Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-08-27 / 35. szám

Augusztus 27. 1905. kérdésekre, s különösen a leégett épületek három ol­dalán az utczaszélesitésekre vonatkozólag tegyen rész­letes javaslatot. A kaszinónak igen szép hangversenye volt múlt vasárnap. Elegáns közönség gyűlt a Kaszinó terembe mintegy százan lehettek, akik eljöttek a sokat ígérő műsort meghallgatni. Zsembery Tivadar játszott elő­ször. Liszt—Mandelsohn—-Bartholdy : Hochzeitmarsch und Elfenreigen volt jelezve a programban s való­ban a nagyszerű Hochzeit—Marschot oly bravúrral adta elő Zsembery hogy önkéntelenül hatal­mas tapsokra ragadta a közönséget. Mivel Halmay Aranka be volt rekedve, az ének elmaradt. A trio következett. Glanzer Malvin zongorán, Alföldy Zol­tán cellón, Homola László hegedűn játszott. Az össz- játék kifogástalan volt, minden egyes szereplő mű­vészileg oldotta meg feladatát. Érdekes pontja volt az estélynek Dankovitz Antal fellépése, aki hang­versenyen eddig szokatlanul vadászküríón adott elő egy szép Schubert dalt, és a Jánosvitézből egy rész­letet. Oly finoman, kedvesen interpretálta ezt Szőke Béla zongorakisérete mellett, hogy kellemes, anda­lító volt minden hangja a kürtnek. János vitézt meg kellett ujrázni. A vadászkürt polgárjogot szerzett. Zsembery Tivadar Liszt Magyar rhopsodiáját adta elő végül s mivel a közönség tetszésének oly freneti­kus kifejezést adott hogy nem akart még megválni a művészi zongorajátéktól, megszerezte még a »Tro­ckene Blumen« czimü Schubert darabbal is. Ezután táncz következett az uj parketten, zene és társas­vacsora. A mulatság reggeli 4 óráig tartott. Tiszta Jövedelme a parkett költségére megy. Gyászhirek Szilágyi László főmérnök özv. Katóka Sándorné testvére, Hódmezővásárhelyen aug. 24-ről 25-re viradó éjjel meghalt életének leg­szebb férfi korában. A boldogult az utóbbi időben gyengélkedett s hosszabb időt töltött Meránban, azonban, úgy látszik, egészségét már nem lehetett helyrehozni. Neje és több gyermeke siratja s Bánván számos rokona a derék, kedélyes, tipikus magyar embert a ki csak 48 éves volt. Temetése ma d. u. ment végbe Hódmezővásárhelyen. Konczvald József a város takarékpénztára könyvelőjének Konczvald Károlynak testvére, ki jelenleg a diósgyőri vasgyár­ban talált alkalmazást s ott nyolcz hó előtt meg is nősült, 23-án hirtelen elhalt. A boldogult 28 éves fiatal ember eredetileg haditengerész volt s részt vett a Chinai háborúban, hol a golyók, torpedók megkímélték s most kellett elhalnia, mikor ő is a házas élet csendes révébe jutott. Nyugodjék békében ! Incze Lajos »Költemények« czimü füzete meg­jelent, és Kapható Kovács Gyulánál 2 K 50 fillé­rért. A ismertetésére legközelebb rátérünk. Lioni felvonulás. Kedden, augusztus hó 22-én, a toronyőr tüzet jelzett Giródtótfaluban, a tüzőr- ség ki is rohant a veszélyeztetett területre s meg­győződött róla, hogy a tótfalusiak téglát égetnek. Hát ilyen az a toronyi jelzés, egyszer semmit sem jelez, mert az őr délfelé nézi ki a szemét s a háta mögött éjszakon van a tűz. máskor tüzet jelez, és nincs tűz. A modern korszakban ezt máskép csinál­ják, van vagy húsz tűzjelző állomás egy ilyen vá­roson, mint Nagybánya, ahol egy gomb megnyo másával egy pillanat alatt lehet értesíteni a tüzőrsé- get arról, hogy valahol kiütött a tűz s még akkor, mikor pl. a szobában csak egy ágy ég, vagy egy függöny, az istállóban még egy köteg széna gyuladt meg, nem akkor, mikor a lángok már a tetőt nyal­dossák. A mai rendszer mellett csak akkor jelezhe­tik a tüzet, mikor már nagy a veszedelem. Ez éppen olyan, mint mikor a doktort a haldoklóhoz hívják, és nem akkor, amikor még kisebb a baj. Mó­dot kell nyújtani arra, hogy csirájában elfojthassuk Grout nem állanak jó lábon egymással, mert töb­bek között mind a ketten ugyanazon hivatalra vágy­nak : New York állam kormányzói székére. Nagyon sokszor megesik, hogy politikai okok­ból az egyik összevész, egy alantasával és ezt kö­vetkezésképen hivatalából elbocsájtja. — Mit tesz Erre a másik? Vannakot és rekontrát mond, és az elbocsátott hivatalnokot nagyobb fizetés mellett a saját ügy­osztályába nevezi ki. Szóval vígan vagyunk New Yorkban: Van New Yorkban egy borzasztó rossz, de rop­pant belyosásos napilap, a nyolczszázezer példány­ban megjelenő »Evening Journal,« Ez minden alkal­mat megragad, hogy a városi tisztviselőket megtá­madja. (Épen ezért most egy hatszázezer dolláros pert varrt a kiadó nyakára a városi ellenőr, Mr. Gront.) Ez a lap a városi adminisztráczió folytonos támadása miatt elvesztette a városi hirdetéseket, ami 65 ezer dollár veszteséget jelent évenként Ezt a ki­adó meg sem érzi 50 millió dollár vagyona mellett. Most még csak azt szeretném feltüntetni, mi a véleménye egy müveit amerikainak e dologról. A Newyorkban 200 ezer példányban megjelenő »Review of Reviews« nevű előkelő fo vóirat fő- szerkesztőjével, Mr. Van Normáiméi nagyon közeli ismeretségben állok, a mennyiben a magyarországi helyzetről rendesen én szoktam felvilágosítani. Mr. Van Normanne!, mikor e kérdést; a poli­tikai korrupcziót felhoztam és véleményét kérdeztem ezeket felelte: — Fiatal barátom! A mig a dollár az ember ideálja, mindig lesznek egyének, kik a princzipiumot az elvet dollárért adják el. Beösmerem, a korrupczió NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 35. szám. (3) a tüzet, létesíteni kell a tűzjelző állomásokat, hisz úgy értesülünk, hogy ez mindössze 1000 koronába kerül (Ennyibe egy év alatt a toronyőrség is be­lekerül,) akkor nem lesznek lioni felvonulások és nem fog mindig későn érkezni a tűzoltóság. Tenné szetes, hogy a vízvezeték még a tűzjelző állomás­nál is többet ér. Harapós ember. E hó 24-én Szinérváralján a csendőrök elfogtak egy gyanús embert, aki magát semmivel sem tudta igazolni. Azzal gyanúsították, hogy ő lopta el a Gergely György dr aranyóráját, ide hozták az illetőt Nagybányára, ő magát hol Horovitznak hol Klein Lipótnak mondotta, s vagy 10 esztendőről nem tudott számot adni életéből. Mivel emlegette, hogy Pesten is volt s az al­kuszi mesterséggel foglalkozik, azt mondták a csendőrök, hogy elszállítják Pestre, erre annyira kezdett rúgni, kapálódzni, harapódzni, ordítani a vá­rosháza udvarán, hogy meg kellett vasalni, föltet­ték a szekérre, onnan is ledobta magát s azt kiabálta, hogy öljék meg, vagy csináljanak vele akármit, csak Pestre ne vigyék, különben utolsó napjait Szilágy- csehen töltötte, ahonnan lánynézőbe ment Váraljára. Erre elvitték a csendőrök Szilágycsehbe, s onnan tegnap délután hozták haza. Az illető igen gyanús, azonban a vizsgálat érdekében még most egyebet róla közölnünk nem lehet. Mennyit kap a város mint tüzkarosult ? A biz­tositó társulatokkal az egyezség végre megtörtént, a város összesen 40000 koronát fog kapni a tűzkárért. Ezenkívül reméljük, hogy a mentésért és a tűzoltók fáradozásáért is fognak az intézetek nagyobb össze­get folyósítani. Az Istvánnapi országos vásár élénk forgalmat mutatott. Hétfőn az árak tulmagasak voltak, rend­zavarás nem történt, felhajtottak 1826 szarvasmar- j hát, 232 lovat, 493 sertést, összesen 2551 dbot El- ; adtak 943 szarvasmarhát, 85 lovat, 370 sertést, ösz- szesen 1898 darabot. A kirakó vásárra sok szép gyűlt össze s ez is látogatottabb'volt, mint máskor. ! A nagybányai állami polgári leányiskolában és a vele kapcsolatos női kézimunka-tanfolyamon a jövő 1905 — 1906. tanévre szóló beiratások szeptember hó 5-én és 6-ik napjain fognak megtartatni minden­kor 8 —12-ig. A javító-vizsgálatok szeptember hó 1- én, a pót- és fölvételi vizsgálatok szeptember hó 2-án, a magánvizsgálatok pedig szept- 4-én d. e 8-10 és d. u 3—6 óráig lesznek. A javító-, pót- és felvételi vizsgálatok díjmentesek, a tanév ünnepélyes meg-/ nyitása szeptember hó 7-én lesz. Az intézetbe először beiratkozó növendékek a beiratásnál szüleik, gyám­jaik vagy azok megbízottjainak kíséretében tartoznak megjelenni és előmutatják a) az előző osztályról szó­ló bizonyítványt; b) keresztlevelet és c) ujraoltási bizonyítványt- A polgári leányiskola első osztályába oly növendék léphet be a) ki életének 10 évét bétöltötte; b) ki az elemi iskola IV. osztálya számá­ra előirt tanárgyakban kellő jártasságát vagy bizonyit- vánnyál, vagy az állami polgári leányiskola tantes­tülete előtt felvél éli vizsgálat utján igazolja. 1. Évi tandíj 10 K. 2 Behatási dij 1 K. 3. Ifjúsági könyv­tára 1 K. 4 Értesítőre 1 K 20 f 5. Orsz. t. nyugdíja­lapra 30 f. A tandíj egészben vagy részban a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1896. évi 34 316. sz. alatt kelt rendelete értelmében elengedhető, a 3., 4. és 5. pont alatt jelzeteket azonban a beira­tások alkalmával mindenki megtartozik fizetni. A tandíj elengedéséért csak azok folymodhatnak, kiknek az ének, szépírás és testgyakorláson kívül kettőnél több elégséges osztályzatuk nincs. A kérvények a szatmármegyei kir tanfelügyelő úrhoz címezve, a beiratás alkalmával az igazgatóságnál nyújtandó be. A folyamodványhoz csatolandó: 1) az előző tanévről nagy szégyen, (disgrace) Amerikára, de nem kell felejtenünk, hogy korrupczió mindenütt létezik. Mi­nél gazdagabb az állam, annál nagyobb az. Európá­ban is megvan a korrupczió, csakhogy az odavaló újságok nem mernek arról irni. mig a mi újságjaink feltárják azt teljes nagyságában S nem kell elfelejte nünk, hogy a nép azt akármikor megakadályozhatja, és hogy a politikai erkölcsök nálunk mindig ja­vulnak.« Ez utóbbi állítás igazságát fényesen bizonyítja Dilinek az esete, ki 300 ezer dolláros ügyvédi prak- szisát hagyta abba, hogy biró lehessen 3009 dollár fizetéssel és Rootnak, a világ legelső ügyvédének példája, ki félmilliót jövedelmező ügyvédi gyakorla­tát nyolczezer dolláros állással, az Égyesült államok külügyminiszteri tárczájával cserélte fel. »Az amerikai nép — írja a World — nagy po- ] litikai újjászületésre készülődik. A nép kezdi felfogni a politikai és pénzügyi korrupczió nagyságát teljes mivoltában, és ama veszélyt, mely a köztársaság in­tézményeire, ebből származhatik. A reakczió már megindult és a közférfiak, kik bátorságot vesznek maguknak a reform mozgalmak élére állani, lesznek azon egyének, kiket a nép hivatalba fog helyezni. Az uj reformátor már nem tréfa többé. A régi reformátorok azt hitték, hogy a versenyvizsgálatok alapján elnyerendő hivatalok rendszere a jó kor­mányzat kezdete és mindene. Az uj reformátor tudja azonban, hogy jó kormányzatról nem is lehet szó, bármilyen legyen is a rendszer, ha az adminisztrá­torokban nincs integritás és karakter. Ezek lesznek a jövendő amerikai politikának főrugói.« szóló iskolai bizonyítvány; 2) egy évnél nem régibb keletű szegénységi bizonyítvány. A tanügy terén működő egyének gyermekei, ha jó előmenetelt, szorgalmat és jó magaviseletét tanúsítanak, a tandíj fizetése alól szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül is felmentetnek. Ily esetekben a folyamod­ványra 1 koronás, a mellékletekre 30 filléres bélyeg teendő. A folyamodványok a szülő és nem a tanuló nevében írandók. A kellőleg föl nem szerelt folya­modványok tekintetbe nem vétetnek. A szülők kü­lönös figyelmébe ajánljuk a következőket: 1. A nm. vallás- és közokt miniszter urnák 56139/1889. sz. alatt kelt rendelete szerint a kézimunka, szabadkézi és a mártani rajz, szépírás, testgyakorlás és az ének alól csak a tiszti-és a hatósági orvos által kiállított orvosi bizonyítvány alapján — a tanév elején — lehet felmentésnek helye. A fölmentéshez megki- vántató orvosi bizonyítványokat a tiszti főorvos ur az iskola helyiségében megejtendő orvosi vizsgálat alapján fogja kiállítani. A kir tanfelügyelő ur csakis ezen bizonyítvány alapján adja meg a fölmentést. A vidéki szülőket kéri az igazgatóság, gyermekeik el­helyezésénél forduljanak hozzá tanácsért. Olyan helyre, hol már fiuk is vannak elhelyezve, a pol­gári leányiskolái tanuló nem helyezhető el. A kézi­munka-tanfolyamon tetszés szerint a varrócsoport vagy a hímző csoport tárgyaira lehet beiratkozni. A varrócsoporton fehérnemű- és felsőruha szabást és varrást tanulnak, tetszés szerinti vegyes munkákat készitenek ; hímző csoportban a vegyes munkákon kívül fehér és színes hímzést tanulnak. A kézimunka­tanfolyam tanulói ugyanazon dijakat fizetik, mint a polgári leányiskola növendékei; de az egész tandíj év elején fizetendő be Az elméleti tárgyakból in­dokolt esetekben felmentést ad a testület a rajz alól azonban csak elkerülhetlenül szükséges esetek­ben adhat fölmentést annál is inkább, miután úgy a szabásrajzolás, valamint a kézimunka tanuláshoz rajzismeretre igen nagy szükség van. Waigandt Anna gazgató A hétalvó. Petiik András 11 éves felsőbányái fiú, akit a 22-ik számú vasúti őrháznál Felsőbánya és Giródtótfalu közt a pályaőr tart s annak tehe­nét őrizte, f. hó 22 én, d. e. 7 és 8 óra közt a pá­lyatesten, a sínek közt elaludt, a Felsőbányáról jövő s különben is nagy eséssel haladó reggeli vonat ve­zetője nem bírta megfékezni a robogó kocsikat s szerencsére a fiú aludva maradt helyén, igy az egész vonat keresztül haladva rajta, csak kisebb fejsebe­ket és némi horzsolásokat okozott testén. A gyer­mek irigylésre méltó melységgel aludt, hogy még a horzsolásokra sem ébredt föl, csak mikor az őr és a megállóit vonat közönsége felköltötte, akkor tudakozódott, hogy mi történt vele, mert ő az egész­ről semmit sem tudott. Valóságos hétalvó! Ez volt a szerencséje, mert igy menekült meg a haláltól. A fiút ugyanazzal a vonattal beszállították Nagybá­nyára s Nagy János helyettes pályaorvos vette ke­zelés alá. A doktor állítása szerint a sebek 8-10 nap alatt begyógyulnak. Az ügyben az igazgatóság — tudtunkkal — a szokásos vizsgálatot már meg­indította, bár mulasztás ez esetben igazán senkit sem terhel. A Mátéfy Ferenczné alaphoz hálós Jalcai vasuli igazgatóv főfelügyelő és neje lapunk szerkesztőségé­nek 5 koronát küldött, az összeget rendeltetése helyére juttattuk s érette elismerésünk kíséretében köszönetünket fejezzük ki. — Azt, hogy nagys. Hollós Jakab ur az ev. ref. egyház »Mátéi! Ferenczné em­lékezete« alapítványához utólag 5 koronát adomá­nyozni kegyeskedett: köszönettel nyugtázza az egy­ház pénztárnoka. Kihirdetés alatt állanak: 1. Hamuth János alsó- fernezelyi és Herskovics Teréz özv. Ozvald Ignáczné nagybányai. 2. Pap János és Flórián Paraszkéna özv. Bálint jánosné nagybányai lakosok. Születtek: 267. aug. 10. Vigh Lászlónak »László József« 268. aug. 14. Perczián Károlynak »Edith Mária« 269. aug. 17. Jonucz Péternek »Ferencz« 270. aug. 16. Markovics Eszternek »István« 271. aug. 16. Polák Májernek »Róza« 272. aug. 17. Plomstein Jánosnak »Ilona« 273. aug. 18. Miszti Lajosnak »Ilona« 274. aug. 21. Csontos Györgynak »Demeter« 275. aug. 14. Imricsák Bélának »Zoltán« 276. aug. 22. Farkas Istvánnak »Ilona« nevű gyermeke. Meghaltak: 263. aug 19. Hofmaiszter Ilona férj. Szűcs Istvánná, róna. kath. 32 éves, nyug. bányászná, tüdővészben, 264. aug. 18. Turk György, gör. kath. \6. éves, cseléd, hevenybélhurutban, 265. aug. 24 Égly Ida, róm. kath. 24 éves, mézeskalácsos leánya, vérszegénységben. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Révész János. PERUK GUSZTÁV hentes áru üzle-ce Felsőbányái utcza 13. Nagybánya. Felsőbányái utcza 13. Naponta friss felvágottak, sonka, kolbász, virsli. ZhZh: Szalona, zsir folyó árak szerint. . Perük Gusztáv, mint ki hazánk több városá­ban megfordult készítményei közkedveltség­nek örvendenek, bátorkodik városunk és a vi­dék t. közönségének pártfogását kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom