Nagybánya és Vidéke, 1906 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1906-11-04 / 44. szám

44. szám. most már igazán valóságos nagy kincset képeznek a reformátusok szép tornyában. Elhalálozás. Lapunk zártakor értesülünk, hogy Incze Sándor a Kai. Szt. József bánya főrészvényese, Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának és Nagybánya város képviseletének tagja ma délben 12 órakor szivszélhüdésben hirtelen meghalt. Teme­tése mint értesülünk folyó hó 5-én délelőtt lesz. Elhunytét családja, kiterjedt rokonsága s számos jó barátja fájlalja. Gyászlap. Soltész Elemér ev. ref. Jelkésznek e hó 1-én kora hajnalban meghalt legkisebb gyermeke, az öt hét előtt született Annusba. Gyenge kis leányka volt, kinek megmaradásában kezdettől fogva nem igen bíztak, mégis fájdalmas a szerető szüléknek édes gyermekük elvesztése. A család bánatában szá­mosán osztoztak, kik sürven felkeresték a gyászoló házat. A kisded temetése nov. 2-án d. u. 2 órakor ment végbe előkelő résztvevő közönség jelenlétében. A háznál Révész János, a sírnál Boronkay Béla mondott imát a kis halott felett. A bánatos szülék­nek hitbeli vigasztalást és mielőbb való megnyug­vást kívánunk! Erdcégés. A Felsőbánya, Kisbánya, Kapnik és Fernezely vidéki erdőrészletek már hetek óta égnek. Október 21-én a fernezelyi erdőkből kiindulva a Kisbánya melletti »Negyedében pusztított a tűz, onnét a kisbányai »Tyuz«-ra csapott át, tovább a »Csonkás«-ra. Egyszer-egyszer eloltották, majd ismét meggyujtották a fákat. A tűz tehát folytonosan ter­jedt s átment Gödörke, Egrestó, Szádokos, Árokalja, Tótpatak magaslatokra és hegylejtőkre. Pár nap előtt égett a Vereshegy és Borkút, ennek oldalát nov. 1-én oltották el. Ugyanez nap a fernezelyi palás felett is hatalmas lángivek nyaldosták a hegyet, igen szép látványt nyújtva a nagybányaiaknak. Tűz­oltóságunk kivonult s ezt a tüzet előbb lokalizálták és el is oltották. Legtöbbet használt azonban mind­ezekre a csütörtök éjjeli és pénteki hatalmas eső, mely most már végleg eloltotta az erdőséget az egész nagy területen. Az Összes Választók aláírással levelet küldöttek i dr. Földes Béla orsz. képviselőnknek, kérve öt a víz­vezeték és csatornázás mielőbb való létesítésében szives közbenjárásra. Földes Béla erre a következőleg vála­szolt: »Legnagyobb érdeklődéssel kísérem az említett ügyet és készséggel teszem meg ez ügyben a minisz­tériumban a szükséges lépéseket. Azonban természetes, hogy addig nem járhatok el, mig erre a hivatalos tényezők részéről felhiva nem vagyok. Engemet is meg­lepett és ennek többször a nálam járt nagybányai barátaim előtt kifejezést adtam, hogy daczára annak, miszerint a megállapított határidőre a miniszteri ki­küldött tudtommal nem volt Nagybányán, semmi hiva­talos felszólítást a közbenjárásra nem kaptam. Mihelyt ily felszólítás a kezemhez jut, a szükséges lépéseket a legnagyobb készséggel megteszem s megvagyok győ­ződve, azonnali sikerrel. Kiváló tisztelettel dr. Földes Béla. E levélből, úgy látszik, mégsem a felebbezések hátráltatják a korszakos alkotásokat. Krüzselyi Erzsiké azzal a kérelemmel fordul mindazokhoz, akik legközelebb sajtó alá kerülő »Örök csendben« ez. verskötetére gyűjtő-iveket kaptak, hogy azokat, ha betöltetlenül is, legkésőbb nov. hó 15-ig szíveskedjenek hozzá, M.-szigetre el­juttatni. Halottak esteje a blidári temetőben. Papp Lajos | felsőfernezelyi g kath. lelkész nevezetes újítást hozott be paróchiáján. Ugyanis felkérte híveit, hogy a kegyeletnek áldozva, a sírokat a temetőben világít­sák ki s mivel az anya-paróchiában csakis halottak estéjén világítanak, blidári hívei már a múlt vasárnap este gyönyörűen kivilágították a halottak birodalmát j idegen országba, azok jobb szívvel voltak hozzája, mint a keresztények, mint saját vérei. És alig húzta ki lábát az országból Rákóczi, el­némultak a lutheránus harangok. Görgei Imre jezsuita főnök (még a neve is milyen jó) katonai karhatalmat hozott magával. Steiaville erdélyi generális Dujardin (olv. Düzsardai) nevű com- mandansa három compania lovas némettel megszállotta a várost, körülbelől ezer vasas német állott ki a piaczra. Ezzel az óriási katonai erővel 1711. okt. lö-án d. e. 10 és 11 óra között erőszakkal elfoglalták templomot harangokkal együtt. Ravasz F'erencz jezsuita superior (ennek is elég jó neve van) később földig romboltatta ezt a templomot. Elment Rákóczi az igazságos, a jóságos, a bölcs a magyar fejedelem idegen országba, elmentek, elhall­gattak vele együtt a mi harangjaink is. Egyszercsak, csodák-csodája visszajött Rákóczi dicsőséggel, ragyogó pompával, fényes ünnepségek keretében és megszólalt ismét a luth. harang is az ö tiszteletére. Százkilenczven év alatt, hogy kiveszett a köztu­datból az, hogy kétszáz évig kongtak-bongtak a lut­heránus harangok már Nagybányán! Mennyi baja volt vele a nagy közönségnek, hogy »nincs harang« nos hát visszahozta Rákóczi, nem kell többé sajnálkozni. összesen mintegy öt régi mázsa a súlya koroná­val együtt, Schaudt András öntötte 1847 ben Pesten. 1848-tól Kossuth idejétől az ev. ref.-eknek szolgált, hadd szolgáljon 1906-tól Rákóczi idejétől nekünk lega­lább is addig mig egy nagy név föl nem merül újra a történelemben. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE. s Papp Lajos lelkészük este 5 órakor a temetőben az elhaltakért »Parasztást« és szent beszédet tartott. Híveit annyira meghatotta ez a funktió, hogy sz. beszéd után — a lelkész indítványára gyűjtést ren­deztek a szegény gyermekek felruházására és oly szép összeget gyűjtöttek össze, hogy télire felöltöz­tetnek ruhával mintegy 30 iskolás gyermeket. A nemes tett nem szorul dicséretre. Tánczmulatság. A felsőfernezelyi gk. egyház­tanács, f. év nov. hó 11-én jótékonyczélu zártkörű tánczmulatságot rendez. Kezdete este 7 órakor. Belépő-dij személyenként egy korona. Papp Lajos lelkész, elnök. Albu László tanító jegyző. Hobán Károly főgondnok. Esküdtek névsora. E hó 18 án megkezdendő esküdtszéki cziklusra az esküdtek kisorsolása a múlt hó 27-én történt meg. Kisorsoltattak a következő, esküdtek : — Rendes esküdtek : Medvei Ede magánzó Nagykároly, Paál György kovács, Politi János hiva­talnok Szatmár, Lénárd Jenő gazdatiszt Mérk, Korok- nay Károly ügyvéd Szinérváralja, Gellért Béla fő­mérnök Nagybánya, Irsik Ferencz kereskedő Nagy károly, Jakab Mihály kötélgyártó Szatmár, Öszjános kereskedő Nagykároly, Domahidy Viktor nagybirto­kos Angyalos, Boér Károly kereskedő Sz.-váralja, Deli Béla főmérnök, Halász Mór kereskedő, Dobrai Endre kárpitos, Bettelheim Adolf kereskedő Szatmár Drumár János ügyvéd Nagybánya, Antal Lajos föld- birtokos Vetés, Mándi Géza földbérlő Vállaj, Máyer József keresk. Osváth Elemér tanár Szatmár, Stuller József iparos Nagykároly, Mikolay Aladár földbir­tokos Csenger, Klein Andor birtokos, Nagy Eduárd háztulajdonos Szatmár, Nikkel Kálmán urad intéző Szaniszló, Dr. Várady János ügyvéd Nagykároly, Kreiter Pál földbirtokos Nagymajtény, Klein Lipót szeszgyáros Szinérváralja, Popovics Mihály földész Nagypeleske. Pótesküdtek; Mikó László gazdálkodó, Imre Károly háztulajdonos, Hauler László asztalos, Ekker János szatócs, Asztalos Bálint kertész, Rédl Károly bankfőnök, Mayer Sámuel birtokos, Med- gyesi Zsigmond földmives, Reich Károly term, keresk. B. Nagy Károly Szatmár. Jótékonyság A »József főherczeg« szanatórium részére halottak napja alkalmából szerkesztőségünkbe a következő adományok érkeztek be: Révész Jánosné 2 K. Mócz János és neje 2 korona. Amidőn ezt nyugtázzuk köszönetünket fejezzük ki a jótékony adakozóknak. Az összeget rendeltetési helyére jut­tatjuk. Az ev. egyház tornyába okt. 29-én tették fel a reformátusoktól megvett harangot. Pozdech utóda Thury Ferencz budapesti harangöntő gyár szerelte fel újonnan s a ezégnek szerelője Szlezák László valóban mesteri munkát végezett. D. e. V211 órakor kapta meg a vonattal a szereléshez az esz­közöket s délután 5 óráig a ref. toronyból lehozta, az ev. toronyba felhúzta s teljesen beállította, hogy a nagy Rókóczi sírba tétele alkalmával meghúzható legyen. Berindán Pál fuvaros szives volt ingyen behozni a szerelést a vonattól s egyik templomból a másikba átszállítani a harangot, miért is a derék, nemes gondolkozásu egyénnek az egyház presbité­riuma köszönetét szavazott. A harangot először a lelkész fia Révész Zoltán húzta meg. Nem lesz ér­dektelen közölni, hogy az újharangot csak istentisz­teletek előtt és temetések alkalmával szólaltatják meg. Meghúzásának dija akár egyházbeli, akár más vallásu halott tiszteletére 3 korona. Baleset a Reizman-féle gyárban. Felsőbányán a Reizman-féle fürészgyárban f. hó 2-án egy gyári munkás sérült meg. Rogozsán Kornél 21 éves giród- tótfalusi születésű, felsőbányái lakosnak jobb kezét munkaközben egy kerékszij bekapta s az alsó kar­ját egészen ketté törte, úgy, hogy csak a bőr és in tartotta össze a kiállott csontszilánkok körül, mikor a városi főorvoshoz felszállitották. Színházi jelentés; Szabadhegyi színigazgató a napokban a következő tudósítást küldötte szét vá­rosunkban. Van szerencsém e város színház pártoló közönségét értesíteni, miszerint jól szervezett tár­sulatommal opera, operette, dráma, vígjáték és nép­színmű működésemet a legközelebbi napokban A boszorkány Sardou Viktor világhírű színmüvével megkezdem. Műsorom a budapesti színházak újdon­ságaiból van összeállítva és Ígérem, hogy itt idő­zésünk alatt a fővárosban színre került sikert arató újdonságokat mind be fogom szerezni és előadni. Műsor, mely feltétlenül színre kerül: Operettek: Bolygó görög, kültelki herczegnő, Gülbaba, János vitéz, Danczigi herczegnő, Bobherczeg, Drótostót, Katalin, Ádám és Éva, Görög rabszolga, Napfogyat­kozás, Szép galethea, Bőregér, Parasztbecsület. Énekes bohózat; Egy görbe nap, SmólenTóni, Kukta kisasz- szony, Utazás a válás körül, Jerikó falai, Doritt kis­asszony. Népszínművek: Csikós, Amit az erdő mesél, Régi szerető. Mikolai biró, Muzslai bankó, uj nép­színművek. Vígjátékok: A Zsába, Vén leányok, Ki- linkrankei herczeg, Képviselő ur, Szivem, Csók, Fernand házasodik, Csak párosán. Színmüvek ; Emig­ráns, II. Rákóczi Ferencz, Tetemrehivás, Becstelenek, Bölcső, Brankovics György, Ocskay brigadéros, Becsületbiró, Fedora, Kurucz Feja Dávid. Társulatom névsora a következő: Képes Laura, operette és nép­színmű primadonna. E Nánásy Juliska operette sou- berette énekesnő. Erdélyi Anna, népszínmű énekesnő. N. Bodroghy Lina, drámai hősnő és vígjátéki szende. Ováry Rózsi, szende színésznő. Szirmay Jozefin, anya és társalgási színésznő. Csanádi Lenke, komika. Szél Minka, társalgási. »Kőhalmi Rózsi, Szilágyi 1906. November 4. (3) Rózsi, Sarkady Andrásné, Pap Juliska, Veszprémi Margit, kardalos és segédszinésznők.« Koronkay Róza súgó. Szabadhegyi Aladár, hős szerelmes rendező. Pintér Dezső (titkár) lyrai szerelmes bouvdvánt. Szigethy Antal, szerelmes énekes. Sarkady András, operette és népszínmű énekes. Kőhalmi Aladár, ke­délyes apa, operette buffó. Kovács Sándor, natur- bursch »Tóth István, Bágyoni Szabó Ferencz, Pász- tohy Ferencz, Nagy Miklós, kardalos és segédsziné- szek.« Intődy László karnagy, Spuler Krisztina pénz- tárnokné, Erényei János kellékes, két segéddel. N. érd. közönség! Társulatommal a városok igényeihez képest, a vidéki nagy színházak tagjai közül, nagy áldozatok árán beszereztem a fővárosi színházak összes újdonságait, tettem ezt azon reményben, hogy a város közönsége áldozatkézségemet méltányolni fogja és pártfogásával elősegíti, hogy kitűzött czélom- nak megfelelhessek. —Ezzel szemben jgéretet teszek, hogy előadásaim mérete meg fogja ütni a kellő mér­téket és hogy kifogástalan előadásban fogom be­mutatni a budapesti színházak ujdonságait. Minthogy az idény legnagyobb biztosítéka a bérlet, tisztelettel kérem a n. é. bérlő és miipártoló közönséget, hogy a bérletet minél tömegesebben felkarolni szívesked­jenek. Bérletárak 12 előadásra támlás és oldalszék 20 K. körszék 16 K zártszék 12 korona. A bérlet eszközlésével, bérletpénzek nyugtázásával, előzetes intézkedések megtételével Pintér Dezső színházi tit­kár van megbízva. Azon reményben, hogy a n. é. közönség igyekezetemet és fáradságomat méltányolni fogja, magamat és társulatomat b. pártfogásába ajánlva vagyok, kiváló tisztelettel Szabadhegyi Aladár, szín­igazgató. Tüzesetek Felsőbányán. Október 31-én déli 7*1 óra tájban gyuladt ki a Reizmann-féle fürészgyár közelében az alsó-utcza végben fenállott Lusenszki Károly féle ház; utána nemsokára lángba borult a szomszédságában Dóra István felsőbányái borbély tulajdonát képező uj ház is, Mind a két ház rövid idő alatt teljesen leéget a szomszédos két istállóval és kovácsmühelylyel, melyből csak a vályog fal maradt meg. Az összes kár vagy háromezer hat­száz korona. Semmit sem tudtak megmenteni, pedig már a padlások is megvoltak rakva télire valókkal; a ládák, szekrények, szóval minden a mi a helyiségben csak volt, teljesen elpusztult. Egy ház sem volt biztosítva. Azt állítják, hogy a Reizmann- féle fűrész gép kéménye nagyon szórta a szikrákat s ez okozta volna a gyulást. A vizsgálat ez irány­ban folyamatban van. A tüzkárosultak a becslést szakértőkkel eszközük, hogy a kártérítési keresetet megindíthassák. Ugyan az nap délután 3 órakor közel a már leégett házakhoz gyanús körülmények közt gyűlt meg Fogéi Mór istálóján a szalma, de meg mielőtt kitört volna a tűz, szerencsésen eloltották, A rendőrség megindította a vizsgálatot. Ugyancsak október hó 26-iki éjjel fél tizenegy órakor kigyuladt a fővölgyi 8-ik számú kinestári zúzó 61 méter hosszú, 14 méter széles épülete, melynek fedele teljesen leégett; azonban a beíső berendezésekben semmi kár sem esett. A tűzoltást a fővölgybén lakó munkások végezték. Mi okozta a gyulást, ezt biztosan nem tud­ják; azonban legvalószínűbb, hogy az ottani gőzgép kéményéből tüzes szikra került a fedélzetre. Fatolvaj Nagy mennyiségű deszkát és zsindelyt talált Hobán László felsőfernezelyi lakos szénatartó­jóban elrejtve a kir. csendőrség, s kiderítette, hogy az illető ez anyagokat a városi erdészettől lopta. A kir. járásbíróság fog ítélkezni a fatolvaj felett. Csak egy virágszálat! Esdve kérjük a mi jó közönségünket, rója le azt a szent vámot, a melyet a szegénysorsu tüdőbetegek megmentéséért tőle kérnek. Ne dobják el azt a befizetési lapot vagy utalványt, melyet a József kir. herczeg szanatórium egyesület (Budapest, IX., Lónyay-utcza 47. sz.) a napokban szét küldött, és ha valóban csak egy vi­rágszál váltságdíját is ,de küldjék el. Azt mondja Mikszáth, hogy még most is siratjuk a mohácsi csatát, a hol 25.000 magyar veszett el és közöny nyel ölbe tett kézzel, siváran nézzük ennek a derék egyesületnek fáradhatatlan tevékenységét: melylyel minden évben annyi magyart tudna megmenteni, a hány a mohácsi csatasikon elvérzett, ha a közönség a halottak napi koszorúból egy szál virág árát va­lóban elküldi. Fogja el a sziveket az emberszeretet meleg érzete és ha nehány krajczárral is; de áldoz- ! zunk ! Nem szabad a magyarnak pusztulnia ! Fillére­ket, koronákat egyforma mélységes hálával fogad a József kir. herczeg szanatórium egyesület, mely az ország minden tájáról tehát tőlünk is vesz föl majd gyógyitóházában (már épül az első) betegeket. Sikkasztó levélhordó. A helybeli m kir. posta hivatalnál Kenderessy Imre levélhordó több rend­beli súlyos bűntettet követett el, igy a postán érke­zett utalványokat a czimzett nevében maga irta alá s az igy fölvett pénzt elsikkasztotta, hamisított posta- utalványokat is készített, egy összeget a hivatallal kétszer is kifizettetett stb. Mintegy 1500 koronára rúg az elsikkasztott összeg. Kenderessyt elfogták s | a járásbíróság fogházába zárták. Egris Rezső postai | és távirdai titkár vádat emelt a furfangos levélhordó 1 ellen, aki azonban mindent tagad. Pesach gyümölcs. Egy külföldi kiviteli ház ritu­ális gyümölcsöt keres u. m. szilvát, almát és körtét | megvételre. A gyümölcshöz egv orthodox rabbitól bizonyítvány kell. Zárt ajánlatok az árnak, a termelő és a rabbi nevének jelzéze melleit D. U17.7, sz. a. ; Haasenstein és Vogler G. G. Budapest czim alatt küldendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom