MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1964

1964. október 9. • 214. őe. - Oldalszámok - 1964. 214. 20.

MSzMP Nógrád megyei Bizottság Starján, 1964. okt. 5. Salgótarján. • ' • • "Szigorúan bizalmas!" i ni ír in T i in mi ••ír un m m n <i m m i i n Késztilt : 25 példányban. Gépelte: GJ-né. Jelentés Salgótarján megyei kultűrközponttá fejlesztésének feladatairól. A megyei székhelynek a politikai, gazdasági és állaa,*» igazgatási alapfunkciói mellett kulturális kisugárzó ós irányitó szerepe a szocialista kulturforradalom teljessé válásával objektive nő. Salgótarján megyeszékhellyé,politikai és gazdasági adott­ságainál fogva 195o-ben válik. A-város'politikai szerepét­a hatalomra került munkásosztály jelenti. A politikai tra­díciókkal rendelkező munkásváros a felszabadulás utáni­években kiemelkedő szerepet tölt be a megye politikai éle­tében mind a hatalom kivívásáért, mindpedig a szocializ­mus felépítéséért folytatott harcban. A város a megye iparában kiemelkedő szerepet tölt. be, A város - a szénbányászatot is ideszámítva - a megyei ipari termelés több mint 9o %-át, közel 4 milliárd fo­rintot termel éves szinten. Az exporttermelés 4oo millió forint értékben a városban folyik. A város az építészet, közlekedés és kereskedelem megyei központja. A munkásváros politikai és gazdasági szerepe alapján ma már az államigazgatás centruma is. A megyei jellegű in­tézmények, hivatalok - a megyei biróság és ügyészséget kivéve - a városban kaptak helyet. A város megyei székhely szerepét politikai, gazdasági és államigazgatási vonatkozásban egyre eredményesebben tölti be»

Next

/
Oldalképek
Tartalom