Nagybánya és Vidéke, 1903 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-18 / 3. szám

3. szám. Kevés pénz és sok kritika rendesen a jutalma az Írónak, a könyvre pedig azt szokás mondani, minek vegyem meg, mit csináljak vele, ha kiolvastam ! De már ez olyan érdekes mozzanat, hogy külön czikkben emlékezik meg róla a krónikás. Különfélék. A beállott uj évnegyed alkalmából t. előfizetőin­ket az előfizetés megújítására s a t. hátralékosokat, hátralékaik befizetésére kérjük A kiadóhivatal. Egyes példányok Vásárhelyi Gyula biz. üzletében kaphatók, hol előfizetések is eszközölhetők. Előléptetés. A vallás közoktatásügyi miniszter Királyné Décsey Mária helybeli áll. polgári iskolai tanítónőt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába lép­tette elő. Felsőbánya uj rendőrkapitánya. Hugonnay gróf főispán Bay Károly tiszakereszturi, lakost nevezte ki Felsőbánya város rendőrkapitányává. Lesz ifjúsági bál! Hogy a farsangi napokat éljük, mi sem bizonyítja jobban, mint az a sok mulatság melyek egymási követik. Mindjárt február l-én az igen jónak ígérkező lutheránus bál, 7-én a dalárda estélye, 14-én a már jól ismert ev. ref. batyu bál, majd ‘24-én mint értesülünk a nőegylet tart jelmezbált. Szóval a farsangon a tánczolni vágyók kedvüket bőven tölthetik. Az elsorolt mulatságokat időrendileg megelőzte az ipa­ros ifjak tánczmulatsága és a separ ll bányász estély. Alig némult el ezeken a vidám zene utolsó accordja; im itt egy másik bál, a nagybányai ifjúsági köri bál. E mulatságok legalább a közel múltban fájdalom na­gyon néptelenek, hogy úgy mondjuk e miatt a kedv- telenségtől feszesek voltak. Szinte megfoghatlan, hogy az itteni nagyszámú intelligens ifjakat respektive ezek mulatságát a közönség kellőképpen nem pártolja. Semmi túlzás nincs e sorokban. Pedig hiszen ez a kör a közön­ség kedvét is keresendő, a tagok kedély nemesítését is munkálandó; éppen a mulatságok rendezésében keresné az érintkezést, akarna magáról élet jelt adni. Ha aztán a kör tagjai az ifjak látják a közönyt, melyen hajótörést szenved minden lelkes fáradságok, látják a hidegséget, megkülönböztetést a közönség részéről egy és más tekintetben; elzárkóznak ők maguk és nem keresik a mások szórakoztatását, a mulatságokon egy­kedvűen húzódnak boros asztalok mellé; ez furcsa ugyan szintén, de természetes dolog. Am most az ifjúság is­mét bált fog tartani folyó hó 24-én. Ennek sikerülésén a közönség kedvének a megnyeréséért minden lehetőt meg tesz az ifjúság, a bál intézősége. A meghívók és ezen felül a személyes felkérések, a nőknek lehetőleg egyszerűbb megjelenésre való kérése a papák hango­lása, mamák szivének megpuhitása, mind zálog akar lenni, arra nézve, hogy a lányok jól mulatnak, mind megannyi lépés, abból sikere a közönség meghódítása érdekében. Az ifjú szivek hamisítatlan jó kedvvel előre hevesen dobognak, hogy még hangosabban verjenek a bálon egy bájos tánezosnő boldogilása pillantásától. Szóval a ki ott lesz, remekül mulat. Kérdjük, ki ne akarná ezt. De ha a mit remélni sem akarunk a kedv­nek nyakát szegné a közöny, im az ifjúságra panaszunk nem lehet. Újabb fordulat a gör. kath. papválasztás ügyében. A vármegyei közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a nagybányai g. kath. papválasztás ügyét s úgy határozott, hogy a szamosujvári püspök fellebbe­zése azért nem vehető figyelembe, mert ö excellentiája elkésve adta be kifogásait, km. Papp Sándor táblabiró és főgondnok fellebbezésének pedig azért nem lehetett helyt adni, mert a választás által Nagybánya városa az eddigi usust nem sértette meg s kétségkívül joga volt az összes pályázók közül választani, ha az ügyet a minisztériumhoz senki sem fellebbezi, akkor a vá­lasztás ügye ezzel be van fejezve. A Nagybányai Dalegyesület e hó 11-én tartotta közgyűlését. Évi bevétel 1104.70, pénztári maradvány (564.33 volt. Elnökké Torda> Imrét, alelnökké Bányai Józsefet, titkárrá Szentkirályi Józsefet, ügyészszé Dr. Miskolczy Sándort, karnagygyá Muzsik Jakabot, gond­nokká Ruman Ferenczet választották. A választmány tagjai is a régiek u. m. Révész János, Szerencsy Jó­zsef, Bálint Imre, Égly János, Sztupár Károly. Az egye­sület febr. 7-én tréfás estélyt tart Az. ev. templom oltárképére Gyöngyösy Gyula 3 koronát adományozott. A szives adományért köszö- netetel mond. Az elnökség Összeg 82 K 20 f. Figyelmeztetés. Községi tanintézetünk ugv hely- valamint vidéki növendékeinek szüleit tisztelettel értesítem, hogy a f. tanévi tandijak II félévi részle­tének befizetési határideje f. hó végével lejár : ugyan­azért, a tek. városi tanácsnak 1895 évi 1515. szám alatt kelt határozata értelmében, az esedékes tandijak január hó végéig annyival is inkább befizetendő!?, miután a késedelmezőktől közigazgatási utón fog a hátralékos összeg behajtatni; a vidéki hátralékos szülők gyermekeitől pedig, ha a fentebb jelzett határ­időt pontosan be nem tartanák, — az iskola további látogatása meg fog vonatni! Nagybánya, 1903. január 6. A községi tanintézetek igazgatója, mint tandij- kezeléssel megbízott. t Kert és szöllö birtokosok figyelmébe. A gazdasági egyesület egy nagybányai illetőségű 16—17 éves, írni olvasni, számolni tudó, ép erős testalkatú józan életű ifjút óhajtana a kertészet összes ágaiban gyakorlatilag kiképezni. A kiképzés 4 évre terveztetik, mely idő alatt a tanuló lakásban és 16—20 K havi segélyben részesül. Felkéretnek a kert és szőlőtulajdonosok, a NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE mennyiben ily ifjúról tudomásuk volna, ezt az egye­sület elnökségéhez utasítani szíveskedjenek. A tombola estélyre, melyet az ev. ref. egyház febr. l-én rendez most hordják szét a meghívókat. Roppant gondot okoz a legfigyelmesebb rendezőségnek is az, hogy valakinek a neve ki ne maradjon, azt mondják, hogy az adófizetők névsorában mindenki benne van, hát bizony ezt tagadjuk, mert vannak fia­tal emberek, újonnan érkezett lakosok, ifjú hölgyek, és pedig mindig számosán, akik oda be nem Íródnak, Ha utczák szerint végig gondol egy ember a városon, az nem ismer mindenkit, ha sok ember gondol végig, akkor egymást zavarja, ha hivatalok és foglalkozások szerint osztályozzák a dolgot, akkor még több marad el, és még hozzá a munkának igen gyorsan kell menni. Elvégre azt sem lehet kívánni, hogy a rendőrség maga hordja el a meghívókat, tudni való pedig hogy azt nem mindig párolás gentlmenek szokták kézhez adni. A mulatság iránt nagy érdeklődés mutatkozik, de a nap maga is igen alkalmas, mert hogy elseje, vasár­nap és utána ünnepnap (Gyertya szent, boldogasszony) legyen, ez a három, nem mindig jön össze. A rende­zőség ismételve hangsúlyozza, hogy az estély egyszerű, összejövetel akar lenni, tánczczal, tombolával, minden fényűzés kerülésével, miként azt az olcsó belépő dij (60 kr.) is mutatja. A rendezőség tehát előre is bo­csánatot kér, ha valakinek neve a sorozatból ki ma­radt volna, kik meghívót tévedésből nem kaptak volna, szíveskedjenek Plathy, Hoffmann urakhoz vagy a lel - készi hivatalhoz fordulni, hol szives készséggel felel­nek meg abbeli óhajuknak. Az iparos ifjúsági kör bálja jan 10-én igen jól sikerült. Ügy az erkölcsi, mint az anyagi sikerrel az egyesület nagyon meg van elégedve. A teremben nagy­számú közönség hullámzott A négyeseket 80 pár tán- czolta. Az estély tudomásunk szerint, mintegy 180 koronát jövedelmezett. Mondanunk is felesleges, hogy a pompás kedvében hü fiatalság bevárta a hajnalt s a hagyományos jó kedvnek semmi híja sem volt. Az estély anyagi eredményéről a számadást e sorok más helyén találja meg a t. olvasó. Nagy Jenő fogorvosnak mai számunkban