Jancsó Éva – Jusztin Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1686–1689 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 61. (Salgótarján, 2012)

1688

lőzve ezzel a katonaság által elkövetett kényelmetlenségeket és kicsapongáso­kat, amelyek az ilyen ellátás mellett majd bizonyosan bekövetkeznek. 526. (IV. 446.) Kajali Pál (egregius) visszatérve jelentést tett követjárásá­ról. Miután befejezte megbízatását, Pozsonyba érkezett, hogy felmenjen Bécsbe a porciók könnyítésének megsürgetésére. Ez ügyben Caraffa főhad­biztos (generalis commissarius; excellentissimus) Eperjesre irányította. 527. (IV. 446-447.) Az emberöléssel, nevezetesen egy debreceni lakos meg­gyilkolásával vádolt és bilincsbe vert megyei fogoly, név szerint Obert, más­képpen Dobrocsky Márton már több mint egy éve a börtön nyomorúságában sínylődik, és debreceni felperesei a megye ismételt perbe hívására sem igye­keznek az ellene támasztott ügyet kideríteni. Jóllehet a megye végzése alapján gyanúsítását a megyének, mint hatóságnak a kérésére felülvizsgálták és a vá­dat egyetlen szemtanúval sem támasztották alá, az előzőleg felhozott nyomós bizonyítékok miatt őt akár kínzás alkalmazásával is ki kell vallatni. Amennyi­ben bűnét beismerte, fővesztésre ítéljék, ha pedig ezen kínzások hatása alatt is kitart tagadása mellett, fel kell őt oldozni és el kell engedni. Egyrészt miután egy bizonyos árva leány, aki Dobrocskyval még az elle­ne felhozott vád előtt el lett jegyezve, alázatosan könyörgött számára kegye­lemért a megyénél, másrészt hogy Dobrocsky a kínzóhelyen az összes vizs­gálati eszköz alkalmazása ellenére állhatatosan kitartott korábbi tagadása mellett, továbbá mivel a hosszú fogság a halállal lenne egyenértékű, és a fel­peres sem folytatja az ügyet, a vádlottat felmentik. Minthogy bárki megbün­tetéséhez a napnál világosabb bizonyítékok szükségeltetnek, és a bűnt nem illő előre feltételezni, célszerűbb a vétkest elengedni, mint az ártatlant elítél­ni. A vármegye közönsége - az irgalmasság szelídségével akarván enyhíteni a törvény szigorát - úgy határoz, hogy Dobrocskyt fel kell oldozni, és a me­gye kegyéből ki kell adni könyörgő jegyesének. 528. (IV. 447.) A szolgabírákat megbízzák, a falvakban mindenütt tegyék közzé, hogy a nemesek és nem nemesek valamennyien és egyenként 5 dé­nárt kapjanak egy garasért, amikor áruba bocsátott javaikat a megye javára lefoglalják, és ha valakik ellenszegülnének, javaikat - értékükkel együtt - teljesen kobozzák el. 529. (IV. 447.) A vármegye közönsége úgy határoz, hogy idősebb Balogh Mihály (egregius) kérését az egri püspök, Fenessy György (illustrissimus et reverendissimus) figyelmébe kell ajánlani. 530. (IV. 447.) Minthogy a vármegye közönsége a porciók megfizetésénél úgy rendelkezett, hogy Nagykürtös possessio lakosainak megsegítésére 32 tallért máshonnan kell beszolgáltatni, ám eközben Bene András szolgabíró ugyanerre a célra a nagykürtösiektől mégis behajtott 17 tallért, emiatt úgy határoznak, hogy ezt a pénzt vagy vissza kell nekik téríteni, vagy ezt köve­tően más kivetéseikbe vagy hátralékaikba kell beszámítani. 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom