Református főgimnázium, Nagykőrös, 1894

Tartalom

40 II. Könyvjutalomban részesültek a Sigray alapítványból: Beret- vas Péter I. o. Kovács László l. o. Szántai Sándor 111. o. Németh Lajos VI. o. 8oós Károly VI. o. és Berényi Károly 1. o. növendé­kek 17 frt 33 kr. értékben. III. Tandíj elengedésben részesültek: Kálmán János 11. o. 12 frt, Bulla Kálmán 111. o. 4 frt, Szabó Balázs 111. 12 frt, Joó Elemér 111. o. 2 frt, Kovács László IV. o. 2 frt, Maksa Lajos V. o. 12 frt, Dobos László VI. o. 6 frt, Szűcs Albert VI. o. 6 frt, Bakonyi Endre Vll. 0. 6 frt, Fiers Gyula Vll. o. 12 frt összesen 98 frtban. IV. Tápintézeti-dij leengedést nyertek : Gál Antal és Kiss Kál­mán Vili. Fiers Gyula Vll. Máté Balázs VI. s Kálmán János 11. oszt. egyenként 20—20 forint. A Steiner-Hay házastársak gymn. szegény tanulók ruházatára tett alapítványából kaptak : Engländer Mór V. és Fiers Imre 11. o növ. 26. Pintér József alapítványából: Szentpéteri Zsigmond V. o. növ. 11 frt 30 kr. VI. A szegényebb sorsú tanulókat segélyező kölcson-könyvtárból, melyet az 1881. évben érettségi vizsgálatot tett ifjak 10 éves talál­kozásuk alkalmával alapítottak, és mely czélra I)r. Holländer Adolf orvos úr 250 forint alapitványnyal járult, tankönyveket kaptak hasz­nálás Végett: Kiss Kálmán Vili. o. Dobos Gyula I. o. Kovács László 1. o. Molnár István 1. o. Oláh Pál I. o, Sebestyén László I. o. Szabó József I. o. Bese Ferencz 111. o. Kis Bernát Lajos 111. o. Straub Miklós 111. o. Szabó Balázs 111, o. Weil Vilmos IV. o. Kálmán Endre V. o. Halász Dénes V. o. Dobos László VI. o. Bakonyi Endre Vll. o. Deutchs Jenő Vll. o. Makay Lajos, Vll. o. Szaniszló Ferencz Vll. osztályú növendékek: VII. Több növendékünk kisebb tanulók magántanitása által is könnyítette önfertartását. Ingyen szállást adott Ádám G. igazgató 4 gymn. tanulónak. . Vili. Ádám György ev. ref. lelkész-alesperesnek a szabadszál­lási egyház adományozására rendelt 1000 frt kamata Balog Sándor 1. o. növendék kapott 72 forintot. IX. Tőkésítendő alapítványok: a Nh. Deák József tanárunk 7000 frt alapítványának kamatokkal együtt f. é. jun. 1. én állaga 14,421. frt 86 kr, a Gubody Gedeon és Molnár Gedeon 25 éves jubileumára tett 81 frt alap kamatokkal együtt 88 frt 34 kr. E szerint 1. ösztöndíjban 989 frt 57 kr. II. Könyv jutalomban 17 frt 33 kr. III. Tandíj leengedésben 98 for. Tápdijban 100 frt, Ruhasegélyben 8 frt. összesen 1212. részesedtek ez évben tanítvá­nyaink, az önképzököri pályadijakon s a segélyzö könyvtárra fordi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom