Nagybánya és Vidéke, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-10-29 / 44. szám

(2) 44. szám NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE. 1899. Október 29. alul: 736; 7 éven felül: 697; összesen: 1433. Elhalt a lefolyt 5 hó alatt összesen: 3074 egyén. A 7 éven alul elhalt gyermek nem gyógyíttatá­sának elmulasztása miatt a szülők felelősségre vonat­tak és megbüntettettek. A kórházba küldetett a lefolyt 5 hó alatt 562 beteg. Elmebeteg 39 esetben fordult elő, az országos elmegyógyintézetbe szállíttatott 18 elmebeteg. A tör­vényhatóság területén átlag 350 a nyilvántartott nem közveszélyes elmebetegek száma. A községi elemi iskolák közül igen sok a tisz- tátlan, zsúfolt, rosszul szellőzött s a közegészségügyi követelményeknek meg nem felelő iskola. A nyilvános és közhelyek, mint piaczok, korcs­mák, vendéglők, kávéházak, boltok, vágóhidak, hentes­üzletek, ovodák, pék-mühelvek, gyárak, malmok, bá­nyák, fürdők, indóházak havonként s kielégítő ered­ménnyel vizsgáltattak meg. Az élelmi és tápszerekből mint tej, hús, gyümölcs és gombából részint azok romlottsága, részint pedig azok tisztátalansága miatt elkobzások történtek: Nagy­károly, Nagybánya, Mátészalka, Szinérváralja, Felső­bánya, Fehérgyarmat és Genes községekben. A lakó helyek szigorú hatósági felügyelet alatt állottak. Fertőtlenítés fertőző betegség ulán 58 eset­ben eszközöltetett. A közhelyeken kimért italok gyakran megvizs­gáltattak s legtöbb esetben kifogástalanoknak találtat­tak. Oköritón azonban egy korcsmában a kimérésre szánt bor gyanúsnak találtatván, lefoglaltatott s vegyvizsgálat végett Debreczenbe küldetett. Csengerben egy üzletben több palaczkos bor, Mátészalkán egy üzletből több üveg romlott rum, Szinérváralján 24 üveg romlott bor és 40 üveg élet-esenczia koboztatott el. A közkutak közül kifogásollattak a nyílt községi kutak. A gyógyszertárak mindenütt jó karban vannak, panasz az árszabály áthágása miatt nem emeltetett, A lefolyt 5 hó alatt megvizsgáltatott 146, ezek közül bujakórosnak találtatott 26 s a kórházba küldettek. Bujakóros kezeltetett 289, kiknek túlnyomó része meggyógyult. A hevenyfertőző bántalmak közül : 1. Roncsoló toroklob 28. 2. Hólyagos himlő 6. 3. Kanyaró 181. 4. Vörheny 58. 5. Hasihagymáz 31. 6. Hökhurut 218. 7. Vérhas 7. 8. Fültő mirigylob 40. 9. Trachoma 11 esetben fordult elő, s úgy az elkülönítés, mint a fertőtlenítés és gyógykezelés szi­gorúan végrehajtatott. Járványos jelleggel uralkodott: 1. Vörheny : Ombód, Fábiánháza. 2. Kanyaró: Felsőbánya; Nagyszokond, Ombód, Lippó, Szamoskóród, Patóháza, Krasznabéltek, Nagy- kolcs községekben. 3. Hökhurut: Szaniszló, Fény, Penészlek és Cso- maköz községekben. A hevenyfertöző betegségeknek felmerült esetei úgy a törvényhatóságnak, mint ez által a nagyméltó- ságu m. kir. belügyminiszter urnák azonnal beje­lentettek. A köztisztaság általában kielégítő volt. bespriczczelt hegygerincz. Egyik tunnel után, a másik a vasút kanyarodik, körbe jár, csigázó séta-utakat mász meg, majd nyolezasban visszakanyarodik, a hounan kiindult, csakhogy 2—300 méterrel feljebb. Előttünk fehéres szürke várromok; épen odatartunk, széles leszakadt várfalak közt betekintve egy össze­bombázott, omlott, égett várost látunk hatalmas temp­lom-, torony-, palotaomladékokkal. Ott balra keskeny, meredek párkány végén van a palota kapuja, feke­tére, rozsda színre égett iszonyú kapu, az ablaksorok beomlottak, alattuk tátongó szakadás, mintha gyilkos gőzöket fejlesztene. A várfalak több gyűrűben veszik körül ezt a pokol várost, a legfelső gyűrű az égig ér, bástyái, tornyai összeomlottak, mind szürke, mind fekete, szennyes. Ott jobbra egy hatalmas templom kupolája beszakadt, sik egyenesen merednek falai, köztük óri­ási repedések. Zöldszin, fü, fa itt ösmeretlen : itt csak halál, pusztulás, végítélet vagyon. És várom a lángokat, mikor csapnak ki a halál város romjai közül, mintha érezném is a kén fojtó füstjét: jaj, menjünk innen, mert itt rekedünk. Ilyen képek, vi­dékek és érzelmek között haladunk a fogaskerekű vasúton két masina vezetése mellett másfél órát és már a végelgyengülés környékez, a mire megint fel­derül orczánk, barátságosabb panoráma tárul elénk: gránát-alma, füge, olajfamezők, erdők. És kezdjük magunkat jól érezni. Nem ajánlom, hogy a bosnyák-kormány reklá­mul odaföstesse még Daniénak pokolfeliratát is a rémsziklákra: Lasciate ogni speranza stb., mert akkor nagyon sok idegbeteget szállítanának haza Herczegovinából. Már én csak elég bátor legény vol­nék legalább néha, de erre az útra mindég trémák közt gondolok. Hanem azért jó kompániában szívesen volnék utazási marsall ezen az utón, és immáron megedzett idegekkel vigasztalnám a csüggedőket, ve- zetaém be őket a citromok honába, Mostárba és az örök szép dalmata tenger partjaira. H. Müleges szülés végeztetett 22 esetben, meghalt az anya 1, a gyermek 13 esetben. Jó sikerrel hajta­tott végre 9 esetben. Ebmarás gyanús pb által 19 esetben fordult elő. A megmartak legnagyobb része gyógykezelés végett a budapesti Pasteur intézetbe szállíttatott. Egy veszett eb által megmart csengeri gyermeken, kit szülei vona­kodtak a Pasteur intézetbe szállítani,kitőrt a veszettség. Védhimlőoltás 12409 esetben foganatosíttatott, mely számból első oltás 7581, és ujraoltás 4828. Orvos-törvényszéki bonezvizsgálat 10 esetben, orvos-rendőri vizsgálat 30 esetben tartatott. Hivatalos orvosi bizonylat kiállíttatott 222. orvosi látlelet könnyű testi sértésről 226, súlyos testi sér­tésről 66. A hivatalos jelentések szerint. 60 lelencz és árvagyermekre történt, hatósági felügyelet. Ezeknek ápolása kielégítő volt. A központi tiszti főorvosi hivatalba érkezett üdgydarabok száma 419, elintéztetett ugyanannyi. Heti krónika. 250000 liter bor Vándorolt be a héten a Hid- utczán keresztül. Ki volna megmondhatója ann >.k, hogy mennyi igazság rejlik ebben a csinos kis tneny- nyiségben. Most. fanadrágba bujtatott élettelen tömegeket képez, de majd ha lekörcsolyázik az emberek gégéjén, hány ezer élez, nóta, toaszt, szóváltás, párbaj és kor­teskedés lesz belőle ! Egész kortörténet pezsg a föld alatti pinezékben. Hej ha értenők a bornyelvet, de sok jövendőbeli titkot elleshetnénk úgy forrás közben. Épp igy forr a korteskedés a keddi választásra. Ma még Cliaosz, de pár nap alatt tiszta szinbor lesz belőle és mi ezzel a jelszóval mehetünk választani, hogy: — Töltsünk tiszta bort a pohárba! A választással azonban, remélem jobban meg leszünk elégedve, mint a szürettel. Egy bizonyos, hogy a győztes párt, a képviselők nagyobb fele, elégedetten fog mosolyogni, és pezsgőt inni, de olyan szőllősgazdát, szüret, után elégedetted mosolygott volna nem volt szerencsém látni. Czigányzenétől, mbzsárdurrogástól nem hangzott a hegy s a gyermekek ajka nem öltött szüreti szint. A hét kiváló eseménye a sok hétköznapiság közül Hugonnai főispán és neje látogatása. A főispáni pár megkedvelte a mi kis városunkat s van rá remény, hogy gyakrabban lesz hozzájok szerencsénk. A főispán tiszteletre méltó őszinteséggel törődik Nagybánya sorsával, a* kőipar, kőedény-gyár; faipar, meg több ezekhez hasonló iollcnditő eszmét pendített meg s nem fog nyugodni addig, inig városunkban a forgalmat valami módon meg nem kétszerezi. Az is említésre méltó dolog ám, hogy a keres­kedelmi miniszter szívességéből Lendvaynk féljeggyel fog Nagybányára utazni. Életében bizonyosan nem élvezett ilyen kedvezményt, megérdemli halála után. A szobor az idénre azonban már befagyott, a ezément munkát nem lehet megkezdeni, mikor a higany 0 alatt jár s mi legfeljebb tavasszal gyönyörködhetünk hazánk nagy fiának klasszikus alakjában. Az idő, a hangulat egészen őszi, a hegyek bronz színbe öltöztek, a csendes haldoklás megkezdődött. Közeledik a múlandóság napja, mikor a holtak csen­des birodalmában lágyulnak a kegyelet tüzei, s ha ezt a zörgő haraszt és süvöltő szél nem hirdetné, a gyászba öltözött kirakatokból is megsejtette volna a krónikás. Különfélék. Főispáni látogatás. Hugonnai Béla gróf főispán, mint előre jeleztük, nejével együtt e hó 22-én d. e. Vgll órakor érkezett városunkba, kíséretében voltak Majos Károly anyakönyvi felügyelő és Steinkogler János főispáni titkár. A: főispáni pár egész itt tar­tózkodása alatt berenezpi Kovács Géza házának ma­gyaros szívességgel látott kedves vendége volt. Vasárnap szűkebb körű dejeuner után Kohóra Teleki János grófhoz rándultak ki, honnan estefelé visszakocsizva Kovács Gézánál 6 órakor nagyobb szabású ebéd volt. Hétfőn délelőtt pénztárrés hivatal vizsgálatot tartott a főispán a városnál. A' vizsgálat d. u. fél 4 óráig tartott, mikor is konstatálta, hogy a pénztárt rendben találta, s az egész hivatalos ügykezelés felett teljes megelégedését nyilvánította, fél 4 órakor d. u. a já­rás szolgabirói hivatalt vizsgálta meg a főispán s szintén mindent a legszebb rendben talált. Hétfőn este a főispáni pár tiszteletére a kaszinó sikerült estélyt rendezett, mely ,tánczmulatsággal volt egybe­kötve. Kedden reggel Hugonnai Béla Felsőbányára rándult, hol szintén hivatali és pénztári vizsgálatot tartott s látogatást tett Farkas Jenőnél. Süssner Fe~ rencznél és Pemp Antalnál. Kedden d. u. Nagybányán tett látogatásokat s megtekintette a fernezelyi kohót. Szerdán délben Bittsánszky Ede min. tanácsosnál 30 teritékü díszes ebéd volt a főispáni pár tiszteletére este pedig Dienes Dezső főszolgabírónál nagy vacsora. A főispánék oly jól érezték itt magukat, hogy a tervbe vett kirándulást egy nappal megtoldották. A főispán a Kovács Géza házánál rendezett matinékon, mint szereplő is részt vett, a mennyiben a zongora játékban valóságos művész. A Lendvay szohor bizottságot szí­vélyesen fogadta s Pap Zs. elnöknek kijelentette, hogy a szobor érdekében szintén akcziót fog kifejteni. Ál­talában városunk érdekében szívesen megtenni óhajt mindent, hogy különösen az ipart, kereskedelmet emel­hesse. A főispáni pár csütörtökön d. u. fél 4 órakor utazottel városunkból. Személyi hir. Nagy László alispán e hó 31-én d. e. a fél 11 órai szatmári vonattal városunkba ér­kezik. A szatmármegyei Széchenyi Társulat igazgató választmánya novembér 8-án 4 órakor a városház kis tanácstermében választmányi ülést tart. Tárgy: a menhelyek számadásairól jelentés. Folyó ügyek. (Ké­retnek a megyei lapok tek. szerkesztőségei c közle­mény szives átvételére.) Kedvezmény a Lendvay szobornak. Törökfalvi Papp Zsigmond a Lendvay szoborbizottság tevékeny elnöke, Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszterhez, az iránt fordult, hogy tekintettel a nemes czélra, engedje meg a Lendvay szobornak és talapzatának ingyen való szállítását. A miniszter válasza megérkezett mely­ben a hazafias czél iránt való tekintetből a Lendvay szobor részére 50% szállítási kedvezményt engedé­lyez. ügy a minisztert, mint az ügybnzgó bizottsági elnököt hála és elismerés illeti a kedvezmény mega­dásáért, illetőleg kieszközléseért. A Szamos balparti érdekeltség tagjait, melyhez a Krassóig terjedő községek lakosai tartoznak, f. hó 18-án az alispán a folyammérnöki hivatalba össze­hívta, hogy az érdekeltséget, akár mint árvízvédelmi, akár mint töltésfentartó társulatot, megalakítsa. Fel is tette a kérdést, hogy melyik czimet választják? A határozatképes számban megjelent tagok tudván azt, hogy a czim mellékes s a dolog vége akármelyik czim mellett is az, hogy »fizess«, kimondották, Helmeczy József alapos felvilágosító beszéde után, hogy ők sem vízi-, sem töltés-társulattá nem alakulnak, mert ők sohasem láttak árvizet. Ám alkalmazzon erőszakot a miniszter, akkor fizettnek, de önként nem. A jegyző­könyv ily értelemben felvétele után a gyűlés szétosz­lott. Kíváncsian várják a miniszter döntését. A felsőbányái főorvost választó közgyűlésről e lap múlt heti számában közölt tudósítás ezen kifeje­zése: »s igy a megmaradt 3 pályázó közül a bizottság csakis dr. Hudák János tisztiorvost határozta jelölni« vagy megcsonkítva került ki igy a sajtó alól, vagy téves közlésnek az eredménye,*) mert a tény való­sága az, hogy dr. Berks Aurél visszalépésével még három pályázó volt, t. i. dr. Hudák J., dr. Csausz K. és dr. Kollár Lajos, ezek közül a kandidáló bi­zottság csak az első kettőt, mégpedig dr. Hudák tisztiorvost az első, dr. Csausz alorvost a második helyen jelölte, ellenben dr. Kollár Lajos körorvost ámbár kérvényéhez csatolt okmányaival a megkíván­taié minősilés igazolva volt, a jelölésből kihagyta. A jelentékeny többséget képező-pártja' látva-e kirívó méltatlanságot, annyira felháborodott, hogy nyomban és szó nélkül elhagyta a tanácstermet. — Ezzel a választók legnagyobb része elitélte a jelölés szabály­talanságát, az alkotmányellenes eljárást és méltán, mert a kizárt pályázónak épp úgy, mint az első helyen kandidáltnak meg volt a törvénykövetelte qualificatiója és igy teljes joga arra, hogy valóban jelöltessék. így hozta volna azt magával az igazság s tisztán ennek érdekében s a volt pályázók személyéi illető minden érdekeltség kizárásával, nyíltan nyilvánu most a jelölés helytelensége ellen irányuló felszó­lamlás; e mellett azonban a jelölés elejtésére fel­használt indokok az illető pályázó által megezáfo- landók, hadd tűnjék elő a jelölés mellőzésének oka a valóság tisztaságában. — Október 25-én ismét városi közgyűlés volt, melyen a Palkovits Miklós féle ház megvételét s Kovács Pál erdőtiszt kérelmét tár­gyalták, melyben az Ábrahám Mária féle lakház bérlete alól felmentését kéri. A főjegyző választás, mely iránt igen nagy ér­deklődés mutatkozik, e hó 31-én d. e. 11 órakor lesz A választó gyűlésen Nagy László alispán fog elnökölni. A szatmári r. k. plébánia betöltése körül kompli- kácziók merültek föl. Ismeretes, hogy a közelmúltban egy kanonoki stallum betöltése alkalmából a megbol­dogult szatmári apát plébános érdekében figyelmeztetve lett a vallás és közoktatás ügyi miniszter, hogy a szat­mári plébánia t ulajdonképen egy kanonoki stall ummal van összeköttetésben s mivel a mostani állapot abuzus folytán jött létre, itt az ideje, hogy a régi állapot visz- szaállittassék. Ez ügyben már akkor informáltatta ma­gát a szatmári püspök által a miniszter, minek folytán a püspök a plébánosi állás megűresedésa alkalmából most oly értelmű felierjesztést tett a miniszterhez, hogy ha a régi állapotot véli helyreállitandónak, most van arra alkalom, hogy a plébánosi állás egyik kanonok által töltessék be, bár erre a káptalan hajlandóságot nem mutat. Még mielőtt a miniszter erre vonatkozó határozata megérkeznék, meg kell jegyeznünk, hogy az utóbbi évek gyakorlata nem mondható abuzusnak s hogy — ámbár Szatmár város a régi állapot vissza­állítása által tehertől szabadulna, — még sem kívá­natos sem a kath. vallásu hívek, sem városunk társa­dalma érdekében, hogy ezen fontos állás, elaggott a megérdemelt nyugalomba vonult különben érdemes lelkészek által töltessék be akkor, midőn férfi erejének teljében levő, munkabíró s hivatásának és a társada­lomnak élő papot óhajt ezen kiváló állásra a szatmári kath. hívők serege és az egész város társadalma. Felsőbányán e hó 31-én d. u. 3 órakor lesz a baromorvos választás. Az alispán a választást szemé­lyesen fogja vezetni. *1 Egyszerű ominózus sajtóhiba az egész, a milyenek mindaddig elő fognak fordulni, mig emberek és nem gépek szerkesztik a lapot. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom