Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-03 / 49. szám

(4) 49. szám. NAGYBANYA ÉS VIDÉKE 1911. December 3. Hímen hir. Kiss Hildát Barsvármegye árvaszék ülnökének kányát november 29-én vezette oltárhoz Aranyosmaróton gróf Károlyi Lajos erdödi hitbizományi uradalmának s. erdömérnöke Bákossy Márton. A fiatal pár uj fészkébe, Barlafaluba, Szatmár megyébe utazott el. Esküvő. Mikes Béla gyógyszerész, Mikes János erdőtanácsos fia anapokbanlépettházasságra Debreczen- ben Czeglédy Annuskával, Uj orvos. Fejes Béla nov. 30-án fejezte be Buda­pesten utolsó szigorlatát, melynél fogva folyó hó 2-án egyetemes orvostudorrá avatták fel. Megjegyezzük, hogy ez Fejes Autal helybeli állami tanítónak már a második doktor-fia. Az ev. templomra egy presbyter 50 koronát aján­lott, fogadja érte az elüljáróság hálás köszönetét. A szükséglet még 22115 K. Zempléni Árpád dec. 6-án, szerdán d. u. 5 órakor fogja tartani székfoglalóját a Kisfaludy társaságban, ez alkalommal Mikszáth Kálmán fölött emlékbeszédet tart s azután »A halál-vőlegény« címmel egy uj köl­teményét mutatja be. Számvizsgálat. A vallás- és közoktatásügyi m- kir. minisztériumból kiküldött Tarlia György szám- ellenőr kerületének iskolái során meglátogatta decem­ber hó 1-én a nagybányai áll. polgári leányiskolát is- Megvizsgálta az iskola 1910—11. és 1911 —12. év* számadásai nyomán az iskola pénztárát, valamint lel­tárait s azok nyomán az iskola bútorait, szertárait. Az iskola vagyonának mintaszerűen gondos kezelése fölött elismerését fejezte ki. Őfelsége a király Hajdú Károly szatmári rendőr­kapitányt a jogvégzettség hiánya alól kegyelemben fölmentette. Iskolamegnyitás. Az iskolákat az egész vonalon megnyitották, a járvány ugyan még nem szűnt meg teljesen, de az egészségügyi viszonyok annyira meg­javultak, hogy most már a tanítás dec. 1-től meg­kezdődött. Városi közgyűlés lesz hétfőn, dec. 4-én d. e. 10 órakor, következő tárgysorral: 1. Belügyminiszteri leirat a Lendvay-szinháznak mozgófénykép-szinház céljaira történt haszonbérbeadására vonatkozó szerződés jóvá­hagyása tárgyában. 2. Ugyanaz a felsőujfalui korcsma­épület és telek eladására vonatkozó szerződés jóváha­gyása tárgyában. 3. Ugyanaz a szolgabirói hivatal és főszolgabírói lakás felülvizsgálata tárgyában hozott köz­gyűlési határozat ellen beadott felebbezésre. 4. A társas- kocsi-ipar gyakorlásáról alkotott szabályrendelet kor­mányhatósági jóváhagyása. 5. Főispáni leirat a hegy­vidéki kirendeltség székhelyének Nagybányára leendő áthelyezésetárgyában beadott kérelemre. 6. Dr. Baltazár Dezső, a tiszántúli ref. egyházkerület püspökének kö­szönő átirata. 7. A kiküldött bizottság a választás alá nem eső képviselők 1912. évre érvényes névjegyzékét beterjeszti. 8. A villamossági ad-hoc bizottság jelentése a város közvilágítására szolgáló villamos-művek kibőví­tésére megtartott árlejtés eredménye s a Ganz-féle villamossági r.-t. ajánlatának elfogadása tárgyában. 9. Ugyanannak javaslata a kereszthegyi bányaművek vil­lamos árammal kellő ellátása tárgyában. 10. A jogügyi bizottság javaslata a róm. kath. plébánosválasztás kér­désének tárgyában. 11. Ugyanannak javaslata Szinyay Józsefnek a városi szolgálatból való elbocsátása tárgyá­ban hozott véghatározat ellen beadott fellebbezése. 12. Az erdészeti bizottság javaslata az erdei iparvasutnak vállalkozóval leendő kezeltetése Bernát Dezsőnek e tárgyban beadott ajánlata és a szerződés-tervezet el­fogadása, valamint a kőbányatelepi laposkőbánya bérbe­adása tárgyában. 13. Polgármester pénztárvizsgálati jelentése. 14. Ugyanannak jelentése Csüdör Ferencz pénztáros elhalálozása s az elhalálozás folytán meg­üresedett pénztárnoki s az esetleg előléptetés folytán megüresedő ellenőri s számvevöségi-számtiszti állásra vonatkozó pályázat meghirdetése tárgyában. 15. A nyug- dijügyi-bizottság jelentése özv. Csüdör Ferencné özvegyi nyugdijának megállapítása tárgyában beadott kérelmére. 16. Ugyanaz Nagy Róza kegydij iránti kérelmére. 17. Az 1908., 1909. és 1910. évi zárszámadások megvizs­gálására bizottság kiküldése. 18. A városi tanács az 1910. évi erdőgazdasági anyagszámadást a számvevőség által felülvizsgálva beterjeszti. 19. Ugyanaz az 1909. évi erdőgazdasági számadást a számvevőség által felül­vizsgálva beterjeszti. 20. Ugyanaz a Feketepatak-telepen létesítendő áll. iskolaépület helyének az özv. Moldován Ávrámné telkén leendő elhelyezése s ezen telek kisajá- tithatása tárgyában határozat hozatalát kéri. 21. Ugyan­annak jelentése a vízvezetéki és csatornázási bizottság tagjainak megválasztása tárgyában. 22. Ugyanaz a vá­rosi nagymalom bérbeadása tárgyában Steinberger S. és társa nagybányai czéggel megkötött szerződést jóváha­gyás végett beterjeszti. 23. Ugyanaz az erdei iparvasut mentén tüztávlaton belül levő lakóházak stb. cseréppel leendő fedése tárgyában Bernát Dezsővel kötött szerző­dést jóváhagyás végett beterjeszti. 24. Ugyanaz a városi téglatelep bérbeadása tárgyában Bernát Dezsővel kötött szerződést jóváhagyás végett beterjeszti. 25. Ugyanaz a Zrínyi Ilona-téri parasztkorcsma bérbeadása tárgyá­ban Schwarz József nagybányai lakossal kötött szerző­dést jóváhagyás végeit beterjeszti. 26. Ugyanaz a dr. Komoróczy Iván, Börcsök Samu és Ziffer Sándor festő­művészekkel a Tótfalusi Kis Miklós-utczai festőiskolá­ban levő legénylakások bérbeadása tárgyában kötött szerződéseket jóváhagyás végett beterjeszti. 27. Ugyanaz a sertéskonda-tartás és legeltetési jog bérbeadására vo­natkozó árverési feltételeket jóváhagyás s a kikiáltási ár megállapítása végett beterjeszti. 28. Ugyanaz a városház alatti pinczehelyiség bérbeadására vonatkozó árverési feltételeket jóváhagyás s a kikiáltási ár megállapítása végett beterjeszti. 29. Ugyanannak javaslata a Sztán Sándor terhén az országúti dézsmaház bérletéből fenn­álló 98 korona 20 fillér haszonbér-hátralék törlése tár­gyában. 30. Ugyanannak javaslata a Pintér József által kért s a Kiskapitány-patakon levő 528 [J-öl terület­nek bányászati célokra leendő föladása tárgyában. 31. Ugyanannak javaslata özv. Nyirő Sándornénak tűzifa- segély iránti kérelmére. 32. A nagybányai Polgári-Olvasó­kör elnökségének kérelme Jókai Mór összes müveinek a kör könyvtára javára leendő adományozása tárgyá­ban. 33. Dächer Pál nagybányai lakos földfeladás iránti kérelme. 34. Kardos Jenő kérelme 575 korona boltbér biztosíték visszautalása iránt. 35. Határozathozatal a Pallóköz-utcai lakosok kérelme folytán az utczának homokos gyalogjáróval történt ellátása alkalmával fel­merült hozzájárulási költség megállapítása tárgyában. 36—37. Érdemleges határozathozatal Rébay Károly és fia,—néhai Feldmann Gyula és néhai Kozempel Jakab és kiskorú gyermekei illetőségi ügyében. Gál Jenő oki mérnök és képesített építőmester Szatmáron, irodáját Bercsényi-u. 33. sz. alá helyezte át Telefon 189. Az elhagyott gyermekek. Esdeklő szavunkkal újra fordulunk az emberbarátok szivéhez, kérve, hogy most a tél beálltával gondoljanak elhagyott kicsiny ár­váinkra. Ha egy pár jó cipőt, egy meleg kendőt jut­tathatunk nekik, már talán megmentettünk nehányat közülök az életnek. Meleg ruha hiányában, nem le­hetetlen, hogy a tél sanyarusága valami gyilkos kór magvát hinti a gyenge szervezetbe. Aztán karácsonfa is kell! Hát csak nekik ne ragyogjon a szeretet fája, mikor minden kunyhóból kisugárzik szelíd fénye a karácsoni sötét északéba ? Neubauer Hermin. Makray kutjára a nagybányai műkedvelői társulat 50 koronát adományozott. Újabb adományok Nagy­bánya város takarékpénztárához küldendők. Eddigi gyűjtés 2179 K 90 f. A kath. legényegyletben holnap, dec 3-án d. u 5 órakor ismeretterjesztő előadás lesz, tartja Szőke Béla plébános. Veszély Albinka pedig szavalni fog. Vörheny-járvány van Felsőbányán, mely egyre terjed. Szász Gusztáv ottani polgár egy hét alatt mind a három gyermekét elvesztette a rettentő beteg ségben. Az iskolák zárva vannak. A városi hordójelzö hivatal állandó működését, Rak-utca 18. szám aiatt, a volt Winkler-féle házban folyó hó 8-én kezdi meg. Hivatalos órák ünnepnapok kivételével minden kedden és pénteken, délután 3 tói 6 óráig tartatnak. Felsőbánya költségelőirányzata már készen van, hát a mienk vájjon mikor kerül szőnyegre ?^Rövid az esztendő, csak nem akarunk ex-lexbe menni! ? Szatmárnémeti sz. kir. város állami tisztviselői december hó 8-án (pénteken) d. e. V2ll órakor Szatmárnémetiben, a városháza tanácstermében rend­kívüli ülést tartanak, melyre a Szatmármegyeben állomásozó összes állami tisztviselőket tisztelettel meghívják és őket — tekintettel az ügy fontossá gára — a megjelenésre felkérik. Az ülés tárgya : A drágasági, illetve családi pótlék ügye. Szatmárnémeti, 1911. november hó 28 án. Az elnökség Uavályos megbetegedést a héten a városházán nem jelentettek. Az idei burgonyatermés. Az idei rendkívüli szá­razság, amely Magyarország legnagyobb részében olyan mérvű volt, hogy május közepétől szeptember elejéig egy csepp eső sem esett, nemcsak a kuko­rica termésére, de a burgonya termésére is nagyon kedvezőtlen hatással volt. Különösen homoktalajo­kon alig kapta meg a gazda az elvetett magot s jó termésről beszélhet az aki 30 40 mázsa burgonyát szedett ki talajából. Ilyen körülmények között az­után egészen meg voltam lepetve, amikor a Dunán túl egyik nagy gazdaságban járva, saját szemeimmel győződtem meg, hogy 150 hold burgonyatermése 15000 q. burgonyát adott, vagyis átlagosan 100 q-át kát. holdanként. Olyan record termés ez, amely be­csületére válnék a legkedvezőbb időjárás mellett akármelyik gazdaságnak is Kérdezősködtem, mi oka lehet e nagy termésnek s hogy olyan mérvű volt e ott a szárazság, mint az ország többi részében. Azt a választ kaptam, hogy először is a szárazság nem volt kisebb, mint egyebütt, mert május közepétől szeptember elejéig nem volt eső, másodszor, hogy egy Omihl nevű burgonyát termesztenek, amely rendkívül jó termő, 22% keményítőt tartalmaz, ami­ről szintén saját magam győződtem meg. Harmad­szor pedig, hogy kát. holdanként 2 q. káli-szuper- foszfátot alkalmaznak és őszi szántás után talajukat azonnal tömörítik. A nagy termésnek tehát ezek az okai, amelyek közül legfontosabbnak a káli-szuper- foszfát alkalmazását tartom, mert nincs növény, amely a talajból olyan sok kálit vonna ki, mint a burgonya s igy nagyon természetes, hogy ha fosz­forsav- és káliszükségleteit ilyen módon fedezzük, akkor nagy terméseket is fog adni. M'után pedig nálunk Magyarországon a 60 q ás termést nagyon jó termésnek tartják, kétségtelen, hogy egyrészt a káli-szuperfoszfát alkalmazása, másrészt a talaj tömö­rítése, miáltal a nedvesség elpárolgását akadályoz­zuk, harmadszor pedig a jófajta burgonya termelése olyan tényezők, amelyek 40-50 q val is fokozhat­ják a termés nagyságát. Nem szabad tehát közönyö­sen nézni azt, hogy elvetett burgonyánk csak 20 - 30 q-ás terméseket adjon, hanem részint jófajta bur­gonya termelésével, részint a talaj helyes megműve­lésével és tömöritésével, részint megfelelő műtrágyák alkalmazásával oda kell törekedni, hogy az eddiginél kétszerié, háromszorta nagyobb terméseket érjünk el. Növendékek felvétele a postán. A posta lávirda- és távbeszélő-kezelési szolgálatban való kiképzés cél­jából a m. kir. posta-távirda- és távbeszélő-hivata­lokhoz növendékek vétetnek föl. Pályázhatnak azon magyar honos ifjak, kik négy középiskolai végzetl- séggel, vagy ezzel egyenrangú más iskolai képzett­séggel bírnak és 14. életévüket már betöltötték, de 16 évesnél még nem idősebbek Azok, kik képezte- tésüket a nagybányai posta-távirda- és távbeszélő­hivatalnál óhajiják nyerni, folyamodványukat dec hó 31-ig a nagybányai postafőnökségnél nyújtsák be, ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak. A nagysomkuti Kereskedelmi Bank legutóbbi gyű­lésén, alaptőkéjét 500 ezer koronáról 750 ezer koronára emelte föl. Felhívás. Az iparos-tanulókat tartó iparos mester urakat felhívom arra, hogy tanulóikat, mivel a tanítás megkezdődött, az iparos-tanulók iskolájába küldjék. Az igazgatóság Beküldetett. Kádár Antal kerületi főorvos és több képviselő beadványt nyújtottak a tanácsnak, kérve az utcák szekérutainak rendbehozását, mivel a vízvezeték és csatorna miatt azok nagyon megromlottak. A ta­nács most már igyekszik is, amennyire lehet, eleget tenni a beadványnak, azonban a munka nem elég ala­posan halad, a köveket bedobják a sárba s ázok mo­zogni fognak, minek következtében az ut megint el­romlik. A Tótfalusi Kis Miklós-utcát is kavicsolják, de ott is sárba dobatja az állam a kavicsot, az sem lesz állandó és jó. Fölhívjuk a hatóság figyelmét arra, hogy ezeket a nagyon szükséges munkákat alapos ellenőrzés mellett szíveskedjék eszközöltetni. Vészi József »Budapester Presse« címen német nyelvű uj politikai és közgazdasági napilapot indít. Szatmár városának jövő évi szükséglete 3 700,244 K, födözete 3 378,240 K, a hiány 322 ezer korona, melynek födözésére 70% pótadót vetnek ki. Fedák Sári atyja, Fedák István beregmegyei fő­orvos Tótszerdahelyen elhunyt. A hirdetésről. Egy napilap igy ir: A modern ktreskedelem kerekének hajtóereje a hirdetés. Az az ember, aki a legtöbbet tudja alkotni a legkevesebb energiafogyasztással, bo'dogul a leggyorsabban. A hir­detés mindenütt emelte a forgalmat, ahol azt okosan, kellő itélőtehetséggel alkalmazták s bebizonyult, hogy a hirdetés feltétlenül szükséges a modern üzlethez — hogy a hirdetés az az erő, melyre a megváltozott ipari és kereskedelmi viszonyoknál fogva szükség van. A jó hirdetés nem egyéb, mint Írott argumentum s nevelési eszköz s a modern kereskedelem leghatáso­sabb elárusító eszköze a hirdetés — az Írott szó. Szívleljék meg ezt, különösen igy karácson elől, az üzletemberek. Csodaszép ékszerkiállitás keretében nyitotta meg idei karácsoni nagy alkalmi vásárját Magyarország legnagyobb órás-, ékszerész- és ezüstnemü-üzlete, a Löfkovits Arthur és Társa cég Debreczenben. Fel- hivjuk olvasóközönségünk figyelmét e szemgyönyör­ködtető pazar kiállítás megtekintésére, továbbá, hogy kérje mindenki a cég nagy képes árjegyzékét, mely a legjobb tanácsadó ékszervásárlásnál. Iskolaszolgai állás. A nagybányai áll. polgári leányiskolában az egyik iskolaszolgai állás megüre­sedett. Az arra pályázni óhajtók bővebb felvilágosítást nyerhetnek az iskola igazgatójánál. Mit veszek az uramnak? Legcélszetübb aján­dék minden dohányzónak egy 40 mm magas SZÍvar- ládikában, fából, 1000 drb. »Abadie« hüvely. így marad meg a dohányzónak állandóan egy csinos bútordarab, külön kiadásoknélkül. Mmden dohánytözsdében kapható! Öngyilkosságok. Márk Tódor 73 éves munká-, múlt szombaton a Zrínyi Ilona-téri vasútállomás köze­lében egy áteresznél a sínre fektette a fejét s a d. u. 5 órás vonat a szerencsétlent valósággal lefejezte, öngyilkosságának oka életuutság. — Réti Dénes 19 éves házi szolga, marólúgot ivott s nov. 29-én meghalt. A boncolás öngyilkosságot állapított meg Ma dec. 2 án temették, mert a boncolást négy nap alatt nem lehetett megtartani. Négy betörő a hűvösön Nrgybányán e hó 23-án a csendőrség négy belörő mestert tartóztatott le, akik egymás között abban állapodtak meg, hogy okvetlenül pénzt szereznek és azzal kiszöknek Amerikába. A cinkostársak nevei Demjén György, Propper Ármin, Propper Mór és Schmidt Adolf mindnyájan nagy­bányai lakosok. November 23-án Demjén György és Propper Ármin Apa községben özv. Dávidovics Ignác-né üzletét szándékozták feltörni, de tervük nem sikerült. Propper Mór és Schmidt Adolf pedig Felsőbányán kísérelték meg Dácsek Péter üzletét feltörni, de ez sem sikerült, tő' elfogták őket. A vallatásnál aztán kiderült, hogy Kapnikbányán, Misztótfa'uban, Nagy­bányán, Győrkefaluban és még több helyen követtek el betöréseket sikeresen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom