A Magyar Korona országainak helységnévtára (1892)

JELMAGYARÁZAT

Jelek és rövidítések magyarázata. — Erklärung der Zeichen und Abkürzungen. (Azon sorrendben a mint a rövidítések és jelek az egyes községeknél előfordulnak.) (In derselben Reihenfolge wie (lie Abkürzungen und Zeichen bei den einzelnen Gemeinden folgen.) (g = szabad királyi város, törvényhatósági joggal. — Königliche Freistadt mit Municipium. (g t. v. == törvényhatósági joggal felruházott város. — Stadt mit Municipium. © sz. kir. v. = rendezett tanácsú város, szab. kir. város czímmel — Stadt mit geordnetem Magistrate, mit dem Titel. Kön. Freistadt. (o) = rendezett tanácsú város — Stadt mit geordnetem Magistrate. (o) ö. v. = önálló város Horvát-Szlavonországban — Selbstständige Stadt in Kroatien u. Slavonien. Q = nagy község — Gross-Gemeinde. 0 = kis község — Klein-Gemeinde. 0 - politikai község Horvát-Szlavonországban — Politische Gemeinde in Kroatien und Slavonien. pk. = politikai község Horvát-Szlavonországban — Politische Gemeinde in Kroatien und Sla­vonien. O = község Horvát-Szlavonországban — Ortschaft in Kroatien und Slavonien. házcsoport = Häusergruppe. = puszta — Puszte. telep = Ansiedelung. \7 = egyéb lakhely, (major, tanya, csárda stb M gyakran ki is irva) — Andere Wohnorte (Meierhof, Tanya u. s. iv., oft auch namentlich angeführt). = gyógyfürdő — Badeort. X = hozzátartozik (valamely puszta, telep stb.)— Dazu gehört (irgend eine Puszte, Ansiedelung etc.) r~\ = tartozik valamely községhez — Gehört zu irgend einer Gemeinde. vm., - vármegye — Comitat. j., = járás — Stuhlbezirk. ház = Häuseranzahl. £ = lélekszám — Einwohnerzahl. m., = magyar — Ungarn. n., = német — Deutsche. t., = tót — Slovaken. o., = oláh — Rumänen. hsz.,= horvát-szerb Horvát-Szlavonországban — Kroa­ten-Serben in Kroatien und Slavonien. , h., = horvát — Kroaten sz., = szerb — Serben r., = ruthén — Ruthenen. v., = vend — Wenden. ö., = örmény — Armenier. bolgár = Bulgaren. olasz = Italiener. cseh = Böhmen. Ha egy községben többféle nyelvű népesség lakik, a sorrend a lélekszámuk nagysága szerint állapíttatott meg, kivéve Horvát­Szlavonországokat, hol a nemzetisegek minden egyos községnél ugyanazon sorrendben következnek. — Wenn in einer Gemeinde die Bevölkerung in mehrere Nationalitäten zerfällt, wurde deren Reihenfolge nach der Grösse der Seelemahl bestimmt. Mit Aus­nahme Kroatien'Slavoniens, wo die Nationalität bei jeder Gemeinde in gleichmässiger Reihenfolge kommt. s «> •s: i sä! 5 = római kath. — Rom. kath. $ = görög kath. — Griech. kath. örmény kath. — Armenisch katholisch .g ^ = keleti görög — Griech. orient. cf = ágostai — Evang. Augsb. Conf. $ = református — Evang. Helv. Conf. £ = unitárius — Unitarische 6 — izraelita — Israelitische rk. — római kath. — Rom. kath. gk. == görög kath. — Griech. kath. kg. = keleti görög — Griech. orient­ág. = ágostai — Evang. Augsb. Conf. ref. = református — Evang. Helv. Conf unit. = unitárius— Unitarische izr. = izraelita — Israelitische A hitfelekezetek, ha egy községben több fordul elő, a fentebbi sorrendben következnek, nem pedig létszámuk nagysága szerint. Wenn in einer Gemeinde mehrere Glaubensgenossenschaften vor­kommen, wurden selbe nach obiger Reihenfolge und nicht der Seelemahl nach ausgewiesen. kh. = katasztrális hold — Katastral-Joche. terület = Flächenraum. 1. = lásd — Siehe. tsz. = törvényszék — Gerichtshof. jb. = járásbíróság— Bezirksgericht. adh.= adóhivatal — Steuer amt. haditengerészet = Kriegsmarine. Az adóhivatal megnevezése után következő arabs szám (23, 32 stb.) a hadkiegészítő kerület, a római szám (V, XIV, stb.) a honvéd ezred és honvéd kiegészítő parancsnokság, az ez után álló arabs szám (10, 46, stb.) a népfolkelési járás számát jelzi, melyhez a község tartozik. — Die nach der Bezeichnung des Steueramtes folgende arabische Ziffer (23, 32, u. s. w.) bezeichnet die Nummer des Ergänzungsbezirkes, die römische Ziffer (V, XIV, u. s. w.I diejenige des Honvéd-Regiments und zugleich des Honvéd-Ergftn­zun g s-Bezirks-Commandos und die darauf folgende arabische Ziffer (10, 46, u s. w.) die des Landsturm-Bezirkes, zu welchem die Gemeinde gehört. & = gőzhajóállomás — Dampf schiff-Station. = vasúti állomás — Eisenbahn Station. www ÖPm.h.=vasuti megállóhely—Eisenbahn-Haltestelle. Y* = állami és magántáviratok kezelésére felhatalmazott vasúti távirdaállomás — zur Manipulation von Staats- und Privat-Tele grammén ermächtigte Eisenbahn-Telegrafen-Station. •ü k — postatakarékpénztár — Postsparkassa. = távbeszélő — Telefon. JHS = állami távirdahivatal — Staats-Telegrafenamt. = kincstárilag kezelt postahivatal — aef arisch verwaltetes Postamt. — postamester által kezelt postahivatal — durch einen Postmeister verwaltetes Postamt. távirdával egyesitett postahivatal — e. I mit Telegrafen vereinigtes Postamt. u. t. = utolsó távirdahivatal vagy állomás — letztes Telegrafenamt oder Station. u. p. = utolsó posta — letzte Post. p. u. = pályaudvar — Bahnhof. Htm utalás a Helységnévtár könnyebb kezelhetésére n 934. lapon található. Amceisiépig zur leichteren Handhabung des Ortslexilcons siehe Seite 934. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom