MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1980

1980. április 15. • 631. őe. - Oldalszámok - 1980. 631. 11.

(4 - 10 ­4. Különfélék a/ Személyi kérdések Hoffer István elvtárs : A VB korábbi hozzájárulása alapján Herencsényi Oózsef elv­társ korkedvezményes nyugdíjaztatási kérelmét a munkaügyi miniszterhez felterjesztettem, aki engedélyezte, hogy szep­tember 1-vel nyugállományba kerüljön, illetve május 1-vel mentsük fel a munkavégzés alól. Fentieket az április 22-i . tanácsülés elé terjesztenénk. Az Elnöki Tanács javaslatunk­ra odaítélte Herencsényi elvtársnak a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést, melyet a testületi ülésen kivánunk részére átadni. Kérdés, észrevétel nem volt. A VB az elhangzottakkal egyet­értett. Géczi János elvtárs: Romány Pál elvtárs kérése, hogy Hoffer István elvtárs mielőbb foglalja el uj munkahelyét a minisztériumban. Ezért kérem a VB-ot, értsen egyet azzal, hogy Hoffer elvtárs az április 22-i tanácsülésen - tisztségéből való felmentését és más fontos állami munkakörbe való áthelyezéséhez - hozzájárulást kérjen. Hoffer elvtárs személye PB-i hatáskör, ezért 8 soros - májusi - PB ülésre vinnénk felmentését. A VB az elhangzottakkal egyetértett. b/ Tájékoztató - feladatok - Ülésezett a Központi Bizottság. Kádár Dános elvtárs a kong­resszusról adott értékelést. Korom Mihály elvtárs a válasz­tások szervezeti, politikai előkészítéséről szólt. - Megyei első titkári értekezlet volt. A KB ülésén elhangzotta­kon kivül Német Károly elvtárs soron lévő feladatokat ismer­tette, középpontban a gazdasági kérdésekkel. Tájékoztatót adtak a magyar kulturális hetek fogadtatásáról, az európai kommgmista és munkáspártok párizsi találkozójának előké­születeiről, a moszkvai olimpiai játékok rendezéséről. - Megyei ideológiai titkárok értekezleten a választások pub­likációjáról, a kongresszus anyagának feldolgozásáról volt tájékoztató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom