Nagybánya és Vidéke, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-29 / 39. szám

(4) 39. szám. 1912. Szeptember 29. Bippl-Bónai József kaposvári otthonából, a Szombathelyen rendezett vasvármegyei műtör­téneti kiállításból, Benedek Marozell uj darab­jának Nemzeti Színházi előadásáról, a mótor- csónak-versenyről, stb. Szépirodalmi olvasmá­nyok : Szende-Dárday Olga és Barrie regénye, Szőlösy Zsigmond novellája, Vargha Gyula Heine-forditásai, Juhász Gyula verse. Egyéb közlemények: Mauel portugál király Bécsben, cikk és kép Mdrsehal von Biberstein báró londoni német nagykövetről s a rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, sakkjáték stb. — A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre öt korona, a »Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a »Vasár­napi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem utca 4 szám.) Ugyanitt megrendelhető a »Képes Néplap*, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér Ügyvédjelöltek és jogszigorlók érdeke vizs­gáik gyors letétele, mert a törvényben megálla­pított átmeneti idő múlik. Minden perez felhasz­nálandó. Intézetünk ugyanezért a két nyári hóna­pon át is szünet nélkül dolgozik. Egész nyáron tartanak azok a tanfolyamok, amelyek a szep­temberi szigorlatokra , alap- és államvizsgára-, a szept.-nov. ügyvédi vizsgára készitik elő a jelölteket, mint ez már országosan elismert és köztudomású: szakértelemmel, lelkiismeretesen, alaposan és gyorsan. — Nyári tanfolyamok dija lényegesen redukált és mérsékelt. A kereslet megcsappanása folytán az itteni megélhetési vi­szonyok is sokkal kedvezőbbek, mint évközben. A szigorlati követelmények szeptemberben még átlagosak. De azután már az uj rendszer köszönt be uj tanárokkal, uj terjedelmes tankönyvekkel, az anyag megkétszereződésével, megnehezbüié- sével és a nivó szigorításával. Ha szivén viseli sorsát, használja fel ezt a rendkívül alkalmasan kínálkozó két nyári hónapot. Forduljon hozzánk évtizedes nívós és sikeres működésűnkre alapított bizalommal. Czélszerü otthonkészülésre is igen alkalmas módot nyújtunk. A jegyzetek kölcsöndija is rendkívül jutányos a szünidőben. Szóval az elmaradhatatlan sikernek minden biztosítékát csekély ellenértékért nyújtjuk. Felvilágosítást díjmentesen adunk. Az ügyvédi vizsgára vonat­kozó külön kiadványunkat dij- és portómentesen küldjük. Dr. Dobó Jogi- és Ügyvédi Szeminárium Kolozsvár, Bolyai-ut 3. Árvíz mindenfelé. Nem elég, hogy a hetek óta tartó abnormis időjárás óriási kárt okoz a gyümölcsben, szőllőben, veteménybeu, hanem most még nyakunkra jő az árvizveszedelem is. Mindenfelől nagy árvizeket jelentenek. A Szamos is rohamosan árad, úgy, hogy Szatmáron már meg is alakították az árvízvédelmi bizottságot. — A Lápos is több helyütt kiöntött s különö­sen a kukoriczában okozott óriási károkat. Szatmármegye termése. A földmivelésügyi miniszter most adta ki az ország termései becs­léséről szóló jelentést. A jelentés szerint Szaímár- megyében 160—170 ezer kát. holdon termett 6 60 q átlaggal 1,039.899 q búza, mig 1911-ben 460 ezer q volt a termés. Rozs termett 67.488 kaf. holdon 7 07 q átlapgal 477140 q az 1911. évi 293 ezer q-val szemben. Árpa termett 16 073 kát. holdon 570 q átlaggal 91.616 q az 1911. évi 91 ezer q-va! szemben. Zab termett 41 616 kát. hoidán 4 44 q átlaggal 184.775 q az 1911. évi 291 ezer q-val szemben. A minőségi súlyra vonatkozólag a jelentés megállapítja, hogy a ga- bonanemüek msgtermésének minősége negyobbára kielégítő. Kukoricza termett. 122.109 kát, holdon 7 80 q átlaggal 952 450 q (1911-ben 723 ezer q). Burgonya termett 24.227 kát. bo'don 46 24 q át­laggal 1,120 256 q (1911-ben 641 q). A szöiőre vonatkozólag a minisztérium jelentése igy szól: Szatmárvármegye hegyividékén a szőlő igen szé­pen fejlődik úgy, hogy a nagybányai járás köz­ségei kivételével, jó termés várható. A borkeres­let igen élénk. Mustért 36—50 K át Ígérnek hl.-kint. Előfizetési felhívás a selmeczi Bursch­daiokra. Van-e bányász, ki ne ismerné a selmeczi Bursch-dalokat ? Nemcsak azok. kik a selmeczi főiskola hallgatói voltak, de mindazok, kik a ma­gyar bányászat kötelékében állanak, előszeretet­tel éneklik a selmeczi Burích-daiokat. Sajnos azonban, nem volt egyetlen magyar fordítás sem, melyet a bájos dallamokra alkalmazni leheteit volna. Ezen a hiányon kívánt segíteni Bévai Károly, a Teleki-társaság elnöke s az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, midőn csaknem az ősz* NAGYBANYA ÉS VIDÉKE szes ismertebb dalokat magyarra átültette. E műfordításokat fogom rövid időn belül tetszetős külső formában közre becsátani s árát oly csekélyre szabtam, hogy minden magyar bányász megsze­rezhesse. Nem szükséges a fordítót a magyar kö­zönségnek bemutatni, ismeretes az ő neve az országban mint műfordítónak és mint Írónak. Kiváló irodalmi férfiak véleménye szerint a sel­meczi Bursch-dalok fordítása elsőrangú munka, mely az Írónak eddigi babérjait csak növelni fogja. A könyv finom papíron október hó folyamán jelenik meg kiadásomban s ára egy korona lesz. Megrendelések könyvkereskedésembe (Nagybánya, Rákóczi-tér) intézendők. Nagybánya, 1912. évi szeptember hó 20-án. Kovács Gyula könyvkereskedő. Születtek: 338., szept. 11., Malula Gyulá­nak »Gizella*; 339., szept. 16., Papp Jánosnak »Mária*; 340., szept. 21., Szabó Szilárdnak »Má­ria Piroska Erzsébet«; 341., szept. 21., Veisz Istvánnak »Mihály«; 342,, szept. 21., Kriszt Ödön­nek »Ödön György*; 343., szept. 23, Szűcs Janőnek »Anna Eleonora*; 344., szept. 20., Kosz- tyuk Jánosnak »Mária*; 345., szept. 23., Mada­rász Andrásnak »Lehel« nevű gyermeke. Elhaltak: 252., szept. 23., Horváth Sándor, r. kath , 68 éves, bányamunkás, szívizom elfajulás­ban 253., szept., 27. Bakalár Ferenc, r. kath., j 30 éves, asztalos-mester, tüdőlobban. Házasságot kötöttek: Somkulyán János és Somkutyán Anasztázia nagybánya-sziiastelepi la- j kosok. Kihirdetés alatt állanak: Buttyán Sándor nagybányai és Funecán Mária kővár-kölesei; I Bartkó György budapesti és Takács Mária nagy­bányai; dr. Troplovits Imre nagybányai és Weinberger Ida szaniszlói; Szűcs István és Petrilia Amália nagybányai. tételeket ismeri és magát azoknak aláveti, nem tartalmazó ajánlatok nem fogadtat­nak el. A részletes árverési- és szerződései feltételek a nagybányai m. kir. járási erdő­gondnokságnál és a birtokosság elnökénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nagybányán, 1912. évi szeptember hó 22-én. M. kir. járási erdőgondnokság;. Nagybánya sz. kir r. t. város rendőrkapitányi hivatalától 3436—1912. kp. sz. HIRDETMÉNY. Közhírré teszem, hogy a cs. és kir. nem tényleges állománybeÜ, nemkülönben a m. kir. honvédség nem tényleges állo­mányú legénységének ellenőrzési szemléi a folyó évben nem tárlatnak meg. Ellenben a tartalékos liszteknek, va­lamint a hadapród jelölteknek és hasonló állásuaknak bemutatása azonban az eddigi módon a folyó évben is megtartaíik. Nagybánya, 1912. szeptember 25. Sxnaregla Mihály s. k. rendőrkapitány. A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta [ azonban »Löcherer Cimexinnel* történtek próbák, | beigazolódott, hogy a Cimexin hatása folytán a j peték rögtön kiszáradnak és többé ki nem kel- | nek. A Cimexin minden tt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedül biztos szer. Kapható : Boda Gyula kereskedésében, Nagy­bányán és a készítőnél »Löcherer Gyula gyógy­szertárában, Bártfán.* A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges összes felszerelések, fürdőszoba és closett-beren- pezések, angol öntött vas, — ólom — és beton­csövek s mindennemű anyagok legjniányosabb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Huszthy Mátyás fényképész Hid-utca 15 Felvételeket eszközöl és elvállal a nappal bár­mely szakában. Ugyanő közkívánatra beren­dezkedett miniatüríényképekre is. Ezek 12 dara­bonként 70 fillérért, dupla nagyságban 1 K 50 fillérért kaphatók. Miniatűr felvételek ked­den és pénteken egész nap Vasárnap d. u. 2—7 óráig. 564—1912. Faárverési hirdetmény, A Misztbánya (Szatmár m.) községi volt úrbéres birtokosság tulajdonát képező erdő 1909—1912. évi 10'8 k. holdnyi vá­gásában kijelölt 326 drb. tölgyfának 1457 tm3 müfára, továbbá ezen tölgynek és a bükk stb. fának 1530’5 tm3 hasáb- és 233'4 ; tm3 dorongfára becsült fatömegére nyilvá- ! nos írásbeli árverés fog tartatni. A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb í 1912. évi október hó 16. napjának d. u. 2 órájáig; a volt úrbéres-bizottság elnökénél nyújtandók be; a benyújtott aján­latok a jelzett időpontban az árverést ve­zető hatósági kiküldött által az úrbéri el­nök házánál nyilvánosan felbontatnak. Kikiáltási ár, melyen alul a fatömeg nem adatik el: 5059 K. Bánatpénz: 500 K. Távirati- és utóajánlatok, valamint a bánatpénzt és azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési- és szerződési fel­Sakkozéh figyelmébe! MODERN SAKK Szerkesztette és irta Balta Zoltán. Á. x* a. 4 korona. A 240 oldalas munka magában foglalja a modern sakkozás alap­elveit s a teljes uj elméletet. Kez­dőknek, kik a sakkozás rejtelmeibe óhajtanak betekinteni, a legjobban ajánlható. Iskolai, gazda- és nép­könyvtárakból sehol se hiányozzék. A sakk oktat és szórakoztat s a jó sakkönyv még a laikusoknak -íSS is nagyon tanulságos. «Sí­Kapható a BUDAPESTI HÍRLAP Könyvkiadóhivatalában és minden könyvesboltban. n^iBanM fisad fed ybnfi fefi ®SiSas^,_isB hKész czipőks S óriási választékban | Éj és elsőrendű minő' ségbeiij a. lehető hmm mmS

Next

/
Oldalképek
Tartalom