MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1958

1958. szeptember 29. • 54. őe. - Oldalszámok - 1958. 54. 6.

6' ^ • • r : " . III. napirend . /Egyebek./ Lakatos Elvtárs i A VB. múlt év novemberében tárgyalta az ellenforradal-. marok elleni politikai harc kérdését. 1957-ig a rendőr­ségi szervek 7oo személy ellen jártak el és 16o lett elitélve. 154 fő táborba lett küldve, 177 fő rendőri felügyelet alá lett helyezve. Azóta a számok változtak, egyrészt azért, mert további személyeket Ítéltek el a bíróságok, táborból táborba mentek, jöttek haza emberek. Állam elleni bűncselekmény cimén 13o főt Ítél­tek el a bíróságok, 3o főt állam elleni szervezkedés, a többi tiltott határátlépés, stb. ellen lettek elitel­ve. Közbem hazajöttek emberek a táborból. Azok közül ai internáló táborba mentek, 5 van még bent, a többiek fo­lyamatosan jöttek haza, 22 viszont újból elment, na­gyobb részt gazdasági bűncselekmény miatt. Változtak az adatok ugy is, hogy a börtönből haza­jött emberek büntetését a legfelsőbb bíróságnál le­szállították, így a megye területére kb, 2o ember jött haza. A teljes pontos adatot megállapítani nem tudják. Hazajöttek olyan személyek, mint pl. Trezmyik aki 5 évet kapott és másfél év után hazajött, vagy Jónás Lajos 3 évre lett elitélve 1 év után hazajött. Ezt azóta már észrevételeztük a Belügyminisztérium felé, most már ilyen nincs, a börtönökben javaslatot tehetnek a szabadon bocsátásra, de a Belügy magának tartja fenn a jogot, hogy kit engednek szabadlábra. A jelenlegi állapot ugy néz ki, hogy a megyéből rendőri felügyelet alatt van 24o fő, de ehhez hozzájön 73 fő, akit most fognak rendőri felügyelet alá helyezni. 313 fő lesz a megyében. Jelenleg börtönben lévő és újonnan táborba küldött emberek 2oo-at tesznek ki. 12o-13o börtönbe van, most meg-y a táborba 43 sze­mély. Ezek közül 17 politikai bűncselekmény miatt, a többi gazdasági bűncselekmény miatt. Ugyancsak 2oo fő azoknak a száma, akik börtönbe voltak, inter­náló táborba voltak, de idehaza tartózkodnak, s az elkövetkezendő időben is, de ezeknek nagyrésze rendőri felügyelet alatt van. Számolni lehet azzal, hogy akik elmennek azoknak száma nő. A Belügyminisztériumnak az az állásfoglalá­sa, éppen a PB. határozata alapján, hogy minimálisra csökkentse azoknak a számát, akiket internáló tábor­ba akarnak küldeni. Voltak olyan megyék, ahonnan több száz főt javasoltak internálásra. Innen is 15o fő volt. A belügyminisztériumból lejöttek és vizs­gálták egyes személyek helyzetét, s csak azokat küldik internáló táborba, akik az ellenforradalom utam táborba voltak, de haza jövetelük után is konkrét ténykedést fejtettek ki az államhatalom ellen. Az a javaslatom, hogy azok a személyek, akik tervbe lettek véve interífálásra, mert valami ténykedésük volt a rendőrség a járási kapitányságon hivja be és fi­gyelmeztesse eaeket az embereket. Az egész megye terü­letén 2oo ember szükséges. Ezt 10 napon belül meg kell csinálni• ./.

Next

/
Oldalképek
Tartalom