Nagybánya és Vidéke, 1906 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1906-12-02 / 48. szám

48. szám.­1906. Deczember 2. (3) láttuk e darabot itt többször ; összehasonlítva, Szabad­hegyi társulatáé sikerültebb minden tekintetben s nem is hagytak ki a darabból. Képes játszotta János Vitézt. Kacsóh szép dalait, mély érzéssel énekelte. Iluskát a naiva, Óvári személyesítette. Előadása kifogástalan, kissé gyenge, de hisz nem is énekesnő. Mégis voltak olyanok, akiknek éneke nagyon tetszett. Nánásy a franczia királykisasszony szerepében kedves énekével ismét megnyerte a közönség rokonszenvét. Sarkady Bagója is jó volt, dalai szívhez szóltak. A tavalyi boszorkány jobb volt: mozogni is kell a színpadon. PéntekeD, mint kiküldött hírlapi tudósítónk jelenti, Felsőbányán volt előadás, »A zsába« került színre, de a közönség kis számban jelent meg Thalia templomá­ban. Vonzóbb darabokkal kellene édesgetni a közön­séget, mert a zsába senkinek sem kedves. Ajánljuk ezt az igazgató figyelmébe. D. B. G. Különfélék. Kérelem. Lapunk azon tisztelt barátait, akik dijjaikkal hátralékban vannak, decz. elseje alkalmából, fölkérjük tartozásaik szives megküldésére. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Bradofka Frigyes királyi főmérnököt Szélaknára kir. bányataná­csossá nevezte ki. Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Martinyi István kir. bányatanácsost Szélaknáról Nagybányára helyezte át. Nyugdíjazás. A m. kir. pénzügyminiszter Guz- maun János ó-radnai kir. bányatanácsost saját kérel­mére nyugdíjazta. Személyi hir. Dr Nagy Géza abaujtornamegyei tiszt, főorvost, Kassa sz. kir. városi tisztiorvost, Nagy János helybeli városi orvosnak fiát, legutóbb azon kitüntetés érte, hogy a kassai premontrei főgimná­ziumhoz iskola orvossá és a közegészségtan tanárává nevezték ki. Gyászlap. A minorita-rendháznak mély gyásza van. A rendbeliek egyike: Nits Pál áldozár és volt tanár e hó 26 án, hétfőn reggel meghalt hosszas betegeskedés után, élte delén. Nagybányai születésű volt s egykor a helybeli gimnáziumnak is tanára. 1876-ban lett minorita, 1896-ban az aradi rendház főnöke, most itt másodházfőnök és a giródtótfalusi plébánia papja. Korai halálát általában sajnálják. Temetése a minorita rendház templomából teljes segédtettel ment végbe nagyszámú résztvevők jelen­létében. A haláláról kiadott gyászlap igy hangzik : A nagybányai minorita-rendház tagjai az összes rokonság nevében is mélyen megszomorodott szívvel tudatják, hogy szeretett testvérük Nits Pál Glycér, kiérdemült gimnáziumi tanár, másodházfőnök f. évi november hó 26-án reggel 3 órakor, életenek 48-ik, áldozópapságának 22-ik évében teljes megnyugvással viselt hosszas és kínos betegség után csendesen elhunyt. A megboldogult földi részei f. hó 28-ikán d. e. 10 órakor a minorita-rendház templomában az Egek Urának bemutatott engesztelő szentmiseáldozat után fognak a róm. kath. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Nagybánya, 1906. november 26-án. Az örök világosság fényeskedjék neki! Választó gyűlés lesz Felsőbányán a városháza tanácstermében decz. hó 2-án, vagyis holnap d. e. 11 órakor, ekkor fogják ugyanis a megüresedett vá­rosi jegyzői állást választás utján betölteni. Városi közgyűlés volt szerdán, nov. 28-án Torday Imre elnöklete mellett. Négy tárgy állott a napiren­den. Az érték képviselők sorozatát bemutatták, a mint azt lapunk más helyén egész terjedelmében közöljük. A városi képviselő választások előkészítésére bizottsá­got küldöttek ki, melynek tagjai Égly Mihály (elnök), E'ábián Lajos, Virág Lajos, dr. Vass Gyula és dr. Makray Mihály. A vízvezetékre vonatkozólag tárgyal­ták a debreczeni kultúrmérnöki hivatal átiratát s 1000 koronát előleges költségekre megszavaztak. Nagy ér­deklődést keltett ez a pont, komoly és mélyreható felszólalásokra adott alkalmat. Oblatek Béla, Szellemy Geyza, Égly Mihály főjegyző hosszasabban foglalkoz­tak a kérdés érdemével; a vízvezeték 25 éves története tehát egy adattal ismét szaporodott. Záradékul Vass Gyula dr. terjesztette elő terjedelmes és szépen meg­okolt emlékiratát Nagybánya városának önálló törvény- hatósággá alakulása tárgyában. A képviselet köszö­netét szavazott érette s kimondta, hogy küldöttséget meneszt a miniszterekhez, díszpolgárokhoz, mely kül­döttségben a ki részt óhajt venni, jelentkezzék a pol­gármesteri hivatalban. Az útiköltséget a város fedezi. A gyűlés ya12 órakor véget ért. A Szt. István torony órája a keleti oldal felé abszolúte nem látszik, nagy hátramaradás ez a lakos­ságra, de a városi tisztikarra is, mert a városházáról sem látszik az óra s igy a pontos időt lehetetlen be- tartaniok. Ismételve kérjük a mutatók bearanyozását. Az országos magy. bányászati egyesület Nagy­bánya vidéki osztálya ma este népes gyűlést tartott Neubauer Ferencz elnöklete mellett, a közgyűlésen meleg szavakban emlékeztek meg Incze Sándor és Nits Pál elhunyt egyesületi tagokról. A selmeczi kohászati egyesület indítványát az iránt, hogy a bá­nyász akadémikusok doktorátust tehessenek, el fo­gadták. Az országos egyesület átirata a munkás »sztrájk« ügyében a bizottsághoz lett utasítva. Végül Iványik István kohó mérnök tartott érdekes felol­vasást a magnesitről. Zenei hir. írók, művészek és hangszerkészítők Nagyszabású hangversenyt rendeznek abból az 'alka­lomból, hogy Schunda József a 10000-dik czimbalmot NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE. elkészítette. Minket közelebbről is érdekel ez a dolog, mert Takács Mihály operaénekes szintén szerepelni fog az estélyen. Takácsé a 4-ik pont, mely igy hangzik: a) Rákóczi-nóta gróf Zichy Géza Nemo czimü dalművéből, b) Bercsényi pohara gróf Zichy Géza Rákóczi trilologiájából (először) zenekar kiséret mellett énekli Takács Mihály, a m. kir. operaház tagja. Hangverseny napja decz. 7. Kezdete este 7 és 7s órakor. Szatmáron a Deák Kálmán asztaltársaság holnap, decz. 2-án a vigadó összes termeiben, a szegény gyermekek felruházására tánczmulatságot rendez. Belépő dij 1 K 20 f. Kezdete pontban 8 órakor. Egészségügy. Múltkori híradásunk óta városunk­ban a következő ragályos megbetegedések történtek: 252. Incze Lajos tanár 6 éves fia Gábor, Kispénz- verő-u., vörheny, Dr Winkler, novemb. 24. 253. Tatár János napszámos 8/i éves gyermeke, Gyarmat- utcza 12. sz. Kanyaró, nov. 29-én, Nagy János. Adakozás. Az ev. temető útjainak kiépítésére újabban adakozni szívesek voltak ; Hudoba Gusztáv 10 K SmareglaMihályné 3K Kleine Ilona 4 K. Eddigi adakozás összesen Í38 K. Fedezetlen még 82 korona A szives adományozóknak köszönetét mond: az elnökség. Felsőbányán, múlt szombaton rendkívüli városi közgyűlést tartottak következő ügyek letárgyalásával; 1. Az 1907. évi névjegyzéket a virslisekről, igy mint a bizottság összeállította, a képviselőtestület elfogadta. 2. Salamon Májer ajánlata a nyiresi legelőre a napi­rendről levétetett, tekintettel arra, hogy a nyireser- dőterület helybeli czélokra legelőül kiadható. 3. özv. Báthy Sándorné egyezségi ajánlatát a vár­megye jóváhagyván, ezt a közgyűlés tudomásul vette. 4. Tudomásul vették továbbá a vármegyei közigaz­gatásibizottsági határozatot a felelőség kimondása tár­gyában, azonban az adóhivatali nehéz viszonyok tudatában az illető tisztviselőket a fölmerülhető költ­ségek alól fölmenti és a város ezek viselését magára vállalja. 5. A bérletekre megtartandó árverésről tett jelentést tudomásul véve, ehhez képest a bérleteket kiadják, Majercsik József ajánlatának elutasításával, mely a beadottaknál jóval alacsonyabb. 6. Szentes városnak a hazai ipar pártolása ügyében és Mára- maros vármegye közig, bizottságának az erdei ter­mékek mikénti eladása ügyében közölt határozatához hasonló döntést hozott a mai közgyűlés. 7. A köz­vágóhíd és a vágatási szemledijakról alkotott szabály- rendelet tárgyában bemutatott vármegyei határozatot, a mennyiben a sertésekre a ‘ szemledijat a megye leszállította 60 fillérről 40 fillérre, tekintettel a helyi- viszonyokra a közgyűlés megfelebbezte. A misztótfalusi gör. kaih. egyház pénztára javára e hó 25-én rendezett tánczmulatságon felül fizettek, jegyeiket megváltották a következő urak és úrnők: Simon Aurél 6 K, Móldován Lajos 6 K, Filep Gyula 2 K 40 fil.l, Rád János 1 K 40 fill., Kálmán Mózes 1 K, Pap Sándor, Kató Dániel, Bumb Titusz 80—80 fill., Fekete Gézáné 60 fill., Butyán János 1 K, Tecsi Lajos, Birle János, Kínál Lajos, Gutmán Sámuel 40 —40 fill., és Pap János 20 fillér. Mely áldozatkész­ségükért fogadják az egyházgondnokság hálás kö­szönetét. Az Iparos ifjak Önképző Egyesülete nov. hó 28-án választmányi ülést tartott, melynek tárgyai Közül különösen kiemelendő Galló Antal pénz- j táros jelentése az egyesület vagyoni állapotáról. A jelentés szerint van az egyesületnek jelenleg tiszta pénzvagyona 832. korona. Bár ez összeg egy egye­sületnél, amely 14 éve áll fenn, elenyészően csekély, de ha tekintetbe vesszük, hogy a törekvő egyesület­nek jelenleg 71 rendes és 17 pártoló tagja van, úgy az egyesület iránt érdeklődők vagyon tekintetében gyarapodást látnak, mert mig az egyesület alapítása­kor volt 421 rendes, 88 pártoló tag, most 14 év múltán taglétszám gyarapodás helyett igen nagy apadást látunk s ez az apadás különösen a pártoló tagoknál észlelhető: 71 el kevesebb. Pedig az egy­let, melyre városunk iparos ifjainak igen nagy szük­sége van, méltán megérdemelné a pártolást — Az egyesület a választmány határozata szerint január 12-én tánczestélyt tart a polgári kör termeiben. Ugyan-e gyűlésen lett megválasztva az uj gazda : Kalina Károly. Az emberszeretct nevében. Az állami elemi iskolák tanítótestületének e jelszó alatt kibocsátott felhívására múlt számunkban kitüntetett összegen kívül még a következő ado­mányok gyűltek be: Nagybányai kereskedelmi bank 10 K, Boda Gyuláné 5 K. Singer Jakab 5 K, Robelly Lajosné 2 K, Jeremiás Jenőné 1 K. A nagybányai kath. legényegylet gyűj­tése 33 K Ő0 f. Ehhez hozzájárulták: A kath Legényegylet 4 K, Kondor Sándor, Wernóczy István, Gólya János 2—2 K, Wieszner Richard, Szappanyos Géza, Lende Béla, Jeney Gyula, Mihalik Géza, Farkas Ferencz, Podmaniczky Károly, Miklós István, Feuerstein Manó, Jamnik Viktor, özv. Lipniczky Fe- renczné, Lukács Jenő, Brindus János, Gurszky János, Berg- hammer Mihály, ifj. Incze József, Vajai Sándor 1—1 K. Schind­ler Sándor, Pretori Jakab, Dézsi Lajos. Névtelen 50—50 f. Vigh László 60 f, S. K., Nagy Sámuel, Kriszt Gyula, Szirmai Pál, Kornís Aladár, Gábor Márton, Krizsán Antal, Rózsa Károly, Bakos Mihály, Molnár Károly 40—40 f. Begyült összeg 120 K 60 f. — A cél érdokében tett adományokért midőn az iskola tanítótestülete köszönetét mond, egyben kéri a közönség ér­deklődését. Az adományok közvetve vagy közvetlenül az igaz­gatókhoz küldendők. Kedélyes rendcsinálás. A vásáron nagy baja esett egy helybeli polgárasszonynak. A dédelgetett aradi mézeskalács bódé tulajdonosnője — nyilván tévedésből — tolvajnak titulálta. Az önérzetében vé­rig sértett asszony jajveszékelve keresett igazságot, ! becsületet, csendőrt. A hivatalos közeg hamarosan | előkerült az ő megszokott méltóság teljes lassú járá­sával rendet csinálni. Ámde az aradi magyar egy kukkot sem értett magyarul, a mi csendőrünk meg sváb nyelv iránt volt süket. A helyzet komikus vol­tán egy helybeli tekintélyesebb hivatalnok segített, fölvevén a tolmács és a békítő biró szerepét. És ez­zel megindult a rendcsinálás : a csendőr jegyzett. . . a tolmács szónokolt . . az asszonyok pereltek to­vábbra is . . . Mire a kis becsületügyi eljárás véget ért, többeknek csodálatos módon eltűnt a tárczájok a pénzükkel együtt, ezek is lármát csaptak tőlük telhetőleg, de az átkozott élelmes zsebtolvajok már másfelé kaczagtak. Szerintünk az ilyen becsületügyi eljárásnak a kiváncsi tömeg szétoszlatásával és a pe­res felek neveinek puszta feljegyzésével kell véget vetni. Nehogy, úti figura docet, a zsebtolvajok által rögtönzött lármának a vásáros közönség legyen az áldozata. Zongorahangoló. Komáromy M. debreczeni zon­goragyárostól és hangszerkészítőtől Riskó Alajos Farkas okleveles zongoramester hangszerkészítő érkezett városunkba s itt tartózkodása csak 8 napig tart, legközelebb pedig csak jövő év julius hóban fog ismét városunkban működni. Vállalkozik zongora hangolásra s mindenféle hangszerek javítására is. Úgyszintén elad kitűnő zongorát, gramofont, saját készítésű zongorahangu, vasbelszerkezetü czimbal- mokat és mesterhegedüt jutányos árak mellett, rész­letfizetésre is. Előjegyzéseket elfogad Kovács Gyula könyvkereskedő. A tanítók féláru vasúti jegye. Értesülésünk sze­rint a kultuszminiszter jól megokolt átiratban arra kérte a kereskedelmi minisztert, hogy a nem állami tanítók és tanárok részére is engedélyezzenek féláru jegy váltására szóló igazolványokat. A kereskedelmi miniszter erre szakvéleményt kért a máv. igazgató­ságától és a máv. igazgatósága megadhatónak ítélte a kérést. Ily módon nem sokára meglesz a várva-várt féláru-jegy váltására szóló igazolvány. Örvendünk e liberális intézkedésnek, mely egyfelől a tanítók régi vágyát fogja kielégíteni, másfelől kulturális tekintet­ben is hivatva a közművelődést emelni. Ezenfelül — mint többször kifejtettük — az államvasutaknak sem lesz kárára, mert a sűrűbb utazással bőségesen meg­térül a féljegyek ára. Rumpold Gyula igazi amerikai ember, nemcsak szállodát teremtett egy-két hónap alatt, nemcsak istállót rendezett be a szállóhoz, amit lehetetlenség­nek tartottak, hanem most két nap alatt a csator­názást is rendbehozta, szerdán felbontották az ét­terem padozatát s csütörtökön este már vacsoráltak benne, aki talán kételkedik szavainkban, az keresse föl az éttermet. Szép jó praktikus és olcsó ajándékot vásárolni mindenki hajlandó, ámde nehéz a jó tanács. Meg­könnyítheti magának mindenki, ki díjtalanul meg­hozatja az országos jóhirü Löfkovits Arthur debre­czeni ékszerész czég nagy képes árjegyzékét. Születtek : 398. nov. 21. Bencsik Lajosnak »János Árpád.« 399. nov. 22. Nonis Károlynak «Erzsébet.« 400. nov. 27. Rád Péternek »László.« 401. nov. 24. Horovitz Simonnak »Ernő« nevű gyermeke. Meghaltak: 370. nov. 25. Dobránszki Dorcsa özvegy Jenik Józsefné róm. kath. 75 éves, aggkór­ban. 371. nov. 26. Nitsch Glycér Pál róm. kath. 47 éves minorita lelkész, álképlet a hasban. 372. nov. 28. Pap József, gör. kath. 42 éves, nyug. bánya­munkás, tüdőgümőkórban. 373. nov. 29. Dumitrán Mártha gör. kath. 13 napos, erdőmunkás gyermeke, veleszületett gyengeségben. Kihirdetés alatt állanak: Derecskéi József Lajos és Papolczi Mária özv. Lajos Pálnénagybányai lakosok. Népmozgalom: A f. év november havában házasság kötetett 11, született 22, meghalt 22. Az év elejétől november hó végével bezárólag: házasság köttetett 107, született 401, meghalt 373. Hasonlítás az előző év hasonidejével: akkor volt a házasság- kötések száma 95, most 107, több 12. A születések száma 377, most 401, több 24. A halálozások száma 369, most 373, több 4. Henneberg selyem csak közvetlenül! Fekete és színes 60 krajczártól 13 forint 35 krajczárig méteren- kint blúzoknak és egész öltönyöknek. Bérmentve és vámmentesen házhoz szállítva, Gazdag mintaválaszték postafordultával. Henneberg selyemgyára Zürich. Szerkesztői üzenetek. A szegény zsidó legközelebb jön. Köszönettel vettük mind a kettőt. Szívessége nagyon lekötelez. A rovat most már le volt foglalva. Kolosvári egyetemi kör. Egyesületeknek, mi is, mint sok más lap, ingyen példányt nem adhatunk, hiszen a körök épp azért alakulnak, hogy sok ember együttesen, igen olcsó pénzért olvassa a lapokat, némely kaszinóban 200 tag is hozzájut 1 írtért az újság­hoz negyedévenként, egy emberre tehát csak egy íillér esik Ez már valóban nem drága. R. K. Nagyág. Csakugyan elmégy, vagy csak költemény az egész. Hová viszen utad ? Ikone. Mi győzött? A holló. Rövidebbeket kérünk, a mit egy tárczában egyszerre lehet közölni. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Révész János. Eladó ház. Veresvizi utón, a Széchenyi li­gettel szemben, nyaralónak igen alkalmas, csinosan berendezett uj ház, nagy gyümölcsös kerttel eladó. Értekezni lehet ugyanott a 21. sz. a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom