MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1969

1969. október 14. • 353. őe. - Oldalszámok - 1969. 353. 33.

- 32 ­Személyi kérdések tárgyalása /csak VB tagok részvételével/. Jedlicska Gyula elvtárs: Havas Péter elvtársat, a Megyei Pártbizottság Propaganda és Művelődésügyi Osztályának vezetőjét java­soljuk a megyei pártbizottság ideológiai tit­kárának megválasztani. A megyei ideológiai titkár beállításával kapcsolatban kia­lakult elképzelésről előzőleg már tájékoztattuk a végrehaj­tó bizottságot. Azóta kaptam megbizatást az ügy végrehaj­tására a párt illetékes vezetőitől, a KB PTO-tól, ez Ágit. Prop. Osztálytól és megbeszéltük Pullai elvtárssal is. Min­denki egyetért ezzel a javaslattal, Havas elvtárs is. A Megyei Pártbizottság PMO vezetőjének Batta István elvtár­sat akarjuk beállítani, aki jövőre fog végezni a iártfais­kolán. Szenulyesen vele még nem beszéltünk, véleményem sze­rint találkozni fog elgondolásunk az ő véleményével, mert előzőleg már volt olyan kérése, hogy az iskola befejezése után szeretne Salgótarjánban dolgozni. Ezt a változást a legközelebbi megyei pártbizottsági ülés elé visszük, amig Batta elvtárs nem végez, Havas elvtárs egyben osztályvezető is lesz. Havas elvtárs anyagát Pullai elvtársnak fel kell küldeni. A VB egyhangúlag; elfogadta. Szálai Gáspár elvtárs felmentése a salgótarjáni városi párt­bizottság első titkári funkciójából és megbí­zatása megyei KISZÖV elnökévé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom