Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

(4) 1 szám. 1911. Január 1. Kálvineum. A magyar református lelkészek nagy­szabású mozgalmat indítottak a lelkészárvák számára »Kalvineum« név alatt építendő árva-otthon létesítése iránt. A ref. lelkészi özvegyek ugyanis évi 500, — lelkész árvák évi 100 — ha egész árvák, 150 K gyámdijat kapnak, amiből a mai viszonyok között megélni, nevelésükről, taníttatásukról gondoskodni teljes lehetetlenség. Ez égető szükség orvoslására a legtöbb helyen 1600 K kongruafizetésből tengődő lelkészek 100,000 K alapítványt tettek az intézmény megalapozására; Losoncz 220,000, Hajdúböszörmény csaknem 100,000 K-t ajánlottak meg a városukban létesítendő leány-, illetve fiuinternátus számára. A társadalom legszélesebb rétegei mozdultak meg az áldozatos támogatásra, a lelkészek mindenfelé hang­versenyeket rendeznek a cél javára, kérő szózatot intéznek a városokhoz, megyékhez, pénzintézetekhez s gyüjtőiveket bocsátottak ki az emb.erbaráti szivek­hez. Teljes tudatában annak, mit tett a református lelkészi kar 400 év óta a magyar irodalom, tudo­mány, kultúra, népnevelés, népjóléti s közgazdasági fellendülés terén ezek szolgálatában: rokonszenvvel kisérjük áldásos mozgalmukat s midőn a nagy cél megvalósulásához sikert kívánunk, ügyüket a tár­sadalom megérdemlett jóindulatába s áldozatkészsé­gébe melegen ajánljuk. Adományok dr. Székely József pénztárnokhoz (Szentmártonkáta, Pestmegye) küldendők. A mozgalom élén Kiss Ferenc püspök­ladányi lelkész áll, ki mindennemű közelebbi fel­világosítással készséggel szolgál. Az állami elemi iskola részére nov. december hóban befolyt segélyadományok közül a 100 koroná- nánál kisebb értékűek kimutatása végleges nyugtázása a gondnokságnak lévén a feladata, az alábbi adako­zóknak adományáért e címen köszönetemet fejezem ki. Kalazanli Szt. József bányamű vezetősége 51 K, Jótékony asztaltársaság, Nagybányai részvénytakarék­pénztár, Pokol Elek 50-50 K, Kalh. Legényegylet 34 K 70 f, özv. Pellion Béláné 30 K, Nagybánya vá­ros 25 K, Piákóczi asztaltársaság 24 K, Hanzulovits Kristóf 20 K, Nagybányai kereskedők a kereskedő- ifjak köre 15 K, Kir. főerdőhivatal tisztviselői 18 K, Kir. számvevőség tisztviselői 12 K 26 f, Harácsek Vilmos, Aurora, özv. Szendy Antalné, Nagybányai ipartestület. Neubauer Ferenc, Polgári olvasókör 10 — 10 K, Orth. izr. hitközség 8 K, özv. Biltsánszky Edéné, özv. Lovrich Gyuláné 6—6 K, Steinfeld Sá­muel, Szentmiklósy József, Kovács István, Boda Gyula, Fenyvesi Sámuel Jancsovits József, Frankovits Ala­dár, Morágyi István, Maday Pál, »Nagybányai Hírlap« szerkesztősége, Nagybánya és Vidéke Fogyasztási Szö­vetkezete, Godel Salamon, dr Weisz Ignác, Csepey Ferenc, Gólya Jánosné 5 — 5 K, Mladeiovszky Lajos, Prihradny Kálmán 4 — 4 K, özv. Dobi Ervinné, Cárich Ida, Blau Dezső 3—3 K, Mandel Mór, Wass Lajos, Virág János, Jeremiás Jenő, Bernhardt Adolf, Kohn Sámuel 2—2 K, Névtelen és Kovács Béla 1 — 1 K. Ruhaadományaikért köszönetemet fejezem ki a Lend- vay asztaltársaságnak. Névtelen kereskedőnek, Kupás Mihály, Bányay József, Gyalai Géza, Buday Etelka, dr Káplány Antalné, Syntinis Rajmundné, Friedmann Antalné, Szűcs Károly adótárosné és Farkas Endré- nének. Az állami el. iskola gondnoksága nevében: Stoll Béla elnök. Színészet. Az idény végét járja, 4-én a színészek már elmennek. A héten a műsort bajos volt össze­állítani, minduntalan változás történt, sőt az is meg­esett, hogy a reggel hirdetett darab helyett este mást adtak elő. Vasárnap, dec 25 én, azaz karácson első napján d. u. a »Csókon szerzett vőlegény« ment. Este a »Peleskei nótárius«-sal próbálkoztak meg, azonban többnyire nem tudták a szerepet s így a közönség az előadással nem volt megelégedve. Egye­dül Jeszenszky játszott kifogástalanul. Hétfőn, kará­cson másodnapján ismét két előadás volt. Délután az »Iglói diákok « at adták, este pedig »Lotti ezre- desei«-t. Karmester Dankovitz volt, az előadás nem a legjobb, különben a darab sem sokat ér. Közön­ség szép számmal. Kedden Reichenbach Herman hires drámáját adták elő. »A bilincsek« a felekezeti elfogultság ellen küzd. A színészek iól játszottak. Ungvári, Nyáray, Korda, Tárnái, Szél Erzsi kitettek magukért. Közönség csekély számmal, tekintettel a darab komolyságára. Szerdán a »Balkáni hercegnő« ment nem valami fényes sikerrel, sokkal jobb volt azonban a csütörtök esti előadás, amikor Vidor, a szatmári színház tagja váratlanul ide érkezett s hir- telenében Molnár hírneves »Ördög«-ét adták elő. Az egész előadás szépen sikerült. Vidorral nagyon meg voltunk elégedve, valóban vetekedik Hegedűs­sel, mintha ezt a darabot neki írták volna. Van va­lami hiba ugyan Vidor orgánumában, de ezt teljesen elfeledi neki az ember, oly pompás felfogással ala­kit, nagyszerűen hangsúlyoz, arcjátéka mesteri s a szerepét annyira tudja, hogy a közönség igaz élve­zettel hallgatta a művészt s gyakran kitapsolta. Mel­lette Benes, Földes, Perényi érdemelnek még em­lítést, közönség szép számmal. Pénteken a »Varázs­keringő« cimü operette került színre nagyszámú közönség előtt. Ma este nagy kabaré. A jótékonycólu nőegyesület karácson másod­napi estélye igen jól sikerült. A közönség csak szín­ház után gyülekezett ugyan, de akkor szép számmal jött s együtt is maradt a hajnali órákig. Ott volt városunk értelmiségének jó nagy része s a tánc is pompásan ment a tágas étteremben. A bevétel 582 K 50 f volt, kiadás 163 K 60 f. A felülfizetők névsorát laptársunk már leközölte s mi csak annyit teszünk hozzá, hogy Révész Jánosné 2 koronát szin ■ NAGYBÁNYA ES VIDÉKE tén adományozott a jótékony célra. A tiszta jöve­delem 416 K 90 f volt. Uj év napján a helybeli kereskedők üzleteiket egész nap zárva tartják. A betlehemi pásztorjátékot a felsőbányai-utcabeli áll. iskola növendékei holnap, január 1-én délután megismétlik. Felhívjuk a kedves előadásra a közön­ség figyelmét. Emléket Liszt Ferencnek Dobórján sopronmegyei község Liszt Ferencnek emlékművet akar állítani, e célra gyűjtést indított Zichy János miniszter disz- elnöksége mellett. Adományok a soproni takarék- pénztárhoz küldendők­Az ügyvédség reformja. Minthogy a a Székely­féle javaslatból pár hónap múlva törvény lesz, mind­azok akik, a törvény életbeléptéig doktorátust nem szereznek, csak évvel később lehetnek önnálló ügy­védek. Akik azt akarják, hogy az uj törvény reájuk ki ne hasson és így két évet nyerjenek, forduljanak a dr. Dobó jogi szemináriumhoz (Kolozsvár, Bolyai-u. 3), melynek segítségével hat hét alatt letehetnek egy szigorlatot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be­állott egyetemi rendszerváltozások következtében a szigorlatok anyaga aránytalanul megnagyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyveket helyettesítő, az ösz- szes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyek­ből az otthon előkészült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során készíti elő. A »Jogi vizsgák letétele« c. most megjelent könyvet díjmentesen megküldi. Szilágycseh községben az izr. jótékony nőegylet jan. 8-án tartja 10 ik estélyét. A műsor 11 pontból áll, Nagybányáról Weisz Irénke kuplékkal szerepel, zongorán kiséri dr. Weisz Ignácné, Vider Elluska pedig »Pierre és Ninon« cimü melodrámát szaval, zongorán szintén Weiszné kiséri. Jegyek Feuer Antal üzletében Szilágycsehben válthatók előre. Tánctanfolyam. Zelinger Adolf táncmester, aki tavaly városunkban tanfolyamot nyitott s a szülők j teljes megelégedésére igen szép eredményt tudott : felmutatni, Szatmárról átrándul hozzánk is nemsokára s itt február 15-én óhajtja a tanítást megkezdeni. A : tanfolyam 6 hétig tart s külön lesz a tanulóifjúság­nak és külön a nem tanulóknak. Zelinger megbízá­sából jóelőre tudomásul hozzuk ezt az érdekelt szü- I löknek. Mélyen tisztelt megrendelőimnek, A SZERKESZTŐ, MUNKATÁRS URAKNAK ÉS AZ EGÉSZ IGEN TISZTELT VÁROSI ÉS VIDÉKI KÖZÖNSÉGNEK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN Nagyhánya, 1911. Január i-én. NÁNÁSY ISTVÁN NYOMDATULAJDONOS. Tudomásul hozom, hogy a Nemzeti Munkás- biztositó ügynökséget átvettem s amennyiben én nem tudnék a tagokhoz elmenni a dijakért, abban az esetben kérem, hogy hetivásárok alkalmával a fiiactéren a szabósátorban keressenek föl, hol a be- pzetéseket el lehet intézni. Itt minden kedden és pénteken rendelkezésökre állok. Tisztelettel Barabás Vilmos kerületi ügynöksége. Újévi üdvözetét az elhagyott gyermekek karácson- fája javára megváltotta Berks Leó pénzügyi főtanácsos és Muzsnay Ferenc mérnök 3-3 K-val. Köszönetét mond Neubauer Hermin biz. elnök. Kizsarolt földek termöbbó tétele. Hazai szántó­földjeink legnagyobb részét igen sekélyen szántogatják, s ezt a gyenge szántást is rosszul végzik. Régen meg­haladott álláspont ugyan a gazdának azon nézete, hogy különösen az őszi szántásnak rögösnek kell lenni, mégis gazdáink legnagyobb része ezen elavult elmélettől nem tér el, s rögösen, hantosán hagyja szántásait. Nem csuda azután, ha a sekélyen szántott, rögösen hagyott föld kicsiny terméseket ád. Nagyobb termések elérése céljából mindenekelőtt mélyítésre szorul a termő réteg, a feltalaj, hogy a levegő és nedvesség mennél nagyobb mérvben hatolhasson be abba. A mélyítést azonban nem egyszerre, hanem fo­kozatosan kell 'végezni. A megszokott szántásnál egy­szerre sokkal mélyebben szántani veszélyes, mert a felforgatott vastag rétegű nyers földet a napfény, a levegő, a nedvesség és a baktériumok nem tehetik egyszerre termékennyé, abban esetleg elpusztul a nö­vény. A megszokottnál csak 5 -8 cm.-el szántsunk mélyebben 1--1 évben, s igy mélyítsük a magágyat 25—30 cm.-ig. A talaj mélyítését fokozatosan kövesse a trágyázás. A talaj termékenysége nagyon függ annak humusz tartalmától. A humusz adja meg a földnek a fekete színét, minek következtében az hamarább és nagyobb mérvben felmelegszik, mint a sárga vagy szürke szinü talaj. A talaj humusz tartalmát első sor­ban az istálló-trágyával adhatjuk meg, vagy ennek hiányában zöldtrágyázással. Az istálló-trágya humu­szon kívül az összes növényi táplálékkal is ellá'ja a talajt, bár nem olyan arányban, mint aminőben azt a növények kívánják s különösen nem ád elegendő foszforsavat a talajnak, miért is ma már az istálló­trágya foszfor hiányát szuperfoszfáttal pótolják. A zöld-trágyázás, azonban csupán nitrogént juttat a ta­lajba, ez esetben tehát különösen homoktalajokon a foszfor mellett a kálihiányt is kell pótolnunk 40% os kálival. Mig tehát kötött talajon az istállótrágyázás mellett kát. holdanként 150—200 kg. szuperfoszfátot kell adnunk, adddig a homoktalajokon az említett mennyiségű szuperfoszfát mellett 60 — 80 kg. 40°/0-os kálit is kell kiszórnunk. Ha ilyen módon járunk el, ha talajaink termőrétegét megfelelően mélyítjük, ha göröngyös és hantos szántásainkat borona és egyebek segélyével elaprózzuk, ha istálló és zöldtrágyázás mel­lett szuperfoszfát, esetleg káli alkalmazásával is fe­dezzük a növények táplálóanyag szükségleteit, akkor kizsarolt földeket nem fogunk ismerni, akkor termés átlagaink különben rossz minőségű földeken is kielé­gítők és hasznot hajtők lesznek. A liptói túró szabályozása. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 72530-1910. számú rendeletével a következőleg intézkedett: Az 1895 évi XLVI. t-c. és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 38286—96. számú végrehajtási rendelet egész határozottsággal megállapítja azt, hogy a liptói (vagy liptai) túró név alatt forgalomba kerülő tejtermék milyen anyagokat tartalmazhat, illetve milyen anyagokat nem tartal­mazhat ; továbbá megállapítja azt is, hogv ez a tej­termék milyen elnevezéssel hozható forgalomba. Ismeretes, hogy a liptói túró kétségbevonhatatlanul tejtermék és a köztudatban is ennek tartják. A V. R. 8. § 1. c) pontja világosan megmondja, hogy tej­termékbe (ha ilyen gyanánt készül, vagy árulják) oly anyag, mely nem kizárólag tejből származik, bele nem keverhető. Az ilyen keverés a törvény 2. §-át kiegészítő 5. § 1 b) és c) pontjai értelmében is hamisítást képez. A juhtej és tehéntej, valamint a juhtejből készült nyers gomolyának tehéntejből ké­szült gomolyával vagy csak tehéntúróval való össze- keverhetésének kérdése nincs ugyan még külön­legesen szabályorva, mert e kérdés megoldhatása a dolog természeténél fogva hosszas előzetes vegyi vizsgálatokat és kísérleteket igényel. Ezen kérdés eldöntetlensége azonban semmiféle káros következ­ménynyel nem jár, mert a V. R. 8 §-nak már idé­zett 1. c. pontja értelmében ezidőszerint sincs aka­dálya annak, hogy juh vagy tehéntej, illetetőleg ezeknek produktumai a liptói túró gyártása folyama­tában összekevertessenek és mint »liptói túró« for­galomba hozassanak, aminthogy ez a termék általá­ban ily elnevezés alatt is árultatik. Más elbírálás alá esik természetesen a »liptói juhturó« elnevezés. A törvény 2. §-bói s a V. R. 5. § 1. d) és e) pontjai­ból, valamint általában ezen törvénynek — minden hasonló külföldi törvénynyel megegyező — szellemé­ből következik, hogy oly elnevezés, vagy oly jelző, mely a termék stb. valódi mivoltának (összetételének) meg nem felel, nem alkalmazható. Mint mindenki természetesnek tartja azt, hogy tehéntej, juh- vagy bivalytej néven el nem adható, ép úgy természetes az is, hogy tehéntúró juhsajt vagy juhturó néven nem adható el. A kereskedelemügyi miniszter ezek alapján figyelmezteti a liptói turógyárosokat és keres­kedőket, hogy a kevert túrók szabályszerű jelzésé­hez úgy saját érdekükből, mint a liptói túró kivitele érdekéből ragaszkodjanak. Születtek: 449., dec. 25 Policsek Edének »Ervin József«; 450., Kosztin Györgynek »László«; 451., Tal- pos Imrének »László.« Elhaltak: 350., dec. 24. Kohn Margit, izr. 8 hó­napos, szobafestő gyermeke, vörhenyben; 3ol , dec. 26. Cseterki Mária férj. Darabos Lászlóné, r. kath. 26 éves, kocsis neje, hevenyvesegyuladásban; 352., dec. 28. Zrinko Róza özv. Elek Ferencné, r. kalh. 74 éves, nyug. bányamunkásné, végelgyengülésben ; 353, dec. 29. Obernauer István, r. kath. 60 éves, nyug. bányamunkás, tüdővészbenn. Házasságot kötöttek: Kardos Jenő és Kálmán Margit nagybányai; Fejérvári Sándor Ferenc debre* czeni és Kovács Erzsébet nagybányai ; Fodor Ferenc és Szmik Lujza Teréz nagybányai lakosok. TELEFON-HÍREK Budapest, 1910. dec. 31. d u. 4 óra. Ez aztán a drágasági pótlék. A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 100 ezer koronát oszt ki tisztviselői közöli, drágasági pótlék elmén az uj évre. Képviselőházi gyűlés. A képviselőház első ülése 1911-ben jan. 3 án lesz, napirenden van a kereskedelmi szerződés megkötése. A delegációk határozatainak jóvá­hagyása. 0 felsége a király a delegációnak hatá­rozatait jóváhagyta. É szerint a kormány fel­hatalmazást nyert 1911. rnárc 31-ig a közös ügyek rendes kiadásainak az 1910. évi költség- vetés szerint való fedezésére. Tátrai szerencsétlenség. A szerencsétlenül járt Tibor Andornak holttestét a Kárpát-Egyesület Budapestre haza- szállittatta. Tient és Vargát, akiket a csendőrök

Next

/
Oldalképek
Tartalom