Jancsó Éva – Jusztin Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1686–1689 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 61. (Salgótarján, 2012)

1688

405. (IV. 389-390.) Dobrocsky (Dobroczky) Márton foglyot néhány debre­ceni illetőségű ember emberöléssel vádolta meg, és már fél éve bebörtönözve, fogságban van. Minthogy vádlói az ellene felhozott bűncselekmény ügyében ez idáig elmulasztottak nyomozást indítani, és semmi más bűnt nem tudtak rábizonyítani, a hosszú fogság pedig felér a halállal, ezért a megye kegyelmé­ből és saját ígérete mellett, hogy ha a debreceniek le akarják folytatni ellene a keresetet, ő köteles törvény elé állni, különben földönfutónak számítson, a vármegye közönsége úgy határoz, hogy szabadon kell őt bocsátani, és Bu- lyovszky Ferenc kezeibe mint szolgát kell átadni. 406. (IV. 390.) Mivel a megye szükséglete szigorúan megköveteli, valameny- nyi molnárra, kivétel nélkül, nem a földesúmak járó termésből, hanem a saját jö­vedelméből minden malomköve után egy-egy tallért vetnek ki, melyet köteles leróni, és az adószedő, Korponay János útján késedelem nélkül teljesíteni. Nógrád vármegye törvényszéke 1688. április 26. Losonc oppidum 407. (IV. 390.) Felolvassák Kintzing (Kinczik) hadbiztos levelét, melyben annak az óhajának ad hangot, hogy minél gyorsabban hozzák tudomására a május hónapra előállítandó porciók mennyiségét, hogy annál könnyebben lehessen azt teljesíteni, vagy az igavonó barmok számát, hogy jogos és mél­tányos áron lehessen azokat beszolgáltatni, tekintettel az említett porciók ki­fizetésére. Ebben a megyében egyébként igen drágák az állatok, és igen meg is fogyatkoztak, sőt az éhínség távoltartására alig szerezhető be marhahús, az is szerfelett ritkán és drágán, vagy eleve ezért is drága, mert a hadbiztos (a megye tudomása szerint) Eperjesen tartózkodik, és ott egy font marhahús 4 dénár, itt pedig 6 dénárért adják a mészárosnál. Ennélfogva, hogy a megye marháját csak az előbbi célra lehessen fordítani, a vármegye közönsége úgy határoz, hogy a hadbiztost levélben tájékoztatni kell a jószágok hiányáról, hozzátéve, hogy a szolgabírák Kintzing korábbi, a május hónapra előállítan­dó porciók ügyében a megyéhez intézett levelének közzététele után azt kap­ják megbízásba, hogy ezeket a porciókat, amennyire a szegény nép szűkös helyzete lehetővé teszi, igyekezzenek minél előbb beszedni, és ezek behajtá­sában ténylegesen csak saját területükkel foglalkozzanak. 408. (IV. 391.) Skerlecz György (reverendus), a Szent Kereszt templom parókusa az esztergomi érsek, herceg Széchényi (Szécsény) György (celsissi- mus) megbízólevelével (litterae credentionales) megjelent a vármegye kö­zönsége előtt, és mint annak haszonbérlője aznaptól kihirdettette a haszon- bérletek kiadásának kezdetét. Egyben tiltakozásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ha valaki a földesurak közül addig, vagyis a törvényes 118

Next

/
Oldalképek
Tartalom