MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1979

1979. április 12. (rendkívüli ülés) • 604. őe. - Oldalszámok - 1979. 604. 2.

Géczi Dános elvtárs : Bejelenti, hogy a VB összehívására szervezeti, személyi kérdések miatt került sor. A VB hozzájárulását kéri Dr, Lakatos Oózsef elv­társnak, a KAO vezetőjének kérése alapján - 60. életévének betölté­sét követően - május 1-ével történő nyugdíjazásához. Tájékoztatja a testületet, hogy a KB Titkársága javaslatunkat elfogadta, melynek alapján a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Lakatos elvtársnak a "Szo­cialista Magyarországért Érdemérem" kitüntetést adományozta. A ki­tüntetés átadására április utolsó napjaiban kerül sor. Kéri a VB-ot fogadja el a javaslatot, s ajánlja a PB-nak nyugdijba vonulása miatt mentse fel Lakatos elvtársat funkciójából. VB a javaslattal egyhangúlag egyetértett Lakatos elvtárs helyére - a kiadott irásos előterjesztés szerint ­Dr. Kovács József elvtársat kéri támogatni, s a PB elé terjeszteni. Bejelenti, hogy a javaslattal egyetért a KB Közigazgatási és Ad­minisztratív Osztálya, Hoffer István elvtárs, a megyei tanács el­nöke és a megyei tanács apparátusának pártbizottsága. VB a javaslatot egyhangúlag elfogadta III W I i ni .i. •• I I I Hrfli f I»«III li IIII.IMI • .1111 I II»I«I II • - II Laczkovszki András elvtárs - munka- és lakhely változása miatt ­felmentését kéri a VB és PB tagsága alól. Helyére ugyancsak a mező­gazdaság területéről Juscsák György elvtársat javasolja* A javas­latot az illetékes pártszervezet titkárával, a járási PB első tit­kárával, valamint Dr 9 Maróthy László elvtárssal megbeszéltük. A javaslatot a VB egyhangú szavazással elfogadta —<—*t—• - ii ii —• i mm/hmm•——Ml i i ii'ii II mi I II ni i i « in • ••«• i i in i i Bejelenti, hogy elhalálozás, munka- és lakhelyváltozás miatt a PB-ban 4 hely /Fent Lajos, Ozsvárt Ferenc, Laczkovszki András és Dr. Glózik András/ megüresedett. A területi és ágazati elvnek meg­felelően az irásos előterjesztés szerint javaslatot tesz a funkciók betöltésére; Szabó István, Forgó Imre, Kiss Sándor és Dr. Miklósik Zoltán személyében. A javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. A VB egyenkénti szavazással azokat egyhangúlag elfogadta . Salgótarján, 1979. április 12. Guhász Béláné jkv. vezető Géczi Ciános megyei első titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom