Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-08-20 / 34. szám

(4) 1905. Augusztus 20. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 34. szám. s e helyett traverszeket alkalmazunk. Ez azonban arány­talanul sok költségbe kerülne. A vendéglő többi he­lyiségei feltétlenül sürgősen lebontandók, mert életve­szélyesek. Szabó Adolf véleménye az, hogy az uj épít­kezést mielőbb meg kell kezdeni. Ha pedig a traver- tszekkel való helyreállítást megengedjük, ezzel az épít­kezés me gkezdését elodázzuk. Ezért az egész leégett épülettömböt azonnal le kell bontani, s a használható anyagot külön kell választani. Szellemy Géza meg­fontolandónak tartja azt a szempontot is, hogy az ide­genforgalom érdekében az építkezések megkezdéséig is gondoskodni kellene vendéglőről és szállodáról s ezért a traverszekkel való ideiglenes helyreállítás a vendéglősnek megengedendő volna. Égly Mihály fő­jegyző véleménye az, hogy a város ne engedje a ven­déglőst ilyen aránytalan költekezésbe belemenni, mert ez akadályozná az építkezés mielőbbi megkezdését, a mennyiben nem volna méltányos, hogy ilyen költsé­ges helyreállítás után az egész épületet kora tavasz- szal lebontassuk, s a város több hónapi késedelemmel volna kénytelen az építkezést megkezdeni. Gellért Endre polgármester azt tartja, hogy az ideiglenes helyreállítást már csak azért sem lehet megengedni, mert a többi épületrészek eltakarítása nem szünetel­het, s ez magában véve is életveszélyessé teszi az egész leégett területet. Több itt időző fővárosi mér­nök véleményét is meghallgatta, kik egyhangúlag azt vélik, hogy a leégett épületek életveszélyesek és le- rombolandók. Molcsány Gábor fölveti azt az eszmét, hogy a bizottság foglalkozzék azzal a tervvel, hogy a leégett épületekkel a város a jövőben mit tegyen ? De többek felszólalása után eláll etttöl az indítványától, mert ezzel a bizottság nem lett megbízva Dr Lovrich Gyula azt tartja, hogy az ideiglenes helyreállítást a város ne engedje meg. A falakat különben is le kell rombolni s három oldalról az utczákat szélesíteni szük­séges. Az egész épülettömb olyan rozzant, hogy 3—4 szobáért ilyen költséges helyreállítást megengedni nem érdemes. Ezután Gellért Endre polgármester határo­zatkép kimondja, hogy a bizottság véleménye szerint a leégett vendéglőben nincs olyan helyiség, mely élet­veszély nélkül ideiglenesen helyreállítható. A bizott­ság ezen véleményét a ma délután tartott közgyű­lés tárgyalta, amely közgyűlésről lapunk más helyén közlünk részletes tudósítást. Gyászhir. Felsőbányán Nyisztor István városi tanácsosnak anyja özv. Nyisztor Sándorné meghalt a napokban, temetése augusztus 15-ikén volt, álta­lános részvét mellett. A boldogultat előkelő rokon­ság gyászolja. ÖZV. Bányai Károlyné haláláról értesítjük olva­sóinkat, régóta betegeskedett már, szinte megváltás volt reá nézve a halál. 3 gyermeke, számos rokonai és tisztelői gyászolják a derék magyar nőt és igazi jó anyát. Temetése városunk intelligens közönségének nagy részvéte mellett ment végbe csütörtökön. Sol­tész Elemér megható gyászbeszédet tartott felette. Imre József pedig imádkozott. A temetést Mladeiov- szky első temetkezési vállalata rendezte díszesen. A család a halálesetről ezt a gyászlapot adta ki. »Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem.« Jón. IV., 3. Szivünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy felejthetet­len jó anyánk, nagyanyánk, dédanyánk, testvérünk s nagynénénk özv. Bányay Károlyné szül. Liszkay Beáta életének 75-ik, özvegységének 15-ik évében, folyó hó 15-én délután Y41 órakor hosszú szenvedés után el­hunyt. Felejthetetlen drága halottunk hült tetemei fo­lyó hó 17-én d. e. 11 órakor fognak az ev. ref. egy­ház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. Nagy­bánya, 1905. augusztus hó 15-én. Béke poraira! Bá­nyai Róza férj. Marosffy Dezsöné, Bányay Ilona özv. üváry Frigyesné, Bányai István gyermekei. Marosfy Dezső veje. Marosfy Erzsébet férj. Jaczó Józsefné, Ma­rosfy Kata.in férj. Pólya Sándorné, Ováry Sándor és Marosfy Gábor unokái, özv. Petky Józsefné szül. Lisz­kay Mária, özv. Smaregla Pálné szül. Liszkay Linka testvérei és ezek gyermekei: Petky Károly, neje és gyermekei, Petky Gyula, neje és gyermekei, Smaregla Mihály, neje és gyermeke, Smaregla János. Jaczó Janka dédunokája. Védekezés a tűzvész ellen. A folyó hó 10-ikén kiütött tüzyészből a rendőrkapitányi hivatal is le­vonta a tanulságot, s mint illetékes helyről értesü- sülünk, a rendőrkapitányság szigorúan fogja büntetni azokat, kik a tűzrendészed szabályrendelet 11, $-át nem tartják be. Ennek a szabályrendeletnek 11. $-a igy szól:. Minden háztulajdonos vagy bérben lakó köteles fagy­mentes időben egy — legalább 200 liter ürtartalmu edényt vízzel telve ,egy a ház ereszéig felérő létrát, 3 jókarban levő vizhordó edényt (vedret, rücsőt), egy zárt kézi lámpást és két darab szikracsapót készletben s az udvaron oly helyen tartani, hogy azonnal használható legyen. Bérlet vagy ha­szonélvezet esetén ezen kötelezettség a háztulajdonos elleni visszkereseti jog épségben hagyása mellett a bérlőt, illetve haszonélvezőt terheli. Ehhez még azt teszszük hozzá, hogy minden háztulajdonos saját érdekében jár el, ha a fedél le­húzására szükséges horgot is beszerzi, akik pedig te­hetik, kézi fecskendőt is szerezzenek be, amelynek ára 60—100 korona, s ezt kertöntözésre is használ­hatják. A kezdődő tűzvésznél egy kézi fecskendő megbecsülhetlen szolgálatot tesz. Hangverseny lesz holnap, vasarnap este a kaszi­nóban következő műsorral : 1. Liszt—Mendelssohn— Bartholdy : Hochzeitsmarsch unó Elfenreigen. Zongorán előadja Zsembery Tivadar. 2. a) Schubert: Hervadó virágok; b) Heiser: A pusztai sir. Zongorakisérettel énekli Halmai Aranka. 3. Schumann : Dalók. Trio. Előadják zongorán, hegedűn és cellón Glanzer Mal­vin, Alföldy Zoltán és Horaola László, 4. a) Schu­bert : Du bist die Ruhe; b) Kacsóh Pongrácz : Dal a János vitézből. Vadászkürtön zongorakiséret mellett előadja Dankovitz Antal. 5. Liszt: Magyar rhapsodia. Zongorázza Zsembery Tivadar. Eljegyzés. Dávid Lajos nyomdánk gépmestere ma tartja eljegyzését Huberth Mariskával, Huberth András leányával. Országos vásár lesz Nagybányán e hó 21., 22 és 23-án az úgynevezett István királynapi vásár, mely élénk forgalmat szokott mutatni, holnap pedig nagy­bányai búcsú. Ö felsége I. Ferencz József koronás királyunk születés napja volt tegnap, mely alkalommal a róm. kath. templomban ünnepélyes misét tartottak a hiva­talok részvételével. Helyreigazítás. Nem Igeakner, hanem Jakner An­dor az, aki szép arczképeket rajzol, lakik Svaiczer- utcza 36. A polgári temetkező társulat megtartotta köz­gyűlését aug. 13-án s tisztikarát és választmányát új­ból megválasztotta, egyéb határozatait körlevélben fogja a tagokkal tudatni. Az eljárói állást beszüntet­ték takaiékossági szempontból s mindenki köteles Mladeiovszky üzletében fizetni az illetékeket. Szökés. A helybeli járásbíróság fogházából két notórius tolvaj (az egyik Anti czigány volt, aki Rum- poldtél ékszert lopottj megszökött 17-én éjjel. Este az őr még aludva találta őket 10 órakor, reggel már hült helyük volt. Kivettek az ágyból egy vasdara­bot. valami kapcsot, azzal kivájták a vasrostélyt s lebocsátkoztak a börtönből. A bíróság most köröz­heti őket. Az elszármazottak találkozója Felsőbányán e hó 15-én pompásan sikerült. Igen szép előkelő társaság gyűlt egybe a városháza tanácstermében Farkas Jenő elnöklete alatt d. e. 1/a 11 órakor. Farkas Jenő polgár- mester csinos beszéddel üdvözölte a vendégeket, az­után Szmik Lajos fővárosi hírneves ügyvéd és Bottyán Pál belényesi ref. lelkész beszéltek. A jelenvoltak el­határozták, hogy öt ev múlva ismét találkoznak ezen a napon, ha élnek. Az egész társaság a piaczon le- fényképeztette magát. Délben kitűnő bankett volt, melyen körülbelül százan vettek részt. Wurscher ki­tett magáért, igazán pompás ételeket adott s vége- hossza nem volt az ebédnek. Nánásy elegáns étlapot nyomtatott következő szöveggel : Menu. A Felsöbá- | nyáról elszármazottak összejövetele alkalmából 1905. aug. 15. Barnaleves tojás consumméval. Palacsinta Őrö­ket velővel. Tűzdelt Bélszin krumpli pirével. Töltött káposzta sertéssel. Liba, récze, kappansült dinsztelt rizszsel. Saláta. Vegyes compot. kovászos uborka, uborka saláta. Fagylaltok: vanília, czitrom, eper. mo- j gyoró. zsardinetto. Fekete kávé. Bor. Asztali sikárlói. j Vizek. Bikszádi, Sztojkai. Máriavólgyi. A zenét Jóska | derék bandája szolgáltatta. A terem csinosan fel volt díszítve. Farkas polgármester mondta az első pohár- köszöntőt a vendégekre Pap Márton erre az alka­lomra irt szép költeményét olvasta fel, mely a »Felső­bányái Hírlapiban megjelent s a vendégek között in­gyen szétosztották. Tosztokat mondtak: Lassner Fe- renoz fővárosi rendörtanácsos, Ií'uszkó kolozsvári szer­kesztő, Scpocher csanálosi tanító, Bursics Ernő pol­gári iskolai igazgató, Nagy Lajos ref. lelkész, Pap Márton, Bővész János, Stoll Béla, Szmik Lajos fő­városi ügyvéd, Bottyán Pál a nőkért. Sloll Béla, Pap Márton, Kaszkó István, Báthy Imre 48-as honvéd- hadnagy, Lassner, ifj. Kuszkó Dezső igen szép és lel­kes hangulatú köszöntőt, Pap Márton, Farkas Jenő, Farkas Sándor ezredes, Kárpáthy Endre, Makucz állomásfőnök, Stoll Béla. Igazán tartalmas, szellemes köszöntőkben volt bő részünk; a jelenvolt ik nagyobb összeget Írtak alá egy piaczi díszes közkutra. Este tánczmulatság volt, mely pompás hangulatban reggel 4 óráig tartott s amely elégge népes volt. Az első négyest 36 pár, a másodikat 34 pár tánczolta A je- envoltak neveit sikerült sebtiben följegyeznünk, de úgy a sorrendért, mint azért, ha netalán valakinek neve kimaradt volna, előre is bocsánatot kérünk, mert a »bájos kavarodást« lehetetlen volt tökéletesen le- ! jegyezni. Asszonyok: Farkas Jenöné, Baumerth Ká- rolyné, Kovács Gyuláné, Jamnik Viktorné (N. bánya), i Pap Jánosné, Merzenich Hubertné (Kisbánya), özv. ! Papp Istvánné, Harausz Gyuláné, özv. Csausz Tivadar né, Barthos Dezsöné, Streitmann Antalné, Husovszky La- josné (Szatmár), Tury Józsefné (Miskolcz), Várady Bé- láné (Nagybánya), Lupán Athanászné, Csoltye Mik- lósné, Stephens Ferenczné, Burkhardt Ferenczné, Pap Mártonná, Szilágyi Istvánné (Kolozsvár), özv. Kará- tson Istvánné, Stepper Józseíné, dr Feilfmayer Simonné. Leányok: Baumert Tériké, Kovács Olga és Cornélia, Jamnik Margit és Etus (Nagybánya), Pap Mariska, Merzenich Frida (Kisbánya), Papp Irénke, Csausz Etelka, Nagy Zelma (Marosvásárhely), Lörincz Elvira és Annuska (Kudsir), Stephens Márta és Magda, Pfeilmayer Erzsiké, Karátson Ilonka és Gizella, Step­per Ilonka ' A tűz okára vonatkozólag Gó'bel Imre ház- birtokos polgártársunk lapunk szerkesztó'ségében kijelentette, hogy a borszesz gyorsfőző história tel­jesen valótlan állítás, gyorsfűzőt egyáltalában nem is használnak náluk s igy meg sem történhetett az, hogy a cseléd a gyorsfűzőt kidobta. Ellenkezőleg tanuk állítják, hogy a Svaiczerféle istáló keleti oldala égeti először, tehát nem Gőbel felől, ezt csakugyan mi is több tanútól halolluk s úgy értesülünk, mi szerint a tűz vizsgálat szintén konstatálta. Gőbel Imre az egész gyorsfőző mesét, mint valótlant visszautasítja, A leégett városi épületek az ingatlanok leltárában következőleg voltak értékelve: Nagy-Szálló ...... 248000 Városháza ............. 48000 Re gále-ház........................ 32000 Sz éktéri üzlethelyiségek :__ 9000 ös szesen 337000 az értékelést magasnak nem mondhatjuk. Az épüle­tek körülbelül 4 százalékot jövedelmeztek, azonkí­vül, hogy a városi hivatalok s a muzeum is elhelye­zést találtak bennük. A városi hivatalok elhelyezése. Tudatjuk a t. közönséggel, hogy a rendörkapitányi hivatal a Vár- utczában a Dominusz-féle házban talált elhelyezést, a községi biró: Torday Imre visszament a mostani vá­rosházára, a régi helyiségébe, a tisztiügyész pedig saját irodájában, a Rák-utczán tartja hivatalát. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik szeretett, jó édesanyánk elhalálozása alkalmából fájdalmunkat rész­vétükkel enyhíteni s a temetésen megjelenni kegyesek voltak, fogadják hálás köszönetünket. Nagybányád. 1905. aug. 18, Néh. özv. Bányay Károlyné gyászoló családja. A felsőbányái elszármazottakról fölvett kitűnő és szép nagy kép Vagányi Kálmán főtanitónál Felső­bányán 3 körönéért hapható, akár postán utánvéttel, akár utalványon. A ligeti ut kavicsolása igen kellemetlen a járó­kelőknek, felkérjük a városgazdát, hogy sepertesse el a czipörontó és észbontó kavicsokat az utakról. Gyászhir. Dr. Fényes Antal fehérgyarmati kir. bírósági aljegyző aug. 15-én meghalt, aug 17-én te­mették Szinérváralján. Béke poraira! Az országos magyar bányászati és kohászati egye­sület nagybányavidéki osztálya múlt szombaton Kis- bányán igen sikerült gyűlést tartott, melyen a ka­szinónak 600 korona kölcsönt szavaztak meg 4 szá- zafék kamat mellett- A bányászati akadémiának át­helyezését, természetesen pártolják s egy bizottságot küldtek ki. Altnéder Ferencz mérnök érdekes felol­vasást tartott az amerikai szaktársakról. Beiratások az elemi iskolába. . 1905/6. tanévi beiratások községi tanintézetünk egyes iskoláiban,— a következő sorrendben fog eszközöltetni: Szeptem­ber 1. és 2-án a központi iskola összes fiúosztályai­nak növendékei; szeptember 3. és 4. ugyancsak a központi iskola leány osztályainak növendékei; szep­tember 5-én kedden, a vidéki úgy fiú — mint leány­növendékek beírása fog eszközöltetni. Szeptember 6- án d. e. 8 órától a veresvizi és délután 3 órától a kereszthegyi iskola úgy fiú —• mint leánynövendé­keinek behatása fog eszközöltetni. Szeptember 7-én, csütörtökön 8 órakor istentisztelet s a tanév ünne­pélyes megnyitása. Szeptember 9. és 10-én az is­métlő iskola fiú és leánynövendékeinek beírása fog végeztetni az igazgatói irodában. Szeptember 11-én, vasárnap Borpatak telepi iskolánk növendékeinek beírása fog eszközöltetni d. e. 9 órától. Minden nö­vendék köteles magával hozni időszaki értesítő köny­vecskéjét, — az I. évfolyamba iratkozók pedig szü­letési- és oltási bizonylatukat. Fizetendő-dijak : Tan­díj czimen, helybeliek fizetnek egész évre 8 koro­nát, mely összeg lefizetése alól városunk törzslako­sai felvannak ugyan mentve, azonban törzslakos voltukat a hatóságtól nyert bizonylattal igazolni tar­toznak. Vidéki szülök fizetendő tandija egész tanévre 36 koronában van megállapítva, melynek fele a be­íráskor okvetlenül lefizetendő. — Ujonan beiratkozó növendékek időszaki értesítőre fizetnek: 20 fillért (az ismétlő iskolába beiratkozok is) s mindezeken felül az országos tanítói nyugdíj-alapra minden egyes növendék 30 fillér lefizetésére van kötelezve — nemkülönben az évvégi nagy értesítőre minden növendék után az isk. hatóság által megállapított 60 fillér fiizetendő. Nagybányán, 1905. augusztus hó 14-én. Doroghy Ignácz, aközs. tanintézetek igazgatója. A városi muzeum kiköltöztetése. Az az elemi csapás, melylyel a sors Nagybányát e hó 10-ikén meglátogatta, a városi múzeumra is könnyen vég­zetessé válhatott volna. A muzeum helyiségeinek ugyanis csak egyik része van beboltozva és ha a famenyezetes rész beég, annak anyaga menthetetle­nül a tűz áldozatává esett volna. A véletlen kedve­zése megmentette az értékes gyűjteményeket az el­pusztulás veszedelmétől, de a régi helyiségekben többé nem maradhattak. Az a veszedelem, hogy a tűzesetet követő napokban beállott nagy esőzés meg- gyöngiti a falakat, elkerülhetetlenné tette a gyűjte­mények gyors kiköltöztetését. Dr Schönherr Gyula, a muzeum-egyesület elnöke, ki a veszedelmet követő napon érkezett Nagybányára, haladéktalanul meg­tette az ez irányban szükséges intézkedéseet. A mu­zeum anyaga a városi oklevelek kivételével, melye­ket visszaszállítottak, a városi levéltárba, a Hoffman Árpád házában kibérelt tűzbiztos földszinti helyisé­gekben nyert elhelyezést. Az átköltözés Myskovszky Ernő múzeumi őr távollétében, ki a múzeumok és könyvtárok orsz. felügyelősége által rendszeresen ren­dezett természetrajzi tanfolyamra utazott, Schönherr Sándor választmányi tag vezetése alatt ment végbe ; a nehéz feladatot nagy mértékben megkönnyítette PataKi Bélának, az egyesület buzgó tagjának közre­működése; kívüle a főgimnáziumi tanulók egy lel­kes kis csapata vett részt a munkában- A muzeum régi helyiségeiben most már csupán a régi templom kőrégiségei maradtak; ezek elszállításra az épület átalakítása alkalmával fog megtörténni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom