Református főgimnázium, Nagykőrös, 1917

9 volt lehetetlen, hanem akadályozva volt a könyvtárnak iskolai cé­lokra való felhasználása is, a nagyközönség részére pedig teljesen zárva volt. Mindazonáltal különös gondot fordítottunk a könyvtárnak uj művek beszerzése által való gyarapítására s a tovább fejlesztés munkájában segítségünkre volt Nagykörös város képviselőtestülete, amely ez évben is 400 korona segélyt utalt ki a könyvtár gyara­pítására és ezáltal lehetségessé tette, hogy a paedagógiai és tudo­mányos érdekeken kívül a napi szépirodalom figyelemreméltóbb termékeinek beszerzése által a közönség igényei is kielégítést nyer­jenek. Ebben az iskolai évben könyvtárunk a következő művekkel gyarapodott: a) Vétel utján. Önálló művek: 1. Ábrányi Emil és mások: Ko­ronázási Album. 2. Ady Endre: így is történhetik. 3. Ady Endre: Menekülő élet. 4. Ady Endre: Magunk szerelme. 5. Ady Endre: Ki látott engem? 6. Änatole France: Vérző vágyak (ford. Orbók Attila). 7. Barabás Ábel: Az epikai, lírai és drámai költői műfajok történelmi fejlődése, 2 kötet 8. Berzeviczy Albert: Délen. 9. Bie- lek Dezső: Latin syntaxisaink casustani példái. 10. Bozóky Dezső: Két év Kelet-Ázsiában, 2 kötet. 11. Balanyi György: Világpolitika. 12. Berzeviczy Albert és mások: Ungarn. 13. Barbusse Henri: Tűz (ford. Cserna Andor és Evva Margit). 14. Barzini Luigi: Peking- től Párisig automobilon, (ford. Garády Viktor). 15. Corpus Iuris Hungarici 1915. 16. Cholnoky Jenő: A föld és népei I. kötet. 17. Chesterton W.: Ember, aki Csütörtök volt. 18. Couperus L.: Heli- ogabalus (ford. Lendvai István). 19. Dénes Pál: Az árnyékember. 20. Enyvváry Jenő: Philosophiai szótár. 21. Farrére Claude: Nyu­gati bestiák (ford. Aranyossy Pál). 22. Farrére Claude: Ave Cézár (ford. Lakatos László). 23. Ferenczy Árpád: Nirvána felé, 2 kötet. 24. Gubányi Károly: Ausztrália. 25. Hegedűs Sándor: A lélekbú­vár. 26. Hauptmann Gerhard : Gesammelte Werke, 6 kötet. 27. Hey­mann Robert: Rasputin (ford. Holló Márton). 28. Heymann Róbert: Carszkoje Szelő foglya (ford. Kozma Nándor). 29. Jerusalem Vil­mos: Bevezetés a philosophiába. 30. Ibsen Henrich: Sämtliche Werke, 5 kötet. 31. Kisfaludy Társaság évlapjai. 32. Maupassant: A szép fiú (ford. Somlyó Zoltán). 33. Maupassant: Szerelmesek (ford. Orbók Attila). 34. Meyrink G.: Walpurgis éj (ford. Szász Menyhért). 35. Ötven esztendő a nevelésügy szolgálatában. 36. Pirchala Imre: Amjnianus Marcellinus történeti könyvei II. kötet. 37. Poe Edgar Allan: A fecsegő szív és más titokzatos történetek. 38. Pakots József: Fejedelmi kaland. 39. Riese—Bücheler: Antho- logia Latina II. 1. 40. Rosny J. H.: A rejtelmes erő (ford. Laky

Next

/
Oldalképek
Tartalom