Református főgimnázium, Nagykőrös, 1893

Tartalom

37 VII. A szegényebb sorsú tanulókat segélyző kölcsön-könyvtár- ból, melyet az 1881. évben érettségi vizsgálaton tett ifjak 10 éves találkozásuk alkalmával alapítottak, és mely czélra Dr. Holländer Adolf orvos úr 250 forint alapitványnyal járult, tankönyveket kap­tak újonnan szerzett 10 forint értékben, használás végett: Kiss K. s Iv'ustár D. VII. o., Faragó J. VIII. o. növ. VIII. Több növendékünk kisebb tanulók magántanitása által is könnyítette önfentartását. Ingyen szállást adott Ádám G. 3, s öltözéket egy magát megnevezni nem kívánó jótevő 2 gymn. ta­nulónak. IX. Nt. Adám György ev. ref. lelkész, alesperesnek a szabad­szállási egyház adományozására rendelt 1000 frt kamatát, 80 frt kapta Pandúr József VIII. o. növ. X. Nh. Deák József tanárunk 7000 frt alapítványának kamata f. é, jun. 30-ig 6913 frt 74 kr, és igy az alapítvány állaga 13.913 frt 74 kr. E szerint 1362 forint segélyben és ösztöndíjban részesedtek ez évben tanítványaink, az önképzőköri pályadijakon kívül. Mindazon kegyes jólteyők, kik adományaik, ajándékaikkal, vagy közreműködésükkel járultak iskolánk vagy tanítványaink se­gélyezéséhez, fogadják e helyen is hálás köszönetlinket. IX. Figyelmeztetés a jövő 1894—5-iki tanévre. A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik. A beiratások, felvételi-, pótló- és javító vizsgálatok szeptember 1—5 történnek, 6-án lesz a tanév ünnepélyes megnyitása: az elő­adások aznap megkezdődnek. A beiratásra szept. hó 6-án túl je­lentkező új vagy régibb növendékeket szept. hó J5ig csak a ta­náriszék veheti föl, az e ötté történt igazolás alapján. A gymnasium első osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik 9-ik évöket betöltötték, de 12 évöket meg nem haladták es iskolai s születési bizonyitványnyal vagy szükség esetén felvé­teli vizsgálaton igazolják képzettségüket. Fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni azon tanulók is, kik reál vagy polgári iskolából jönnek. A gymnasiumból j '»vő úgy helybeli, mint vidéki növendékek az előző osztályról nyert bizonyítványaik alapján vétetnek fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom