Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-04-30 / 18. szám

(4) 18. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1911. Április 30. f Sarmaságh Géza szatmári főgimn. ny. tanár, áldozó-pap, egykori szerkesztő e hó 25-én meghalt, 26-án 12 órakor temették a r. kath. papság és a me­gyebeli tnnárok részvéte mellett itt Nagybányán. Az elhunyt idevaló fiú volt s kitűnő képzettségű tanár és iró, akinek halála valóban veszteség a magyar kultúrára nézve. Nyugodjék békében! Emlékeztető. Holnap, vasárnap, ápr. 30-án, d. u. 2 órakor csecsemő gyermekek himlőoltása a Kossuth- utcai iskolában. Szappanyos Jenő uj temetkezési intézetének mai hirdetésére felhívjuk a figyelmet. Hattyúdal a cime Baka Baitz Irma legújabb keringőjének. Elegáns, szellemes, kedvesen dallamos keringő. Pompásan lendül, meleg érzéssel és tempe­ramentummal teli igazi táncpoéma, amelyet a szerző zenei készültségének és Ízlésének választékossága jellemez. Ara 2 K 40 fillér és megjelent a Harmonia zenemükereskedésében Budapest, IV., Váci-u 20. Gyászhirek. Berényi S.^Gedeon, a minorita-rend egykori tartományi főnöke ápr. 26-án reggel 8 óra­kor meghalt 75 éves korában, Aradon. Apr. 27-én d. u. 5 órakor temették. — Jeremiás József helybeli polgár e hó 26-án éjjeli 1 órakor, 67 éves korában meghalt, ápr. 27-én d. u. 5 órakor temették ref. szertartás szerint. Béke hamvaikra! Villámcsapás. E hó 25-én délután 2 órakor óriási vihar dühöngött s erősen dörgött és villámlott. Feldman Gyula az Uj-vásártéren a cédulaház kapu­jába menekült a vihar elől, hol a vallám agyonsuj- totta. Haját kissé összeégette a villám s arcán tallér nagyságú véres folt volt, különben semmi egyéb nyoma nem látszott a szörnyű villlámütésnek. Csü­törtökön temették a szerencsétlen kőművest, kinek családja nagy nyomorúságban maradt. A dohányáruk áremelése. A Magyar Kereskedők Lapja irta meg legelőször és pedig már régen, hogy az állami dohányegyedáruság kezelősége az összes dohányáruk árának fölemelését készíti elő. A készü­lődés sokáig, majdnem egy évig tartott, most azon­ban már bizonyos, hogy az áremeléseket f. évi julius 1-én életbe léptetik. Ezt ugyan az illetők nálunk még most is titokban tartják, de Ausztriában már min­denki tud róla s az osztrák kormány sem cáfolja meg. Mivel pedig az áremelést a két kormány együtte­sen állapította meg s mindkét államban szükségkép ugyanazon napon léptetik életbe, nagyon természe­tes, hogy julius 1-től kezdve a magyar dohányáruk is megdrágulnak. Az áremelés, mint már jeleztük, 10 —307o közt variál, a drágább fajtáknál természe­tesen aránylag nagyobb lesz az áremelés, mig más­felől a dohányok árát nem emelik oly mértékben, mint a szivarok és cigarettákét. Egyidejűleg néhány uj fajta szivart és cigarettát is forgalomba hoznak, mig egy-két régi fajtát kivonnak a forgalomból. Az áremelés életbeléptetését hamarosan követni fogja a dohányárusok jutalékának uj kulcsa, mely a jöve­delmezőséget felemeli, ami egyébként az árak fel- szöktetés következményekép is emelkedni fog. Való­színű azonban, hogy az áremelés kezdetben csökken­teni fogja a forgalmat s hogy sokan a drágább áruk­ról az olcsóbb fajták fogyasztására térnek át. Városi közgyűlés volt Makray Mihály elnöklete mellett április 26 án d. u. 11 ór kor. hol a 2 300,000 koronás uj kölcsönről kiállított kötvényt fogadta el a maga részéről a képviselet. Születtek : 174 , ápr. 16. Brebán Lászlónak »Elek«; 175., ápr. 20. Feldman Jánosnak »Juliánná«; 176., ápr. 23. Ifj. Haska Lászlónak »Dominika«; 177., ápr. 24. Bárok Lajosnak »Anna« nevű gyermeke. Elhaltak: 138., ápr. 21. Talpos János ref., 62 éves, napszámos, tüdővészben; 139., ápr. 22. Marián Anna g. kath., 75 éves, alamizsnás, végelgyengülésben; 140., ápr., 23. Bugnoszki Flórián g. kath, 28 éves, erdő­munkás, tüdővészben; 141., ápr. 23. Marosán Flóri özv. Román Tódorné g. kath., 76 éves, alamizsnás, végelgyengülésben; 142., ápr. 23. Horváth Katalin özv. László Ferencné r. kath., 76 éves, végelgyengülésben; 143., ápr. 25. Bárdosán Mária özv. Szalontai Imréné r. kath., 60 éves, végelgyengülésben; 144., ápr. 25. Sarmaság Géza r. kath., 69 éves, nyug. főgimnáziumi tanár, terjedő hüdéses elmezavarban; 145, ápr. 25. Strósz Károly r. kath., 53 éves, nyug. bányamunkás, tüdővészben; 146., ápr. 25. Feldman Gyula r. kath., 31 éves, napszámos, villámütéstől; 147., ápr. 27. Sze- leczki Mária r. kath., 3 éves, bányamunkás gyermeke, tüdőgyuladásban. Házasságot kötöttek: Balázsik János és Kazamér Margit Ilona nagybányai lakosok. Kihirdetés alatt állanak: Petrilla József és Les- niczki Mária nagybányai; Balogh Károly és Roppantó Zsuzsánna nagybányai lakosok. Jelenlegi járványos időben nemcsak rendkívül bacteriumölő hatása, de szerencsés vegyi összetétele folytán legtökéletesebb az Összes államokban tör­vényesen védett: Calox-fogpor ártalmatlan — sav­mentes — antiseptikus — szagtalanító por, melyből a szájnedvek behatására oxygen (H2 O2) szabadul fel. Az oxygen a fogakat az elromlástól óvja, fehé­ríti, — a foghust gyógyítja. A »Calox« a legtöké­letesebb fogpor, mely a szájat ideális hygienikus állapotba hozza, üdíti, tisztítja és a fogkőképződést meggátolja. A »Calox« az összes betegségek csiráit (bacteriumait), melyek a szájon át igyekeznek a szer­vezetbe, elpusztítja. Gyermekeket óvja fertőző beteg ségektől. 1 szab. acél doboz 1 K 50 fill. 4 darabot bérmentve küld: Bajnóczy S. gyógyszerész labora­tóriuma Nagybánya. TELEFON-HÍREK---------■ ■--------­Budapest, 1 911. ápr. 29. d. u. 5 óra 15 p. Az összeférhetlenség. A mai országgyűlésen Szmrecsányi György néppárti képviselőnek az összefér- hetlenségről szóló törvényjavaslatát olvasták. A ház elhatározta, hogy a megokolást május 10-ikére bocsátják tárgyalás alá. Május elseje. Május elsején, hétfőn a ház ülést nem tart. Interpelláoió az osztálysorsjáték vissza­éléseiről. Huszár Károly képviselő május 6-ikára interpellációt jelentett be az osztálysorsjáték körül előfordult visszaélések ügyében. A főrendiház ülése. A főrendiháznak ma 10 percig tartott ülése volt, melyen elfogadták az indemni- tásról szóló törvényjavaslatot. Katonai szemle. Katonai szemle voll ma Wienben, hol Ferencz Ferdinánd képviselte a királyt, mivel őfelségének ártott volna a nagy por. Eljegyzés a királyi házban. Az udvarból kiszivárgott hírek szerint Ferencz Ferdinánd trónörökösnek a fia, Fe­rencz Károly kir. herceg el fogja jegyezni Mária Valéria kir. hercegnőnek leányát, Er­zsébet kir. hercegnőt, augusztusban. Beteg királyné. A belga királvné Londonban hirtelen o %j t megbetegedett. Beteg napszámosok. Tegnap este a nyugati pályaudvaron 90 tót munkás érkezett Budapestre, akik közül 70 egyiptomi szembetegségben (trachoma) szenvedett. A rendőrség nem bocsátotta be őket a fővárosba. Lövés a színházban. Szentpétervárott tegnap este a színház­ban egy nő rálőtt a fogház felügyelőre és feleségére. A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges ősz- szes fölszerelések, fürdőszoba- és closett-berendezések, angol öntöttvas-, ólom- és betoncsövek s mindennemű anyagok legjutányosabb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos utódai cégnél Nagybányán. Huszthy Mátyás fényképész, Hid-utca 15. fel­vételeket