Nagybánya és Vidéke, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-07-18 / 29. szám

(4) 29. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1909. Julius 18 Köszönet a gyermeknapokért. Az országos gyer­mekvédő, liga elnöke Edelsheim Gyulai Lipót gróf, Falussy Árpád főispánhoz intézett átiratában a váro­sunkban s a vármegyében rendezett gyermeknapok kiváló szép eredményének elérésében teljesített buzgó és lelkes fáradozásáért, a gyermeknapokat rendezett bizottságok elnökségeinek s a bizottsági tagoknak leghálásabb köszönetét fejezte ki. Ligeti térzene, lesz f. hó 20-án kedden d. u. 6 órakor, mely alkalommal a bányászzenekar változatos műsort fog előadni. A kir. tanfelügyelők szabadsága. A vallás s közokt. ügyi minisztérium a kir. tanfelügyelő felterjesztése alapján a kir. tanfelügyelők szabadság idejét 1909. évre a következőleg állapitolta meg : Bodnár György kir. tanfelügyelő részére augusztus 2-től 6 hét, Spren­ger Ferencz s. tanfelügyelő részére julius 12-től aug. 2-ig s folytatólag szept. 15 —30-ig, dr. Votisky Géza s. tanfelügyelő részérejul. 2 tői aug. 5-ig, Faragó Ignácz s. tanfelügyelő részére aug. 1-től 5 hét. Bodnár György kir. tanfelügyelőt szabadságideje alatt Spreng er Ferencz s. tanfelügyelő helyettesíti. A közig, erdészeti bizottság f. hó 16-án d. u. Nagykárolyban az alispán elnöklete mellett ülést tartott. Ez ülésen nyert elintézést a bizottsági előadói kérdés. Előadó lett Sziklay Emil kir. erdőfelügyelő. Mangu Béla tb. főjegyző ugyanis fel lett mentve az előadói teendőktől. Ez ülésen, mivel az előadói válto­zás miatt régen nem volt ülés, 80 erdészeti ügyben hozott határozatot a bizottság. Ezek között a fonto­sabbak : a gr. Károlyi hitbizomány és a láposbányai volt úrbéresek nagyobb mérvű fahasználat iránti kérelme. Reizmann Herman fakereskedőnek a Kovács Lőrinc-féle alapítványi erdőben kihasználási határidő meghosszabbítási kérelme. Az erdőőri alap számadása. Ez utóbbinál az illetéktelenül felvett 2500 K tisztelet­dijaknak visszatérítése iránt is tétetett intézkedés. Az erdőőri szabályrendelet módosítása ; a kerületi erdőőröknek a megyei nyugdíjalapba leendő föl­vétele ; Miklosicza erdőőrnek a szolgálatból elbo- csájtása. Tolvajlás. Oestreicher Tóbiás lámpaáru és disz- mű-kereskedő üzletében nagyobb tolvajlás nyomára jöttek rá, melyet a tettesek az árukészlet megdézs- málása által követtek el. Az üzlet vezetőségének már régebben föltűnt, hogy nagyobb mennyiségű áru hiányzik. A figyelmessé tett csendőrség rövid kuta­tás után a nyomozást egy alkalmazott s két nő­cseléd ellen kiterjesztette. A gyanúsítottak eleintén tagadták a terhűkre rótt bűncselekményt s azzal védekeztek, hogy a náluk lefoglalt s bűnjelként őr­zött tárgyakat a raktárhelység közvetlen közelében levő szemétgödörben kidobva találták. A csendőrség a védekezést nem tartotta elfogadhatónak s az ösz- szes terhelteket előzetes letartóztatásba helyezte. A nyomozás úgy a tettesek, mint az esetleges orgaz­dák ellen erélyesen folyik. Kirándulás Felsőbányára. Kovács Pál erdőmérnök vezetése mellett f. hó 18-án Nagyszőlősről a délu­táni vonattal egy nagyobb kiránduló társaság érkezik Felsőbányára, a város és a környék nevezetességei­nek megszemlélése végett. Az előre megállapított terv szerint 18-án délután séta a városban és az Élen, este Siegmeth Károly felolvasása, melyről la­punk más helyén tettünk említést; 19-én a bánya­müvek megtekintése és kirándulás a regényes fek­vésű Bóditóhoz és Kacsó Károly házhoz. 20-án a díszes társaság Fernezelyre megy, a honnan a kohók megtekintése után városunkba rándul át. Eddig a következők jelentették be részvételüket: Becsky Emil alispán, Ivánka Lajos mérnök, Dr. Makai Pál kir. közjegyző, Kovács Pál erdőmérnök, dr. Nagy Kálmán igazg. főorvos, újhelyi Vitkai Nándor fő­szolgabíró, Szentpály Miklós várm. I. aljegyző, Hu- sovszky János adótiszt, dr. Krémer Lipót járásorvos, dr Zahoray Pál plébános, Halmágyi Ferenc kir. tan- felügyelő, Lator István főerdész, hegyvidéki kiren­delt. Bikszádi fürdő. A kies fekvésű szatmármegyei fürdőt a kedvezőtlen időjárás dacára az ország min­den részéből igen sokan fölkeresik. Az állandó ven­dégek száma a legutolsó jelentés szerint megköze­líti a 300 at. Szatmárvármegye terméskilátása: A szokatlanul nedves időjárás országszerte panaszra ad okot, mert fölötte károsan befolyásolta a növényzet fejlődését és a termények beérését. Az eredmény vármegyénkben sem mondható kielégítőnek, amennyiben a termés a megye nagyobb részében a közepesnél is gyöngébb. Különösen az őszi vetés szenvedett sokat a gabona­rozsdától. A júniusi hideg és tartós eső pedig a kalá­szos és kapás veteményekben okozott nagy kárt. Az esőben lekaszált és betakarított takarmánynemü jórésze a nagy nedvességtől nem lesz tartós. Mándy Zoltán vármegyei gazdasági előadó a közigazgatási-bizottság legutóbbi ülésén a fentiek értelmében tette meg szo­kásos jelentését és javasolta, hogy az előállott víz­károk az adóleirásnál lehetőleg figyelembe vétes­senek. Vettük a következő gyászjelentést: Vasadi Vasady Élza és Hella úgy a maguk, mint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb anya, gyermek, testvér és rokon: özv. vasadi Vasady Ferencné tiszaujhelyi Újhelyi Viola életének 44., özvegységének 8. évében folyó hó 14-én reggeli 3 órakor, hosszas, kínos szendedés után jobblétre szenderült. A megboldogult hült teteme folyó hó 15-én d. u. 3 órakor fog a tóm. kath. vallás szertartásai szerint örök nyugalomra helyez­tetni. Az engesztelő szent miseáldozat 17-én fog az Egek Urának bemutattatni. Szatmár, 1909. julius 14. Imánk kiséri! Petrovich Ignácné szül. Becsky Valeria anyja, Újhelyi Csilla férj. Csepka Istvánné és gyer­mekei, Újhelyi Tibor és gyermekei, Újhelyi Vaíerie testvérei, Fogarassy Zsigmondné Vasady Gizella, Fogarassy Zsigmond és gyermekei, Csepka István, Újhelyi Tiborné, Szentpétery Rózsi sógorai illetve sógornői, Lyachovits Ákos j. veje, Petrovich Ignác mostoha apja. — A boldogult több nyarat töltött városunkban. Sokan vagyunk, akik őszinte részvéttel vettük elhalálozása hírét. Képkiáliitás. Újólag fölhívjuk a müpártoló és nya­raló közönség figyelmét a nagybányai festőművészek­nek a Gyöngyösy-féle cukrászda termeiben elhelyezett kiállítására, hol állandóan szebbnél-szebb festmények és pasztellek várnak eladásra. A ki Nagybányáról va­lami kedves és örökbecsű emléket óhajt magával vinni, ne mulassza el a kedvező alkalmat, hogy a kiállítást megtekintse s a hangulat megkapó közvetlenségével festett képeket szalonja számára megszerezze. Legalább ily módon csekély áldozatot hoz a művészet elhagya­tott oltárán s lehetővé teszi, hogy széles körben meg­ismerjék azt a modern művészeti irányt, melynek böl­csője felett az ébresztődalt Nagybánya gyönyörű vidé­kének lombos fái susogták s a mely nem szorul többé jóakaratu elnézésre és támogatásra, mert az egész vi­lágnak elismerését és csodálatát kivívta magának! Felolvasás. Siegmeth Károly ny. máv. igazgató s a M. O. K. E. keleti Kárpátok ügyvivő alelnöke 1909. évi julius 18-án vasárnap Felsőbányán a vendéglő nagytermében a Gutini-választmány javára felolvasást tart. A felolvasás cime: »a Rozsály-Gutini hegyvidék« s ismerteti 144 vetített képpel Nagybányát, felsőbá­nyát, Kapnikot s ezeknek vidékét. A felolvasás este pont 8 órakor kezdődik. Belépődíj személyenkint: első hely 1 K, második hely 60 fill., álllóhely s gyermek­jegy 40 fillér. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Betörés a postahivatalba. Nagy meglepetés érte tegnap reggel a szaniszlói postamestert, amint a hi­vatal ajtaját kinyitotta. A postán minden fel volt dúlva, forgatva, a fiókok feltörve és kifosztva. A postamester nyomban rájött, hogy a postán rablók jártak, akik az épület falát áttörve jutottak be a hivatalos helyiségbe. Ott mindent felforgattak, kiku­tattak és mintegy 300 korona értékű levélbélyeget s nagyobb összegű készpénzt vittek el. A kár pon­tos mennyisége még eddig nincs megállapítva. A csendőrség erélyesen nyomozza a tetteseket, akiket azonban még nem sikerült elfogni­Megszökött rab. A szatmári kir. törvényszék fogházából Krisztián János rab megszökött. A bíró­ság körözését rendelte el. Kirándulók. A szatmári önkéntes tűzoltó-egylet parancsnoksága a működő tagok részvételével f. hó 25-én kirándulást rendez városunkba. A kirándulá­son mintegy negyvenen vesznek részt. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége hétfőn a badacsonyi hegytetőn és a Balaton badacsonyi partján, a Hableány állomáson tartotta meg ez évi közgyűlését, mely három napos balatoni kirándulás­sal volt egybekötve. Elnökké újból Szávay Gyulát választották meg, ki 25 éves újságírói jubileuma alkalmából ünnepelt a közgyűlés. Főtitkár ismét Palócz László lett. A hirlapirókból és ezek család­tagjaiból álló mintegy 120 tagú társaság rendkívül szí­vélyes fogadtatásban részesült a Balatonon. Hót krajcár. Tizenkét elbeszélés jelent meg e cim alatt Móricz Zsigmodtól, Az Újság belmunkatár sától a Nyugat kiadásában. Sokat tudnánk beszélni erről a puha fogásu bájos kötetről, melynek minden egyes darabja valóságos kis remek a maga nemé­ben, azzá teszi az Írónak pompás nyelvkezelése, mélységes humora, olyk-or megdöbbentő és mégis mindig megható verizmusa. Minket nagybányaiakat közelebbről is érdekel ez a könyv s annak magas kvalitású, szimpátikus ifjú szerzője, Szatmárvármegye szülötte, akinek avatott tollából került ki Magyar- ország Vármegyéi és Városai szatmárvármegyei kö­tetében Nagybánya ismertetése, mely adatainak pon­tosságával, tömör, színes stílusával igaz és méltó el ismerést szerzett annak idején Móricz Zsigmondnak, a történetírónak is. A most megjelent elbeszélések egyikének hőse közismert nagybányai alak, kit a művészies elrajzolás daczára lehetetlen föl nem fe­deznünk. A kötet — címlapját Falus Elek finom rajza ékesíti — ára 3 K s kapható a szerzőnél (Bu dapest, IX. üllői ut 95.) A Harmat-féle Izr. Fiú Internátus Mármarosszige- ten, megnyílik szeptember 1-én. Szakszerű felügyelet, gondos nevelés és jó ellátás biztosittatik. Ellátási dij havi 50 korona. Jelentkezéseket elfogad, prospektust bérmentve küld és minden felviágoslitást megad: Har­mat Jenő igazgató-tulajdonos. Utónál lás Kapnikbányán. Pap Péter felsőkalinai gazda f. hó 13-án kedden délután Kapnikbányáról hazafelé sietett falujába. Útközben melléje lopózott Béres Vaszil kapnikbányai lakos s a nála lévő vas­tag bottal úgy vágta fejbe a gyanútlanul haladó Pap Pétert, hogy az vértől elborítva nyomban eszmélet­lenül esett össze. Béres Vaszil áldozatának öntudat­lan állapotát arra használta föl, hogy zsebeit átku­tatva, tőle 16 K készpénzt elrabolt. Szerencsére több mezei munkás szemtanúja volt a vakmerő támadás­nak, kiknek útmutatások alapját a csendőrségnek sikerült még aznap este Béres Vaszilt kézrekeriteni. | Béres eleintén tagadott mindent, de később a terhelő bizonyítékok súlya alatt töredelmesen bevallotta tet­tét. Pap Péter sérülése nem veszélyes. Bérest már beszállították a szatmári kir. ügyészség fogházába, hol cselekményéért a esküdszék fogja felelősségre vonni. Huszthy Mátyás fényképész emeletes műterme a Hid-utca egyik érdekessége. A nyári évad tulajdonképp a fényképezés igazi idénye. Huszthy a nyári évadra előnyösen berendezkedett. Tessék megtekinteni. Szállító közönség figyelmébe. Az ősszel várható tömeges áru és terményszállitások, továbbá a folya­matban levő nagy beruházási munkálatokhoz szük­séges anyagoknak nagy tömegben való szállítása a vasút teljesítőképességét előre láthatólag oly mér­tékben fogják igénybe venni, hogy a kocsi állagnak lényeges gyarapodása dacára is számolni kell a be­következendő kocsi hiánynyal. A kocsi hiányából eredő szállítási nehézségek megelőzése, illetve lehető csökkenése érdekében minden látszó intézkedés meg­tétele mégis kívánatos, hogy a nagyobb kereske­delmi és ipari vállalatok a részükről elszállítandó s szállítási időhöz nem kötött tömegáruk (épület és tűzifa szén, só, kő stb.) zömét még a nyár folyamán, minden esetre azonban az erősebb őszi forgalom bekövetkezte előtt folyó év szeptember hó közepéig lehetőleg szállítsák. Nyaralók figyelmébe! Óvakodjunk az egészség­telen ivóvizektől és igyunk csak Borpataki Borvizet, mely üdít és gyógyít. Egy 15 deciliteres üveg viz ára 16 fillér. Kapható a kutkezelőségnél, Hid-utca 3. sz. Rendőri hirek. A Széchenyi-liget egyik padján egy lánc-fogantyus fekete bőrtáskát s abban egy pénz­tárcát ; a Magyar-utcában pedig egy arany karpere­cét; végül egy szijjal ellátott bőrridikült találtak, A fenti tárgyakat igazolt tulajdonosaik a rendőrségnél átvehetik. Születtek. 284. Jul. 4. Babán Simonnak »Mária«, 285. Jul. 5. Sztán Sándornak »József«, 286. Jul. 1. Tyfra Annának »Erzsébet», 287. Jul. 4. Koncz Péter­nek «Katalin«, 288. Jul. 8. Kupsa Györgynek »Péter«, 289. Jul 10. Buttyán Tódornak halvaszülett leány. 290. Jul. 8. Holl Ferencnek »Julia Ilona,« 291. Jul. 8. Péter Andrásnak »Zsigmond«, 292. Jul, 5. Páska Györgynek »Anasztázia«, 293. Jul. 8. Czihát Jánosnak »Károly József«, 294. Jul. Kunecsics Gábornak »Ilona«, 298. Jul. 11. Dongó Jánosnak »Tibor«, 296. Jul. 12. Orbán Juliánnának »István«, 297. Jul. 7. Szentpétery Ferenc­nek »Margit Mártha Henrietta, 298. Jul. 8. Balog Fe­rencnek »Emma« nevű gyermeke. Elhaltak. 173. Jul, 12. Kupsa Erzsébet gör. kath. egy hónapos, szakácsné gyermeke veleszületett gyen­geségben. 174. Jul. 12. Román Pál gör. kath 52 éves, erdőmunkás, tüdövészben. 178. Jul. 14. Palkovics Er­zsébet gör. kath. 4 hónapos, szakácsné gyermeke, vele­született gyengeségben. 176. Jul. 15. Balog Emmaref. 8 napos, bádogosmester gyermeke, veleszületett gyen­geségben. Kihirdetés alatt állanak. Moldován Pál nagybá- nya-köbányatelepi és Lupse Fraszina felsőfernezelyi lakosok. Házasságot kötöttek. Páska Péter és Kosztin Eudokia, Madarász János és Petrován Juliánná nagy­bányai lakosok. ötven korona heti jutalmat, vagy 50—60% províziót kap az, aki az én aluminium cégem és áruim elárusitását elvállalja. A képviselet mint mellékkereset is lehetséges. Az aluminium áruk játszva, köny- nven eladhatók. Utasitás és minták ingyen. Ne mulassza el senki utána kérdezősködni. Elég egy levelező-lap. Cim: Anton Hruby Muglitz. (Mähren) Az Erdélyi-utón levő 17. sz. ház, mely áll 3 szoba, konyha, kamara, istálló, szin és melléképületekből, a hozzá tartozó nagy kerttel, eladó vagy pedig f. év aug. 1-től kiadó. Értekezhetni le­het hetivásárok alkalmával Papp János, tulajdonos­sal, vagy levélileg Puszta- fentős, u. p. Magyarberkesz, esetleg Kertész Gyula fia- ker-tulajdonossal, Erdélyi- ut 20. sz. . ❖ ❖ ❖ •> ❖ Sok millió férfi és női órát ad el pontosan szabályozva, beiga- zitva, 3 évi jótállással Weisz Henrik bécsi óragyára XIV. Pillergasse 1/221. Sveiczi nickl zsebóra 5 K. Pompás remon- toár glória-ezüst anker úri óra 3 fedélell csak 8 K. Legfőbb modern Remontoár Elektro- arany úri és női óra 10 K Ugyanaz dupla­fedéllel 14 K. Éhez elegáns passoló férfi és hosszú női óralánc 6 K. Serkentő órák 2 K 90 fillér. Karperecek amerikai arany dublé 5 K-tól 10 K-ig. Szál­lítás utánvéttel, kicse­rélés a megrendelőnek szabadságában áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom