Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

1911. Január 1. napokat közgyűléssel zavarni, igy tehát a közgyűlés jan. elején lesz, amikor a most már alaposan átgyurt költségvetést bizonyosan teljes egészében el fogják fogadni. Újévi meglepetésül úgy hisszük, lakosságunknak elég kellemes a hir, hogy ezek szerint nem lesz pótadó. (2) 1. szám. _____________________________ Né pszámlálás. A múlt számban e címen közölt cikkecskét foly­tatnunk szükségesnek látjuk. Szükségessé teszi azt a népszámlálásnak jelentős volta s az, hogy a népszám­lálók részére is valamennyire megkönnyítsük a munkát. Kiemelendőnek tartjuk a következőket: A gyermekek számában még az elhaltak is ki kell hogy legyenek tüntetve, mivel ebből a szaporo­dási kimutatást kell elkészítenie majd. A foglalkozás­nál az iskolába járó gyermekek ilyenszerüen mutatan- dók ki: pl. IV. oszt. gimnáziumi (elemi iskolai) ta­nuló, a szolgálók ezzel a címmel: házi cseléd. Min­den tisztviselő részletesen kell hogy kiírja a címét, pl.: kir. járásbirósági írnok. Aki nyugdíjas oda kell Írnia mi volt azelőtt. Pl. nyugdíjas aranybányamun­kás. Azok a szakácsok, szakácsnők, szobalányok s egyéb cselédek, kik szállodákban, korcsmákban, ven­déglőkben vannak alkalmazásban mint üzleti cselédek fognak a foglalkozásnál megneveztetni. A 6 éven aluli gyermekek foglalkozási rovatát üresen kell hagyni. Az a feleség, aki akár üzletben, akár a férje inás foglalkozásában állandó segítség, mint segítő munkás említendő meg, igy: kereskedőnek (kisbirtokosnak, szőlőbirtokosnak) segítő családtagja. Máskülönben pe­dig a nők háztartásbelinek neveztetnek foglalkozá­suk után. A földbirtoknál, ha a férj, feleség, illetve a gyer­mekeknek közös birtokuk van, azt csak a férj, illetve az apa lapján kell kitölteni. A nem közöst pedig, ki- nek-kinek a lapjára jegyezni. A 100 holdnál keveseb­bel bírót kisbirtokosnak venni 100 — 1000 hold között középbirtokos s 1000 ho'don felül nagybirtokos. Ki kell tüntetni nemcsak azon községben fekvő birto­kaink terjedelmét, hanem a más községben vagy or­szágban levő birtokaink nagyságát is. A lakóhelynél a fő- vagy középiskolai tanulók­nál az a község jegyzendő be lakóhelyül, ahol az az iskola van, amelyben tanulnak. Azok a vidéki tanulók, akik Nagybányán tanulnak, de most szülőiknél otthon vannak 31-én,> csak a házigyüjtöivben lesznek kimu­tatva, mint ideiglenesen távollevők, különben pedig ott számlábainak meg, ahol vannak, a szülőknél. Sokolyan van abban az utasításban, amit a nép­számláló biztosok kell, hogy ismerjenek, amit ismertetni hosszas volna. Végezzük azzal, hogy a népszámlálás- megbízottak közhivatalnokoknak tekintendők s mind­azok, akik valamelyes mértékben kijátszák, félreveze­tik stb. szigorú büntetésben részesülnek. Hisszük, hogy Nagybánya népe megérti mi a célja a népszámlálásnak s legjobb igyekezetével lesz segítségére mindazoknak, akik magukra vállalták jelen­téktelen kis díjért ezt a terhet. . . . s. Népmozgalmi adatok. A nagybányai állami anyakönyvi hivatalnál a múlt 1910. évben a következő bejegyzések léteitek: Házasság köttetett 113, ezek közül külföldi ille­tőségű 1. Vallás szerint következőleg oszlik meg: Róm. kath. 23, református 11, görögkatholikus 32, izraelita 8. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE Vegyesek: Róm. kath. és református 13, róm. kath. és gör. katholikus 14, róm. kath. és ág. hilv. evangélikus 2, református és gör. katholikus 7, gör. kath. és gör. keleti 1, gör. katholikus és izraelita 1, ág. hitv. evang. és izraelita 1. A gyermekek vallására nézve 9 esetben kötte­tett egyezség és pedig: 4 gör. katholikus, 3 a refor­mátus és 2 a róm. kath. vallás javára. Házasságok kötése kor szerint: 15—20 éves korban férfi — nő 46 21—25 » ■ » 51 3C 26-30 » » 34 » 21 31-35 » 14 36-40 « » 5 4 41—45 » » » 4 T> 4 46-50 » » 2 » 1 51 — 55 . » # » — 56-60 » » 1 2 1 61-65 » 2 » Fejletlen kor alól felmentést nyert 2, az előző évben 3, kevesebb 1. Kivételes nősülési engedélylyel nősült 5, az előző évben 4, több 1. Várakozási idő alól felmentést nyert 1, az előző évben ugyanannyi. Házasságot kötött elvált férfi 2, elvált nő 2, öz­vegy férfi 15, özvegy nő 12. Az előző évben elvált férfi 10, elvált nő 1, özvegy férfi 11, özvegy nő 13 Született 451 és pedig fiú 220, leány 231. Vallás szerint megosztva: Róm kath fiú 59, leány 73, református fiú 32, leány 34, gör. kath. fiú 102, leány 89, ág. h, ev. fiú —, leány 1, izraelita fiú 27, leány 35. Ikerszülés volt 8 és pedig gör. kath. két esetben 2-2 fiú, három esetben pedig egy fiú és egy hány, izraelita egy fiú és egy leány, ref. egy fiú és egy leány. Volt egy hármas szülés is, mindhárom esetben gör. kath fiú. Az 1909. évben ikerszülés volt 5, most 8, több 3 esetben és 1 hármas szülés. Halva született 20, vallás szerint: róm. kath. 4 fiú, 2 leány, református 2 fiú, 1 leány, gör. kath. 5 fiú, 4 leány, izraelita 2 fiú. az 1909. évben a halva születtek száma volt 21, most 20, kevesebb 1. Törvénytelen gyermek született 61 és pedig r. kath. 7 fiú, 10 leány, református 1 flu, 1 leány. gör. kath fia 22, 17 leány, izraelita 1 fiú, 2 leány. Az előző évben a törvénytelen gyermekek száma volt 60, most 61, több 1. A halálozások száma volt 354 és pedig férfi 179, nő 175. Vallás szerint megosztva: Róm. kath. férfi 65, nő 52. Református 29, 34. Gör. ka*h. 68, » 72. Ág. h. ev. > 3, 2. Izraelita » 14, » 14. Kor szerinti elhalálozások 1—5 éves korban 152, 6 — 10 éves korban 13, 11—15 éves korban 5, 16—20 évts korban 8, 21 — 25 éves korban 9, 16—30 éves korban 10, 31—35 éves korban 12, 36—40 éves kor­ban 10, 41—45 éves korban 10, 46—50 éves korban 18, 51—55 éves korban 24, 56—60 éves korban 23, 61 — 65 éves korban 13,.66—70 éves korban 19, 71—75 éves korban 10, 76 — 80 éves korban 5, 81 — 85 éves korban 8, 86-90 éves korban 2,91 — 95 éves korban 1, 96—100 éves korban 1. Halált okozó betegségek: Aggkorban elhalt 1, alkoholmérgezésben 3, agyhárlyalobban 6, agvhiidés- ben 3, agygutában 1, általános hüdésben 1, angolkór­ban 2, asthmábau 2, bélhurulban 29, bujakórban 1, bélelszáradásban 1, csontrákban 1, csonlvelősorvadás­ban 1, difteritiszben 3, elmezavarban 1, féloldali hü­désben 2, görcsökben 8, gyomorrákban 2, gyermek­ágyi lázban 2, gümőkórban 1, gégetuberkulozisban 1, hörghurutban 3. hashártyalobban 6, hasmenésben 1, hasihagymázban 1, hátgerincsorvadásban 1. hastífusz­ban 1, kanyaróban 3, kétoldali hüdésben 1, májgyu- ladásban 1, méhrákban 2, májzsugorban 4, Orbánéban 2, rángógörcsökben 3, szivhüdésben 8, szervi sérv­bajban 6, szivszélhüdésben 6, szamárhurulban 3, torok­gyíkban 2, tüdővészben 66, ujképletben —, veleszüle­tett gyengeségben 34, végelgyengülésben 45, vesezsu­gorban 2, vérmérgezésben 1, vesegyuladásban 4, viz- kórban 2, véredényelmeszesedésben 1, veres himlő­ben 1, vörhenvben 3. Szerencsétlenségek: Megégés 1, leforrázás 1. Öngyilkosságok: Lövés általi öngyilkosság 1, ön­akasztás 1, talált férfihulla 1. Születések és halálozások összehasonlilása vallás szerint: Róm. kath. született fiú 59, leány 73, össze­sen 132; elhalt férfi 65, nő 52, összesen 117, szapo­rodás 15. Református: Született fiú 32, leány 34, ösz- szesen 66; elhalt férfi 29, nő 35, összesen 64, szapo­rodás 2. Gör. kath.: Született fiú 102, leány 89, ösz- szesen 191; elhalt férfi 68, nő 72, összesen 140, sza­porodás 51. Ag. hitv. evangélikus: Született fiú —, leány 1, összesen 1; elhalt férfi 3, nő 2, apadás 4. Izraelita: Született fiú 27, leány 35, összesen 62; el­halt férfi 14, nő 14, összesen 28, szaporodás 34. Házasság, születés és halálozások havonkénti eredménye: Jan. havában házasság köttetett 7, született 29, elhalt 22. Febr. 2 2 » 9, » 30, » 27. Márc. » » 2 6, 53, » 37. Április 2 » » 8, » 46, » 51. Május * » » 14, 2 32, 2 44. Junius * » 2 13, » 49, » 26. Julius > » 2 8, > 37, 2 29. Aug. 2 2 » 7, 10, 2 36, » 24. Szept. » » » 2 32, 2 17. Okt. 2 2 » 13, » 4L » 23. Nov. 2 0 » 12, » 34, 28. Dec. 2 » 6, 113. » 32, 151. » 26. 354. Hasonlítva az 1909. év eredményével, akkor volt a házasságkötések száma 122, most 113, kevesebb 9. — A születések száma 492, most 451, kevesebb 41. — A halálozások száma 322, most 354, több 32. Heti krónika. Milyen az utolsó hét az esztendőben? Milyen lehetne más, mint lázas tevékenységben gazdag, mindenki igyekszik, ha lehet, a hátrálékokat még elintézni, mert holnap már 1911-et írunk A város is elővette a költségvetést. A pénzügyi bizottság ünnepi szórakozásul elmerült az egyes tételekbe s szinte beleizzadt, amig a pótadót legyűrte. Harmincnégyezer korona hiányt elenyészteni bizony nem kis feladat, huztuk ki a kövérebb summá­kat irgalmatlanul s úgy voltunk vele, mint az egy­szeri cipész a papucsával, aki az inas fejéhez akarta vágni a férfiúi erények eme jelképét, de a gyerek félre ugrott s a papucs a mesternét találta. — így is jó! Mondá sokratesi nyugalommal a lábtyű politikus művésze. Mi is ha felszólaltunk s mást talált a bizottság keresztül huzni, reá mondtuk, »igy is jó», csak hadd fogyjon a deficit. Végre sikerült. Az 1911. év nem lesz meg­bélyegezve. Pótadónak hire sincs többé. nálc. A mai nőtlen urak nagyon reálisak; tudják, hogy Agnes szegény leány, azért távol maradnak tőle. Elég nem szép, mert Ágnes megérdemelné, hogy egy derék jó férjet kapjon. — Tökéletesen osztom nézetedet. De a sok reális gondolkodó nőtlen ember közt van egy pár ideálista is. Ilyen Cserfalvy is. — Cserfalvy ? — No tudod, egy kissé belehabarodott. Azt niondta nekem, hogy reménytelenül szereti. — Mit mondasz ? Ágnest szereti ? — Engem is nagyon meglepett nyilatkozata; de én nem tartom ezt valami nagy bajnak, ez csak olyan poétikus holdimádás, ami elmúlik ; a férfiak nem szoktak sokáig reménytelenül szeretni. Az én férjem is mást szeretett, mégis engem vett el és nagyon boldog ember lett belőle. Cserfalvy is az lesz Piroskával, de előbb el kell távolitanunk Ágnest, mert ha mindig itt látja, akkor nehezen szeret bele Piroskába. — Magam is azt hiszem. De hisz ez pompás fel­fedezés! Úgy sajnáltam ezt a kedves leányt, hogy annyi szép és jó tulajdonsága mellett mindeddig nem akadt párja. No lám, hát végre mégis — még pedig a javából. Cserfalvy igazán hozzávaló ember. — De édes Lujzám, nem értelek — bámulok — hisz mi Piroskát szántuk neki. Gondold meg csak, ötszáz hold földje van a javából és egyetlen fiú! — Annál jobb lesz Ágnesnek. Piroska még fiatal és elég jómódú, majd megtalálja ő is a maga párját. E közben behozták az uzsonnát, de Kanálosné még azután is folytatta a thémát. — Gondold meg, édes Lujzám! — Nincs mit gondolkozni rajta. Csak nem kép­zeled talán, hogy egy olyan férfi után vessem ki a hálót, aki mást szeret és éppen a mi kedves Ágnesünk ellen, akit szeret. Nagyon derék 1 a terv megmarad, csak a menyasszonyokat cseréljük fel, Piroska helyett Ágnes. Már most ezt az ügyet én veszem a kezembe. Remélem, amiről beszéltünk, köztünk marad. Kedves Kamillám, köszönöm a jó hirt, nagyon köszönöm! Kanálosné eltávozása után nem sokára haza­kerültek a leányok is. Csákányné behívta magához Ágnest s szelíden megsimogatva arcát igy szólt: — Ülj le csak ide mellém kedves leányom, na­gyon komoly beszédem van veled. — Parancsoljon kedves néni 1 — Nem parancsolni akarok, hanem a szived do­bogását akarom meghallgatni. — A szivem dobogását ? — kérdezte csodál­kozva Ágnes. — Gondoltál e már a férjhezmenetelre? — Úgy ? —- No erről minden szívdobogás nélkül szólhatok. Hát gondoltam, kedves néni, átgondoltam jól az egészet és arra az elhatározásra jutottam, hogy soha sem megyek férjhez. — Sejtem az okát: szegény vagy, azt hiszed tehát, hogy téged nem fog megközelíteni olyan férfi, akit szived szerint fogadhatnál. De ez, kedves leányom, a gazdaggal is megtörténhetik, sőt ezzel még inkább. A gazdaghoz számítással szoktak közeledni; de ha a szegényhez közeledik valaki, az bizonyosan csak magát a leányt nézi és nem sandít a telekkönyv felé. Már most csak az a kérdés, hogy a lány tudja-e viszo­nozni a közeledő vonzalmat? Mert van olyan eset is, hogy a leány egy olyan embert szeret meg, akinek közeledését nem remélheti. Azt szeretném tehát meg­tudni, hogy a te elhatározásod nem .eredt-e ilyen re­ménytelen érzelemből f Ágnes összerezzent, majd fájó mosolylyal nézett föl nagynéDjére : — Kedves nénikém, ha igy volna, nem gon­dolja-e, hogy az ilyen titkot sírba viszi magával a leány ? — Tudom, van rá elég eset. Más oldalról érin­tem tehát a tárgyat. Téged csakugyan szeret valaki, még pedig reménytelenül, mert tudja elhatározásodat. Derék, szorgalmas ember, akit én becsülök. Szeretnék neki reményt nyújtani, de ez tőled függ. Azt óhajtom megtudni, hogy megengeded e a közeledését? Eladó ház és föld. Az Ö t ö m ö s y-féle felsőbán}7ai-utcabeli nagy ház, szuterénre épitve, 5 szoba, veranda, konyha, kamara, 4 pince, két istálló, szili, gazdasági udvar, kert, valamint a kisebbik lakóház (Mikszáth-utca), 3 szoba, veranda, konyha, kamara, mellék- épületek, kert eladó, akár külön-külön, akár együtt, mivel az egész egy két utcára nyúló tágas telket képez. Ezenkívül 11 hold föld, a u. n. palás, mely műtrágyabányának és kőedénygyár céljaira is alkalmas, a Zazar és a vasút mentén, ahol homok és kavics is van, azvizvezetéki központi reservoire mellett, (all holdból 2 hold szántó) szintén szabadkézből eladó. Értekezni lehet Révész Jánossal, xxxxxxx>xxxxxxxxxxaxxxxxxxxxxxxx Felsőbányái utca 20. sz. alatt, aki az eladásra fel van jogositva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Next

/
Oldalképek
Tartalom