Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-08-27 / 35. szám

(4) 1905. Augusztus 27. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 35. szám. Eladó 9 egy etazser es bába való kis asztal, jutá­nyos áron Felsőbányai-utcza 20-ik szám alatt. —----­254 —1905. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a magyarláposi kir. járásbíróság 1905. évi V, 244 1. számú végzése következtében a felsőbányái takarék- pénztár javára Kozma Juon és társai ellen 71 korona 70 fillér s járulékai erejéig 1903. évi október hó 10-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 690 koronára becsült következő ingóságok u. m. 5 boglya széna stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a magyarláposi kir. járásbíróság 1905-ik évi V. 244/1 számú végzése folytán 71 korona 73 fillér tőkekövetelés, ennek 1901. évi november hó 6. napjától járó 6°0 kamatai 1/3°/o váltódij és eddig ösz- szesen 67 korona 40 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, végrehajtást szenvedettek lakásán Kővár-Berenczén leendő eszközlésére 1905. évi augusz­tus hó 28-ik napjának délelőtti 8 órája határidőül ki- tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881, évi LX. t.-cz. 107. és 108. $-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Magyarlápos, 1905. aug. hó 18. napján. Osztián V. kir. bir. végrehajtó. i (V------------------^— \ Tüzmentes és vízhatlan t petróleum-szekrény r--------------------------a* . I Éppen napjainkban láthatjuk, mily óriási veszedelem U a tűzvész, a mely 1—2 óra alatt tönkre teszi azt. a ^ mit az emberek százezrekért s hosszas, kitartó mun­kával alkottak. — Különösen óvakodjunk a petró­leumtól, a melylyel való bánásmód igen veszedel­mes. Alulírott egy ====================== ===== TÜZMENTES ÉS VÍZHATLAN PETRÓLEUM-SZEKRÉNYT S” találtam fel, melyre a m. kir. szab. hivataltól N. 590. sz. a. szabadalmat is nyertem, mivel azt he­lyesnek és engedélyezhetőnek találták. — A szekrény tartós anyagból készül, olcsón és gyorsan, árak nagyság szerint. Kiválóan alkalmas kereskedések, szatócs-üzletek, nagy szállodák, gyárak számára. Tessék egy próbarendelést eszközölni. — Ezenkí­vül elvállalok mindennemű kazán újonnan beépítést és javításokat, az Első Magyar Vegymü-Ipar r. tár­saságnál szerzett tapasztalatok alapján, jutányos ár­----- ban, felelősség mellett. ----­Na gybánya, 1905. évi augusztus 16. NASZÓDY vállalkozó, Zsellcr-utcza 18. Kolbász azonnal ehető 1.92; főzni 1.92; pörkölt borii sza­lonnák, elsőrendű zsírnak 1.54; sós fehér vastag 154. vékony 1.54; füstölt, vastag 1.64; vékony 1.64; debre- czeni paprikás 1.84; páczolt, foghagymás paprikás 2.—; páczolt, sovány, szalonna nélküli sonka, karmo- nádli, oldalas 1.60; fönti áruk szállítólevele, csoma­golása ingyen. — Elsőrendű házi-zsir 1.76 hozzá sze- lenczék 5 kilogramos 1,10; 10 klgramos 1-40; 25 ki- logramos 2.80; az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek gyakran változók, e helyen minden va­sárnapi számban »Kolbász« czim alatt találhatók Balczár Lajos kiviteli üzlete Nyíregyháza. Homlokzat-festékgyár Kronsteiner ZLZároly Bécs, III. H a u p s t r. 120. s a j át házában Kívánatra ingyen próba, mintakönyv, prospektus. K~r—rHomlokzat-festéke Ötven különböző minta, vízzel keverhető, mosható vi­harmentes, tűzálló, zománczozott, csak egyszeri mázo­lás. Jobb, mint az olajfesték. Évek során szállítja cs. és kir. uradalmak, katona- és czivilintézőségeknek, vas- utaknak stb. Minden résztvett kiállításon első díjjal jutalmazva. Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok, kaszárnyákhoz stb. és mindenféle más tárgyhoz. Egy négyzetméter ára 2 éa fél Jer. Meglepő eredmény. Homlokzat-festék vihar­mentes, mészben oldható, 49 minta olajfestékkel azonos. Kilogrammja 12 krjczártól feljebb. egy vizitszo­Kiadó lakás. Két szoba, konyha, a felsőbányái utcza 81. szám alatt azonnal bórbe- vehető. — Értekezni lehet ugyanott, SS s sá SB 3» SB SB & SB SB SB SB § KEIL-LAKK legkitűnőbb mázoló-szer puha fapadló számára. Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló szá­mara. Keil-féle fehér > Glasur ­Keil-féle aranv-fénymáz krajezár. fénymáz 45 kr. képkereteknek 20 arczának, keblének, kezeinek alapos ápolá­sára soha sem használjon mást, mint a vi­lághírű 1895. év óta törv. védett KRIEGNER-féle Creme de Marguerite! Ezen nagyszerű készítményt kiváló tulajdon­ságai miatt számosán utánozzák, ez okból óva intem a n.é. közönséget a silány utánza­toktól. Kérjen mindig csak határozottan KRIEGMER-félét. A. Créme de JVfargueritet előnye, hogy minden­nemű fém és festő anyag mentes, tehát telje­sen ártalmatlan, igy éveken át használva sem támadja meg egészségét. Árt álmatlanság át ha­tósági bizonyítvány igazolja. Eredeti nagy tégely 4 K. — Próbatégely I K. Kriegner György BUDAPEST, VII. KALVIN-TÉR. Diskrét postai szétküldés naponta. SB SB SS as SB Keil-féle szalma-kalap-festék minden szinben SS SB SB SB SB SB SB || Nagybányán. Szatmári Szűcs József és Lővinger József. MINDENKOR KAPHATÓK; Haracsek Vilmos utódai czégnél Jf Ingó és ingatlanok eladása. A Bányay-család örökségét képező: 1. ingóságok, u. m. : kézi cséplőgép, szóró­malom, kocsik, szánkó, különféle borok, pálin­kák, tehén, lovak stb. stb. 2. Ingatlanok: Kossuth Lajos-utczai ház, szénatéri ház és csűrös kert, vascsatornai gyü­mölcsös, ugyanott szölló, nagy rét, décsényi és borpataki szőllők és gyümölcsösök; és végül a Kossuth Lajos-utcza 17. sz. ház, = szabad kézből eladó. = Értekezni lehet: Marofy Dezső városi­számvevőnél. Kész férfi és női feliérnemüek! HalHój fű. zó Isi ■*-* IM CD 12 Cü -03 »S — te cö-a íz: C0 :=s co ® JX >* CD :=3 CD Nagyságos asszonyom! Szives figyelmét bátor vagyok felhívni arra, hogy üzletemben minden idényben kaphatók a szebbnél szebb újdonságok!! A_ legkedvenczebb rryáiri viseletek : Gf ren.adin.ols:, Lüszterelr, Biapelin szövetek, Cristaline, divat Páris, Pranczia delinek:. Franczia "batistolr, -ingről zepkierek, Selyem muselinok, Crépe de Olilne, Blia.se újdonság divat Budapesten. Különlegességek : Bloia.se selymekben. Az összes fentnevezett czikkekből elragadó szép választék van és legolcsóbb árakon szerezhető be Bányai Lajos divatáruházában Fő-tér Schock ház @9 SK Elvem : BZicsi haszon, 2>Tag-3r forg-alom I .isztelettel tudatom a nagyérdemű helybeli és vidéki kö­zönséggel, hogy NAGYBAN VALÓ -«Q SÖR ÉS BORRAKTÁRT létesítettem. Naponta friss töltésű palaczkos sörök kaphatók. |§ Tisztán kezelt daróczi és síkárlói borok házhoz való kimérésre literenként 30 kr. Hegyaljai tállyai bor házhoz való kimérésre literen­ként 52 kr. 50 literen felüli vételnél külön árengedmény. B. pártfogást kér tisztelettel RDMPOLD GYULA a „Nagy-Szálloda“ bérlője 3 :»D0Ü»::Í: 3 ♦.:£ 0 +.C JiiftEffiifc 3^-iiC 0:5155 Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán. Igazi urinő SB PD >^» ” =” ?=> . 1—7- J co- CD B 0 P CD <5 5r C/3 S N CO ts> > ■ '■< rr CT> £.- £2. e=r c» __ *-< er L £J. S' »Ö3 CD G—' ■ _* «—H

Next

/
Oldalképek
Tartalom