltett szőrme ruhákat is megóvja a moly-kártól. Beszerezhető Boda Gyula füsxerkereskedönéi Nagybányán és a készítőnél »Löcherer Gyula gyógyszerész­nél, Bártfa. Gyümölcsszállitáshoz könnyű ládák és fa­gyapot Kornreich Testvérek cégnél szerezhetők be jutányosán. 4449 1913 szám. Árlejtési hirdetmény. Nagybánya sz. kir. r. t. város közgyűlésé­nek határozata alapján a városi tanács az u. n kereszlhegyi hid baloldali hídfőjének árvíz okozta rongálásainak helyreállítására és bizfositására ezennel árlejtést hirdet, melynek idejéül 1913. évi augusztus hó 4-ének déleló’tti fél 11 órája tűzetik ki a városháza tanácstermébe. Felhivatnak mindazon vállalkozók, akik a fenti munkát elnyerni óhajtjék, hogy írásbeli 1 zárt és lepecsételt ajánlataikat legkésőbb az ár­lejtés megkezdéséig a polgármesteri hivatalnál nyújtsák be a fenti iktató számra való hivatko­zás mellett. A végrehajtandó munkálatra vonatkozó fel­tételek, illetve előméretek a városi mérnöki hi­vatalnál megtekinthetők. Ajánlattevők kötelesek kijelenteni, hogy az ajánlott feltételeket ismerik és azokat magukra kötelező erejüeknek elfogadják. Nagybánya, 1913. julius hó 29-én. A VÁROS TANÁCSA. Dr. Makray Mihály s. k polgármester. 4447— 1913. Árlejtési hirdetmény. Nagybánya sz. kir. r. t. város közgyűlésé­nek haiározata alapján a város tanácsa az Is kola-ulczai, árvíz által elhordolt hídnak beton ellenfalakkal és fafelszerkezettel való újjáépíté­sére ezennel árlejtést hirdet, melynek idejéül f. évi augusztus hó 4-ének déleló’tti fél 12 órája tüzelik ki a városháza tanácstermébe. Felhivatnak mindazon vállalkozók, kik a fenti munkálatot elnyerni óhajtják, hogy Írásbeli zárt és lepecsételt ajánlataikat legkésőbb az ár­lejtés megkezdéséig a polgármesteri hivatalnál njujtsák be, — a fenti iktatószámra való hivat­kozás- mellett. A végrehajtandó munkálatra vonatkozó fel­tételek és előméret a városi mérnöki hivatalnál megtekinthetők. Ajánlattevők kötelesek kijelenteni, hogy az ajánlati feltételeket ismerik és azokat magukra nézve kötelező erejüeknek elfogadják.. Nagybánya, 1913. julius hó 29 én. A VÁROS TANÁCSA. Dr. Makray Mihály s. k. polgármester. 4448- 1913. szám. Árlejtési hirdetmény. Nagybánya szab. kir. rend. tan. város köz­gyűlésének határozata alapján a város tanácsa a vágóhidnál történt mintegy 28 m. hosszú part­omlás helyreállítására, illetve uj faparttal építé­sére ezennel árlejtést hirdet, melynek idejéül f. évi augusztus hó 4-ének d. e. 11 órája tűzetik ki a városháza tanácstermébe. Felhivatnak mindazon vállalkozók, akik a fenti munkálatot elnyerni óhajtják, hogy Írásbeli zárt és lepecsételt ajánlataikat legkésőbb az ár­lejtés megkezdéséig a polgármesteri hivatalnál nyújtsák be, a fenti iktató számra való hivat­kozás mellett. A végrehajtandó munkálatokra vonatkozó feltételek és előméret a városi mérnöki hivatal­nál megtekinthetők. Ajánlattevők kötelesek kijelenteni, hogy az ajánlati feltételeket ismerik és azokat magukra nézve kötelező erejüeknek elfogadják. Nagybánya, 1913. julius hó 29-én. A VÁROS TANÁCSA Dr. Makray Mihály s. k. polgármester. 541 — 1913 végrh szám. Együttes árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári 36134/912, a bécsi cs. és kir. 2153. és a nagysomkuti kir. járásbíróság­nak 1912. évi 512, 513. számú végzése követ­keztében a Szatmári fa és érckoporsó-gyár. Weigelsdorier szövőgyár, Ferdinand Zsigmond és Schwartz & Ries cégek javára 411. 105, 400, 279 korona 15 fillér s jár. erejéig 1913. évi január 6—7, február hó 5 én foganatosított ki­elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 914 koronára becsült következő ingóságok, u. m : bútorok, zongora és egyéb tárgyak nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagysomkuti kir. járás- bíróság 1912 ik évi V. 568, 513., 512, 913/12 számú végzése folytán összesen 1195 korona 15 fillér tőkekövetelés, ennek időközi kamatai, Vsn/o

Next

/
Oldalképek
Tartalom