eszközöl és elvállal a nappal bármely szakában. Gólya János (Felsőbányai-utca 48. sz.) készít a városi szabályrendelet értelmében cement és vízve­zeték csatornázásokat, fürdő és árnyékszékberende- zéseket együttesen és külön-külön, jutányos árak mellett. Tömör arany jegygyűrűk, arany ékszerek Rezső Gyuláná. Borotválkozzunk és nyiratkozzunk Kováts fodrásztermében, hol pontos, tiszta és gyors kiszol­gálásban részesülünk. Külön fiók áll minden vendég rendelkezésére. Gondos haj- és szakálápolás Kováts Ferenc fodrásznál, a városháza mellett, Almer-ház. A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban a Löcherer Cimexinnel történtek próbák, beigazoló­dott, hogy a Cimexin nemcsak az élő poloskát pusz­títja el nyomban, de a Cimexin hatása folytán a peték rögtön kiszáradoak és többé ki nem kelnek. A Cimexin mindenütt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedüli biztos szer. Kap­ható Boda Gyua kereskedő urnái Nagybányán, valamint a készítőnél: Löcherer gyógyszerésznél Bártfán. Eladó egv 16 méter hosszú és 8 méter széles háznak anyaga, mely nagyrészt fából áll, jutányos áron. Bő­vebbet Nánásy István könyvnyomdájában. Tágas pince forgalmas helyen, a Felső- bányai-ntcában azonnal kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1188—1911. tkvi sz. Árverési hirdetményi kivonat. A nagybányai kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság köz­hírré teszi, hogy dr Stoll Tibor t. ügyész által képviselt Nagy­bánya szab. kir. város végrehajtatónak özv. Lupse Lászlóné végrehajtást szenvedő elleni 565 korona 95 fillér tőkekövete­lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék (a nagybányai kir. járásbiróság) területén lévő, a nagybányai I486, sz. tjkvben A. + 2359. hr. sz. a. ingatlan épület tulajdon és földhasználati jogának végrehaj­tást szenvedett 1/2-ed illetőségére az árverést 1234 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 1911. évi május hó 10. napján d. e. 9 órakor a kir. járásbiróság árverelő helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog, de a Vhn. 26. §-a értelmében a kikiáltási * ár kétharmadánál alacsonyabb áron alól el nem adható s ha ezen alacsonyabb ár nem lesz elérhető, a kiküldött az árverést fel­függeszti. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá­nak 10°/o-át, vagyis 123 korona 40 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett, árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a kelt igazság­ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezébe letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­gáltatni. Az igérettevő, ha a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, a Vhn. 25. §-a értelmében az ottan irt jogkövetkezmények terhe alatt a bánatpénzt köteles nyomban kiegészíteni. Kelt Nagybányán, 1911. évi február hó 15-én. A kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. Szentpétery s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Géresy telekkönyvvezető. ELADÓ a Szombat-u. 4. szám alatti lakóház és kert, előnyös fize­tési feltételékkel. — Felivi- lágositást nyújt Gyöngyössy Gyula cukrász. ■■■■■■■■■■■■ 362 négyszögöl nagy­ságú telek a városkán mr eladó, 'rn Cim a kiadóhivatalban. “ á Cigarettes Mély tisztelettel hozom úgy a hely­beli, mint a vidéki épittető közönség szi­ves tudomására, hogy elvállalok minden­féle kőműves-munkákat, úgymint: lakóházak, iskolák, magtárak, kazánok, kazánházak, gyári kémények, gépalapok stb. építését felelősség mellett. Tervekkel és költségvetéssel kívá­natra szolgálok. A m. t. közönség szives párlfogását

Next

/
Oldalképek
Tartalom