közölt értesítésére felhívjuk a t. közönség figyelmét. Uj évi üdvözleteiket megváltották a nagybányai jótékony Nőegyesület részére: Dr. Káplány Antal 2 K. Szőke 2 K, Neubauer Ferencz 2 K, Fábián Lajos 2 K, Schmidt Jenő 2 K, Mikes János 2 K, Ember Elek 2 K, Berks Leó 4 K, Grillusz Emil 2 K. Szabad Liczeum Vasárnap, jan. 18-án, d. u. fél­négykor aliami főgyu.násium physikai hallgatótermében Szabó István főgyimnásiumi tanár tart főlolvasást e czimen : „Költészeiüok a szabadságharcz u án “ A polgári olvasó kör holnap, jan. 18-án d. u. 4 órakor tartja tisztújító közgyűlését. Nyilvános számadás és nyugtázás. A nagybányai iparos ifjúság önképző egyesületének folyó hó 10 én megtartott tánczmulatságán bevétel: 415 korona 70 | fillér. Kiadás: 241 korona 32 fillér, Tisztajövedelem: 174 korona 38 fillér, jegyeiket megváltották vagy felülfizettek: Pokol Elek 10 K, L. Bay Lajos, Modern és Breitner B.-pest 5 — 5 K, Kazamér János, Nánássy István, Zelinger Lajos, Vigh László 4 K, Galisz István. Komzsik Alajos, Steinfeld Béla 3 K, Szűcs Károly 2 K 40 fillér, Iring Pál, Dobró József, Gyalay Gyula, Kertész János, Dr. Vinkler Jenő, ifj. Nagy István, Paskuj Teréz, Haracsek Vilmos, Incze Sándor, M. Gyiraszin János, Smaregla Mihály, Kunay Edéné, Révész János 2 K, Kupás Mihály, Galló Anlal, Jancsovits József, Rácz József. Vajda Mihály, Steinfeld Adolf, Csillag József, Radó Andor, ifj. Wienerberger Károly, Boda Gyula, Morvay Gyula, Kováts Lajos, Sebessi Ferencz, Szap- panyos Jenő, Undy Domonkos, Ifj. Incze József, Hoffm inn Árpád, Özv. Marián Jánosné, Nővé Áron, 1 K. Bodnár Dániel 80 fillér, Bakos Mihály 60 fillér, Pretóri Mihály 50 fillér, Kováts Béla, Hoffmann Rezső 40 fillér, Smilár Ferencz 20 fillér. Nem mulaszthatjuk el e helyen hálás köszönetünket nyilvánítani mind­azoknak, a kik jegymegváltásaikkal, feliilfizetóseikkel valamint személyes megjelenéseikkel ezen estély anyagi és erkölcsi sikerét előmozdítani s a fent kimutatott szép jövedelem létre hozásában ez által segítségünkre lenni szívesek voltak. Nagybányán, 1903 január 16-án. Az egyesület nevében : Kupás Mihály elnök, Jancsovits József titkár, Galló Antal pénztárnok. Értesítés. Van szerencsém a t. közönség becses tudomására adni, hogy fogászat i műtermemet állandóan Nagybányára helyeztem át. Egy úttal tudatom a t. közön­séggel, hogy február hó 15-én 2 hétre Berlinbe utazom hogy a szájpadlás nélküli és porczellán munkák tovább haladását tanálmányozzam. A fent említett oknál fogva, a kiknek a hozzám jövetele el nem halasztható február 15-ig tegyék azt. Tisztelettel Nagy' Jenő fogmüvész. A korcsolya idény ismét megkezdődött s hat hétig is eltarthat. Idényjegyek Hoffman Árpádnál kaphatók. A nagybányai »Kegyelet« temetkezési társulat tagjai 1903 évi január hó 25-én d e. 11 órakor a régi városháza termében tartandó rendkívüli közgyű­lésre meghivatnak. Tárgyak: 1, Elnök választás. 2. Egyleti belügyek tárgyalása. 3. Általános tisztujitás. 4. Két választmányi tag választása. Többek felkérésere a volt elnök. Kir. állampénztár adóhivatal helyett: A vármegyei központi és gyámpénztári teendőknek az 1902. évi Hl. t. ez. alapján a kir. adóhivatalokra történt, át­ruházása alkalmából, az adóhivatal elnevezés, — mint a melynek ezen törvényezikk értelmében jogosultsága nincs, — megszűnik s helyette az adóhivatalok a »kir. állampénztár« elnevezést nyerték, a helybeli a »nagybányai kir. állampénztár« nevet kapta s igy czimzendő. Mutatás közben. Igen jól mulatott a gör. kath, uj év napján Dávid Trif 16 éves borpataki fiú s csupa kedvtelésből csapkodta az üvegeket asztalhoz, földhöz. Egy rosszul irányzott bravúr azonban úgy keresztül vágta karján és kezén, az ereket, hogy majdnem el­vérzett. Ha a városi alorvos nem kölözgeti be hirte- lenében, a dolog végzetessé is lehetett volna. Persze egy borpataki fiú nem tanulhatja azt meg, hogy »sunt cerli denique fines.« Ragályos megbetegedések. 1. Matyasovszky Már­tonná 30 éves. Kereszthegy. vörheny, január 9. Dr. Kádár. 2. Matyasovszy Márton fia 8 éves, Kereszthegy, vörheny, január 11. Dr. Kádár. 3. Porán János fia, 8 éves, Veresviz, tífusz, január 13. Dr. Lovrich. 4. Pfeil- mayer Lázár 11 hónap, Postarét, január 13, torokgyík. Dr. Winkler. Báli selyem 60 krajczártól 11 frt 35 krajezárig méterenként mindenféle színben. Bérmentve és már megvámoltan a házhoz szállítva. Dús minta-választék postafordultával. Henneberg G. selyemgyáros Zürich. A szépség hatalom! És ez könnyen elérhető a bajai dr. Lehman kenőcs használata által. Ezrekre menő elismerő levél bizonyítja, hogy Lehman ar*cz- kenőcsöm nehány napi használat után meg­ifjitja az arezbőrt, eltávolít ránezokat, szeplőt, máj­foltot, bőratkát, pattanásokat stb. Egy tégely ára I korona, hozzávaló szappan 80 fillér, púder I korona, mosdó-viz I korona. Valódiságát, a tégelyeken beé­getett arczkép és nevem igazolja. Óvakodjunk az után­zatoktól, melyek semmi hatással nem bírnak. Készíti és postán szétküldi: Gyarmati Emil városi gyógyszertár a »Szentháromsághoz« Baján. 3—? Hölgyek öröme! Ezrekre menő levél bizonyítja, hogy a legjobb szer a szépség ápolására az általam készí­tett hires Dr. Lehman-féle arczkenörn. Egy tégely ára 1 korona, hozzávaló szappan 80 fillér, púder 1 doboz 1 korona. Csak nevem és arczképemmel ellátott tégelyt kérjünk és fogadjunk el! Kérem egy próba- rendelményt tenni. Készíti és szétküldi: Gyarmati Emil városi gyógyszertára a »Szent-Háromsághoz« Baján. Viszonteladók kedvezményben részesülnek. 2-20 1903. január 18. (3) Szerkesztői üzenetek. B. K. Régi munkatársunk, hol késel az éji homályban ? Ragadd meg a jelent és a tollat. Ne légy ritka vendég, Rácz- or8zágban. Dr. N. G. Kassa. Boldog névnapokat! A kuruez kiállítás­ból írhatnál egy pár sort. Felelős szerkesztő: Révész János. Kiadótulajdonos: Molnár Mihály. 4876—1902. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagybánya város takarék- pénztára vég ehajtatónak Herskovits Jakab és neje végrehajtást szenvedő elleni 790 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagybányai 254. sz. tjkvi, 263/a hrsz. házas telekre az árverést 4800 koronában ezennel inegál la pitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. február hó 9-ik napján d. e. 9 órakor a nagybányai járásbíróság árverelö helyiségébe megtar­tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át vagyis 480 koronát készpénzben, vagy 1881. LX t-ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le­tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagybányán, 1902. évi nov. hó 26-án. Dr. Makray, kir. aljbiró. 4269—1902. tkv. sz. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a nagybányai részvény takarékpénztár végrehajtatónak Fett György a Indrej végrehajtást szenvedő elleni 183 korona tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a bajfalusi 111. sz. tjkvben felvett 62 hrsz. ingatlanra és az adóbizony­lat szerint azon levő, de tkvileg fel nem tüntetett házra az árverést 682 koronában ezennel megállapított kikiál­tási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat­lanok az 1903. évi február hó 10-ik napján délután 2 órakor Bajfalu község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 °/o'áC készpénzben, vagy 1881. LX. t.-czikk 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi novemb. hó l-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t.-cz. 170 .§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­szerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagybányán, 1902. október hó 13-án. Dr. Makray Mihály kir. aljárásbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom