Nagybánya és Vidéke, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

(2) 1. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1 901. január 6. Házasság köttetett az 1899. évben 109, az 1900. évben 101, kevesebb 8-al. A születések száma volt az 1899 évben 386, az 1900. évben 433, több 47-tel, a melyben a két utóanyakönyvezés is bent foglaltatik. A halvaszületett gyermekek száma volt az 1899. évben 15, az 1900. évben 21, több 6-taI. Ikerszülés volt az 1899. évben 5, az 1900. évben szintén 5. Törvénytelen gyermek született az 1899. évben 47, az 1900. évben 40, kevesebb 7-tel. Az elhaltak szama volt az 1899. évben 302, az 1900. évben 368, több 66-tal. Az 1900. év eredménye tehát: született 433, el­halt 368, maradvány 65, a melyből a 2 utó anyaköny­vezést leütve, szaporodás 63. Színészet. Micsey György szinigazgató derék szintársulata a héten is folytatta szakadatlanul előadásait vállozó pártolás mellett. 2—3 estén volt elég szép közönsége, a többi napokon bizony kongott a terem az üres­ségtől. A heti műsor következő volt: Vasárnap. Tündéreskü, gyermekelőadás. Este A toloncz. Hétfőn : gyermekelőadás. Kedden : Sulamith, gyermek és népelőadás. Este A kis szökevény operette. Szerdán : Fatinitza, operette. Csütörtökön : Párisi élet, operette. Pénteken: A bolond, énekes opera-legenda. Szombaton: A baba, nagy opera. Holnap vasárnap: Uj Sulamith, énekes bohózat. Látható e műsorból, hogy az igazgató a kor szelleméhez alkalmazkodva csupa énekes darabokat, mondhatjuk operetteket adatott elő. Nem panaszképp hozzuk fel, mert hisz ilyen jó társulat jó előadd ában szívesen hallgatjuk és nézzük az énekes darabokat, de sajnáljuk, hogy a drámai személyzetet abszolúte meg nem ismerhettük. Szilágyi Berta, Jeskó Ariadne, Tóth Elek, Mezey szintén kitűnő tagjai a társulatnak. így pl. tudomásunk van róla, hogy a kitűnő tehetségű és szép színpadi alak Jeskó Ariadne Temesvárt a közönség ked- vencze volt. A nagybányai közönség szereti ugyan az ope­retteket, de szívesen megnézi a jó színmüveket, drá­mát, vígjátékot is s valószínűleg lett volna ugyan­olyan közönsége a társulatnak, mint igy, ha nem ragaszkodik annyira az operettekhez. Kritikánk a műsor szerint nagyon könnyű, M, Bácskay Julcsát, Zoltán Olgát, Árkosyt, Tordav Bélát. Gömöryt ha megemlítjük, akkor kiemeltük azokat, a kik egész héten át játszottak fáradhatlanul s mint jó színészek megnyerték mindennap a közönség tetszését. Tény, hogy ennek a társulatnak kicsiny Nagy­bánya közönsége, különösen ha még egy rossz esz­tendő súlyos emlékei is nehezednek rá s a midőn sajnálatunkat fejezzük ki, hogy ily rövid itt tartóz­kodás után távoznak, másrészt csak helyeselni tudjuk, hogy Micsey másfelé keres boldogulást, mert végre is az nem lehet czélja, hogy jó társulatot tartson s minden este ráfizessen az előadásra. Heti krónika. Semmi különös változást nem látok az uj szá­zadban. Az emberek épp oly önzőek, mint ezelőtt. Újév napján egész sereg jókivánó jelenik meg. Gyönyörű verseket mond. nak, mosolyognak, nyájas­kodnak és sokszor szemtelenkednek, mindez azért, hogy nehány fillérrel vagy 1—2 koronával szegé­nyebbé tegyék az embert. vasútnak nagyobb állomáshelye van ott, mert az or­szág két oldala felé ágazik ketté a vonal, egyik Mára- maros, a másik Ugocsa-Bereg felé. Ma szegény kis hely, melyet tréfásan Koldusházának gúnyolnak, mert kevés a lakossága s az is kevés magyaron kívül rusznyá- kokból kerül s úri rendje jóformán a vasutasokból telik ki, kik az állomáson igyekeznek inkább szórakozni. Annyi históriai tény, hogy a Tisza bal partján fekvő község, hol a Tisza a nagy alföldre lép, régi eredetű hely, hol Ulászló kirély lakott a várban, melynek csak az éjszaki oldalon vannak romjai, részben a község tulajdona ma, honnan építkezésre hordják is a köveket. Mintegy 8 éve egy szépen álló nagy fal ledőlt, melyen az ablak alatt egy szép helyen még régi mezelát is láttam volt. Ma kis kápolna van a vár helyén, hová szept. 8-ra a vidékről sokan járnak. Itt egy nagyon régi kép van, mely a legnagyobb valószí­nűség szerint a Perényi család képeiből maradt. Ulászlóról ma is emlegetik, hogy Szöllősről hor- datott húst s 4 font árával a mai napig is adós. Va­lami régi Dobos család Perényt kapván, innét szár­maztak a Perényiek, az az ősrégi família fia Péter Zsigmond királytól kapta Nagy-Szöllőst, mely mellett van Királyháza. Már 1272-ben V. István király itt gyakran megszállt, kitől e hely szabadalmakat is nyert. Majd Nagy Lajos 1378-ban Drágnak adta, de a pörös atyafiak folyton huzalkodtak, azért Zsigmond elvette tőlük s 1405-ben Perényi Péternek adta. Perényi Zsigmond 1848-ban a főrendiház alel- nöke volt, ki először beregvármegyei alispán, aztán Ugocsavármegye főispánja, azután a hétszemélyes tábla S mi mindenféle jógezimük van rá: Én tapasz­tottam a ténsur padlását. Én szoktam a nyulbőrt megvenni, mikor nvulat tetszik enni. Én meg egy rühes macskát vittem el ettől a háztól a múlt évben. Az én testvérem itt szolgált tavaly, tetszik tudni, a kit suppon M.-Szigetre méltóztatott vitetni Tehát mindezekért nekem boldog uj évet ki vánnak. így volt ez a XIX. században is valaha, akkor is ostoba dolognak tartottuk, de azért elszenvedtük minden évben. Az uj század különben szokatlanul hidegen kö­szöntött be. Hivatalos feljegyzések szerint: Kedden —6 2 Szerdán —11.4 Csütörtökön —16.5 Pénteken —21.9 Szombaton —21.2 volt a legnagyobb hideg. — Ez már aztán valami. Erre még a jégpálya vezetősége is megmozdul, mert a »majd ha fagy« terminusa elérkezett. Csak a szegény népet lehet sajnálni, mert men­nél nagyobb a hideg, annál jobban terjed a nyo­morúság. Élénk részvétünket érdemlik a számláló biz­tosok is, kik ily vérfagyasztó hidegben kénytelenek házalni a haza érdekében. Különösen kellemes fog­lalkozás lehet ez úgy Kapnikbányán, vagy Márama- ros szétszórt községeiben. Most már nem csodálom, hogy Szibériában nem járnak szinhá/.ba. Egy csésze tliea és egy jó pipa do­hány, a krmencze pattogó tüze mellett, többet ér ma, mint Shakspere leggyönyörűbb színművei. Ez az a bizonyos idő, mikor a kutyát sem szokás kihajtani. Persze, hogy volt ilyen a múlt században is, akkor csinálták ezt a közmondást. Üdvözöllek tehát dicső XX-ik század. A falansz­ternek fagyasztó hidegét már elhoztad. így kezdődik hát a gépember korszaka. Szép, nagyon szép, de azért az uj századtól több melegséget várt volna a krónikás. Különfélék. Kinevezések. Remenyik Lajos kir. főmérnököt a pénzügyminisztériumhoz bányatanácsossá; — Lacheta János czimzetes bányatanácsost, valóságos bányataná­csossá nevezte ki s Obiatek Béla kir. főmérnököt a helybeli bányaigazgatósághoz kohóügyi előadóul ren­delte be a kir. pénzügyminisztérium. Emlékeztető. Holnap, vasárnap l/2 8 órakor a polgári olvasókör szokásos vizkereszti közvacsorája az egyesület termeiben. Egy teríték borral és zenével 1 frt. 20 kr. Püspöki adomány. Meszlényi Gyula, püspök a szinérváraljai legényegyletnek karácsoni ajándékul 40 koronát ajándékozott. Vonat késések. A nagy havazás és erős hideg miatt általános az országban a vonatok késése. Hogy a miénk se maradjon el a világtól, avval kezdte az uj évet, hogy elseje helyett 2-án reggel 3 órakor érke­zett be. Csütörtökön pedig 11-koi éjjel indult Szat- márról s csak pénteken reggel 6 órakor jött Nagy­bányára. Hogy ily körülmények közt az utazás mily kellemes lehet, azt elképzelheti minden kommentár nélkül a nyájas olvasó. Gyászhir. Felsőbányának egyik köztiszteletben álló derék úri családja: a Szmik család Lovag Szmik Ignácz még mintegy 15 év előtt a kincstári bányá­szatnak ottani főnöke, kir. bányatanácsos volt. Fiai és leányai kitűnő nevelésben részesültek s ma az or­szág különböző részeiben tekintélyes állásban vannak. A családból Felsőbányán az utóbbi időben csak Lovag Szmik Ignáczné és nagyszegi Gábor Józsefné marad­tak. Most éppen Szilveszter estéjén pár napi szenvedés után meghalt influensában a derék család anyja, özv. elnöke, 1848. vége felé főrendiházi elnök, szóval nagy­szerű ember, ki a függetlenségi nyilatkozatot is aláírta. Az elmondottak mind meg is vannak Írva azzal a véggel, hogy a szabadságharcz leveretése után elfog­ták, kötélre Ítélték s az uj épület mögötti téren fel is akasztották. Mikor főgymn. deák voltam Szatmáron, egy ugo- csai tekintélyes úri család öreg tagja nehányunkat a város mellett egy helyre vitt s tőle hallám a követ­kezőket : Mikor már tudva volt, hogy felakasztják, a család mindent elkövetett megmentésére. Régi dolog, hogy kincsek, hogy pénz dirigál mindent. Azt mondták, hogy kincsekkel megmenthető, csak gyorsan és sokat vigye­nek. Ami csak volt a családnak, mind összerakták. Akkor persze még nem volt vasút. Szatmárról hozat­tak szíjgyártót, ki egy szekér hátsó részére erős szij- jakkal kötözte a nagy ládát, hogy senki ne is gya­nítsa, mi lehet benne és váltott lovak vigyék Pestre. Mint hallottam, a kocsisnak öltözött megbízott erősen hajtott s Szatmár mellett vágtatott sötét éjjeli órá­ban s mikor a városba ért, nagy ijjedtséggel vette észre, hogy nincs a láda. Persze nyilvános vizsgála­tot nem kezdhettek Szakavatott emberek vágták le a szijjakat, s észrevétlenül leesett a láda ott valahol, hová az öreg ur minket vezetett. Nagyon ügyesen csinálhatták. A kincsek igy nem is érkezhettek meg s Perényit ki is végezték. Hogy mi ilt a valóság, mi a képzelődés, a felett mindenki szabadon gondolkozhatik. Dunay János. Szmik Ignáczné. Müveit lelkületű, nemes szivü nő volt, több éven át az ottani óvodának elnöke s a szegé­nyek jóltevője. Általános vészvét kisérte sírjába. Te­metése január 2-án volt Felsőbányán a ref. templom­ból, hol a gyászbeszédet Révész János ág. h. ev. lelkész tartotta A templom egészen megtelt résztvevő közönséggel. Harangzúgás és a bányászkolomp tompa hangjai mellett kisérték ki a drága halottat a teme­tőbe, hol a sírnál Nagy Lajos ref. lelkész búcsúztatta el. A tevékeny nőnek, a derék anyának siri álma le­gyen zavartalan s emléke áldott a családban és az utódok között. A gyászlap szövege ez: Alulírottak, úgy a maguk, mint az összes rokonság nevében, fáj­dalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a felejthetet­len édes anya, anyós, nagyanya és dédanya özv. Lovag Szmik Ignáczné szül. Tomassek Julianna úrnő 1900. évi deczember hó 31-én délután 3 órakor, életének 78-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. A meg­boldogult földi maradványai 1901. évi január hó 2-án délután 3 órókor fognak az evangélikus egyház szer­tartása szerint a felsőbányái református sirkertben levő családi sírhelyen örök nyugalomra helyeztetni. Felsőbánya, 1900. deczember 3l-én. A jó Isten, kit egész életében, mint hű protestáns, alázatos lélekkel imádott, vegye kegyelmébe a mi drága halottunkat! Özv. nagyszegi Gábor Józsefné szül. Szmik Auguszta, dr. Szmik Gyula, bölöni Mikó Dezsőné szül. Szmik Róza, Szmik Guszta, Szmik Lajos, Szmik Gábor, Szmik Antal gyermekei, dr. Szmik Gyuláné szül. Hoífer Clára, Szmik Lajosné szül. Voigt Ilona, özv. Szmik Sándorné szül. Boros Mária, Szmik Gáborné szül. felső-kubini Kubiny Ilona menyei, bölöni Mikó Dezső veje. Morágvi Istvánné szül. nagyszegi Góbor Róza, Morágyi István, nagyszegi Gábor Sándor, nagyszegi Gabor Sándorné szül Konczvald Maliid, Szmik Ilonka, Szmik Margit, Szmik Gizella, Szmik Zoltán, Szmik Ágost, Szmik Mik­lós, Szmik László, Szmik Ilona, Szmik -Mária, Szmik Viktor, bölöni Mikó Lajos, bölöni Mikó Gyula, bölöni Mikó Juliska, bölöni Mikó Miklós unokái. Morágyi Margit férj. Gálfy Jánosné, Morágyi József, Morágyi Róza, nagyszegi Gábor Ilona, nagyszegi Gábor Vilma, nagyszegi Gábor Anna dédunokái. Nyilvános köszönet. A műkedvelő társulat ka­rácson másodnapi előadásának tiszta jövedelméből 80 koronát adott át a Lendvay szobor javára, a mely szives adományért úgy az összes közreműködőknek, mint különösen Óváry Frigyesné, Torday Gizella és Becsky Gizella urhölgyeknek, a szoborbizottság nevé­ben hálás köszönetemet fejezem ki. Nagybányán, 1901, január 4-én. T. Pap Zsigmond elnök. Újévi üdvözleteiket, a helybeli jótékony nőegylel javára megváltották: Dr. Olsavszky Viktor 2 K, Sipos Géza és neje 2 K, Minorita-társház 5 K, Gábor Sándor és neje 2 K, Németh József 2 K. Az adományért há­lás köszönetét mond Lakatos Ottó nőegyleti titkár. Kir. jegyzők bálja A szatmárnémeti kir. törvény szék területén, beosztott kir. jegyzői kar és a szatmár­németi ügyvédi kamaránál bejegyzett ügyvéd-jelöltek által, a szatmári Kölcsey-kör javára, január hó 19-én, szombaton, a vigadó összes termeiben, zártkörű táncz- estélyt rendez. Belépő jegy 3 korona. Család-jegy 7 K, karzat-jegy 3 K. Jegyek csupán meghívó előmutatása mellett válthatók Páskuj Imre üzletében és este a pénztárnál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 9 órakor. Rendező bizottság: Dr Antal László, Bagossy László, Bartha Kálmán, Boitner Károly, Borgida Lajos, Gsics Lajos, dr. Dávid István, Dobosi Endre, dr. Dómján János, Fekete Jenő, Fekete Sándor, Ferencz Ágoston, Fésős Endre, Glatz József, dr. Hadady Lajos, Havas Miklós, Joannes Viktor, dr. Joanovits Ernő, Juhász Endre, Koós György, Kovács Ferencz, Oláh Miklós, Pászkán Sándor, Poszvék Zoltán, Schneller Károly, Sternberg Zoltán, dr. N. Szabó Albert, dr. Szepesy Károly, Szűcs Sándor, dr. Tatár János, Terestényi Jenő, Vass Gyula dr. Veczák Ede, Figyelmeztetés. Hivatkozva a tek. városi tanács­nak 2725—1892. sz. a. végzésére, figyelmeztetjük az érdekelt szülőket, hogy a tandíj befizetési kötelmeik­nek eleget tenni, kötelességüknek ismerjék. Ezúttal figyelmeztetjük a vidéki szülőket is, hogy a tek. vá­rosi tanácsnak 1515—1895. számú végzése értelmében, ha a tanács második felére eső tandijak befizetését f. hó végéig nem eszközölnék: az idézett végzés értel­mében az iskolák igazgatósága kénytelen lenne a kö­telességét nem teljesítő idegen illetőségű gyermektől az iskola további látog üását megvonni. (Lásd múlt tan­évi értesítő 28. és 29. lapjait.) Nagybányán, 1901. jan. 4. Doroghy Ignácz isk. igazgató, mint tandíj-kezelő. A 48-as honvédek részére Szász Józsefnél egy társaság 11 koronát adott ös-ze, megemlékezvén arról, hogy karácson és uj év alkalmából a társadalom sok jótékonyságot gyakorolt, de elfeledkezett azokról, kik ifjú korukban a hazáért önfeláldozó harezot vívtak s most legtöbbjük nélkülöz és nyomorog. A 11 koronát Beregszászy Sámuel honv. egyleti elnöknek adtuk át kiosztás végett, jól tudjuk azonban, hogy ez összeg csekélység a 15 szegény 48-as honvéd megsegítésére, miért is kijei intjük, hogy adományokat szívesen köz­vetítünk erre a nemes czélra. Kik a hazáért tüzbe mentek, megérdemelnék, hogy aggságuk napjaiban a haza eltartsa őket. Korcsolya idényjegyek kaphatók Molnár Mihály könyvkereskedésében és pedig egész idényre 6 kor. nőknek 4 kor. Kedvezményes jegy tagok család tag­jai részére 2 kor. A jégpálya f. hó 4-én megnyílt. Színészet Felsőbányán. Micsey György színtár­sulata ma szombaton este Felsőbányán, a „Folt, mely tisztit“ ezimü hírneves színdarabot adja elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom