Nagybánya és Vidéke, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

1899. Január 1. tö n d ■ - yd­: '> v Géza ik szintén bizonyságát . ; ; .ésnek, melv­ant viseltetik, iiévsora, jelent^ezé­Fap Zsigmond, Rátz Pál, .sík János, Ferenczy Károly, , Károly, Grünwald Béla, dr. Ha- .erczinger Ferencz (3 frt évi dijjal,) , dr. Komjáthy Gyula, dr. Kotnoróczy ,zei Kováts Géza, Lakatos Ottó, Madán :,ioldován László, Molnár Mihály, Neubauer Km. Pap Sándor, Réti István, Révész János, .chőnher Gyula (3 frt évi dijjal), Schönher Sándor, Smit Sándor, Stoll Béla, Szabó Adolf, Szeliemy éza, Thorma János, Thurzó Ferencz, Vida Aladár, Beák Károly. Kováts Elek (3 frt évi dijjal), Németh József, Ember Elek, Sziklaváry Adolf (évi 6 írttal), F Mhher Antal, Turman Olivér, Pataki Irma (évi 3 frcial,) Laszke, Győző (évi 3 írttal), Széky Miklós (évi 3 írttal), Buday Sándor (50 frt alapitványnyal), Hen- gye Gergely, Sváiczer Sándor, Nagy tGyörgy, Gellért Béla, Dunay János, dr. Gellért Ferencz. (évi 3 írttal), Szőke Béla, gróf. Teleki Géza (50 frt alapitványnyal), gróf. Teleki Sándor, (3 írttal), gróf. Teleki Pál (3 frttal), gróf. Teleki Jenő (3 frttal), dr. Kosztka Emil (3 frttal), Schönherr Antalné (3 frttal), Csausz Gyula, Hoffmann Árpád, Sváiczer Gábor, Bányay István (3 frttal), Szirti Vilmos, Virágh Lajos, Weisz Lajos, dr. Kádár Antal (3 frttal), Penti Albert, dr. Káplány Antal, Lieberth Lajos, Dergáts Sándor, Bittsánszky Ede (3 frttal), özv. Harácsek Vilmosné (3 frttal), Csüdör Ferencz, Marosfy Dezső. A tárgyak gyűjtése most kezd megindulni. Grün- wald Béla nagy festménye még Münchenben van, megérkezésit tavaszra várjuk. ■ ad - k, ' Tgi au- . . .rcz- oank- járá- • lés al- idányát, armegye pfelvételt iományából vasút mun- álné örökösé­it Corpus juris meg a muzeum gértek még Deák dór, Pálmer Kálmán, igazi eredmény még > a bizottság tagjai a ma- ■ ; iu fogják a közönséget az ro-; múzeumi tárgyak összegyüj­Zsigmond, a bizottság alelnöke, i do m János, Bencsik János és az egye- .•■•! - ' ,ok kidolgozásával vannak elfoglalva, raknói püspök által leküldött tervezet .túl szolgál. A bizottság jelentékeny írásbeli .n végzésével pedig Boitner Károly, a buzgó szerez magának elévülhetetlen érdemeket a ne- , czél megvalósítása körül. Kezdetnek az eddigi is szép eredmény, és most már csak a városi közgyűlés határozatát várjuk, mely a városi muzeum megalapítását kimondja s az eddig összegyűjtött tárgyaknak, saját régiségei mellett, helyt ad a városi levéltár biztos falai között. Ha ez megtörtént, és ha az előkészítő bizottság további működését, mint biztosan reméljük, az eddigi­hez hasonló eredmény kiséri, akkor, mire a Szent István tornyot felavatjuk, s mire festőink vissza ke­rülnek a távolból, a városi muzeum-pártoló egyesület is megtarthatja alakuló közgyűlését és egy uj kultu­rális intézmény fogja növelni Nagybánya jó hírnevét. Közgyűlés Felsőbányán. Felsőbánya képviselő testületé f. hó 22-én tartott repdkivüli közgyűlésben a következő tárgyak nyertek elintézést. 1) a közigazgatási bizottságnak azon határozata, mely szerint a város által kért állami segély a tanítói kárpótlék fedezésére nCzVe, megtagadlatott, egyszerűen tudomásul vétetett. 2) . A nagykárolyi p. ü. igazgatóságnak a hus- és borfogyasztás megváltásáról kötött szerződést, jó­váhagyó értesítése hasonlóképen tudomásul vétetett. 3.) Stein Leibnak a serházi bérlet alul felmen­tése iránti kérelmére a bizottság véleménye szerint, a serháznak újbóli bérbeadása határoztatván el, az árverés megtartásával, a gazd. és p. ü. i bizottság bízatott meg és nevezett bérlő f. hó 31-én a bérlet alul felmentetni határoztatok. 4) Májercsik József kérelmének, melyben a Petőfi liget 5 évre leendő kiadásáért folyamodót, a képviselő testület helyt adván, a népkertet jövő hó 1-től kezdve 5 évre évi 165 frt bér mellett nevezett folyamodónak, kiadni határozta. Hasonló képen helyt adott a közgyűlés Kováts Pál, az Ábrahám fél lakház 5 évre leendő kiadása iránt beadott kérelmének: e szerint nevezett lakházat évi 125 frt évi bér melllett 5' évre kiadni határozván, magában ép úgy ki nem meríti az evangyeliomszerü egyház feladatát, mint a kereszténység első századai­ban talán még annyira a mennyire jogosult czynikus és flagelláns életmódjukkal hivalkodó, járatlan vidé­kek sziklameredélyeinek falára fecskerakás módjára épített kolostorokban tengődő orosz kalugyereknek siralmas, s nemkülönben a méltóságukat díszes suj- tásos herczegócz ruhába bujtatott kardos és ezüst­botos kavaszaikban találó szellemszegény patriarcbák- nak existentiája! Nem ezekben nyilvánul a Krisztusi szeretet, — annál kevésbbé az Istennek tetsző élet és jogosult szellemi hatalom — hanem abban, hogy a Krisztusi igazságokat, melyek e világot megváltották, lélekemelő, nemesitő vonásaikban imponáló bit és szabad meg­győződéssel, ha kell: önáldozattal, de mindenesetben férfias kitartás és példaszerű életet folytatva hivatás­szerűen terjesszék. Nem épen a kereszténység mint ilyen, hanem ennek áldásaiban való részesítése min­den népeknek, — ez a lényeg! A protestáns fejedelmek leghatalmasabbika, vezérszerepet vivő derék, józan, dolgos kulturnépnek felkent vezére ; — nemzeti egyházának főpátronusa bontotta ki Palestina megszentelt földén ezen régi feliratú és mégis uj keresztes zászlót. A hit világosság és testvériség; — a szabad meggyőződés és kutatás, a béklyóiból felrázott szelle­mi szabadság oly régóta sínylődő, fonynyadó eszméi mintha uj életre és szebb jövőre hívták volna rom­boló fatalismus és fanatizmus, a visszafejlesztő vak pietizmus és nemzeti és felekezeti türelmetlenség által kopár, köves sivataggá átváltoztatott sároni és kánaháni földek mentén tengődő degenerált né­peket. A béklyóitól és miazmáitól megszabadított ős kereszténység régi medrébe tér vissza. A kiapadt folyók a szentirás hamisítatlan vizével újra megtel­nek, köves, kopár Palesztina ismét Kánahánna vál­tozik át; s a nagy császár által áldozattal elvetett mustármag terebélyes fává gyarapszik Istennek di­csőségére, s a népeknek- jóllétére. Adja Isten! Ily körülmények között talán el fog jönni az az idő, melyet egy közelebb Lipcsében megjelent brosürben akként jellemez az ismeretlen szerző, hogy Szent Péter utóda felismerve hivatását a Megváltó működésének színhelyére: Jeruzsálembe teendi át majdan székhelyét s lemondva a hiú s az egyház tanainak tisztaságára s működésének eredményeire káros hatású világias törekvésekről, a szellemvezér­let és vallás erkölcsi művelődés magasztos és Krisz­tusi feladatának fog élni, s ekkép s ezáltal szükség­képen közeledvén a keresztény vallást eredeti tisz­taságában visszaállítani szándékolt protestantizmus­hoz — a két nagy keresztény egyházat elválasztó fa­lak lassan-Iassan letöredeznek ! Legyen ez akár utópisztikus ábránd, akár a biblia azon jövendőlésszerü szavai által »és legyen egy akol és egy pásztor« — támogatott bekövetkez­hető világprobléma; — annyi elvitázhatlan, hogy Vilmos császárnak és hűséges élettársának merész és áldozatteljes vállalkozása úgy Róma egyházpolitiká­jának, mint a keleti kereszténység jövőjének eredeti uj irányt fog szabni s a mig nyugatot a protestáns szellem erősbitésével megtarja Krisztus tanainak, addig keletet, ha nem is szerzi meg azoknak, de átalakítja s megnemesitve megtermékenyíti az örök igazság szelleme által. Dr. Zelenka Lajos. a szerződés ily értelmű megkötésével a tisztiügyész bízatott meg. 6. Hitter Ferenczné sz. Lipták Anna bába okle­vele felolvastatván, arra a hirdetési záradék feljegy­zése határoztatott. 7. Az orsz. középisk. Tanáregyesület köszönő átirata tudomásul vétetett. 8. Végre felolvastatott a tanács, a gazdasági és pézügyi bizottság véleményezésével egyetemben dr. Szokol Pál v. képviselő és társai azon indítványa, melyben javaslatba hozták, hogy mindazoknak, kik a bányakárpótlási ügy sikeres megoldásában közremű­ködtek, hálás elismerés és köszönet nyilvánittassék. Azok pedig, kik kiváló tevékenységet fejtettek ki, érdemükhöz képest jutalmaztassanak, Az indítvány tárgyalását Süssner Ferencz képviselő mindaddig idő­előttinek tartja, mig az erre vonatkozó szerződés miniszteri jóváhagyást nem nyer és legalább az első részlet ki nem utalványoztatik, annak napirendről levételét kéri. Miskolczy Márton tisztiügyész, bár egyet­ért azokkal, kik a munkát és buzgalmat jutalmazni kívánják, az indítvány azon pontját, mellyel a város pénztárára újabb teher háromlik, el nem fogadhatja, mert a pénztár jelenleg is oly helyzetben van, hogy tulkiadásait más alapok részletéből fedezni kénytelen. Többen szóltak még az indítvány mellett s miután azt az elnöklő helyettes polgármester, Nyisztor István sza­vazásra bocsátotta, határozatilag kimondta, hogy 1. Gábor József nyug. vinczellérképezdei igazgató városi képviselő, ki a már elévült bányakárpótlási ügyet újból kezdeményezte s személyesen is megnyerte az ügynek azokat, kiknek annak eldöntéséhez befolyá­suk lehetett, kifejtett buzgóságának s általában a város ügye iránt mindenkor tanúsított meleg érdeklődésének elismerése jeléül a város díszpolgárává megválasztatik s megfestendő arczképe a város tanácstermében elhe­lyeztetik ; 2. Farkas Jenő polgármesternek a bányakárpót­lási ügyében tett rendkirüli fáradozásának elismeré­séül az államszolgálatban eltöltött 11 éve itteni szol­gálatába tehát nyugdíj igényéb 3. Münnich Sándor várót . • ze ügyben kifejtett tevékenység ; , szervezési szabályzat beköve < • vi 100 frt személyi pótlék szava kezdve; a szabályzat révideák 1 n ;> r. gazdai állás helyébe egy gazd1 ■ meggyőződésben szerveztetik : viselőtestület nevezettet, teki r . zásaira, megválasztani fogja. Egyúttal a képviselőtesti ic-í -,>k- ■ : müködésök felelt, az elisme ■ zőkönyvileg is kifejezi. A tett indítvány utolsó v v ' latával megegyezőleg, egyhí ' ■ ' közgyűlés határozatilag kime ik, kik ügyünk igazságát belátva annaK neu VC&u -----­sét előmozdítani kegyesek voltak, nevezetesen nagy- méltóságu Lukács László m. kir. pénzügyminiszter urnák, nagyméltóságu Wekerle Sándor v. b. t. t. urnák, közigazg. biz. elnökének, nagyméltós. Láng Lajos v. b. t. t. országgyülási képviselő urnák, nagy mélt. gróf Te­leki Géza v. b. t. I. országgyül. képviselő urnák, mél- tóságos Grenzenstein Béla pénzügyminiszteri állami titkár urnák, méltóságos Szathmári Béla miniszteri tanácsos urnák, méltós. gróf. Hugonnay Béla főispán urnák, méltós. Angyal József, országgyül. képviselő urnák, nagyságos Tonházi Imre jogügyi főtanácsos urnák és nagyságos Süssner Ferencz bányatanácsos urnák, a város közönsége nevében a képviselőtestület őszinte köszönetének elismerésének és hálájának jegy­zőkönyvileg kifejezést ád s nevezetteket erről értesí­teni határozza. Heti krónika. Az örökzöld fák lobogó gyertyái kigyultak, a csillogó apró csecsebecsék, mennyei jelenésként ra­gyogtak az apró emberkéknek. Az öregek meg ün­nepi köntöst öltve járták a templomokat. Ez idén éppen elég kurta volt az ünnep arra nézve, hogy sok jámbor halandó a gyomrát el ne rontsa, s még több agyon ne unja magát. Különben is másodnapján mulatság következeit a kaszinóban, elég népes, elég kedélyes, a mi persze nem zárja ki azt, mindha még népesebb és még ke­délyesebb ne lehetett volna. Majd az ifjúsági bál, az évek óta nélkülözött, felekezet nélküli, elegáns ifjúsági bál, az fogja meg­mutatni a társadalomnak, hogyan kell rendezni és mulatni. Mert, a hölgyvilágnak nem kis örömére az ifjú­sági kör ismét szervezkedett, világosan bizonyítva e tény által, hogy eddig nem halt meg, csak aludott. A hölgy világnál ez a hir jó magyarul mondva »krisztkindli számba megy.« Ünnepi befejezésként kedden éjjel a Hold ő nagysága rendezett egy kis színi előadást Vígan mosolyogva, sőt kaczagva kelt fel, azután borús gondolatok szállták meg sima fejét, a gond és aggodalom mindjobban erőt vett rajta, mig végre arcza olyan lett, mint egy sikárlói hegyiétől berúgott iszákos emberré, kékült, sárgult, zödült, veresedéit, hogy szinte kaczagás volt nézni. Kevesen nézték meg a ritka égi tüneményt, de a kik megnézték, azok megvoltak vele elégedve, mi­velhogy éppen V2 11-től 2 óráig tartott. Legjobb idő a lumpolásra ! Ennél alkalmasabb terminust már nem találhatott volna Luna mendax, a ki most az egyszer

Next

/
Oldalképek
Tartalom