Nagybánya és Vidéke, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-02 / 1. szám

1910. Január 1. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1. szám. (3) szép tárcát irt — a közönség jól ismeri. Az ő müveit egyénisége, jó tolla biztosíték arra nézve, hogy a lap kelló' színvonalon marad, csak legyen hozzá elegendő pártolás. Eddig 3 pompás szám jelent meg Ruhakiosztás. Az állami iskolai szegény gyerme­kek segítésére összesen 557 korona folyt be, melyhez az utolsó 2 koronát E. Bajnóczi Sándor ur adta. Az összes adományok a készpénzzel együtt, melylyel ter­mészetesen ruhákat vásároltak az ártatlan gyermekek­nek a tanítótestület tagjai, 1510 — 1513 koronát tettek. Ez az összeg, helyesebben ez a segély a nagybányai társadalom s abban az egyházak nemes cselekedetét jelentik. A másokért való jót cselekvésben igazán a r. k. és ref. egyházak voltak a vezetők, a példaadók, melyek mellett hálával kell megemlítenünk a kir. bánya­igazgatóságot s köszönettel említenünk mindazokat, akik segítségére vannak a közjónak, enyhítésére a nyo­mornak. A ruhák kiosztása dec. 23-án 10 — 11 óra között volt a három nagy állami el. iskolábau. A Lendvay-asztalíársaság, a Rákóczi-asztaltársaság pár nappal előbb adták ki a segélyeket. A gyermekek őszinte öröme igen kedvesen hatotta meg a felnőtte­ket s valami nemesebb felindulásnak a lehellete ter­jedt szét a kiosztás folyamán a termekben. A szent szeretet ereje, annak fölemelő érzése kapta meg a lelkeket. A gondviselés segítse a jó cselekedetre azo­kat, akik örömet szereztek a gyermekseregnek! Műkedvelői előadás Apában. A szatmármegyei tanítói internátus javára Apában, január 9-én műked­velői előadással egybekötött táncestélyt rendeznek. Helyek ára : I-ső hely 2 kor., Il-ik hely 1 kor. Kez­dete este T órakor. Felülfizetéseket köszönetle! fogad­nak és birlapilag nyugtáznak. Jó zenéről, ételről, ital­ról gondoskodva lesz. Műsor: 1. Első debut. Monolog. Előadja: J. Antal Berta. 2. Ki a nyertes? Bohózat, egy felvonásban. Személyok: Az ur, Nagy Lajos. Az orvos, Fiontás Péter Szobaleány, Kis Etelka, 3. Ibolya álmai. Szavalja Peleskey Lenke. 4. A végre­hajtó. Vígjáték 1 felvonásban. Irta Ábrányi Emil. Személyek: Ozv. Majomé, Schvanner Anna. Birike fogadott leánya, Kató Etelka. Náni szakácsnő, J. Antal Berta. Szadai Lajos, Fiontás Péter. Dr. Fehérvári, Nagy Lajos. Csabi G., Klein Gyula. Koppanes F., Kincs József. 5. Monológok ellen. Monológ. Előadja Klein Gyula. Dinarait merénylet. Kriszt Gyula, kereszthegvi bányafelvigyázó ellen karácson éjszakáján, körülbelül 25-én d. e. 2 órakor dinamit merényletet követtek el ismeretlen tettesek. Az ablakba tett dinamit nagy dördüléssel elrobbant s az üveget mind a Kriszt arcába vágta, a honnan Wagner dr. darabonként szedte ki műtét utján. A robbanás megsértette Kriszt anyját is, meg egy Lapsánszky Ferencz nevű tüzérkatonát, a ki ünnepelni jött haza. Lapsánszkynak két darab húst szakított ki a löveg a lábából. A sérülések nem életveszélyesek, a szerencsétlenül járt egyének mind gyógyulóban vannak. A tettes kinyo­mozása nehezen sikerül, mivel karácson éjszakáján sok ember járkál az utcákon s igy nem kelthetett föltünést az, ha valaki arra felé ödöngött. A vizs­gálat folyamaiban van. Jótékonyság. A Nagybányai Jótékony Asztaltársa­ság 1910. évi január hó 1-én d. u 3 órakor,a nagy­bányai iparos ifjak egyesületében, a helyben elhalt iparos segédek árvái között segélyt oszt ki, mely lefolyása náluk annyira más, mint az embereknél, hogy a vivisektorok következtetései teljesen érték­telenek. A sebészetben több kárt okoztak, semmint hasznot.« Dr Magendie, a legismeretesebb és legkegyet lenebb vivisektorok egyike, halála előtt úgy mon­dotta, hogy nyilván nincs orvos, aki a saját beteg­ágyához olyan orvost hivatna, aki ismereteit egy olyan tévedésekhez vezető forrásból merítette, ami­lyen a vivisekció. A vivisekció, a legerősebb kínoknak naponkint való szemlélése, a martiromságoknak saját akaratból való előidézése, a kedélyt eldurvitja s elhal a rokon­érzés, amelyre az orvosnak a beteg emberiséggel szemben olyannyira szüksége volna ; csak borzalom­mal vethetjük magunkat egy olyan ember kezelése alá, aki legjavát, a szivjóságot tanuló éveiben elvesz­tette. Lehetetlenség elképzelni, hogy ugyanaz az orvos, aki az állatokat a legszörnyübb módon kí­nozza és gondtalanul szemléli nyávogásukat és fáj­dalmaik mozdulatait, hogy ugyanaz az ember egy órával később betegeit szeretetteljes részvéttel ke­zeli; hiszen világos, hogy a betegeket csak érdekes kísérleti objektumoknak fogja tekinteni, akiken kí­sérletezhet, nem törődve azzal, hogy 70, vagy 60 százalékuk kerül-e ily módon a boncoló asztalra. Ha ilyen emberek, ilyen vivisektorok hatalomra jutnánának, belőlük a világ legnagyobb zsarnokai válnának, az inkvizíció borzalmai és sanyargatásai általuk újból divatba jönnének. E tekintetben ismét orvosi tekintélyre hivat­kozhatunk. Dr. Schweninger tanár, Bismark hires orvosa mondja: 'Nekünk olyan orvosok kellenek, a kik emberileg éreznek és nincsenek eldurvulva foly­tonos állatkínzások által, akik feladatukat humá­nusan fogják föl és tudományos látkörük nincsen szűkülve és korlátozva.« Dr. Heusinger írja : »Minden esetre se nem szükséges, se nem tanácsos vivisekció kísérleteket előadások külön kurzusában megismé­telni, mert egyrészt hiányzik ilyenkor a kellő nyu­galom, másrészt: a félelmi kiáltásoknak és akinzott alkalomra az érdeklődőket tisztelettel meghívja az asztaltársaság. Este 7 órakor társasvacsora. Egy te­ríték 1 korona 20 fillér. Akik a vacsorán részt- venni óhajtanak, szíveskedjenek ezen szándékukat Sipos Lajos, Tréger Lajos és Vigh László uraknál jelenteni. Ne feledjük el, hogy az iparos ifjúság bálja a legközelebbi szombaton, január 8-án lesz. A rende­zőség ezúton kéri föl azokat, kik tévedésből meg­hívót nem kaptak, hogy ezt Vigh László üzletében tudatni szíveskedjenek. A képviselőtestület alakuló közgyűlése január 4 én, kedden délelőtt 11 órakor lesz. Az erre vo­natkozó átirat az alispántól tegnap érkezett a városhoz. A nagybányai izr. nöegylet és filléregylet január 1-én, szombaton, a kaszinó nagytermében jótékony- célú teaestélyt rendez, melyre vendégeket szívesen lát az elnökség. Belépő-dij személyenkint 2 K, családjegy 5 K. Kezdete este 8 órakor. Felülfize- tések a jótékony célra köszönettel fogadtatnak s birlapilag nyugtáztatnak. Nagysomkutra a szatmári püspök Pilcz Ede m.-szigeti s. lelkészt nevezte ki plébánosul Boschetti Andor nagysomkuti id. h. lelkészt pedig M.-szigetre helyezte át s. lelkésznek. Újévi ajándékul miért ne csináltatnánk egy-két jól sikerült, finom arcképet Huszthy Mátyásnál Műterem Hid utca 15. sz. alatt az emeleten. Estély a polgári körben. A polgári olvasókör január 6-án, csütörtökön tartja szokásos estélyét. Kezdete 7 órakor. Aláiratkozni lehet a közös vacsorára a gazdánál. Újévi üdvözletüket a nagybányai jótékony nő­egyesület javára megváltották: Moldován Ferenc Fel­sőbánya 2 K, Hoffmann Árpád 2 K, Hubay Zsigmond 5 K, Muzsnay Ferenc 3 K. Felsőbányán a múlt héten elhalt Moldován Pista bácsi, az öreg honvéd, a régi felsőbányái társadalom egyik kedvelt alakja. Nagy részvét mel­lett temették el. Moldován István 48—4g-es honvéd 80 éves korában halt el Felsőbányán december 20-án s 22 én délután temették el katonásan trombitaszóval és 3 diszlövéssel. Mondják, hogy 18-án szombaton este még szokott kedélyességével vígan mulatott. Hétfőn Kusenszky Károly és Szat- máry István, a ki ebédet vitt neki, zárt ajtóra találtak a Moldován lakásán s rosszat sejtve az ajtót feltörték A szoba közepén, a földön elterülve, halva találták az agg férfiút. Moldován István végig harcolta a szabadságharcot, ott volt a piski hídnál is Bem apóval, valamint a fegyverletételnél Gör- geyvel. Most már Felsőbányán csak két élő 48-as honvéd van, t. i. Báthy Imre nyug. járásbiró és Kusenszky Károly. A vöröskereszt gyógyszertár a napokban Bajnóczy Sándor gyógyszertártulajdonosnak modern és a közegészségügyi követelményeknek minden tekintetben megfelelő saját házába költözött át, hol tágas, száraz, világos, a különböző gyógyszereknek megfelelő helyiségek épültek, melyek kizárólag csak a gyógyszertárral állanak összeköttetésben, szóval az újkori higiena szempontjából kifogástalanok. A tulajdonos a gyógyszertár fölött lakik s éjjel is a közönség rendelkezésére áll. A mintaszerű gyógy­szertár nagy gyógyszerkülönlegességi osztálylyal gyarapodott, hol drogua árban, de első osztályú minőségben minden beszerezhető. A Budapesti Hirlap, az ország legelterjedtebb és legtekintélyesebb lapja, a magyar inteligenciának nélkülözhetetlen közlönye, közel harminc éve, hogy úttörő munkát végez a magyarság érdekében. Jel­szava : Mindent a magyarságért. Aki részt venni óhajt ebben e munkában, az előfizet a Budapesti Hírlapra. Ha már most küldi valaki a jövő negyedre szóló előfizetési árt, 7 koronát, akkor ez év hátra levő idejére díjmentesen kapja a Budapesti Hírlapot. Munkáskitüntetés. Szép munkásünnepélynek volt szintere Simon Aurél porhüvely (kapszula) gyára Misz- tótfaluban. A debreceni kereskedelmi és iparkamara Süveges Juliska gyári munkásleányt 50 korona tisz- teletdijjal s elismerő oklevéllel tüntette ki. A tiszte­letdijat és oklevelet folyó évi december 25-én a község értelmisége s nagyszámú közönség jelenlété­ben lendületes beszéd kíséretében Bád János kör­jegyző adta át az ünnepeltnek. Beszédében példaként állította az ünnepeltet, ki 17 éven át páratlan szorgalommal s kifogástalan magaviselettel teljesítette kötelességét. Buzdította a munkásokat az ipar széle­sebb körű felkarolására, mert hazánk gazdasági ön­állóságát valóban akkor éri el, amidőn az ipar terén a külfölddel eredményesen versenyezhetik. Azután Kiss Sándor ref. lelkész a tisztes iparfejlesztés pártolóit s Simon Aurél gyártulajdonost éltette. Gazdátlan nyeremények. A legutóbb kiadott hiva­talos kimutatás szerint a Jósziv sorsjegyeknél 32.000 nyeremény van, amelyért még nem jelentkeztek, nyil­ván azért, mert e sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy sorsjegyük ki van huzva. így van ez a többi sorsjegyeknél is cs mivel ezek a nyeremények bizonyos idő múlva elévülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő vagyon pusztul el azért, mert a sorsjegybirto­kosok nem elég gondosak és nem járatnak megbízható sorsolási lapot. Ennélfogva akinek sorsjegyei és más értékpapírjai vannak, az ne mulassza el. hogy elő­fizessen a Pénzügyi Hírlapra, amelynek sorsolási mellék­lapját, a Pénzügyi Útmutatót a magy. kir. belügymi­niszter, miut teljesen megbízható szakközlönyt, — a magy kir. pénzügyminiszter pedig mint szakértelemmel és pontosan szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A lap előfizetői a januári számmal ingyen kapják a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, amely értékpapír- birtokosokra fontos tudnivalókon kívül tartalmazza a kezdettől fogva kihúzott, de kifizetés végett még be nem mutatott összes sorsjegyek és más értékpapírok jegyzékét, úgy, hogy abból mindenki maga is meg­győződhetik, hogy vájjon sorsjegye ki van-e már huzva vagy nem. A Pénzügyi Hirlap előfizetési ára egy esztendőre az összes mellékletekkel együtt 8 ko­rona, mely összeg legcélszerűbben postautalvánnyal küldendő be a kiadóhivatalba: VII., Rákóczi-ut 44 szám alá. A felsőbányái képviselőtestület ma, folyó hó 31-én. d. e. 11 órakor a városháza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tartott következő napirenddel : 1. A tölgyliget vételügye. 2. A Reizman cég föld­vételi ügye. 3. Pénztárvizsgálati jelentés. 4 A gyám­pénztári vizsgálati költség kiutalásának jóváhagyása. 5. Előterjesztés a városi végrehajtónak 100 korona állatok rángatódzásának naponkinti megszokása in­kább arra alkalmas, hogy hóhérokat és nem orvoso­kat neveljen« És mindenek előtt földink, a bécsi egyetem büszkesége, dr. Hirtl tanár igy ir: »Jki nyugodtan képes azt elnézni, hogy a tanár mint vágja ki egy kinpadra kötött kutyának a kölykeit és azután egyiket a másik után az anya elé tartja, aki nyávogva megnyaldossa s azután őrjöngő fáj­dalommal egy darab fába harap') vagy ahogy a tanár egy galamb koponyáját izzó tűvel keresztül szurdalja, hogy aztán hallgatói előtt azt a fölötte rendkívüli dolgot megállapítsa, miként az állat bom­lott agyvelővel alig képes már repülni,* **)?) mondom, aki ezt nyugodtan szemlélheti, az legyen pribék, de ne orvosi« Az eddig elmondottaknak az a látszatuk, mintha én s általán a vivisekció ellenesei egyben ellenségei volnának az orvosoknak is, mintha ténykedésök megbirálásával, az emberiség ellenségeiként, mint a kultúrának és civilizációnak ellenségeit akarnók őket pellengére állítani. Nem, ezt nem akarjuk. Ellenke­zőleg az emberek jóltevőinek, a nagy szükségtől és nyomortól megváltóinak, nem egy drága élet megmentőjének tekintjük őket. Az orvos legyen, kell hogy a megszemélyesített emberszeretet legyen, részvéttel telt szívvel, szeretettel és könyörülettel, aki teljes odaadással, szeretetteljesen csügg betegein s reményt, önbizalmat és bizalmat keltve vezeti őket a felgyógyuláshoz. A humanitásnak ilyen apostolai igenis a mi barátaink, ilyen orvosok előtt kalapot emelünk és az emberiség jótevőinek nevezzük őket. És megnyugvással mondhatjuk, hogy a most élő gyakorló orvosok 4/5-de ilyen. Nem a gyakorló or­vosok ellenségei vagyunk mi, hanem a fiziologusoké, az egyetemeken és állatorvosi intézeteken a vivisekció tanítóié, de ezek közül is csak azoké, akik a vivi- sekciót védik. Ellenségei vagyunk azon kórházorvo­soknak, akik az ingadozó vivisekcióbeli eredménye­ket a kórházak szegény betegein kipróbálják. Ellen­ségei vagyunk azon orvosoknak, kik pusztán kisér­*) így tette dr. Braches vivisektor. **) Így cselekedett dr. Magendie vivisektor. létezési mániából undort keltő betegségeket oltanak a lábbadozó betegekbe, ellenségei vagyunk az or­vosoknak, akiknek nem a betegségek gyógyítása, hanem okozása a céljuk Ellenségei vagyunk a fiatal orvosok most uralkodó nevelési rendszerének. Ag­gódunk, hogy a leendő orvosok a mindinkább ter­jedő vivisekció-düh által eldurvulnak, hogy elve­szítik a rokonérzést, hogy a beteget nem hasonló értékű lénynek, hanem kísérletezésre való objek­tumnak tekintik. Nem mi, a vivisekció ellenségei, hanem a ki­váló orvosok, egyetemi tanárok mondották elsőül, hogy ily módon pribékeket és hóhérokat nevelnek, de nem orvosokat. A vivisekció haszontalan, káros, megtéveszt, zavart okoz, kiöli a rokonérzést, óriási kínoknak for­rása s ezért ki kell űzni az egyetemek előadási ter­meiből, ki az állattani intézetek laboratóriumaiból, ki minden oly intézményből, melyet a haladás je­gyében létesítettek. Ezt a követelést kimondotta volt 1896-ban a XII nemzetközi állatvédő kongresszus is Budapesten, midőn 177 szavazattal 17 ellenében határozatilag el­fogadta : »A vivisekció mindenképpen büntetőtörvé- nyileg betiltandó.« A Párisban 1900-ban tartott XIII. nemzetközi állatvédő kongresszus egy lépéssel tovább ment, a humanitás követelményeként határozatilag kimondva : »A vivisekció bűncselekmény, amelyet müveit állam­ban tűrni nem szabad.« A vivisekció mellett való kitartás a kultúrában való előhaladás megakadását jelenti. Valódi emberszeretet és vivisekció nem egyez­tethetők össze. Dr. Szalkay Gyula tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom