MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1963

1963. május 24. • 176. őe. - Oldalszámok - 1963. 176. 2.

1./ Napirend: Komplex módon gépesített tsz-ek tapasztalatai. Matuz Elvtárs összefoglalója: Javaslom, hogy a jelentést fogadja el a Végrehajtó Bizottság, de ami­kor elfogadja állapítsa meg azt, hogy a jelentés jobban elérte vol­na a célját, ha elemzőbb, alaposabb lett volna. Másrészt javaslom ebből kifolyólag a vita alapján, hogy az MB.Mező­gazdasági Osztálya ás a Tanács Mezőgazdasági Osztálya közösen végezze­nek további elemzést, s ennek kapcsán ezt az előterjesztett határoza­ti javaslatot egészítsék ki, és azt küldjék le a Járási Pártbizottsá­goknak, és kerüljön be a közeljövőben megjelenő Megyei Bizottsági Tá­jékoztatóba is. Ami az anyagot, és a vitát illeti javaslom állapítsa meg a VB, hogy a 2 évvel ezelőtt elfogadott határozat a komplex gépe­sítésre vonatkozóan helyes irányú volt, és az eltelt 1-2 év tapasz­talatai alapján meghozta a maga gyümölcsét, ugy a termelésben, mint a termelékenység növelése tekintetében. A költségkihatásban is meg van a maga eredménye. Amikor ezt megállapítjuk azt javaslom, hogy le kell szűrni az eltelt 2-3 év néhány tapasztalatát, amely mármost jelentke­zik. Mindenek előtt abban kell álláat foglalni, hogy hogyan gépesítsünk tovább komplex-szerüen a termelőszövetkezetekben. Javaslom, hogy első­sorban azokat a termelőszövetkezeteket vegyük előre, amelyek kitudják használni a komplex gépesítéssel járó előnyöket. Másrészt a VB. járuljon hozzá, hogy a ma még gyenge, de erősödő termelőszövetkezetekben is i­lyen irányba menjünk, fontosnak tartom azt az irányelv elfogadását. De azt is meg kell jegyezni, hogy nem vagyunk hivei a mindenárom való gépesítésnek, és annak, hogy esetleg olyan gépesítésbe zavarjuk a ter­melőszövetkezetet, amit esetleg hosszú időre nyögni fog. Gazdasági számitást kell végezni, hogy hogyan tudjuk kihasználni az adott szö­vetkezetben a gépeket, hogy az a szövetkezet megerősödését eredményez­ze. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert a tsz-eink nem számolnak, csak kapják a gépet anélkül, hogy azt elemeznék, hogy kitudja-e használ­ni gazdaságosan, vagy sem. Itt említeném meg azt is, hogy ebbe a munkába jobban be kell kapcsolódnia a Megyei Tanács VB.Mezőgazdasá­gi Osztályának is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom