Református főgimnázium, Nagykőrös, 1936

* E) Adományok. Alapítványok az iskola, vagy a tanulók segélyezésére, jutalmazására az 1936- 37. iskolai évben. a) Alapítványok: Dr. Kovács Ferenc orvos a testvére: Dr. Kovács Zoltán emlékére telt alapítványát az idén is 10 P-vel növelte; Biczó Jenő gyógyszerész az özv. Biczó Bálintné emlékalapítványt 333 pengő 32 f.-rel gyarapította; Dr. Warga Benjámin közjegyző és felesége: Bűz Róza 100 pen­gős adományával felújította a háború alatt elértéktelenedett Szigeti Warga János emlékalapítványt. b) Adományok segélyezésre: Egy elcsatolt területi lakos, volt körösi diák 1—2 Vili. osztályos diák segélyezésére 100 P.-t küldött. Gödé Lajos ref. lelkész, a diákmajálison kifizette 4 tanuló ebédjét; a nagykőrösi Népbankés a Községi Takarékpénztár havi 5—5 P, a Közgazdasági Bank havi 3 -3 P. segélyt adott Háry Lajos VII. o. tanuló segélyezésére; az Iskolaszanatórium Egyesület julius és augusztus hónapokra ingyenes helyre vette fel szentgott­hárdi szanatóriumába Háry Lajos VII. o, tanulót. q) Adományok jutalmakra: Dr. Torday Béla, a ref. egyház főgond­noka a tüdővészről és az ellene való védekezésről írt dolgozatok jutalmazására 4 tanúló részére 2—2 P.-t, történelmi és irodalmi tárgyú V—VIII. osztályos dolgozatok jutalmazására pedig 5—5 P.-t adományozott. Gaál Ferenc járás­bírósági elnök 4 kötet könyvet s ezenfelül az önképzőkör legjobb szavalói jutalmazására 3 db. könyvet, F. Szabó Géza ny. főispán pedig az önképző­kör legjobb szóbeli bírálója részére 25 P.-t küldött. Faragó László ny. tanár a Kőrösön végzett öreg diákok adományaképen először 15 P.-t, majd 30 P.-t juttatott el hozzánk jutalmazásra. Sipos István egyházi ügyész egy könyvet, küldött vizsgái jutalom könyvül. Vitéz Kiss Albert dr. 15 P.-t, Bazsó Kál­mánná 3 db. könyvet, Nagy Sándorné 4 db. könyvet, egy magát megnevez­ni nem akaró nagykőrösi lakos 50 P.-t. Padányi Gulyás Jenő fővárosi épí­tészmérnök 2 könyvet, Dr. Sikó Zoltán őrszentmiklósi ref. lelkész 10 j;P-t, Tiszaváry Dezső a Közgazd. Bank vezérigazgatója, 40 P-ős szokásos ado­mányát az idén is megújította; a Sigray István kegyes alapítványból 3 kötet jutalomkönyvet kaptunk. d) Adományok az intézet részére: Gombos Pál a ceglédi gazdasági vasút igazgatója intézetünk régiségtára részére két nagy urnát (hamvvedret) és 4 kisebb régi ivó bögrét adományozott. Agimn. épület előtti kert parkosí­tásának céljaira inárcsl Farkas László földbirtokos kb. 800 db évelő növényt, Kupay Kovács Zsigmondné, Jalsoviczky Lászlóné, továbbá Polner Olga III., Szabó György VII., Kustár Zoltán, Kis Margit III. o. tanulók növényeket, illetőleg tápanyagot adományoztak ; Unghváry László ceglédi faiskola-tulajdonos 120 db. rózsatövet 50 %-os kedvezménnyel bocsátott az intézet rendelkezé­sére. A Dóczy Jenő-féle hagyatékból a következő ingóságok jutottak intéze­tünknek : egy íróasztal, iróállvány, egy nádfonatú szék, egy hármas ruhaszek­40

Next

/
Oldalképek
Tartalom