Református főgimnázium, Nagykőrös, 1931

45 A vitéz Dr. Győré Pál emlékalapitvány kiegészített kamatát: Győré Pál II. o. t. 10 P. A Gödé Lajos és neje Ferenczy Kata alapítvány kiegészített kamatát, mint vallástanból a legkiválóbb tanuló : V. Szűcs Dénes VII. o. t. 15 P. A Florváth Gerzson eml. alapítvány kamatát, mint a mennyiségtanban a legkiválóbb tanuló: Dezső Lóránt VIII. o. t. 12 P. B) Jutalmakból. F. Szabó Géza ny. főispán adományát, egy 20 koronás aranyat kapta Vinter Zoltán Vili. o. t. Padányí Gulyás Jenő építészmérnök adományát : Dr. Hóman Bálint: A magy. történetírás uj utjai cimü müvet kapta Nyitrai Lajos VIII. o. t., a Zsigray kegyes alapítvány adományát: Petőfi S. összes költeményeit (2 kötet) Horváth Ervin IV. o. t.-nak Ítélte oda a tan. kar; A Népbank adománya : Arany J. balladái Schultz Alice I. o. t. nak jutott. Gáli Ferenc járásbir. elnök által felajánlott 5 kötet könyvet: Arany J. balladáit kapták : Szunyogh László VII. o. t., Dezső György IV. o. t., Beretvás János III. o. t., Tisztavári Edit III. o. t. és Kovács Ferenc II. o. t. ; özv. Bazsó Kálmánná könyvkereskedő 4 drb. könyvét kapta : Schultz Frigyes II. o. t., Lisznai Elek I. o. t. és Tóth Dénes III. o. t. ; Dezső Kázmér polgármester ajándékát az : Ungarischer Künstler Almanach ot Pesthy János VI. o. t.-nak Ítéltük oda. * :Jc * A nagykőrösi ref. Arany János gimnázium értékétvesztett alapítványainak megnevezése és eredeti összege: 1. Kalicza Ferenc gyóni ref. lelkész alapítványa 13,000 P. 2. özv. I. Far­kas Lászlóné Papp Jolán „néhai I. Farkas Elek emlékére“ 3000 K. 3. Fitoss István ügyvéd és Galgóczy Erzsébet házastársak 5135 K. 4. „Arany János em­lékére tanítványai“ 2320 K. 5. Ádám györgy apostagi ref. lelkész 4000 K. 6. Pándi János joghallgató emlékére 2000 K 7. Noszticzy Thurzó Alajos és Si- dófalvi Marthon Sarolta alapítványa 2000 K. 8. Németh István tábornok ala­pítványa 2000 K. 9. Idősb Somogyi József és neje Ádám Erzsébet 4000 K. 10. Szarka Mihály és neje Majzik Szeréna alapítványa 2000 K. II. Pintér Sándorné alapítványa Szeles Ferenc emlékére 2000 K. 12. Tomory Anasztáz egykori tanárunk emlékére 1000 K. 13. Nagy Sándor és B. Tóth Erzsébet 1000 K. 14. Nagy Ádám csáki-gorbói szolgabiró idegen ajkúak jutalmazására 1000 K. 15. Molnár Gedeon szülői, Molnár Pál és Kalocsa Borbála emlékére 1000 K. 16. Dóczi Jenő nagyszülői, Papp Lajos és Czira Erzsébet emlékére 1000 K. 17. A főgimn. tanártestület Losonczy István redorprofessor emlékére 800 K. 18. Arany János emlékére az egyháztanács 800 K. 19. Kazay János alapítványa 300 K. 20. Sz. Warga János emlékére tanítványai 600 K. 21. Filó Lajos ref. lelkész jubileumára az egyháztanács 600 K. 22. Vaikó Kálmán és

Next

/
Oldalképek
Tartalom