Oborni Teréz: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597-1603 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 28. (Salgótarján, 2001)

Regeszták

és ezzel neki kárt okozni törekszik. Ezért eltiltja őt a birtok elfoglalásától és használatától, melyről bizonyságlevél kiadását kéri. 505. 487. (I. 70.) A néhai Herczegh Kristóf (egregius) özvegye, Hegyely Anna és Mihályi István (egregius) felesége, Persey Anna (nobiles) prokurátort vallottak Arany János előtt. 506. 488. (I. 70.) Giczey Farkas (egregius), Herczegh Kristóf özvegye, He­gyely Anna, Mihályi István (egregius) felesége, Persey Anna tiltakozást nyújta­nak be amiatt, hogy ama Perse és Kisbelna possessiókon lévő birtokaikat, ame­lyeket eddig az ő engedélyükkel Szentmáriay György (generosus) birtokolt, most mint jogos örökösök vissza akarják váltani. Ezért mindenkit nyilvánosan eltiltanak a birtok elfoglalásától és megszerzésétől, amelyről bizonyságlevél ki­adását kérik. Továbbá a visszaváltáskor vallomást tévő tanúk összegyűjtésére szolgabíró és esküdt kiküldését kérték, s erre az engedélyt megkapták. 507. 489. (I. 70.) Kun Gáspár (egregius) özvegye, Pilinyi Anna (nobilis) és fia, ugyancsak Kun Gáspár (nobilis) nevében és személyében Tassy János (egre­gius) nyilvánosan eltiltja a néhai Herczegh Kristóf özvegyét, Hegyely Annát, Mihályi István (nobilis) feleségét, Persey Annát (generosa) Kisbelna és Perse possessiók használatától és elfoglalásától. 508. 490. (I. 70.) A néhai Rődy (máshol: Rőthy) Orbán Özvegye, Ragyolczy Katalin (nobilis) a saját és fia, Rődy Orbán, valamint Tenky Katalin, Bely Már­ton, és Arkonath Ferencnek, a füleki várban /praesidium/ lévő németek kapi­tányának felesége, Tenky Anna nevében eltiltja a néhai Herczegh Kristóf (nobi­lis) özvegyét, Hegyely Annát (generosa) és másokat is jószágaik, jelesül Kisbel­na possessio elfoglalásától. Ha valaki azt állítja, hogy a birtokra vonatkozóan valamely jogot bír, annak saját erejéből szerezzen érvényt. 509. 491. (I. 71.) Arany János (egregius) szolgabíró eskü alatt jelentette, hogy az alispán parancsára, valamint vatai Batha Bálint (egregius) kérésére megidézte a néhai gyarmati Balassa András (magnificus) fiait, Balassa Zsig­mondot és Imrét (magnifici) jobbágyuk, a Turcsa (Turicska) possession lakó Szabó Balázs útján (providus), hogy jobbágyaikat: Mitkó Zsigmondot, Vámos Tamást, Bodrug Tamást, Fazekas Györgyöt, Divény majorosát /allodialis/ Maczkó Lászlót és Tamást (providi), akik mindannyian Rónyán laknak, tör­vény elé állítsák. Ezenfelül ugyannak közbejöttével megidézte Bene Andrást (egregius), a Balassák tiszttartóját, hogy servitorát Linka Mártont törvény elé állítsák. Az idézés 1600. január 2-án történt. 510. 492. (I. 71.) Balogh Gáspár kérésére bizonyságlevelet adtak ki. 511. 493. (I. 71.) A néhai Radványszky Ferenc (egregius) özvegye Majthényi Sára törvényes prokurátora, Mottko Pál úrnője nevében ünnepélyesen tiltakozott, és kijelentette, hogy a korábban a Soós család és mások ellen, határsértés és más ha­talmaskodások miatt kezdett perben kiadott fellebbező levelekre hivatkozva bizo­nyos okokból fel kívánja újítani a pert és új eljárás lefolytatását kéri. 64

Next

/
Oldalképek
Tartalom