A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Forrás- és irodalomjegyzék

Szakály 1981a = Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Aka­démiai Kiadó. Budapest. 1981. SZAKÁLY 1981b = Szakály Ferenc: A gyöngyösi ispotályper 1667-1668-ban (A „törökösség" fogalmának értelmezéséhez.) Archivum 10. (1981) 5-26. SZAKÁLY 1983 = Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543-1686.) In: Sze­ged története I. köt. (A kezdetektől 1686-ig) Szerk. Kristó Gyula. Szeged. 1983. 535-738. SZAKÁLY 1984 = Szakály Ferenc: Gyöngyös gazdasági és társadalmi változásai a török korban. In: Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk. Havassy Pé­ter - Kecskés Péter. Gyöngyös. 1984.147-178. Szakály 1995 = Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica és dézsmajegyzékei. Szerk. Szakály Ferenc. Pest Megyei Levéltár. Budapest. 1995. SZAKÁLY 1997 = Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. MTA Történettudományi Intézete. Budapest. 1997. (Társada­lom- és művelődés-történeti tanulmányok 21.) SZAKÁLY 2000 = Szakály Ferenc: Kiskunhalas a török uralom alatt. In: Kiskun­halas története. I. köt. Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetek­től a török kor végéig. Szerk. O. Kovács József - Szakái Aurél. Kiskunhalasi Múzeum. Kiskunhalas. 2000. 303-379. [Az interne­ten is: http: / / www. halas .hu / kiskunhalas / tor ti / index. html] SZAKÁLY 2001 = Szakály Ferenc: A hódolt megye története. In: Pest megye mo­nográfiája I. köt. Szerk. Zsoldos Attila. Pest Megye Monográfia Közalapítvány. Budapest. 2001. 329-543. SZÁNTÓ 1980 = Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyaror­szágon 1541-1593. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1980. Szarka 2008 = Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás ko­rában 1526-1686. Szerk. Molnár Antal. Vác Város Levéltára. Vác. 2008. (Váci történelmi tár 5.) SZEDERKÉNYI 1891 = Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. III. köt. Egervára elestétől visszavételéig 1596-1687. Eger. 1891. [Az in­terneten is: http://mek.oszk.hu ] Szegő 1911 = Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepedéstől a tizenöté­ves háború kezdetéig. (1541-1593) Budapest. 1911. Szendrei 1890 = Szendrei János: Czímeres nemeslevelek Borsod vármegye levél­tárában. Turul 8. (1890) 86-89. SZÍJÁRTÓ 2005 = Szíjártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708-1792. Osiris Kiadó. Budapest. 2005. 206

Next

/
Oldalképek
Tartalom